Dažniausiai užduodami klausimai

Filtruoti pagal temą

Teikiamos paslaugos skelbiamos:
https://paslaugos.vilnius.lt/ – Civilinė metrikacija;
https://www.registrucentras.lt/p/680

Prašymus galima pateikti:

– el. būdu per elektroninės valdžios vartų portalą prisijungus prie Metrikacijos paslaugų informacinės sistemos MGVDIS  https://www.registrucentras.lt/p/680

Prisijungti taip pat galima per https://paslaugos.vilnius.lt/ – Civilinė metrikacija;

– fiziškai atvykus į skyrių (K. Kalinausko g. 21/1) arba per įgaliotą asmenį teisės aktų nustatyta tvarka. Įgaliojimas turi būti surašytas pas notarą arba per el. sistemą https://igaliojimai.lt/

– prašymą (ir prie jo pridėtus dokumentus) pasirašius el. parašu, pateikti el. paštu cms@vilnius.lt

– prašymą (ir prie jo pridėtus dokumentus) atsiųsti registruotu paštu arba pateikti per kurjerį teisės aktų nustatyta tvarka;

– užsienio valstybėje gyvenantys Lietuvos Respublikos piliečiai gali kreiptis per Lietuvos diplomatines atstovybes ir konsulines įstaigas užsienyje.

Prašymas įregistruoti santuoką yra pateikiamas asmeniškai pasirinktai civilinės metrikacijos įstaigai. Per įgaliotą asmenį ši paslauga nėra teikiama.

Abu norintys susituokti asmenys gali pateikti Vilniaus miesto civilinės metrikacijos skyriui nustatytos formos prašymą https://paslaugos.vilnius.lt/service-list/Prasymo-iregistruoti-santuoka-priemimas-ir-santuokos-registravimas elektroninio ryšio priemonėmis (el. paštu santuoka@vilnius.lt).

Kitu atveju prašymas įregistruoti santuoką paduodamas abiem norintiems susituokti asmenims atvykus į Civilinės metrikacijos skyrių arba pateikus prašymą registruotu paštu, arba per kurjerį.

Taip, galima. Asmenys, nepriklausomai nuo deklaruotos gyvenamosios vietos, turi teisę paduoti prašymą įregistruoti santuoką bet kuriame pasirinktame Lietuvos civilinės metrikacijos skyriuje.

Prašymą įregistruoti santuoką galima pateikti tik to miesto civilinės metrikacijos įstaigoje, kuriame ketinama registruoti santuoką.

Gali, jeigu bent vieno iš norinčiųjų susituokti asmenų nuolatinė gyvenamoji vieta yra Lietuvoje ir turi tai patvirtinančius dokumentus.

Atsisakoma legalizavimo ir tvirtinimo pažyma Apostille, kai minėti viešieji dokumentai išduoti Europos Sąjungos valstybių kompetentingose institucijose (pagal Europos Parlamento ir Tarybos 2016 m. liepos 6 d. reglamentą (ES) Nr. 2016/1191, kuriuo skatinamas laisvas piliečių judėjimas supaprastinant tam tikrų viešųjų dokumentų pateikimo Europos Sąjungoje reikalavimus ir iš dalies keičiamas Reglamentas (ES) Nr. 1024/2012).

Europos Sąjungos valstybių kompetentingose institucijose išduoti įgaliojimai ir sutikimai nėra vieši dokumentai, todėl turi būti patvirtinti pažyma Apostille (arba legalizuoti) ir išversti į lietuvių kalbą.

Europos Sąjungos valstybės narės https://europa.eu/european-union/about-eu/countries_lt

Jungtinė Karalystė (JK) nebėra ES valstybė narė, tačiau pereinamuoju laikotarpiu iki 2020 gruodžio 31 d. JK išduoti viešieji dokumentai nėra tvirtinami Apostille.

Taip pat pažymos Apostille nereikalaujama ant dokumentų, gautų iš Rusijos, Ukrainos, Moldovos.

JK išduotas vardo, pavardės pakeitimo dokumentas Deed poll, JK sudarytas įgaliojimas, sutikimas nėra vieši dokumentai ir turi būti patvirtinti Apostille ir išversti į lietuvių kalbą.

Atsisakoma dokumentų vertimo, jeigu kartu su gimimo, santuokos sudarymo ar mirties įrašą liudijančiu išrašu pateikiama daugiakalbė standartinė forma (pagal Europos Parlamento ir Tarybos 2016 m. liepos 6 d. reglamentą (ES) Nr. 2016/1191). Daugiakalbė standartinė forma nėra atskiras dokumentas, ji galioja tik su pateikiamu viešuoju dokumentu.

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/LT/TXT/?uri=CELEX%3A32016R1191

Reglamentas netaikomas trečiųjų (ne ES) valstybių valdžios institucijų išduotiems viešiesiems dokumentams bei trečiųjų (ne ES) valstybių valdžios institucijų išduotų viešųjų dokumentų kopijoms, nors tas kopijas yra patvirtinusi ES valdžios institucija.

Išrašai iš civilinės būklės aktų (gimimo, santuokos sudarymo ar mirties) įrašų, išduoti pagal 1976 m. rugsėjo 8 d. Vienos konvenciją dėl išrašų iš civilinės būklės aktų įrašų išdavimo įvairiomis kalbomis nėra legalizuojami ar tvirtinami pažyma Apostille ir neverčiami į lietuvių kalbą (užsienio kalbą).

https://e-seimas.lrs.lt/portal/legalAct/lt/TAD/TAIS.364028

https://keliauk.urm.lt/lt/gyvenantiems-uzsienyje/konsulines-funkcijos-lietuvos-pilieciams/dokumentu-legalizavimas-ir-tvirtinimas-pazyma-apostille/valstybes-kuriu-civilines-bukles-aktu-irasu-israsai-galioja-be-legalizavimo-ar-tvirtinimo-pazyma-apostille

Santuokos registravimo tvarka ir sąlygos kiekvienoje užsienio valstybėje yra skirtingos, todėl dėl informacijos reikia kreiptis į tos užsienio valstybės kompetentingą instituciją, kurioje norima įregistruoti santuoką.

Jauniesiems niekur kreiptis nereikia. Civilinės metrikacijos skyrius bažnyčios (konfesijų) nustatyta tvarka sudarytą santuoką įtraukia į apskaitą savo iniciatyva pagal religinės bendruomenės ar bendrijos įgalioto (įpareigoto) asmens pateiktą pranešimą apie minėtos santuokos įregistravimą.

Jaunieji gali kreiptis į bet kurią pasirinktą Lietuvos civilinės metrikacijos įstaigą dėl santuokos įrašą liudijančio išrašo išdavimo.

Gimus vaikui vienam iš tėvų reikia prisijungti prie metrikacijos paslaugų informacinės sistemos MGVDIS https://www.registrucentras.lt/p/680 ir užpildyti prašymą „Įregistruoti vaiko gimimą“.

Vaiko gimimo įrašą liudijantis išrašas, pasirašytas el. parašu, yra nemokamai siunčiamas tėvelių nurodytu el. paštu.

Abu tėvai turi kreiptis pas notarą dėl tėvystės pripažinimo pareiškimo patvirtinimo. Pripažinus tėvystę pas notarą, vienam iš tėvų reikia prisijungti prie metrikacijos paslaugų informacinės sistemos MGVDIS https://www.registrucentras.lt/p/680 ir užpildyti prašymą „Įregistruoti vaiko gimimą“, įkeliant sistemoje tėvystės pripažinimo patvirtinimo dokumento kopiją.

Kai vaikas gimsta nepraėjus 300 dienų nuo santuokos nutraukimo, vaiko tėvu pripažįstamas buvęs vaiko motinos sutuoktinis. Todėl iki vaiko gimimo įregistravimo, vaiko motina, jos buvęs sutuoktinis ir vyras, pripažįstantis save gimusio vaiko tėvu, turi teisę paduoti teismui bendrą pareiškimą, prašydami vaiko tėvu įrašyti vyrą, pripažįstantį save vaiko tėvu. Teismo nutartimi patvirtinus tokį bendrą pareiškimą, kaip vaiko tėvas įrašomas ne buvęs motinos sutuoktinis, o vyras, pripažįstantis save vaiko tėvu.

Reikia kreiptis į teismą. Civilinės metrikacijos skyrius santuokos nutraukimą, įvaikinimą, tėvystės (motinystės) nustatymą, nuginčijimą registruoja savo iniciatyva, vadovaudamasis teismo atsiųstu įsiteisėjusiu sprendimu (asmeniui į Civilinės metrikacijos skyrių kreiptis nereikia).

Teisės aktai nenumato galimybės pasikeisti pavardės į susigalvotą. Asmens vardo ir pavardės keitimo taisyklėse nustatytas baigtinis sąrašas pavardės pakeitimo pagrindų.

Keičiant vardą, pasirinktas vardas turi atitikti pareiškėjo (-os) lytį, neprieštarauti gerai moralei ir Lietuvos Respublikos viešajai tvarkai, o kai keičiamas nepilnamečio vaiko vardas, – taip pat ir geriausiems vaiko interesams.

Jaunesnio kaip 16 metų nepilnamečio vaiko vardas ir (ar) pavardė bendru tėvų sutarimu gali būti keičiami, jeigu turimas vardas ir (ar) pavardė neatitinka geriausių vaiko interesų. Kai keičiamas jaunesnio kaip 16 metų nepilnamečio vaiko vardas ir (ar) pavardė, kartu su reikiamais dokumentais, Civilinės metrikacijos skyriui turi būti pateikiamas kito iš turimų tėvų rašytinis sutikimas, laisvos formos motyvuotas nepilnamečio vaiko tėvų ar vieno iš jų rašytinis prašymas, kuriame nurodyta, kodėl pageidaujama keisti vardą, taip pat vaiko, jeigu jam yra suėję 10 metų, rašytinis sutikimas. Kito iš turimų tėvų rašytinio sutikimo pateikti nereikia, jeigu jam įsiteisėjusiu teismo sprendimu laikinai ar neterminuotai yra apribota tėvų valdžia.

Reikia kreiptis į Civilinės metrikacijos skyrių dėl civilinės būklės akto įrašo ištaisymo ir (ar) papildymo ir (ar) pakeitimo.

Civilinės metrikacijos skyrius asmens mirtį registruoja savo iniciatyva (suinteresuotam asmeniui kreiptis nereikia), vadovaudamasis asmens sveikatos priežiūros įstaigos sudarytu medicininiu mirties liudijimu, įsiteisėjusiu teismo sprendimu dėl asmens pripažinimo mirusiu ar mirties fakto nustatymo.

Suinteresuotas asmuo gali kreiptis į bet kurią pasirinktą Lietuvos civilinės metrikacijos įstaigą dėl mirusio asmens mirties įrašą liudijančio išrašo išdavimo.

Išduoda civilinės būklės akto įrašus (gimimo, santuokos sudarymo, santuokos nutraukimo, mirties, civilinės būklės akto įrašo pakeitimo ar papildymo) liudijančius išrašus, kopijas, nuorašus, pažymas.

Kartu su gimimo, santuokos sudarymo ar mirties įrašą liudijančiu išrašu išduoda daugiakalbę standartinę formą, galiojančią Europos Sąjungos valstybėse narėse, pagal Europos Parlamento ir Tarybos 2016 m. liepos 6 d. reglamentą (ES) Nr. 2016/1191.

Išduoda išrašus iš civilinės būklės aktų (gimimo, santuokos sudarymo ar mirties) įrašų, pagal 1976 m. rugsėjo 8 d. Vienos konvenciją dėl išrašų iš civilinės būklės aktų įrašų išdavimo įvairiomis kalbomis.

Žiūrėti skiltį „Kada nereikalaujama užsienio valstybėje išduotų viešųjų dokumentų (gimimo, santuokos sudarymo, santuokos nutraukimo, mirties, vardo, pavardės pakeitimo, teismų sprendimų) tvirtinimo Apostille ir vertimo į lietuvių kalbą (užsienio kalbą)?”.

Pažymos išduodamos Lietuvos Respublikos piliečiams, nuolat Lietuvos Respublikoje gyvenantiems asmenims be pilietybės, pabėgėliams ar užsieniečiams, kuriems suteikta papildoma apsauga Lietuvos Respublikoje, norintiems sudaryti santuoką užsienio valstybėje.

Kartu su pažyma, patvirtinančia kliūčių sudaryti santuoką nebuvimą, gali būti išduota daugiakalbė standartinė forma pagal Europos Parlamento ir Tarybos 2016 m. liepos 6 d. reglamentą (ES) Nr. 2016/1191.

Lietuvos Respublikos piliečiai privalo pranešti civilinės metrikacijos įstaigai apie užsienio valstybėse įregistruotus ar patvirtintus civilinės būklės aktus. Užsienio valstybėje įregistruoti ar patvirtinti civilinės būklės aktai įtraukiami į apskaitą Civilinės būklės aktų registravimo taisyklių nustatyta tvarka. Informacija skelbiama https://paslaugos.vilnius.lt/services

Kreipimosi būdai nurodyti skiltyje “Kokiu būdu galima užsakyti Civilinės metrikacijos skyriaus teikiamas paslaugas?” Taip pat žr. skiltį „Kada nereikalaujama užsienio valstybėje išduotų viešųjų dokumentų (gimimo, santuokos sudarymo, santuokos nutraukimo, mirties, vardo, pavardės pakeitimo, teismų sprendimų) tvirtinimo Apostille ir vertimo į lietuvių kalbą (užsienio kalbą)?”.

Šiuo metu Lietuvoje galiojantis teisinis reglamentavimas nenumato galimybės civilinės būklės aktų įrašus sudaryti įrašant nelietuviškus rašmenis (w, q, x). Priebalsė w sulietuvinta forma rašoma v, x – ks, q – ku arba kv. Taip pat į civilinės būklės akto įrašus nerašomi diakritiniai ženklai, pvz., ä, ö, ü ir kt.

