Tarnybinių automobilių vaizdo stebėsena

Vilniaus miesto savivaldybės administracija tarnybiniuose automobiliuose vykdo vaizdo stebėseną. Tarnybiniame automobilyje įrengtos filmavimo kameros filmuoja automobilio saloną ir vaizdą pro transporto priemonės langus.


Tvarkomų duomenų sąrašas:

Vaizdo stebėjimo duomenys (su garsu).


Duomenų tvarkymo tikslai:

 •  užtikrinti visuomenės saugumą ir palaikyti viešąją tvarką;
 • apginti žmonių gyvybę, sveikatą ir kitas asmens teises bei laisves, užtikrinti Viešosios tvarkos skyriaus darbuotojų ir kitų asmenų bei turto saugumą;
 • tinkamai užfiksuoti, ištirti ir (ar) atskleisti administracinius nusižengimus ir kitus teisės pažeidimus.


Duomenų tvarkymo pagrindas:

Reglamento (ES) 2016/679 6 straipsnio 1 dalies e punktas – tvarkyti duomenis būtina siekiant atlikti užduotį, vykdomą viešojo intereso labui arba vykdant duomenų valdytojui pavestas viešosios valdžios funkcijas.

Reglamento (ES) 2016/679 6 straipsnio 1 dalies c punktas – tvarkyti duomenis būtina siekiant įgyvendinti duomenų valdytojui tenkančią teisinę prievolę.


Duomenų valdytojas:

Šių duomenų laikinasis valdytojas Vilniaus miesto savivaldybės administracija (kodas Juridinių asmenų registre 18871006, Konstitucijos pr. 3, LT-09601 Vilnius, el. p.  savivaldybe@vilnius.lt, tel. (8 5) 211 2000).


Duomenų gavėjai:

Stebėsenos duomenys gali būti pateikti teisėsaugos institucijoms ar kitoms valstybės institucijoms, kurioms toks duomenų pateikimas yra privalomas pagal teisės aktų reikalavimus, ir šalims, pagrindusioms ir įrodžiusioms teisę gauti šiuos duomenis.


Duomenų saugojimo laikotarpis:

Vaizdo stebėjimo duomenys yra saugomi 14 parų,  po kurių yra automatiškai ištrinami, išskyrus atvejus, kai yra būtinybė duomenis saugoti ilgiau siekiant tolimesnio tvarkymo tikslų, pavyzdžiui ištirti  incidentą ar apginti teisinius reikalavimus. Tokiu atveju duomenys tvarkomi kol pasiekiami tolimesni duomenų tvarkymo tikslai.


Stebėsenos vietos:

Stebėsena vykdoma duomenų valdytojo tarnybiniuose automobiliuose, kurių valstybiniai numeriai:

 1. Škoda Scala, valst. Nr. LHF819;
 2. Škoda Scala, valst. Nr. LHF820;
 3. Škoda Scala, valst. Nr. LHF821;
 4. Opel Corsa, valst. Nr. JNG849;
 5. Opel Corsa, valst. Nr. JNG852;
 6. Opel Corsa, valst. Nr. JNG859;
 7. Opel Corsa, valst. Nr. JNG862.


Jūsų teisės, susijusios su vaizdo stebėsena:

 • žinoti (būti informuotas) apie savo asmens duomenų tvarkymą (Reglamento (ES) 2016/679 12–14 straipsniai);
 • susipažinti su tvarkomais savo asmens duomenimis (Reglamento (ES) 2016/679 15 straipsnis);
 • reikalauti ištaisyti netikslius su Jumis susijusius asmens duomenis (Reglamento  (ES) 2016/679 16 straipsnis);
 • reikalauti ištrinti su Jumis susijusius asmens duomenis („teisė būti pamirštam“) (Reglamento  (ES) 2016/679 17 straipsnis), jei tai galima pagrįsti viena iš šių priežasčių:
  1.  asmens duomenys nebėra reikalingi, kad būtų pasiekti tikslai, dėl kurių šie duomenys buvo surinkti ar kitaip tvarkomi;
  2.  asmens duomenys buvo tvarkomi neteisėtai;
  3.  asmens duomenys turi būti ištrinti laikantis Europos Sąjungos arba nacionalinėje teisėje nustatytos teisinės prievolės.
 • apriboti duomenų tvarkymą (Reglamento (ES) 2016/679 18 straipsnis);
 • pateikti skundą Valstybinei duomenų apsaugos inspekcijai (L. Sapiegos g. 17, 10312 Vilnius, tel. (8 5) 271 2804, 279 1445, el. p. ada@ada.lt);
 • pasikonsultuoti su duomenų apsaugos pareigūnu el. p.  duomenuapsauga@vilnius.lt arba tel. (8 5) 211 2664.