Telefoninių pokalbių duomenų tvarkymas

Vilniaus miesto savivaldybės interneto svetainėje skelbiamų telefoninių numerių įeinantys ir išeinantys  skambučiai yra įrašomi.


Tvarkomų duomenų sąrašas:

Pokalbių, vykstančių darbo metu, duomenys;

Telefoninio pokalbio įrašų metaduomenys: konsultuojančio asmens vardas ir pavardė, interesanto telefono ryšio numeris, pokalbio data bei pradžios ir pabaigos laikas.


Duomenų tvarkymo tikslas:

Užtikrinti interesantų aptarnavimo bei teikiamų konsultacijų telefonu kokybę ir vienodos praktikos formavimą, interesantų prašymų ir skundų nagrinėjimo objektyvumą.


Duomenų tvarkymo pagrindas:

Lietuvos Respublikos elektroninių ryšių įstatymo 61 straipsnio 1 dalis;

Reglamento (ES) 2016/679 6 straipsnio 1 dalies a punktas – kai duomenų subjektas davė faktinį sutikimą (tęsė pokalbį) jo asmens duomenys būtų tvarkomi vienu ar keliais konkrečiais tikslais.


Duomenų valdytojas:

Šių duomenų  valdytojas Vilniaus miesto savivaldybės administracija (juridinio asmens kodas 18871006, Konstitucijos pr. 3, LT-09601 Vilnius, el. p.  savivaldybe@vilnius.lt, tel. (8 5) 211 2000).


Duomenų gavėjai:

Duomenys gali būti pateikti ikiteisminio tyrimo įstaigai, prokurorui ar teismui dėl jų žinioje esančių administracinių, civilinių, baudžiamųjų bylų kaip įrodymai ar kitais įstatymų nustatytais atvejais.

Pokalbių įrašymui vykdyti naudojamės duomenų tvarkytojo UAB „SCS Telecom“ (juridinio asmens kodas 111818067,  Perkūnkiemio g. 7, Vilnius) paslaugomis.


Duomenų saugojimo laikotarpis:

Telefoninių pokalbių įrašų duomenys saugomi 6 mėnesius, po kurių yra automatiškai sunaikinami, išskyrus atvejus, kai yra būtinybė duomenis saugoti ilgiau siekiant tolimesnio tvarkymo tikslų, pavyzdžiui ištirti  incidentą ar apginti teisinius reikalavimus. Tokiu atveju duomenys tvarkomi kol pasiekiami tolimesni duomenų tvarkymo tikslai.


Jūsų teisės, susijusios telefoninių pokalbių įrašymu:

 • žinoti (būti informuotas) apie savo asmens duomenų tvarkymą (Reglamento (ES) 2016/679 12–14 straipsniai);
 • susipažinti su tvarkomais savo asmens duomenimis (Reglamento (ES) 2016/679 15 straipsnis);
 • reikalauti ištaisyti netikslius su Jumis susijusius asmens duomenis (Reglamento  (ES) 2016/679 16 straipsnis);
 • reikalauti ištrinti su Jumis susijusius asmens duomenis („teisė būti pamirštam“) (Reglamento  (ES) 2016/679 17 straipsnis), jei tai galima pagrįsti viena iš šių priežasčių:
  1.  asmens duomenys nebėra reikalingi, kad būtų pasiekti tikslai, dėl kurių šie duomenys buvo surinkti ar kitaip tvarkomi;
  2.  asmens duomenys buvo tvarkomi neteisėtai;
  3.  asmens duomenys turi būti ištrinti laikantis Europos Sąjungos arba nacionalinėje teisėje nustatytos teisinės prievolės.
 • apriboti duomenų tvarkymą (Reglamento (ES) 2016/679 18 straipsnis);
 • atšaukti duotą sutikimą (savo sutikimo atšaukimas nedaro poveikio sutikimu pagrįsto duomenų tvarkymo, atlikto iki sutikimo atšaukimo, teisėtumui), kreipiantis el. p. savivaldybe@vilnius.lt ir nurodant telefono numerį, kuriuo ir į kurį Administracijos numerį skambinta, telefoninio pokalbio apytikslį laiką ir datą.
 • pateikti skundą Valstybinei duomenų apsaugos inspekcijai (L. Sapiegos g. 17, 10312 Vilnius, tel. (8 5) 271 2804, 279 1445, el. p. ada@ada.lt);
 • pasikonsultuoti su duomenų apsaugos pareigūnu el. p.  duomenuapsauga@vilnius.lt arba tel. (8 5) 211 2664.


Detalesnė informacija:

Išsamios vaizdo telefoninių pokalbių įrašymo taisyklės yra įtvirtintos Vilniaus miesto savivaldybės administracijos Telefoninių pokalbių įrašų duomenų tvarkymo Vilniaus miesto savivaldybėje taisyklėse, patvirtintose Vilniaus miesto savivaldybės administracijos direktoriaus 2017 m. sausio 31 d. įsakymu Nr.  40-38.