Lietuvos Respublikos piliečių vardai ir pavardės su raidėmis w, q, x į civilinės būklės aktų įrašus įrašomi tik vykdant šiuo klausimu priimtus Teismo sprendimus. Todėl asmenys pageidaujantys, kad jų (ar jų vaikų) asmenvardžiai būtų rašomi su w, q, x , turi teisę įstatymo nustatyta tvarka kreiptis į teismą dėl civilinės būklės akto įrašo pakeitimo/ ištaisymo.

Nereikia, vertimus tvirtina vertėjų biuras.

Prašymai centralizuotoje prašymų pateikimo ir gyventojų informavimo informacinėje sistemoje (toliau – IS) registruojami nuolat. Prašymo pateikimo laikas vaiko eilės numeriui įtakos neturės. Tai galima padaryti internetu IS prisijungus https://svietimas.vilnius.lt/. Grupės sudaromos balandžio mėnesį, todėl norint lankyti 2021 m. rugsėjį, reikia užsiregistruoti vaiką iki grupių formavimo pradžios. Eilės bus sudaromos atsižvelgiant į turimus prioritetus, registracijos laikas ir data nesvarbūs.

Ne, prašymo pildyti iš naujo nereikia. Prašymai, pateikti iki 2015 m. balandžio 30 d., nėra anuliuojami, lieka IS ir sudarant eiles jiems teikiama pirmenybė prieš prašymus, kurie yra pateikti nuo 2015 m. gruodžio 15 d. Prašymai, pateikti po 2015 m. gruodžio 15 d. irgi nėra anuliuojami, jie lieka IS ir yra rotuojami atsižvelgiant į deklaruotą gyvenamąją vietą, pirmenybes ir vaiko gimimo datą. Prašymai galioja, iki bus suteikta paslauga.

Eilės sudaromos tokia tvarka:
1.1. vaikai, kurių abiejų tėvų (globėjų) ir paties vaiko gyvenamoji vieta deklaruota Vilniaus miesto savivaldybėje, pirmenybę teikiant (ši nuostata taikoma ir 17.1.4 papunktyje nurodytam atvejui):
1.1.1. vaikams, kurių vieno iš tėvų (globėjo) deklaruota gyvenamoji vieta įstaigai priskirtoje teritorijoje yra ne mažiau kaip 2 metus (prioritetas taikomas pagal tėvo (globėjo),
su kuriuo deklaruotas vaikas, gyvenamąją vietą). Taip pat šis kriterijus taikomas vaikams, kurių vieno iš tėvų (globėjo) ir paties vaiko deklaruota gyvenamoji vieta yra įstaigai priskirtoje teritorijoje įsigytame arba išsinuomotame būste, kuriame faktiškai gyvenama (nuomos atveju nuomos sutartis turi būti užregistruota valstybės įmonėje Registrų centre);
1.1.2. vaikams iš šeimų, auginančių (globojančių) tris ir daugiau vaikų, kol jie mokosi pagal bendrojo ugdymo programas;
1.1.3. vaikams, kurių brolis ar sesuo lanko tą pačią įstaigą (pirmumo teisė įsigalioja iškart, prioritetas taikomas tik toje pačioje įstaigoje, kurią tuo metu lanko brolis ar sesuo);
1.1.4. vaikams, kuriuos augina vienas iš tėvų (globėjų), jeigu kitas yra miręs, nenurodytas vaiko gimimo liudijime, teismo pripažintas dingusiu be žinios ar nežinia kur esančiu, teismo pripažintas neveiksniu, teismo sprendimu laikinai apribota valdžia (pridedami skenuoti dokumentai);
1.1.5. vaikams, kurių vienas iš tėvų (globėjų) mokosi bendrojo ugdymo mokykloje;
1.1.6. vaikams, kurių vienas iš tėvų (globėjų) turi ne daugiau kaip 40 procentų darbingumo lygio;

1.2. vaikai, kurių vieno iš tėvų (globėjo) ir paties vaiko gyvenamoji vieta deklaruota Vilniaus miesto savivaldybėje, pirmenybę teikiant:
1.2.1. vaikams, kurių vieno iš tėvų (globėjo) deklaruota gyvenamoji vieta įstaigai priskirtoje teritorijoje yra ne mažiau kaip 2 metus. Taip pat šis kriterijus taikomas vaikams, kurių vieno iš tėvų (globėjo) ir paties vaiko deklaruota gyvenamoji vieta yra įstaigai priskirtoje teritorijoje įsigytame arba išsinuomotame būste, kuriame faktiškai gyvenama (nuomos atveju nuomos sutartis turi būti užregistruota valstybės įmonėje Registrų centre);
1.2.2. vaikams iš šeimų, auginančių (globojančių) tris ir daugiau vaikų, kol jie mokosi pagal bendrojo ugdymo programas;
1.2.3. vaikams, kurių brolis ar sesuo lanko tą pačią Įstaigą (pirmumo teisė įsigalioja iškart, prioritetas taikomas tik toje pačioje įstaigoje, kurią tuo metu lanko brolis ar sesuo);
1.2.4. vaikams, kurių vienas iš tėvų (globėjų) mokosi bendrojo ugdymo mokykloje;
1.2.5. vaikams, kurių vienas iš tėvų (globėjų) turi ne daugiau kaip 40 procentų darbingumo lygio;

1.3. neatitinkant Aprašo 17.1 ar 17.2 punktų nustatytų kriterijų, eilės sudaromos tokia tvarka:
1.3.1. vaikai, kurių gyvenamoji vieta deklaruota Vilniaus miesto savivaldybėje, laukiantys eilėje dėl perkėlimo (pirmenybė teikiama vyresnio pagal gimimo datą amžiaus vaikams. Išskirtiniais atvejais, kai vaikai gimę tą pačią dieną, eilė sudaroma abėcėlės tvarka);
1.3.2. vaikai iš kitų savivaldybių (pirmenybė teikiama vyresnio pagal gimimo datą amžiaus vaikams. Išskirtinais atvejais, kai vaikai gimę tą pačią dieną, eilė sudaroma abėcėlės tvarka);
1.3.3. vaikai iš kitų savivaldybių, laukiantys eilėje dėl perkėlimo (pirmenybė teikiama vyresnio pagal gimimo datą amžiaus vaikams. Išskirtiniais atvejais, kai vaikai gimę tą pačią dieną, eilė sudaroma abėcėlės tvarka).

Pirmumo teisę suteikiančios priežastys sumuojamos ir yra visos lygiavertės.

Nesant prioritetų, vieta skiriama vyresnio amžiaus vaikams.

Į Įstaigas be eilės priimami ir perkeliami iš vienos įstaigos į kitą:

1. vaikai, kuriems Vilniaus miesto savivaldybės vaiko gerovės komisijos nutarimu skirtas privalomas ikimokyklinis ir (ar) priešmokyklinis ugdymas;

2. įvaikinti vaikai, globą turintys vaikai (išskyrus atvejus, kai laikinoji globa nustatoma tėvų prašymu);

3. tos pačios įstaigos darbuotojų, dirbančių ne mažiau kaip pusę metų pagal pagrindinę darbo sutartį, vaikai;

4. du ar daugiau vienu metu šeimoje gimę vaikai, kurių abiejų tėvų gyvenamoji vieta deklaruota Vilniaus miesto savivaldybėje (ši nuostata taikoma ir 17.1.4 papunktyje nurodytu atveju);

5. užsienio valstybių piliečių, diplomatinio korpuso darbuotojų, dirbančių Lietuvos Respublikoje esančiose užsienio diplomatinėse atstovybėse, vaikai.

6. vaikai su negalia, kuriems nustatytas bet kurio tipo neįgaliojo vežimėlio poreikis arba kitų judėjimo techninės pagalbos priemonių (vaikštynių, ramentų ir pan.) poreikis;

7. vaikai, kurių vienas iš tėvų yra neįgalus ir jam nustatytas bet kurio tipo neįgaliojo vežimėlio poreikis arba kitų judėjimo techninės pagalbos priemonių (vaikštynių, ramentų ir pan.) poreikis.

Prašymai perkelti į kitą įstaigą pateikiami elektroniniu būdu https://svietimas.vilnius.lt/, pasirenkant tik vieną įstaigą. Vaiko tėvai (globėjai) gali teikti prašymą pakeisti įstaigą tik vaikui pradėjus ją lankyti (pasirašius ugdymo sutartį). Perkėlimas iš vienos įstaigos į kitą IS sistemoje atliekamas tik tėvams (globėjams) pasirašius ugdymo sutartį pageidaujamoje įstaigoje. Iki bus pasirašyta ugdymo sutartis su pageidaujama lankyti įstaiga, vaikas lieka ankstesnėje įstaigoje. Tėvai (globėjai), gavę pranešimą apie skirtą vietą įstaigoje, turi elektroniniu būdu pasirašyti dvišalę elektroninę sutartį per el. laiške nurodytą terminą ir pateikti šiuos dokumentus: vaiko gimimo liudijimo kopiją, mokinio sveikatos pažymėjimą (forma Nr. 027-1/a).

To paties amžiaus grupės vaikų tėvams (globėjams) https://svietimas.vilnius.lt  abipusiu sutarimu suteikiama galimybė apsikeisti įstaigomis, pateikus prašymą el. būdu (savivaldybe@vilnius.lt) Ikimokyklinio ugdymo skyriui.

IS tvarkytojas vaikus priskiria į naujas grupes nuo einamųjų metų balandžio 18 d. iki balandžio 30 d. Atsiradus galimybėms, grupės gali būti formuojamos visus metus. Jūs būsite informuoti jūsų pasirinktu informavimo būdu (SMS žinute ir/arba el. paštu).

Deklaruota gyvenamoji vieta tikrinama prašymų pateikimo metu ir prieš priskiriant vaikus į grupes (deklaruotos gyvenamosios vietos duomenys tikrinami pagal praėjusio mėnesio paskutinės dienos duomenis). Metų bėgyje duomenys sutikrinami vieną kartą per mėnesį, iki 10-15 dienos, pagal praėjusio mėnesio paskutinės dienos duomenis.

Po grupių formavimo duomenys tikrinami kiekvieno mėnesio pradžioje (pagal praėjusio mėnesio paskutinės dienos duomenis). Pvz. š. m. rugsėjo 3 d. pasikeitė vaiko arba tėvų deklaruota gyvenamoji vieta – duomenys sistemoje bus atnaujinti tik spalio mėnesį.

Tėvai (globėjai), gavę pranešimą apie skirtą vietą įstaigoje, turi elektroniniu būdu pasirašyti dvišalę elektroninę sutartį iki einamųjų metų gegužės 31 d. arba per el. laiške nurodytą terminą ir pateikti šiuos dokumentus: vaiko gimimo liudijimo kopiją, mokinio sveikatos pažymėjimą (forma Nr. 027-1/a).

Tėvai (globėjai), negalintys elektroniniu būdu pasirašyti dvišalės sutarties iki gegužės 31 d. arba per el. laiške nurodytą terminą dėl pateisinamų priežasčių (ligos, išvykę ir kt.), apie tai turi pranešti iki gegužės 31 d. įstaigos vadovui raštu (elektroniniu pranešimu, registruotu laišku) ir informuoti apie įstaigos lankymo pradžią ir dokumentų pateikimo datą.

Informacija apie vaiko vietą eilėje pateikiama https://svietimas.vilnius.lt/.

Prašymai registruojami nuolat. Eilė yra rodoma einamiesiems metams (pvz. jeigu vaikas yra užregistruotas 2021 lankymo metams, eilė bus rodoma nuo 2021 m. sausio mėn.).

Vilniaus miesto savivaldybės administracijos Ikimokyklinio ugdymo skyriaus specialistai yra atsakingi už centralizuoto vaikų priėmimo į švietimo įstaigas duomenų tvarkymą ir prašymų priėmimą. Jie tvarko įstaigų, įgyvendinančių ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo programas, vaikų, lankančių ir pageidaujančių lankyti šių įstaigų grupes.

Vaikų skaičius grupėse yra nustatomas vadovaujantis LR SAM 2010 m. balandžio 22 d. įsakymu Nr. V-313 Dėl Lietuvos higienos normos HN 75:2016 „Ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo programų vykdymo bendrieji sveikatos saugos reikalavimai“

Dėl šių priežasčių vaikas negali būti išbrauktas iš laukiančiųjų eilės.

Prašymą galima registruoti tik į grupes, kuriuos yra suformuotos darželyje, ir kurios atitinka vaiko amžių tais kalendoriniais metais, kuriais pageidaujama pradėti lankyti darželį. Nuo einamųjų metų balandžio 1 d. iki balandžio 10 d. tėvai (globėjai) https://svietimas.vilnius.lt turi galimybę pasitikrinti, ar yra pasirinktose įstaigose formuojamos prašyme nurodytos grupės. Nesant tokios grupės tėvai (globėjai) turi teisę pakeisti prašymą. Pašymo pateikimo/redagavimo data neįtakoja eiliškumo.

Informaciją apie vaikus, nelankiusius įstaigos daugiau nei 30 darbo dienų per pastarąsias 90 kalendorinių dienų be pateisinamos priežasties (pateisinama priežastis –
liga (jeigu vaikas serga daugiau nei 10 darbo dienų, įstaigos vaiko gerovės komisija, įvertinusi aplinkybes ir poreikį, turi teisę paprašyti iš tėvų pateikti papildomą informaciją apie nelankymo priežastis);
prastovos tėvų (globėjų) darbovietėje;
tėvų (globėjų) darbas pagal kintantį darbo grafiką, darbas nuotoliniu būdu, darbas užsiimat individualia veikla;
nelaimės šeimoje;
mokinių atostogų metas;
tėvų atostogų metas;
vasaros metas ir kitos svarbios priežastys),
įstaigos vaiko gerovės komisija, įvertinusi aplinkybes, turi teisę pateikti Valstybės vaiko teisių apsaugos ir įvaikinimo tarnybai, prieš 10 darbo dienų apie tai raštu įspėjusi tėvus (globėjus).

Pateisinama priežastis –
liga (jeigu vaikas serga daugiau nei 10 darbo dienų, įstaigos vaiko gerovės komisija, įvertinusi aplinkybes ir poreikį, turi teisę paprašyti iš tėvų pateikti papildomą informaciją apie nelankymo priežastis);
prastovos tėvų (globėjų) darbovietėje;
tėvų (globėjų) darbas pagal kintantį darbo grafiką, darbas nuotoliniu būdu, darbas užsiimat individualia veikla;
nelaimės šeimoje; mokinių atostogų metas;
tėvų atostogų metas; vasaros metas ir kitos svarbios priežastys.

Vaiko registraciją reikia atlikti iki galo. Deklaruota gyvenamoji vieta tikrinama prašymų pateikimo metu ir prieš priskiriant vaikus į grupes (deklaruotos gyvenamosios vietos duomenys tikrinami pagal praėjusio mėnesio paskutinės dienos duomenis). Metų bėgyje duomenys sutikrinami vieną kartą per mėnesį, iki 10-15 dienos, pagal praėjusio mėnesio paskutinės dienos duomenis.

Nuo einamųjų metų balandžio 1 d. iki balandžio 10 d. tėvai (globėjai) turi galimybę pasitikrinti, ar yra pasirinktose įstaigose formuojamos prašyme nurodytos grupės. Nesant tokios grupės tėvai (globėjai) turi teisę pakeisti prašymą ir pasirinkti darželius, kuriose yra tinkamo amžiaus grupės. Prašymo pateikimo/redagavimo data vaikų eilių sudarymui reikšmės neturi.

Užregistruoti vaiką į priešmokyklinę grupę reikia IS prisijungus https://svietimas.vilnius.lt/  → Mano darželis → Lankantys įstaigas vaikai → Vaiko vardas, pavardė → Pildyti prašymą į priešmokyklinio ugdymo grupę.

Tėvai (globėjai) du kartus pateikę prašymą IS ir atsisakę pasiūlytos vietos (nepasirašę sutarties), turi teisę pateikti prašymą praėjus ne anksčiau kaip 6 mėnesiams nuo paskutinio priskyrimo į Įstaigą datos.

Sodinti galima laisvame plote tarp namo sienos ir tako. Jei tako nėra, Jei tako nėra, sodinti galima 3 metrų pločio juostoje šalia namo sienos. Prie namo fasado paprastai būna įrengta plytelių juosta (nuogrinda). Ją reikia palikti. Jeigu nuogrindos nėra, reikia tarp augalų ir fasado palikti laisvą plotą, kuris tarnaus kaip nuogrinda ir kaip praėjimas (plotis nuo 50 cm iki 1 metro). Šią zoną galima mulčiuoti skalda, mulčiumi ar išdėlioti plyteles.

Prie daugiabučių gyvenamųjų pastatų sienų su langais krūmai, aukštesni kaip 2 m, sodinami 2,5 m atstumu, kiti krūmai – 1,5 m atstumu. Medžiams taikomas 10 metrų atstumas nuo gyvenamųjų pastatų su langais, tačiau bendru kaimynų sutarimu galimos išimtys (pavyzdžiui, iki 5 m aukščio auganti rojaus obelaitė prie namo kampo), tačiau būtina palikti ne mažesnį kaip 3 metrų atstumą iki pastato. Sodinant medžius reikia išlaikyti 4 m atstumą nuo apšvietimo stulpų.

Prašome nesodinti labai nuodingų (pvz., žalčialunkis, kukmedis, auginantis raudonas uogas), dygių, deginančių ar stipriai alergizuojančių augalų. Taip pat negalima sodinti invaziniais pripažintų augalų.

Priklauso nuo sodinimo pobūdžio – jeigu sodinamas akcentinis medelis ar jų grupė/eilė, ypač gatvėse – reikėtų rinktis medelį, kurio skersmuo 1 metro aukštyje yra bent 6-8 cm ir daugiau, medžiai turi būti su šaknų gumulu. Tačiau natūralistinio želdinimo medžių ir krūmų plotui įveisti galima naudoti ir daug mažesnius sodinukus, tik tokiu atveju apsodintame plote nereikėtų planuoti šienauti vejos, ją reikėtų keisti mulčiu ir plotą aptverti, kol želdiniai suvešės.

NETINKAMŲ SODINTI VILNIAUS MIESTE INVAZINIŲ AUGALŲ SĄRAŠAS (pagal 2021-02-03 Aplinkos ministerijos informaciją, rekomenduojama pasitikrinti paskutinę redakciją)

Raukšlėtalapis erškėtis (Rosa rugosa), vėlyvoji ieva (Prunus serotina), muilinė guboja (Gypsophila paniculata), uosialapis klevas (Acer negundo), varpinė medlieva (Amelanchier spicata), gausialapis lubinas (Lupinus polyphyllus), didžioji rykštenė (Solidago gigantea), kanadinė rykštenė (Solidago canadensis), baltažiedė robinija (Robinia pseudoacacia), tankiažiedė rūgštynė (Rumex confertus), Šluotinis sausakrūmis (Cytisus scoparius), bitinė sprigė (Impatiens grandulifera), Smulkiažiedė sprigė (Impatiens parviflora), dygliavaisis virkštenis (Echinocystis lobata).

Bendru kaimynų ar bendrijos raštiniu sutarimu galima sodinti medžius, krūmus ir daugiamečius žolinius augalus bendroje kiemo erdvėje. Rekomenduojame pasitarti ir pasirengti kiemo apželdinimo schemą. Būtina įvertinti požeminių komunikacijų kieme išsidėstymą, pramintus takus, kuriais vaikšto kaimynai, atsižvelgti į bendrus visų poreikius. Taip pat prašome apgalvoti, kas ir kaip toliau rūpinsis naujai pasodintais augalais.

Sodinti galima, bet sodinimo plotai ir sodinami augalai turi būti suderinti su Vilniaus miesto savivaldybe. Rašykite mums zalias@vilnius.lt, pristatykite idėjas ir kartu rasime tinkamiausią sprendimą.

 1. Rašyti adresu zalias@vilnius.lt ir pateikti šią informaciją:
  • Situacijos nuotrauka;
  • Tikslus adresas( gatvės pavadinimas su namo numeriu arba koordinatės);
  • Kreipiamasi individualiai ar bendrijos vardu (nurodyti bendrijos pavadinimą, kontaktus);
  • Jei kreipiamasi sodinimo patarimo – pateikti savo viziją, kaip įsivaizduojate apsodintą plotą. Būtinai kalbėkitės su kaimynais – gal jie taip pat turi idėjų? Sodinimui bendroje erdvėje turėtų pritarti dauguma vietos gyventojų ,kad išvengti konfliktų ir nesusipratimų;
  • Jei prašoma sodinukų, nurodyti sodinukų kiekį ir pavadinimus, pateikti pageidaujamos vietos sodinimo schemą (nupiešta ant popieriaus ir nufotografuota).
 1. Pateikta informacija patikrinama ir atsakymas pateikiamas per 2 darbo dienas.

 2. Sodinukus galima atsiimti penktadieniais, 14-15 val., (tikslesnė informacija bus pateikta su pritarimu sodinti išnagrinėjus pateiktą informaciją);.

 3. Po sodinimo, adresu zalias@vilnius.lt laukiamos apsodintos vietos nuotraukos.

 4. Šiais metais turime (kol nepasibaigs rezervuotas kiekis)
  šiuos medžių sodinukus. Sodinuko dydis – 0,5-1,0 m, vazonėlio dydis – 3 litrai

  • Malus sieboldii (Zyboldo obelis)
  • Acer platanoides (Paprastasis klevas)
  • Pinus sylvestris (Paprastoji pušis)
  • Sorbus aucuparia (Paprastasis šermukšnis)
  • Crataegus monogyna(Vienpiestė gudobelė)
  • Corylus avellana (Paprastasis lazdynas)
  • Viburnum opulus (Paprastasis putinas)

  bei šiuos krūmus:

  • Forsythia intermedia (Tarpinė forzitija)
  • Sorbaria sorbifolia (Šermukšnialapė lanksvūnė)
  • Spirea cinerea (Pilkoji lanksva)
  • Spirea niponica (Niponinė lanksva)
  • Salix purpurea (Purpurinis karklas)
  • Salix vinimalis (Žilvitis)
  • Salix caprea (Blindė)
 1. Kaip sodinti augalą:
  • Kasti duobę dvigubai didesnę už sodinuko vazonėlį. Jei gruntas kietas ar nelaidus, duobę didinti;
  • Įmaišyti komposto, permaišyti su esamu gruntu, įberti lėto poveikio trąšų laikantis tręšimo instrukcijų;
  • Iš vazonėlio išėmus augalą patikrinti šaknis, jei jos susivijusios, praardyti, kad galėtų plėstis į šonus;
  • Augalą sodinti, kad jo kaklelis būtų sulig aplinkinės žemės lygiu;
  • Mulčiuoti pomedį 50-100 cm spinduliu aplink augalą 3-5 cm storio mulčiaus sluoksniu, tada neaugs piktžolės ir  geriau laikysis drėgmė;
  • Augalą po pasodinimo gausiai palaistyti ir rūpintis, kol prigis.

Prieš sodindami bendroje erdvėje (išskyrus plotą po balkonu), pasitarkite su kaimynais, bendrai nuspręskite, kokias ir kur rūšis sodinsite. Įsiklausykite į kitų mintis ir pagrįskite savo idėjas. Pagal galimybes gaukite daugumos kaimynų pritarimą augalų rūšims ir sodinimo vietoms.

Remontuotinų gatvių sąrašai sudaromi atsižvelgiant į gyventojų, viešojo transporto įmonių, Kelių policijos prašymus, taip pat gatves prižiūrinčių įmonių ir savivaldybės specialistų vertinimus. Kiekvienai jų pagal asfalto dangos būklę ir kitus aspektus parenkamas tinkamas remonto būdas: duobės gali būti tiesiog užtaisomos asfaltu (dažnai prieš tai jos dar išfrezuojamos), gali būti ištisai asfaltuojama, danga remontuojama karštuoju arba šaltuoju regeneravimo būdais arba tiesiog remontuojamos provėžos. Šaltuoju metų laiku (gruodžio–balandžio mėnesiais) taisomos tik avarinės duobės (gilesnės nei 5 cm) „šaltuoju“ ar perdirbtu asfaltu. Šiltuoju sezonu vykdomi pagrindiniai gatvių remonto darbai.

Pirmiausia remontuojamos tos gatvės, kuriomis per parą daugiausia pravažiuoja viešojo ir kitų transporto priemonių, kuriose gausu pažaidų ir remontuotinų vietų ir kurių atkarpoje daugiausia provėžų bei nelygumų. Taip pat atsižvelgiama, ar remontas yra tęstinis ir ar gatvė reprezentacinė.

Už gatvių remontą ir priežiūrą Vilniaus mieste ir jo apylinkėse atsakingos trys bendrovės: „Grinda“, „Kerista“ ir „Gatvių statyba“. Šios bendrovės su sostinės savivaldybe yra sudariusios paslaugų teikimo sutartis, užtikrinančias, kad būtų laiku ir kokybiškai suremontuotos gatvės, dviračių takai, šaligatviai ir gyvenamųjų namų kiemai.

Remontuojamų gatvių sąrašą pagal parinktą remonto būdą galite matyti žemiau. Lentelėse taip pat pateiktas gatvių vertinimas pagal nustatytus kriterijus.

Ištisinis asfaltavimas »
Karštasis regeneravimas »
Provėžų remontas »
Šaltasis pagrindų regeneravimas su asfaltavimu »

Į sąrašą mažiau balų turinčios gatvės gali patekti tuo atveju, jei jose dėl ypač prastos dangos kokybės jau nėra galimybės duobes užtaisyti asfaltu, o jų padėtis avarinė.

Sąraše esančių gatvių kapitalinis remontas planuojamas ateityje. Šiais metais Jūsų gatvėje bus tvarkomos duobės.

Apie duobėtas, provėžuotas ir vairuotojams pavojų keliančias gatves galite pranešti Vilniaus savivaldybės telefonu 1664. Pastebėjus mieste atvirus šulinius, gilias avarines duobes, įgriuvas ties inžinerinių tinklų šuliniais, kliūtis gatvių važiuojamoje dalyje, prašom skambinti UAB „Grinda“ Miesto avarinės dispečerinės tarnybai tel. (8 5) 215 2112 arba mob. 8 650 99 267.

Vilniaus savivaldybės atsakingi specialistai kontroliuoja, kaip remontuojamos gatvės. Pastebėjus netinkamai vykdomus darbus, bendrovėms surašomi patikrinimo aktai, o už nekokybiškai atliktą darbą Vilniaus miesto savivaldybė miestą prižiūrinčioms bendrovėms nemoka.

Prašom kreiptis į Vilniaus miesto savivaldybę. Jūs turite pateikti visus dokumentus (Kelių policijos pažymas, fotofiksaciją, sąskaitas-faktūras už atliktus automobilio remonto darbus ir kt). Vilniaus miesto savivaldybė, išnagrinėjusi medžiagą, Jums praneš, į ką galite kreiptis dėl žalos atlyginimo.

Kiekvienai gatvei parenkamas tinkamiausias remonto būdas. Be abejo, atsižvelgiama ir į turimas lėšas.

Iš viso sostinėje yra daugiau kaip 1000 km asfaltuotų gatvių, apie 500 km žvyrkelių, taip pat nemažai akmenimis ir trinkelėmis grįstų gatvių. Miestas yra padalytas į 5 dalis: Centrinę, Pietinę, Vakarinę, Šiaurinę ir Rytinę.

Jeigu planuojate tame būste gyventi, rekomenduojama ten ir deklaruoti gyvenamąją vietą. Tai galima padaryti el. būdu www.epaslaugos.lt arba nuvykti į seniūniją ar savivaldybę. Jei būstą nuomojatės, pakaks asmens dokumento ir būsto nuomos arba panaudos sutarties. Būsite deklaruotas sutarties galiojimo laikotarpiui. Pasibaigus šiam terminui, deklaravimas automatiškai pasinaikins.

Turite suskubti deklaruoti gyvenamąją vietą, kadangi, jei to dar nepadarėte, nuo 2018-01-01 įrašai apie Jūsų įtraukimą į apskaitą Gyventojų registre nustojo galioti ir Jus likote be deklaravimo vietos. Tai gali Jums sutrukdyti gauti tam tikras paslaugas, kurias suteikiant privalomas gyvenamosios vietos deklaravimas, pvz., prarasite prioritetus, registruojant vaiką į darželius, negalėsite registruoti automobilio savo vardu, neteksite teisės į socialines išmokas ir kt.

Ne, nebus. Bet, kadangi deklaruoti gyvenamąją vietą tapo paprasčiau, siūlome, kai tik atsiras galimybė, deklaruoti savo faktinę gyvenamąją vietą.

Internetu www.epaslaugos.lt, nuvykus į seniūniją arba savivaldybę.

Reikalingas galiojantis asmens tapatybę patvirtinantis dokumentas (asmens tapatybės kortelė arba pasas). Deklaruojant nepilnamečio vaiko gyvenamąją vietą, reikia turėti ir vaiko gimimo liudijimą (arba jo išrašą) ir/ar pasą (jei toks pagamintas).

Jeigu turite nuomos arba panaudos sutartį, kurioje būsto savininkas jau nurodė, kad galite tam tikrą laiką gyventi jo būste, tuomet deklaravimo įstaigai (seniūnijai arba savivaldybei) reikia pateikti nuomos arba panaudos sutartį. Raštiško savininko leidimo Jums jau nebereikės.
Nuomos sutartis neturi būti patvirtinta notaro (nėra tokio reikalavimo). Joje turi būti aiškiai nurodyta, jog buto savininkas leidžia gyventi / nuomotis būstą tam tikriems asmenims. Sutartis turi būti pasirašyta abiejų pusių.

Ne. Deklaruojant nepilnamečius vaikus, atskiro buto savininko sutikimo nereikia, nes vaikai deklaruojami prie tėvų (įtėvių / globėjų / rūpintojų). Tai galite atlikti el. būdu www.epaslaugos.lt arba nuvykę į deklaravimo įstaigą, t. y. seniūniją arba savivaldybę.

Turite deklaravimo įstaigai (seniūnijai arba savivaldybei) pateikti universiteto vadovybės (arba bendrabučio valdytojo) raštišką sutikimą.

Gyventojas deklaruoja savo gyvenamąją vietą, kurioje praleidžia daugiausiai laiko arba yra labiausiai su ja susijęs. Jeigu gyvenate kitos paskirties būste, tuomet ją galite deklaruoti kaip savo gyvenamąją vietą.

Galite, jei sodo namelis įregistruotas ir turi adresą. Tokiu atveju, galite deklaruotis el. būdu www.epaslaugos.lt arba nuvykus su asmens dokumentu į seniūniją arba savivaldybę.

Gyvenant svečių namuose arba viešbutyje, Jūs taip pat turite teisę, gavę būsto savininko leidimą, deklaruoti savo gyvenamąją vietą.

Ne, negalima.

Būsto ploto (kvadratūros) apribojimo nėra.

Tikslus šios paslaugos pavadinimas – įtraukimas į gyvenamosios vietos nedeklaravusių asmenų apskaitą prie Vilniaus miesto savivaldybės. Į šią apskaitą ribotam terminui, jeigu jie nėra deklaravę gyvenamosios vietos, gali būti įtraukiami tik benamiai, taip pat asmenys, palikę vaikų globos namus ar šeimyną, atliekantys bausmę pataisos įstaigose ar laikomi tardymo izoliatoriuose, bei tie, kurie teismo sprendimu gydomi specializuotose psichikos sveikatos įstaigose, taip pat asmenys, kurie ne nuo jų priklausančių priežasčių negali deklaruoti savo gyvenamosios vietos ir pateikia informaciją arba duomenis, pagrindžiančius jų ekonominius, socialius ar asmeninius interesus toje savivaldybėje.
Kiti asmenys turi deklaruoti faktinę gyvenamąją vietą.

Vaikai deklaruojami prie tėvų (įtėvių / globėjų / rūpintojų). Jeigu abu tėvai (įtėviai / globėjai / rūpintojai) yra įtraukti į gyvenamosios vietos nedeklaravusių asmenų apskaitą arba nepilnamečio gyvenamoji vieta nustatyta su tuo iš tėvų, kuris įtrauktas į šią apskaitą, vaiko įtraukimas į gyvenamosios vietos neturinčių asmenų apskaitą galimas.

Prašymai, norintiems gauti Savivaldybės skiriamą finansavimą vaiko ugdymui, registruojami nuo 2017 m. rugsėjo 1 dienos centralizuotoje prašymų pateikimo ir gyventojų informavimo informacinėje sistemoje. Pateikti prašymą galima internetu, užpildžius elektroninę prašymo formą interneto svetainėje https://svietimas.vilnius.lt/ (spaudžiant „Teikti prašymą 100 Eur kompensacijai“). Savivaldybėje bus sudaryta galimybė neturintiems kompiuterio ir/ar interneto ryšio pateikti šį prašymą pasinaudojant Savivaldybėje esančiais kompiuteriais, t. y. tėvai ar globėjai turės patys su savo prisijungimu prisijungus prie https://svietimas.vilnius.lt/ sistemos užpildyti ir pateikti prašymą.

Savivaldybė skiria 100 Eur per mėnesį finansavimą, kai:
– vaiko amžius yra nuo 2 iki 6 metų;
– vaikas laukia eilėje centralizuotoje prašymų pateikimo ir gyventojų informavimo informacinėje sistemoje nuo prašyme nurodytos lankymo datos praėjus ne mažiau nei vienus metus ir nelanko Savivaldybės arba nevalstybinės ugdymo įstaigos;
– vienas iš tėvų (globėjų) dirba arba yra vaiko auginimo ir priežiūros atostogose, arba apdraustas privalomuoju sveikatos draudimu valstybės lėšomis, arba pats moka privalomąjį sveikatos draudimą;
– vienas iš tėvų (globėjų) yra sudaręs Savivaldybės administracijos direktoriaus patvirtintos formos vaiko ugdymo ir priežiūros sutartį su asmeniu, turinčiu verslo liudijimą (ateinančių auklių, neįgalių ir kitų asmenų priežiūros veikla, veiklos kodas 099) ar kitaip įteisinusiu veiklą.

Taip, tačiau rašant prašymą kartu su kitais dokumentais reikia pateikti Savivaldybės administracijos direktoriaus patvirtintos formos deklaraciją, kad vienas iš tėvų (globėjų) arba artimų giminaičių teikia vaiko ugdymo ir priežiūros paslaugas.

Pasikeitus aplinkybėms, šiuo atveju gavus vietą darželyje, per 10 darbo dienų nuo minėto įvykio apie tai turi būti informuotas Švietimo, kultūros ir sporto departamentas.

Jei informacija, kurią pateikėte yra teisinga, tiksli ir Departamento specialistai nesikreipė į Jus prašydami patikslinti informacijos, per 20 darbo dienų nuo visų reikiamų duomenų pateikimo, bus priimtas sprendimas skirti finansavimą arba ne. Po sprendimo priėmimo per 10 darbo dienų Jūs būsite informuoti paraiškoje nurodytu būdu.

Finansavimas skiriamas tik tais atvejais, kai abiejų tėvų (globėjų) ir vaiko gyvenamoji vieta yra deklaruota Savivaldybės teritorijoje ne mažiau nei vienus metus arba kai vaiką augina vienas iš tėvų (globėjų) ir jo bei vaiko gyvenamoji vieta yra deklaruota Savivaldybės teritorijoje ne mažiau nei vienus metus.

Dokumentai, kuriuos reikia pateikti rašant prašymą:
– vaiko gimimo liudijimą;
– Savivaldybės administracijos direktoriaus patvirtintos formos paraišką centralizuotoje prašymų pateikimo ir gyventojų informavimo informacinėje sistemoje. Paraiškoje turi būti nurodytas patvirtinimas, kad pateikti duomenys yra teisingi, ir sutikimas, kad duomenys iš kitų registrų būtų gauti automatiniu būdu;
– dokumentus, patvirtinančius, kad vienas iš tėvų (globėjų) dirba (pažymą iš darbovietės, individualios veiklos pažymą ir kt.) arba yra vaiko auginimo ir priežiūros atostogose (pažymą iš darbovietės);
– Savivaldybės administracijos direktoriaus patvirtintos formos vaiko ugdymo ir priežiūros sutartį ir dokumentus, patvirtinančius, kad asmuo, su kuriuo yra sudaryta vaiko ugdymo ir priežiūros sutartis, yra įsigijęs verslo liudijimą ar kitaip įteisinęs veiklą, arba Savivaldybės administracijos direktoriaus patvirtintos formos deklaraciją, kad vienas iš tėvų (globėjų) arba artimų giminaičių teikia vaiko ugdymo ir priežiūros paslaugas;
– atstovo teises patvirtinančius dokumentus, jeigu paraišką teikia vaiko globėjas ar vieno iš vaiko tėvų (globėjų) įgaliotas asmuo;
– kitus finansavimo skyrimui įtakos galinčius turėti dokumentus.

Gavus pranešimą, jog Jūsų pateikta informacija yra netiksli, būtina pateikti reikiamus duomenis Švietimo, kultūros ir sporto departamentui per 10 darbo dienų nuo tėvų (globėjų) informavimo apie netikslius duomenis datos. Patikslinus informaciją, Jūsų prašymas bus svarstomas toliau.

Apie tai, ar gavote finansavimą, ar ne, Jums praneš Švietimo, kultūros ir sporto departamento specialistai Jūsų paraiškoje nurodytu būdu. Jei Savivaldybės skiriamas finansavimas Jums bus suteiktas, skirtos lėšos iki kiekvieno mėnesio 10 dienos už visą praėjusį mėnesį bus pervedamas į paraiškoje nurodytą banko sąskaitą.

Atsakingi Švietimo, kultūros ir sporto departamento specialistai turi teisę tikrinti, ar tėvai (globėjai), gaunantys finansavimą, atitinka apraše nustatytas sąlygas, taip pat ar skirtas finansavimas naudojamas pagal apraše nustatytą tikslinę paskirtį (lėšos gali būti naudojamos tik ikimokyklinio amžiaus vaikų priežiūrai ir ugdymui).

Finansavimas gali būti nutrauktas, jei:
– paaiškėja, kad tėvai (globėjai) kreipdamiesi dėl finansavimo skyrimo pateikė neteisingus duomenis, reikalingus finansavimui skirti;
– finansavimo teikimo laikotarpiu per 10 darbo dienų nepranešė tvarkos apraše nustatytų sąlygų, turinčių įtakos finansavimo skyrimui, pasikeitimą;
– jeigu nustatoma, kad skirtas finansavimas naudojamas ne pagal tikslinę paskirtį;
– tėvai (globėjai) atsisako pasiūlytos vietos Savivaldybės įstaigoje toje seniūnijoje, kurioje pasirinko įstaigas, arba besiribojančiose seniūnijose pasirinkta ugdomąja kalba.

Apie pasikeitusias sąlygas, kurios gali turėti įtakos Savivaldybės finansavimo skyrimui, tėvai (globėjai) privalo pranešti Švietimo, kultūros ir sporto departamentui per 10 darbo dienų nuo aplinkybių pasikeitimo.13. Mums pasiūlė darželį, tačiau jis mums neatrodo tinkamas ir norime jo atsisakyti. Ar tai paveiks ugdymui skirtą finansavimą, kurį gauname?

Jeigu tėvai (globėjai) atsisako pasiūlytos vietos Savivaldybės įstaigoje toje seniūnijoje, kurioje pasirinko įstaigas, arba besiribojančiose seniūnijose pasirinkta ugdomąja kalba, finansavimas yra nutraukiamas.

Visą reikiamą informaciją galima rasti https://svietimas.vilnius.lt/

Finansavimas skiriamas, kol vaikas gaus vietą Savivaldybės arba nevalstybinėje ugdymo įstaigoje, bet ne ilgiau nei 11 mėnesių terminui, kai vaiką ugdo ir prižiūri asmuo, įsigijęs verslo liudijimą ar turintis individualios veiklos pažymą, ar vienas iš tėvų (globėjų) arba artimų pilnamečių giminaičių.

Iki šiol Vilniuje NT objektų plėtotojai savarankiškai įrengdavo infrastruktūrą ir jiems būdavo taikomas nedidelis socialinės infrastruktūros mokestis. Dėl kiekvieno NT plėtotojų įsipareigojimo buvo deramasi atskirai, dažnai jie savo įsipareigojimų iki galo neįvykdydavo, o pirmam į teritoriją atėjusiam vystytojui tekdavo didžiausi infrastruktūros įrengimo kaštai. Toks procesas buvo neefektyvus ir ne visada teisingas plėtotojų atžvilgiu.

Dėl to nuo šiol tvarka bus paprastesnė ir lygiateisiškesnė. Statytojai turės sumokėti infrastruktūros plėtros įmoką. Savivaldybė pati nuspręs, kur kokios infrastruktūros labiausiai reikia ir pasirūpins jos įrengimu. Taip pat skirtingi įmokų tarifai skirtingose teritorijose padės reguliuoti miesto plėtrą.

Infrastruktūros plėtros įmoką numato nuo 2021 m. sausio 1 d. įsigaliojęs Savivaldybių infrastruktūros plėtros įstatymas (SIPĮ).

Infrastruktūros plėtros įmoka yra taikoma fiziniams ar juridiniams asmenims, kurie stato NT objektus arba juos rekonstruoja išplėsdami NT objektų plotą.

Skaičiuojant įmokos dydį bendrasis pastato plotas ar inžineriniu statiniu užstatomas plotas dauginamas iš nustatyto įmokos tarifo ir numatyto koeficiento. Rekonstrukcijos atveju įmoka skaičiuojama nuo padidėjusio ploto.

1. Tarybos sprendimais numatyti šie įmokų tarifai:

Prioritetinėse*, geresnę išvystytą infrastruktūrą turinčiose teritorijose 30 Eur/kv.m.
Neprioritetinėse* teritorijose: 50 Eur/kv.m.
Į gyvenimą sugrąžinamose pramoninėse – konversijų – zonose 15 Eur/kv.m**
Vieno buto pastatams, kurie yra vieninteliai gyvenamieji pastatai sklype 15 Eur/kv.m.

* Pasitikrinti, ar teritorija prioritetinė galite čia: https://aktai.vilnius.lt/document/30349626.

** 15 Eur/kv.m. konversijos teritorijos įkainis taikomas tokiam naujo pastato plotui, kuris buvo nugriautas. Likusiam statinio plotui taikomas mieste nustatytas įmokos dydis – 30 arba 50 Eur/ kv. m, priklausomai nuo teritorijos. Teritorijos konversija bus laikoma tuo atveju, kai yra tenkinamos visos 2020 m. gruodžio 23 d. sprendimą Nr. 1-816 „Dėl infrastruktūros plėtros įmokos tarifų tvirtinimo“ 8 p. numatytos sąlygos.

2. Tarybos sprendimais nustatyti šie įmokų koeficientai:

Z koeficientas gamybos, pramonės paskirties pastatams ir sandėliavimo paskirties pastatams, esantiems Perspektyvinėse lokalių centrų, paslaugų, Esamose gamybinėse ar Planuojamose gamybinėse funkcinėse zonose Z = 0,5
Z koeficientas visur kitur Z = 1,0
R koeficientas Šiaurinės rajone*** R = 3,0
R koeficientas visuose kituose rajonuose**** R = 1,0

***

**** Pasitikrinti rajonų ribas galima čia: https://aktai.vilnius.lt/document/30357678.

3. Įmoka nėra skaičiuojama:

 • nuo požeminių automobilių saugyklų ploto;
 • nuo daugiabučių gyvenamųjų namų pirmo aukšto patalpų, kurios tenkina visas toliau įvardytas sąlygas:
  1. išsidėsčiusios palei gatvės raudonąsias linijas ar viešosios erdvės ribas, ne toliau nei 6 m nuo išorinio gatvės raudonosiose linijose ar viešosios erdvės sklype esančio šaligatvio ar tako krašto;
  2. patalpų aukštis ne mažiau nei 3,5 m tarp perdangų;
  3. patekimai į patalpas pritaikyti neįgaliesiems;
  4. turi langus ar vitrinas į gatvę ar viešą erdvę ne mažesniame plote nei pusė tam aukštui tenkančios pagrindinio fasado plokštumos;
  5. įėjimas pirmame aukšte iš gatvės pusės.

4. Įmoka neapmokestinami šie inžineriniai statiniai:

 • sporto aikštynai, naudojami žaidimams atvirame ore (futbolui, krepšiniui, beisbolui, regbiui, vandens sportui ir panašiai), vaikų žaidimo, aktyviam sveikatinimuisi skirtos aikštelės;
 • kiemo aikštelės, statomos prie gyvenamosios paskirties (vieno buto) ir gyvenamosios paskirties (dviejų butų) pastatų;
 • kitos paskirties inžineriniai statiniai: kiemo aikštelės, aplinkos tvarkymo elementai, automobilių stovėjimo aikštelės ar privažiavimo keliai, jeigu paviršinio (lietaus) vandens tvarkymas nuo jų numatomas sklypo ribose (neprijungiant prie viešojo vandens, nuotekų ar lietaus nuotekų tiekėjo valdomus tinklų). Šiame papunktyje numatyta tvarka taikoma tuo atveju, jeigu prie prašymo apskaičiuoti įmoką pateikiamos miesto tinklų valdytojų sąlygos ar raštas su informacija apie tokį paviršinio (lietaus) vandens tvarkymo būdą.

5. Įmoka mažinama 60 proc. prioritetinėje ir 80 proc. neprioritetinėje teritorijoje kitos paskirties inžineriniams statiniams: kiemo aikštelėms, aplinkos tvarkymo elementams, automobilių stovėjimo aikštelėms ir privažiavimo keliams, kai jie statomi tame pačiame sklype kaip ir Vilniaus miesto savivaldybės tarybos 2020 m. gruodžio 23 d. sprendimo Nr. 1-816 „Dėl infrastruktūros plėtros įmokos tarifų tvirtinimo“ 3.1.3, 3.1.4, 3.1.5, 3.1.6, 3.3 ir 3.4 papunkčiuose nurodyti pastatai.

Vilniaus savivaldybė nustatė tarifus remdamasi faktiniais rinkos investicijų į infrastruktūrą duomenimis, įvertinusi miesto plėtros perspektyvas ir jau egzistuojančią miesto infrastruktūrą. Ilgainiui šie tarifai keisis priklausomai nuo teritorijos išvystymo lygio ar reikalingos infrastruktūros plėtros.

Toks reguliavimas yra įprastas kitose šalyse. Plečiantis miestui, reikia vis daugiau infrastruktūros (pradedant gatvėmis, baigiant darželiais). Ją įrengti ir išlaikyti yra brangiau ir sudėtingiau teritorijose, kurios yra nutolusios nuo susiformavusių miesto centrų, todėl natūralu, kad ten infrastruktūra yra prasčiau išvystyta. Tokios infrastruktūros plėtrai reikia daugiau lėšų.

Principai, pagal kuriuos buvo atrinktos zonos, kuriose nustatyta prioritetinė infrastruktūra, yra paskelbti čia:
https://aktai.vilnius.lt/document/30349625

Prioritetinė infrastruktūra yra tose zonose, kuriose jau egzistuoja gerai išplėtota infrastruktūra. Šiuo metu yra nustatytos šios miesto teritorijos, tačiau ateityje jos galės būti peržiūrimos:

 1. Miesto centrinė dalis (Senamiestis, Naujamiestis ir kitos istorinio miesto centro bei formuojamo kompaktiško centro teritorijos);
 2. Buvusių pramonės zonų konversijos pagrindu formuojama kompaktiško miesto centro tąsa (Savanorių prospekto, Šiaurės miestelio aplinka), Naujoji Vilnia;
 3. Kompaktiškai užstatytos teritorijos, kuriose gyventojų tankis viršija 150 gyventojų hektare (didžioji dalis – sovietmečiu užstatyti daugiabučių rajonai);
 4. Esami ir formuojami lokalūs centrai ir paslaugų zonos, esančios teritorijose, kuriose gyventojų tankis viršija 150 gyventojų hektare, taip pat lokalaus centro ir paslaugų zonos oro uosto aplinkoje;
 5. Vilniaus miesto inovacijų pramonės parko Vismaliukuose ir Vilniaus viešojo logistikos centro šalia Vaidotų geležinkelio skirstymo stoties teritorijos, taip pat teritorija naujo pramonės parko steigimui ir plėtrai Pramonės gatvėje, Naujojoje Vilnioje;
 6. Naujos integruotų funkcijų teritorijos periferinėje zonoje – Ukmergės kryptimi (Pavilionys, Bajorai), Pilaitėje (Smalinė, Zujūnai), Nemėžio kryptimi (Kalnėnai, Nemėžis) bei prioritetinės pramonės įmonių plėtros teritorijos Kuprioniškėse ir prie Lentvario (Vaidegiai).

Visą brėžinį galite rasti čia: https://aktai.vilnius.lt/document/30349626

Surinktos įmokos pateks į Vilniaus infrastruktūros rėmimo programą, iš kurios miestas finansuos šaligatvių, dviračių takų, viešojo transporto infrastruktūros, gatvių projektus, taip pat reikalingą socialinę infrastruktūrą (pvz., darželio ar mokyklos statybą), kompensuos už tam tikrais atvejais infrastruktūros plėtros iniciatoriaus lėšomis įrengtą prioritetinę savivaldybės infrastruktūrą.

Už infrastruktūros įmokų panaudojimą bus atsakinga Vilniaus miesto savivaldybės administracija.

Įmokų surinkimui bus naudojamos atskiros sąskaitos ir atskira apskaita. To reikalauja tiek įstatymas, tiek gero valdymo praktika, todėl bus galima atsekti ir matyti, kiek, kur, už ką ir koks vystytojas sumokėjo.

Taip, iš prioritetinėse teritorijose surinktų įmokų, pagal poreikį, savivaldybė galės padengti ir dalį vaikų darželių ar mokyklų, poliklinikų statybai reikiamų kaštų, jei plėtojama teritorija, kurioje šios infrastruktūros dar nėra ar trūksta. Programos lėšų dalis, kurią sudaro neprioritetinės savivaldybės infrastruktūros plėtros įmokos, naudojamos kompensuoti už savivaldybės infrastruktūros plėtros iniciatoriaus lėšomis įrengtą neprioritetinę savivaldybės infrastruktūrą.

Vilniuje žinomas ne vienas atvejis, kai NT vystytojai, parduodami individualius namus ar kotedžus, žadėjo įrengti šaligatvius, automobilių parkavimo vietas, ar net vaikų darželius. Tų pažadų neįvykdė, o jų įsipareigojimus teko perimti savivaldybei. Už konkrečios teritorijos vystymą surinktomis infrastruktūros plėtros įmokomis, bus atliekami nepadaryti darbai.

Kreipiantis į savo gyvenamosios teritorijos seniūną ar seniūnaitį bei perduodant savo infrastruktūros poreikį šiems savivaldos atstovams.

Pagal SIPĮ lėšos gali būti panaudojamos prioritetinės savivaldybės infrastruktūros plėtrai pagal planą, o Savivaldybės infrastruktūros plėtra pagal SIPĮ – savivaldybės infrastruktūros projektavimas, statyba ir (ar) įrengimas kuriant naują savivaldybės infrastruktūrą arba didinant ir (ar) atkuriant esamos savivaldybės infrastruktūros pajėgumus. SIP įmokos nėra vienintelis šaltinis, pagal kurį tvarkoma infrastruktūra – nemaža dalimi prisidedama iš bendro miesto biudžeto.

Žinoma, savivaldybė ir toliau skirs lėšas infrastruktūros priežiūrai ar atnaujinimui iš kitų šaltinių, kaip ir iki šiol. Infrastruktūros plėtros įmokos bus nukreipiamos ten, kur vykdoma plėtra ar trūksta esamų lėšų darniai infrastruktūros, ar paslaugų plėtrai.

Tokius finansinius plėtros įrankius valdymui turi daug Europos miestų. Ten taikomi įmokų tarifai yra ženkliai didesni už šiuo metu galiojančius Vilniaus mieste.

Šiuo metu nustatyta, kad vienbučių namų statytojams, kai toks namas yra vienintelis gyvenamasis pastatas sklype, įmokos tarifas yra 15 Eur/kv. m nepriklausomai nuo teritorijos. Įmoka netaikoma prie vienbučio gyvenamojo namo esančiai kiemo aikštelei.

Vilnius ir Trakų r. savivaldybėms patvirtinus įmokas, Vilniaus miesto savivaldybė pradėjo taikyti įmoką nuo 2021 m. kovo 26 d.

Taip, jeigu rekonstrukcijos metu yra išplečiamas pastato plotas. Tuomet įmokos dalis apskaičiuojama rekonstruojamo pastato padidėjusią bendrojo ploto dalį (kvadratiniais metrais) padauginant iš įmokos tarifo.

Taip, reikės. Įmoka mokama statant ar rekonstruojant statinį visoje savivaldybės teritorijoje.

Statant dvibutį taikomos tokios pačios sąlygos, kaip ir statant daugiabutį – įmokos suma skaičiuojama nuo bendrojo statinio ploto ir kito inžinerinio statinio, kuris nėra savivaldybės infrastruktūra ir jo naudojimui reikalinga savivaldybės infrastruktūra, užstatymo ploto. Rekonstrukcijos atveju mokama nuo padidėjusio bendrojo ploto. Įmoka neskaičiuojama nuo inžinerinio statinio – kiemo aikštelės.

Šiuo metu nustatyti įkainiai: prioritetinės plėtros teritorijose – 30 Eur/kv. m, neprioritetinės plėtros teritorijose – 50 Eur/ kv. m.

Tokia išimtis nėra numatyta. Šiuo metu kitokia tvarka nustatyta tik gyvenamosios paskirties vieno buto statiniams, kurie yra vieninteliai gyvenamieji pastatai sklype.

Dėl infrastruktūros plėtros įmokos apskaičiavimo rekomenduojame kreiptis tuo metu, kai jau žinosite statinių ir kitos infrastruktūros plotus – prieš teikiant prašymą išduoti statybą leidžiantį dokumentą. Užpildytą prašymą su reikalinga informacija siųskite el. paštu savivaldybe@vilnius.lt.

Prašymo formą rasite čia:
https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/9dcef0604aab11eb8d9fe110e148c770
(1 priedas).

Vyriausybės tvarka numato, kad prašymu turi būti pateikti šie dokumentai ir informacija:

 1. Asmens tapatybę patvirtinantis dokumentas (pasas arba asmens tapatybės kortelė), kai prašymą tiesiogiai teikia fizinis asmuo (asmens tapatybę patvirtinančio dokumento kopiją padaro prašymą priimantis asmuo) arba teisės aktų nustatyta tvarka patvirtinta dokumento kopija (kai prašymas teikiamas paštu, per kurjerius ar elektroniniu paštu);
 2. Įgaliojimas ar kitas atstovavimą patvirtinantis dokumentas, jeigu prašymą teikia mokėtoją atstovaujantis asmuo, ir atstovo tapatybę patvirtinantis dokumentas, kaip numatyta Metodikos 4.1 papunktyje;
 3. Statinio projekto bendroji dalis, kai pagal Statybos įstatymą privaloma gauti statybą leidžiantį dokumentą (kai statinio projektas nepatalpintas Lietuvos Respublikos statybos leidimų ir statybos valstybinės priežiūros informacinėje sistemoje „Infostatyba“);
 4. Situacijos schema (suvestinis dangų, tinklų ir kt. infrastruktūros planas ar planai), kai teritorijų planavimo dokumento sprendiniai nekonkretūs ir trūksta išsamumo šios infrastruktūros plėtrai įvertinti;
 5. Kai mokėtojas kreipiasi dėl įmokos apskaičiavimo dėl statinio statybos ar rekonstravimo žemės sklype, kuris nuosavybės teise priklauso keliems bendraturčiams, ar numatomas rekonstruoti statinys priklauso keliems bendraturčiams, pateikiamas bendraturčių sutikimas atlikti tokius darbus arba pateikiami dokumentai, patvirtinantys žemės sklypo ir (ar) kito nekilnojamojo daikto eksploatavimo ir (ar) naudojimo tvarką, kai mokėtojas savivaldybės infrastruktūros plėtrą planuoja tik jam priklausančioje ar priskirtoje žemės sklypo ir (ar) kito nekilnojamojo daikto dalyje;
 6. Žemės sklypo savininko (patikėtinio) rašytinis sutikimas vykdyti statybos darbus, kai mokėtojas nėra šio žemės sklypo, kuriame numatoma vykdyti savivaldybės infrastruktūros plėtrą, savininkas, ar valstybinės žemės patikėtinio rašytinis sutikimas vykdyti statybos darbus, kai šią plėtrą numatoma vykdyti valstybinėje žemėje, kurioje nesuformuoti žemės sklypai.

Pažymėtina, kad prašymai įmokos apskaičiavimui nagrinėjami ne ilgiau kaip 20 darbo dienų nuo prašymo gavimo. Savivaldybė, gavusi prašymą apskaičiuoti įmoką, parengs aktą, kuriame bus nurodyta mokėtina suma, taip pat pateiks informaciją apie mokėjimo sąlygas. Šį aktą ir įmokos mokėjimo kvitą prašome pateikti kartu su prašymu išduoti statybą leidžiantį dokumentą.

Įmoka daugiabučiams apskaičiuojama pagal daugiabučių plotą ir teritoriją, kurioje yra statomi daugiabučiai.

Tarifai daugiabučiams yra šie:

 • Prioritetinėse, geresnę išvystytą infrastruktūrą turinčiose, teritorijose tarifas siekia 30 Eur/kv. m
 • Neprioritetinėse zonose, kur infrastruktūros stoka yra didesnė, tarifas siekia 50 Eur/kv. m
 • Teritorijų konversijų atveju įkainio dydis, neatsižvelgiant į tai, ar teritorija yra prioritetinė ar neprioritetinė, bus lygus 15 (penkiolikai) Eur už vieną kv. m. Konversijos teritorijos Įkainis taikomas statinio plotui, lygiam nugriauto statinio (statinių) plotui. Likusiam statinio plotui taikomi šiame sprendime numatyti Įkainio dydžiai.

(Plačiau apie šiai grupei taikomas sąlygas: https://aktai.vilnius.lt/document/30349725).

NT vystytojai, sudarydami sutartį su savivaldybe, galės gauti kompensaciją už įrengtą savivaldybės infrastruktūrą savivaldybės infrastruktūros plėtros sutartyje nustatyta tvarka. Taip pat vystytojai turi galimybę būti atleisti nuo įmokos ar jos dalies Vilniaus miesto savivaldybės infrastruktūros plėtros įmokos mokėjimo ir atleidimo nuo jos, kriterijų, pagal kuriuos nustatoma, kada Savivaldybės infrastruktūros plėtros įmoka nemokama arba mokama dalimis, tvarkos aprašo 8(1) p. nustatyta tvarka.

Infrastruktūros įrengimas laiku bus užtikrinamas sudarant ir tvirtinant miesto infrastruktūros trumpojo ir vidutinio laikotarpio planus, kur ir pagal kokius kriterijus pirmiausia bus kreipiamos investicijos. Ilgainiui norima pasiekti tokį lygį, kad reikiama infrastruktūra (nuo susisiekimo iki socialinės infrastruktūros) iš karto būtų įrengiama vystomose teritorijose, užtikrinant darnią ir sistemingą miesto plėtrą. Visgi tam pasiekti reikės ne vienų metų ir daugybės sričių koordinavimo, taip pat suskaičiuoti ir sukaupti reikiamus finansus, sutvarkyti kai kuriuos teritorijų planavimo dokumentus

Reikia suprasti, kad visame mieste visos infrastruktūros vienu metu ir tolygiai įrengti nėra įmanoma bei tokia plėtra nebūtų laikoma efektyvia, tad, pavyzdžiui, plyname lauke statomiems pastatams reikiamos infrastruktūros teks laukti ilgiau, nei statomiems ten, kur yra numatytas plėtros prioritetas ar netoliese jau yra įrengtos infrastruktūros.

Dėl infrastruktūros plėtros įmokos apskaičiavimo rekomenduojame kreiptis tuo metu, kai jau žinosite statinių ir kitos infrastruktūros plotus – prieš teikiant prašymą išduoti statybą leidžiantį dokumentą. Užpildytą prašymą su reikalinga informacija siųskite el. paštu savivaldybe@vilnius.lt.

Prašymo formą rasite čia:
https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/9dcef0604aab11eb8d9fe110e148c770
(1 priedas).

Vyriausybės tvarka numato, kad prašymu turi būti pateikti šie dokumentai ir informacija:

 1. Asmens tapatybę patvirtinantis dokumentas (pasas arba asmens tapatybės kortelė), kai prašymą tiesiogiai teikia fizinis asmuo (asmens tapatybę patvirtinančio dokumento kopiją padaro prašymą priimantis asmuo) arba teisės aktų nustatyta tvarka patvirtinta dokumento kopija (kai prašymas teikiamas paštu, per kurjerius ar elektroniniu paštu);
 2. Įgaliojimas ar kitas atstovavimą patvirtinantis dokumentas, jeigu prašymą teikia mokėtoją atstovaujantis asmuo, ir atstovo tapatybę patvirtinantis dokumentas, kaip numatyta Metodikos 4.1 papunktyje;
 3. Statinio projekto bendroji dalis, kai pagal Statybos įstatymą privaloma gauti statybą leidžiantį dokumentą (kai statinio projektas nepatalpintas Lietuvos Respublikos statybos leidimų ir statybos valstybinės priežiūros informacinėje sistemoje „Infostatyba“);
 4. Situacijos schema (suvestinis dangų, tinklų ir kt. infrastruktūros planas ar planai), kai teritorijų planavimo dokumento sprendiniai nekonkretūs ir trūksta išsamumo šios infrastruktūros plėtrai įvertinti;
 5. Kai mokėtojas kreipiasi dėl įmokos apskaičiavimo dėl statinio statybos ar rekonstravimo žemės sklype, kuris nuosavybės teise priklauso keliems bendraturčiams, ar numatomas rekonstruoti statinys priklauso keliems bendraturčiams, pateikiamas bendraturčių sutikimas atlikti tokius darbus arba pateikiami dokumentai, patvirtinantys žemės sklypo ir (ar) kito nekilnojamojo daikto eksploatavimo ir (ar) naudojimo tvarką, kai mokėtojas savivaldybės infrastruktūros plėtrą planuoja tik jam priklausančioje ar priskirtoje žemės sklypo ir (ar) kito nekilnojamojo daikto dalyje;
 6. Žemės sklypo savininko (patikėtinio) rašytinis sutikimas vykdyti statybos darbus, kai mokėtojas nėra šio žemės sklypo, kuriame numatoma vykdyti savivaldybės infrastruktūros plėtrą, savininkas, ar valstybinės žemės patikėtinio rašytinis sutikimas vykdyti statybos darbus, kai šią plėtrą numatoma vykdyti valstybinėje žemėje, kurioje nesuformuoti žemės sklypai.

Pažymėtina, kad prašymai įmokos apskaičiavimui nagrinėjami ne ilgiau kaip 20 darbo dienų nuo prašymo gavimo. Savivaldybė, gavusi prašymą apskaičiuoti įmoką, parengs aktą, kuriame bus nurodyta mokėtina suma, taip pat pateiks informaciją apie mokėjimo sąlygas. Šį aktą ir įmokos mokėjimo kvitą prašome pateikti kartu su prašymu išduoti statybą leidžiantį dokumentą.

Įmokos dydis apskaičiuojamas statinio bendrąjį plotą ir kito inžinerinio statinio, kuris nėra savivaldybės infrastruktūra ir jo naudojimui reikalinga savivaldybės infrastruktūra, užstatytą plotą dauginant iš nustatyto įmokos tarifo.

Šiuo metu nustatytas įmokos tarifas: prioritetinės plėtros teritorijose – 30 Eur už vieną kv. m, neprioritetinės plėtros teritorijose – 50 Eur už vieną kv. m.

Įmoka nėra skaičiuojama nuo požeminių automobilių saugyklų plotų, taip pat nuo daugiabučių gyvenamųjų namų pirmo aukšto patalpų, kurios tenkina visas toliau įvardytas sąlygas:

 1. Išsidėsčiusios palei gatvės raudonąsias linijas ar viešosios erdvės ribas, ne toliau nei 6 m nuo išorinio gatvės raudonosiose linijose ar viešosios erdvės sklype esančio šaligatvio ar tako krašto;
 2. Patalpų aukštis ne mažiau nei 3,5 m tarp perdangų;
 3. Patekimai į patalpas pritaikyti neįgaliesiems;
 4. Turi langus ar vitrinas į gatvę ar viešą erdvę ne mažesniame plote nei pusė tam aukštui tenkančios pagrindinio fasado plokštumos;
 5. Įėjimas pirmame aukšte iš gatvės pusės.

Pavyzdžiui, prioritetinėje teritorijoje statant daugiabutį, kurio bendrasis plotas 4000 kv. m, iš kurių požeminė automobilių saugykla sudaro 1000 kv. m, taip pat yra įrengtas antžeminis automobilių parkavimas, kurio plotas 200 kv. m, įmoka bus skaičiuojama nuo šio ploto: 4000 – 1000 + 200 = 3200 * 30 Eur = 96 000 Eur.

Ši suma pateks į infrastruktūros plėtros rėmimo programą, iš jos miestas finansuos šaligatvių, dviračių takų, viešojo transporto infrastruktūros, gatvių projektus, taip pat reikalingą socialinę infrastruktūrą (pvz., darželio ar mokyklos statybą).

Taip, jeigu rekonstrukcijos metu yra išplečiamas pastato plotas. Tuomet įmokos dalis apskaičiuojama rekonstruojamo pastato padidėjusią bendrojo ploto dalį (kvadratiniais metrais) padauginant iš įmokos tarifo.

Paprasčiausias tokios infrastruktūros pavyzdys – antžeminė automobilių stovėjimo aikštelė: jai funkcionuoti reikalinga savivaldybės susisiekimo infrastruktūra.

Sutartis sudaroma tik dėl savivaldybės infrastruktūros, t. y. tos infrastruktūros, kurią savivaldybė ar savivaldybės infrastruktūros valdytojai perims į savo balansą.

Sutartis, vadovaujantis įstatymu, nesudaroma tais atvejais, kai savivaldybės infrastruktūra nesuplanuota teritorijų planavimo dokumentuose (8 str. 3 d. 3 p.).

Pažymėtina, jog SIP sutartis sudaroma norint vystyti tą savivaldybės infrastruktūrą, kuri atitinka SIPĮ 2 str. 1 d. įtvirtintą sąvoką ir įprastai nėra plėtros iniciatoriaus žemės sklype, t. y. įprastai privačiame žemės sklype esanti inžinerinė infrastruktūra nebus laikoma infrastruktūra, dėl kurios galėtų būti sudaryta SIP sutartis (išskyrus atvejus, kai servitutinėje sklypo dalyje projektuojami magistraliniai tinklai), ir už kurią būtų galima gauti kompensaciją.

Taip pat abejotina, ar infrastruktūra, reikalinga vieno statinio tinkamam funkcionavimui, būtų laikoma savivaldybės inžinerine infrastruktūra, kaip ją apibrėžia SIPĮ 2 str. 1 d., dėl kurios turėtų būti sudaroma SIP sutartis ir kuri turėtų būti perduodama infrastruktūros valdytojui.

Įrengta laikoma susisiekimo infrastruktūra, prie kurios savivaldybė gali išduoti prisijungimo sąlygas, tai yra visos įrengtos gatvės (asfaltas, gatvės bei kietosios dangos), esančios savivaldybės patvirtintame vietinės reikšmės kelių sąraše; taip pat visos įrengtos gatvės, privažiavimo keliai (asfaltas, gatvės be kietosios dangos), kurių nėra patvirtintame vietinės reikšmės kelių sąraše, tačiau yra laisvoje valstybinėje žemėje.

Susisiekimo infrastruktūra, kuri nėra įrengta, yra laikomos gatvės, suplanuotos teritorijų planavimo dokumentais, su išskirtais gatvėms sklypais ar laisva valstybine žeme, tačiau neįrengtos arba kur yra tik išvažinėta pieva. Taip pat infrastruktūra, nesuplanuota teritorijų planavimo dokumentais, esant ar nesant laisvos valstybinės žemės.

Jeigu infrastruktūra yra suplanuota teritorijų planavimo dokumentais, reikia kreiptis dėl savivaldybės infrastruktūros plėtros sutarties sudarymo pagal SIPĮ.

Jeigu infrastruktūra nėra suplanuota teritorijų planavimo dokumentais, galite inicijuoti tokio dokumento parengimą, kuriame būtų suplanuojama savivaldybės infrastruktūra.

 1. Įmoką netaikoma nuo inžinerinio statinio – kiemo aikštelės statant vienbutį ir dvibutį gyvenamąjį namą.
 2. Kitos paskirties inžineriniams statiniams: kiemo aikštelėms, aplinkos tvarkymo elementams, automobilių stovėjimo aikštelėms ir privažiavimo keliams, kai jie statomi tame pačiame sklype kaip ir gyvenamosios paskirties (trijų ir daugiau butų (daugiabučiai) pastatai; gyvenamosios paskirties (įvairių socialinių grupių asmenims) pastatai; viešbučių paskirties pastatai – trumpalaikio apgyvendinimo pastatai (viešbučiai, moteliai ir svečių namai); poilsio paskirties pastatai; gamybos/pramonės pastatai; visuomeninės paskirties pastatai, įmoka mažinama 60 proc. prioritetinėje ir 80 proc. neprioritetinėje teritorijoje.
 3. Įmoka neapmokestinami šie inžineriniai statiniai: sporto aikštynai, naudojami žaidimams atvirame ore (futbolui, krepšiniui, beisbolui, regbiui, vandens sportui ir panašiai), vaikų žaidimo, aktyviam sveikatinimuisi skirtos aikštelės; kiemo aikštelės, statomos prie gyvenamosios paskirties (vieno buto) ir gyvenamosios paskirties (dviejų butų) pastatų; kitos paskirties inžineriniai statiniai: kiemo aikštelės, aplinkos tvarkymo elementai, automobilių stovėjimo aikštelės ar privažiavimo keliai, jeigu paviršinio (lietaus) vandens tvarkymas nuo jų numatomas sklypo ribose (neprijungiant prie viešojo vandens, nuotekų ar lietaus nuotekų tiekėjo valdomus tinklų). Šiame papunktyje numatyta tvarka taikoma tuo atveju, jeigu prie prašymo apskaičiuoti įmoką pateikiamos miesto tinklų valdytojų sąlygos ar raštas su informacija apie tokį paviršinio (lietaus) vandens tvarkymo būdą.
 1. NT plėtotojai galės būti atleisti nuo plėtros įmokos tais atvejais, kai pagal savivaldybės infrastruktūros plėtros sutartį jų lėšos, skirtos infrastruktūrai bus ne mažesnės negu jų statiniams, kuriems reikalinga savivaldybės infrastruktūros plėtros, apskaičiuota įmoka . Jeigu infrastruktūrai vystytojas skirs mažiau lėšų nei numatyta įmoka, jis turės sumokėti skirtumą.
 2. Nuo savivaldybės infrastruktūros plėtros įmokos atleidžiami statytojai (vystytojai), kurie iki Lietuvos Respublikos savivaldybių infrastruktūros plėtros įstatymo įsigaliojimo dienos yra gavę Vilniaus miesto savivaldybės prisijungimo prie miesto susisiekimo komunikacijų ar savivaldybės kontroliuojamų inžinerinių tinklų valdytojų išduotas projektavimo sąlygas, kuriose buvo numatyta plėtoti (suprojektuoti ir įrengti) susisiekimo ir/ar inžinerinę infrastruktūrą, ir jas įgyvendina, tačiau prašymo išduoti statybą leidžiantį dokumentą iki 2021 m. sausio 1 d. teisės aktų nustatyta tvarka nepateikė arba pateiktas prašymas nebuvo priimtas.
 3. Infrastruktūros rėmimo programos komisijos siūlymu gavus infrastruktūros plėtros iniciatoriaus prašymą savivaldybės taryba atskiru sprendimu gali atleisti nuo įmokos arba ją sumažinti tokiais atvejais:
  1. Pastatai yra vystomi „Esami ir formuojami specializuoti kompleksai“ teritorijoje;
  2. Visuomeninės paskirties pastatams nurodytiems Vilniaus miesto savivaldybės tarybos sprendimo „Dėl infrastruktūros plėtros įmokos tarifų tvirtinimo“ 3 d. p. bet kurioje teritorijoje;
  3. Bet kurioje teritorijoje, bet kokios paskirties pastatams, tai argumentuojant visuomenine nauda, pastatams, kurie sukuria išskirtinę ekonominę ir (arba) socialinę naudą.

Jeigu infrastruktūros plėtros įmokos suma yra didesnė, nei įrengiamos infrastruktūros vertė – vystytojas sumoka skirtumą miestui. Jeigu įmokos suma mažesnė – miestas grąžina skirtumą per 5 metus prioritetinėje teritorijoje arba per 10 metų – neprioritetinėje. Neprioritetinėje teritorijoje kompensuojama (grąžinama) įmoka tik iš kitų plėtotojų, prisijungiančių prie pastatytos ar įrengtos infrastruktūros, surinktų įmokų.

Infrastruktūros įmoka ir programa 50/50 nėra susijusios, ir jų susieti neleidžia teisės aktai. Vilniaus m. savivaldybė toliau tęs šią programą, leidžiančią prisidėti prie infrastruktūros ten, kur jos reikia ir pageidauja gyventojai.

Visgi infrastruktūros įmokos galės būti panaudotos kompensuoti už teritorijų planavimo dokumentuose numatytą ir įrengiamą savivaldybės inžinerinę infrastruktūrą (žr. aukščiau esantį klausimą dėl grąžinimo), tai reiškia, kad įrengus viešąją infrastruktūrą prioritetinėje teritorijoje bus galima susigrąžinti visą investicijų sumą prioritetinėje teritorijoje arba tą sumą, kuria prisidės kiti vystytojai, prisijungdami prie infrastruktūros neprioritetinėje teritorijoje.

Ne, teisės aktai tokio atleidimo nenumato. Reikia suprasti, kad renkamos lėšos yra skirtos infrastruktūros, kuri galbūt bus reikalinga ir jiems patiems, plėtrai. Taip pat lėšos bus skirtos socialinei infrastruktūrai, pavyzdžiui, vaikų darželiams ar mokykloms statyti.

Įprastai visa įmoka turi būti sumokėta iki pateikiant prašymą statybą leidžiančiam dokumentui. Dėl įmokos mokėjimo dalimis išskirtiniais atvejais sprendžia Vilniaus m. savivaldybės taryba. Prašymai įmokos apskaičiavimui nagrinėjami ne ilgiau kaip 20 darbo dienų nuo prašymo gavimo.

Dalis įmokos ar įmoka visai nemokama, jeigu yra sudaryta infrastruktūros plėtros sutartis, pagal kurią įrengiama reikiama viešoji infrastruktūra. Svarbu, kad sutartis gali būti sudaroma tik dėl tokios infrastruktūros, kuri yra numatyta teritorijų planavimo dokumentuose.

Teritorijų su skirtingais įmokų tarifais žemėlapis:
https://aktai.vilnius.lt/document/30349626

Prašymo forma dėl įmokos dydžio apskaičiavimo:
https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/9dcef0604aab11eb8d9fe110e148c770 (1 priedas)

Įmokos mokėjimo tvarka:
https://aktai.vilnius.lt/document/30349735

Principai, pagal kuriuos buvo atrinktos zonos, kuriose yra prioritetinė infrastruktūra, yra paskelbti čia:
https://aktai.vilnius.lt/document/30349625

Nuo 2018 m. gegužės 1 d. Vilniaus miesto savivaldybės taryba nusprendė įvesti vietinę rinkliavą už komunalinių atliekų surinkimą iš atliekų turėtojų ir atliekų tvarkymą.Nuo šios datos sostinėje bus įgyvendinta nauja komunalinių atliekų surinkimo ir vežimo sistema:

1) 5-iose savivaldybės atliekų surinkimo ir aptarnavimo zonose teisę surinkti komunalines atliekas turės teisę tik vienas atliekų vežėjas, atrinktas Viešųjų pirkimų įstatymo nustatyta tvarka.

2) įvedama dvinarė rinkliava už komunalinių atliekų surinkimą iš atliekų turėtojų ir tvarkymą, kuri pakeis iki šios taikytą tarifinę sistemą, kai visi mokesčiai buvo mokami atliekų vežėjams.

Teisės aktai ir papildoma informacija: /lit/teises_aktai/895 ir www.e-tar.lt.

Įvedama vietinė dvinarė rinkliava už komunalinių atliekų surinkimą iš atliekų turėtojų ir atliekų tvarkymą yra privaloma nekilnojamojo turto savininkams arba jų įgaliotiems asmenims, valdantiems rinkliava apmokestinamos kategorijos nekilnojamąjį turtą.

Nuo 2018 m. gegužės 1 d. atliekų turėtojams (rinkliavos mokėtojams) bus pradėta skaičiuoti vietinė rinkliava. Įsigaliojus rinkliavai, visų atliekų turėtojų turimos sutartys dėl komunalinių atliekų surinkimo ir tvarkymo su atliekų vežėjais neteks teisinės galios.Įsigaliojus naujai rinkliavai, jokių naujų sutarčių dėl komunalinių atliekų surinkimo ir vežimo sudaryti nereikės nei su atliekų vežėjais, nei su SĮ „Vilniaus atliekų sistemos administratorius“ (SĮ „VASA“).

SVARBU – mokestiniuose pranešimuose ar sąskaitose-faktūrose esami atliekų vežėjai informuos klientus (atliekų turėtojus) apie pasibaigusias sutartis su komunalinių atliekų surinkėjais. Atliekų turėtojai turi  atsiskaityti su esamu vežėju pagal turimas sutartis už iki rinkliavos įvedimo suteiktas paslaugas.

Visiems rinkliavos mokėtojams 2018 m. gegužės mėnesį bus siunčiami pirmieji mokėjimo pranešimai apie 2018 m. rinkliavą. Kitais metais mokestiniai pranešimai bus siunčiami kartą per metus iki kovo 31 d.

Rinkliavos administravimą, apskaičiavimą, apskaitą, surinkimo kontrolę vykdys Savivaldybės įmonė „Vilniaus atliekų sistemos administratorius“ (SĮ „VASA“).Daugiau informacijos www.atliekuadministratorius.lt ir www.sivasa.lt.

Rinkliava mokama ne atliekų vežėjams, o surenkama į Savivaldybės biudžetą. Mokėjimo pranešimus atliekų turėtojai gaus ne iš pastato administratoriaus ar bendrijos, o tiesiogiai iš rinkliavos administratoriaus – SĮ „VASA“.

Visi galimi apmokėjimo būdai ir terminai bus nurodyti mokėjimo pranešimuose.

Jei mokėjimų pranešimuose nurodyti netikslūs Nekilnojamojo turto registro duomenys, ne tam asmeniui priskirtas nekilnojamasis turtas, mirus nekilnojamo turto objekto savininkui, patalpos savininkas turi duomenis patikslinti juos pateikdamas SĮ „VASA“.

Iš rinkliavos apmokamas ne tik atliekų surinkimas, bet ir visa atliekų tvarkymo sistema: sąvartynų eksploatavimas, senų sąvartynų uždarymas, atliekų rūšiavimo skatinimas, mechaninio biologinio atliekų apdorojimo įrenginių, Vilniaus regioninio nepavojingų atliekų sąvartyno, didelių gabaritų atliekų surinkimo aikštelių eksploatacija, kiti su atliekų tvarkymu susiję darbai. Mokėdami vietinę rinkliavą, gyventojai moka už švaresnę aplinką prie namų, tyresnį vandenį, grynesnį orą.Surinktos rinkliavos lėšos naudojamos tik komunalinių atliekų tvarkymo išlaidoms.

Rinkliava turi padengti visas būtinąsias sąnaudas, susijusias su komunalinių atliekų tvarkymu. Ji susidės iš pastoviųjų ir kintamųjų dedamųjų.Vietinė dvinarė rinkliava nustatoma visiems sostinės komunalinių atliekų turėtojams, Savivaldybės teritorijoje nuosavybės teise valdantiems nekilnojamąjį turtą, kurio rūšių sąrašą nustato Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija ir kuriam Savivaldybė yra nustačiusi mišrių komunalinių atliekų susikaupimo normas. Vilniaus mieste išskirta 15 nekilnojamojo turto kategorijų.

 • Pastovioji rinkliavos dalis visų nekilnojamojo turto objektų kategorijoms yra vienoda (0,2907 Eur/ kv. m per metus), ji nustatyta pagal apmokestinamo nekilnojamo turto plotą.
 • Kintamoji rinkliavos dalis (Eur/ kv. m per metus) priklauso nuo mišrių komunalinių atliekų susikaupimo normos ir visoms 15-oje nekilnojamojo turto kategorijoms yra skirtinga.

Tais atvejais, kai tam pačiam atliekų turėtojui priskaičiuota rinkliava už daugiau negu vieną apmokestinamą nekilnojamojo turto objektą, jam siunčiamas vienas mokėjimo pranešimas jo deklaruotos nuolatinės gyvenamosios vietos adresu, kai rinkliavos mokėtojas yra fizinis asmuo, arba buveinės registracijos adresu, kai rinkliavos mokėtojas yra juridinis asmuo.

Daugiabučio namo gyvenamosios kategorijos patalpoms metinė rinkliava preliminariai sudarys 0,7676 Eur /kv. m pastate be įrengtos šachtinės mišrių komunalinių atliekų šalinimo sistemos ir 0,9133 Eur /kv. m pastate su įrengta šachtine mišrių komunalinių atliekų šalinimo sistema*.(*skaičiavimai dar bus patikslinti iki 2018 m. gegužės 1 d.)

Savivaldybė skatins gyventojus rūšiuoti mišrias komunalines atliekas jų susidarymo vietose. 2018-2019 m. mieste bus įrengta virš 600 požeminių ir pusiau požeminių konteinerių aikštelių, kuriose bus konteineriai atskiroms atliekų rūšims, įskaitant ir biologiškai skaidžias (maisto) atliekas.

Mokestinė prievolė rinkliavos mokėtojui teikiama kartą per metus. Mokėjimo pranešime nurodomos apskaičiuotos mokėtinos sumos už visą mokestinį laikotarpį (kalendorinius metus), suskaidant mokėjimus ketvirčiais. Rinkliava mokama rinkliavos mokėtojo pasirinkimu už ketvirtį ar visą mokestinį laikotarpį.

Nemokant rinkliavos ir nesurenkant pakankamai lėšų, gali pablogėti atliekų surinkimas, nes iš rinkliavos lėšų bus atsiskaitoma su atliekų tvarkytojais – tiek su atliekų vežėjais, tiek su atliekų tvarkytojais.Jeigu rinkliava nesumokama, ji išieškoma Lietuvos Respublikos teisės aktų nustatyta tvarka.

Mišrių komunalinių atliekų surinkimo-vežimo paslaugas teiks trys vežėjai: UAB ,,Ecoservice“, UAB ,,Ekonovus“ ir UAB ,,VSA Vilnius“, atrinkti konkurso būdu.

Vilnius suskirstytas į penkias atliekų surinkimo-vežimo (aptarnavimo) zonas:1 aptarnavimo zona – Verkiai-Žirmūnai (Verkių, Fabijoniškių seniūnijos, šiaurinės  Žirmūnų ir Šnipiškių seniūnijų dalys) – UAB „Ecoservice“;

2 aptarnavimo zona – Antakalnis-Naujoji Vilnia (Antakalnio, Naujosios Vilnios seniūnijos ir šiaurinė Rasų seniūnijos dalis) – UAB „Ecoservice“;

3 aptarnavimo zona – Naujininkai-Paneriai (Naujininkų, Panerių, Grigiškių seniūnijos, pietinė Rasų seniūnijos dalis, pietinė Vilkpėdės seniūnijos dalis) – UAB „Ekonovus“;

4 aptarnavimo zona – Pašilaičiai-Lazdynai (Pašilaičių, Justiniškių, Šeškinės, Viršuliškių, Karoliniškių, Pilaitės, Lazdynų seniūnijos) – UAB „Ecoservice“;

5 aptarnavimo zona – Centras (Senamiesčio, Naujamiesčio, Žvėryno seniūnijos, pietinės Šnipiškių ir Žirmūnų seniūnijų dalys ir šiaurinė Vilkpėdės seniūnijos dalis) – UAB „VSA Vilnius“.

Be to, UAB „Ecoservice“ bus atsakinga dėl didelių gabaritų, statybos ir griovimo, tekstilės ir pavojingų atliekų surinkimo visame mieste.

Kiekvienai aptarnavimo zonai priskyrus atliekų vežėją, sumažės konfliktinių situacijų, bus aiškesnės atsakomybės ribos, mažės sunkvežimių keliamas triukšmas, užterštumas, sumažės gatvių apkrovimas, pagerės gyvenimo kokybė.

Kadangi Vilniuje iki rinkliavos įvedimo iki šiol veikė keturi atliekų vežėjai, kiekvienas jų aptarnavo klientus visame mieste, tai daugeliu atvejų atliekų vežėjas keisis pagal aptarnavimo zonas.Atliekų turėtojus aprūpinant konteineriais ne visada vieno vežėjo mišrių komunalinių atliekų konteineriai bus keičiami kitais, t. y. galimi atvejai, kai liks esami konteineriai, kurie bus paženklinti specialiais lipdukais,  leidžiančiais nustatyti vežėją.

Konteinerių ženklinimas, atsižvelgiant į oro sąlygas, bus atliekamas iki 2018 m. gegužės 1 d.Ženklinamų konteinerių skaičius labai didelis, todėl prašytume gyventojų supratingumo.

Ženklinimas būtinas įvedant dvinarę rinkliavą, apskaitant konteinerių pakėlimų skaičių, ruošiantis kiekvieno konteinerio pasvėrimui aptarnavimo metu. Ženklinimui bus naudojami lipdukai su identifikaciniu numeriu, papildomai gali būt naudojami ir plastikiniai lustai.

SVARBU – radus taip paženklintus konteinerius, prašome neplėšyti lipdukų, kadangi NEPAŽYMĖTI KONTEINERIAI NEBUS APTARNAUJAMI.

Gyventojai privalės išstumti konteinerius iš privačių valdų, pagal jų aptarnavimo grafiką, nepaisant to, ar jie užpildyti, ar tušti.

Konteinerius ženklinimą vykdys naujasis atliekų vežėjas pagal aptarnavimo zoną.SVARBU – konteinerį gali paženklinti nebūtinai jus aptarnaujantis atliekų vežėjas, su kuriuo esate pasirašę sutartį. Pavyzdžiui, jei Jus pirmoje zonoje pagal turimą sutartį iki 2018 m. gegužės 1 d. aptarnauja UAB „Ekonovus“, paženklinti Jūsų konteinerį gali ir UAB „Ecoservice“.

PRAŠOME SUDARYTI SĄLYGAS KONTEINERIŲ ŽENKLINIMUI NEBŪTINAI TIK VEŽIMO DIENĄ.

Jeigu Jūsų mišrių komunalinių atliekų konteineris nebuvo paženklintas arba iki šiol jo neturėjote, privalote kreiptis į rinkliavos administratorių SĮ ,,VASA“, nurodydami nekilnojamojo turto adresą, unikalų numerį ir savo kontaktus.

Dalis nekilnojamojo turto objektų neregistruoti VĮ Registrų centro Nekilnojamojo turto registre, todėl rinkliavos administratorius gali neturėti visų duomenų apie nekilnojamojo turto savininkus.Tokie objektai traukiami į Rinkliavos mokėtojų registrą pagal faktą. Neregistruoto nekilnojamo turto savininkai turi kreiptis į rinkliavos administratorių dėl būsto įtraukimo į apskaitą ir gauti konteinerį, kurį pristatys aptarnavimo zonos vežėjas.

Nuo kovo 1 dienos prašymą lankyti mokyklą galima pateikti elektroniniu būdu – https://svietimas.vilnius.lt/.
Teikti prašymus bus galima užsiregistravus ir susikūrus paskyrą www.vilnius.lt, per elektroninę bankininkystę arba kitą elektroninės atpažinties priemonę.
Būsimų pirmokų tėvams prašymą pateikti privaloma iki gegužės 31 dienos. Prašymo priėmimo laikas neturės jokios įtakos pirmumui, todėl raginame tėvus neskubėti, gerai apgalvoti mokyklų pasirinkimą.

Mokiniai, kurie pereina mokytis į aukštesnio lygmens programą – penktą, devintą (I gimnazijos) ar vienuoliktą (III gimnazijos) klasę) – toje pačioje mokykloje, savo mokyklos direktoriui pateikia laisvos formos prašymą. Prašymus elektroniniu būdu turėtų pateikti tik keičiantys mokyklas, pereinantys iš progimnazijų į gimnazijas, atvykusieji gyventi į sostinę iš kitų miestų.

Prašymai mokytis teikiami tais kalendoriniais metais, kai vaikas pradės lankyti mokyklą. Prašymus pateikti reikia iki gegužės 31 d.
Jeigu yra pretenduojama į mokyklas, vykdančias priėmimą konkurso būdu ar įgyvendinančias specializuoto ugdymo (inžinerinės) krypties programas ar savitos pedagoginės sistemos elementus – prašymus pateikti reikia iki kovo 31 d.
Tikslūs ugdymo įstaigų sąrašas skelbiamas Priėmimo į Vilniaus miesto savivaldybės bendrojo ugdymo mokyklas tvarkos apraše 1 priede.

Galimybės pateikti prašymo mokykloje nėra, nes prašymai yra teikiami tik internetu per elektorinę prašymų registravimo sistemą, jungiantis per interneto svetainę https://svietimas.vilnius.lt/.

Tėvai, kurie neturi galimybės namuose užpildyti prašymo elektroniniu būdu, galės tai padaryti atvykę į bet kurią mokyklą. Kiekviena mokymo įstaiga paskirs atsakingą asmenį, kuris tėvams padės užpildyti registracijos formą internete.
Vilniaus miesto savivaldybės klientų aptarnavimo centre registracija nevyks.

Tėvai (globėjai, rūpintojai), pageidaujantys leisti vaiką į pirmąją klasę užpildo prašymą internetu per elektroninę prašymų registracijos sistemą – https://svietimas.vilnius.lt/, ir pateikia priešmokyklinio ugdymo pasiekimų ir pažangos įvertinimo rekomendaciją ar kitą priešmokyklinio ugdymo programos baigimą patvirtinantį dokumentą, pirmumo kriterijus patvirtinančius dokumentus.
Visus šiuos dokumentus reikia prisegti kaip priedus prie elektroninės registracijos prašymo formos. Jeigu pildydami prašymą visų reikiamų dokumentų dar neturite, juos prisegti iki prašymams pateikti nurodyto termino (t. y. iki gegužės 31 d.).
Elektroninė prašymų registravimo sistema yra susieta su Gyventojų registro duomenimis, todėl informacija apie gyventojo paskutinę deklaruotą gyvenamąją vietą, šeimos sudėtį yra sutikrinama automatiniu būdu. Duomenys e. sistemoje atnaujinami kartą per mėnesį pagal praėjusio mėnesio paskutinės dienos Gyventojų registro duomenis ir keitimai e. sistemoje atliekami per 14 kalendorinių dienų.

Prašymo pateikimo laikas neturi jokios įtakos priėmimui.
Svarbu yra pateikti prašymą iki gegužės 31 d., o tais atvejais, kai pretenduojama į mokyklas, vykdančias priėmimą konkurso būdu ar įgyvendinančias specializuoto ugdymo (inžinerinės) krypties programas ar savitos pedagoginės sistemos elementus – iki kovo 31 d.

Pirmumo teisę patekti į mokyklą turės tų tėvų vaikai, kurie yra bent prieš dvejus metus deklaravę savo gyvenamąją vietą. Taip pat šis pirmumo kriterijus taikomas mokiniams, kurių vieno iš tėvų (teisėto globėjo ar rūpintojo) ir paties vaiko deklaruota gyvenamoji vieta yra mokyklai priskirtoje aptarnavimo teritorijoje įsigytame ar išsinuomotame būste, kuriame nuolat gyvenama. Nuomos atveju – nuomos sutartis ar būsto įsigijimo atveju – būsto pirkimo sutartis turi būti užregistruota Registrų centre. Vaikams, kuriuos augina vienas iš tėvų (globėjų) (jeigu kitas yra miręs, teismo pripažintas dingusiu be žinios ar nežinia, kur esančiu, teismo pripažintas neveiksniu arba teismo sprendimu apribotos tėvystės teisės), įvaikintiems vaikams, vaikams, turintiems globėjus ar rūpintojus, neįgalių tėvų vaikams. Taip pat vaikams, turintiems teisę į socialinę pedagoginę, specialiąją pedagoginę ir specialiąją pagalbą mokykloje (pateikiama atitinkamos sveikatos priežiūros įstaigos medicinos pažyma, psichologinės pedagoginės tarnybos išvada ar kitos įstaigos išduotas dokumentas). Daugiavaikių šeimų vaikams bei daugiavaisio gimimo vaikams. Vaikams, kurių broliai ir (ar) seserys (įbroliai ar įseserės) prašymo pateikimo metu jau mokosi ir tęs mokymąsi pagal pradinio ir (ar) pagrindinio ugdymo programą toje mokykloje. Vaikai, gyvenantys ne mokyklos aptarnavimo teritorijoje, kurie lankė priešmokyklinio ugdymo grupę, turi teisę pretenduoti į šios mokyklos laisvas vietas kartu su gyvenančiais mokyklai priskirtoje aptarnavimo teritorijoje vaikais.

Pagal priėmimo tvarkos aprašą, vaikai, kurių broliai ir (ar) seserys (įbroliai ar įseserės) prašymo pateikimo metu jau mokosi ir tęs mokymąsi pagal pradinio ir (ar) pagrindinio ugdymo programą pasirinktoje mokykloje turi teisę pretenduoti į šios mokyklos laisvas vietas kartu su gyvenančiais mokyklai priskirtoje aptarnavimo teritorijoje vaikais, tačiau jeigu vaikui tai yra neteritorinė mokykla jam neskiriamas pirmumo kriterijus dėl brolių/seserų.

Vilniaus miesto savivaldybė administruoja e. sistemą, centralizuotai surinka prašymus, pateiktus elektroniniu būdu ir perduoda juos ugdymo įstaigoms, kurios toliau savarankiškai vykdys atranką, kaip tai buvo daroma ir anksčiau.

Tėvai (globėjai) teikiant prašymą per e. sistemą gali eilės tvarka pagal norą jose mokytis pasirinkti ne daugiau kaip tris Savivaldybės mokyklas, iš kurių viena privalo būti pagal mokyklos aptarnavimo teritoriją.

Vilniaus miesto mokyklų aptarnaujamų teritorijų žemėlapis sudarytas tokiu principu, kad kiekvienam adresui Vilniaus mieste yra priskirta konkreti viena mokykla. Toks suskirstymas galiojo ir ankstesniais metais.

Mokyklai priskiriamos aptarnavimo teritorijos yra kiekvienais metais atnaujinamos pagal duomenis iš Vilniaus miesto gyventojų registro apie toje teritorijoje deklaruotų mokyklinio amžiaus vaikų skaičių bei atsižvelgiant į tame mikrorajone esantį mokyklų tinklą ir vertinant kiekvienos mokyklos pastato projektinį pajėgumą. Jeigu deklaruotų mokyklinio amžiaus vaikų skaičius viršija mokyklos pastato projektinį pajėgumą, tos mokyklos aptarnavimo teritorija yra mažinama, o kitos mokyklos, jeigu yra galimybė, esančios tame pačiame mikrorajone (arba jeigu tokios galimybė nėra – gretimame mikrorajone) ir turinčioje laisvų vietų – didinamas.

Tėvai gali pasirinkti iki trijų mokyklų ir savo pasirinkimus sudėlioti eiliškumo tvarka pagal norą į jas patekti. Tais atvejais, kai tėvai aukštesniu numeriu savo prašyme nurodo mokyklą, nepriklausančią pagal gyvenamąją vietą, jie turi atkreipti dėmesį į tai, kad į šią mokyklą galės patekti tik tuo atveju, jeigu priėmus vaikus, kuriems ši mokykla priklauso pagal deklaruotą gyvenamąją vietą, nesukomplektuos numatyto mokinių skaičiaus ir turės laisvų ugdymosi vietų klasėje. Atsižvelgiant į šias aplinkybes, tėvai turi suprasti, kad daugiausiai šansų patekti jie turi į teritorinę mokyklą.

Į kurią/-ias mokyklas yra priimtas jų vaikas, tėvai bus informuoti elektroniniu būdu ir matys registracijos sistemoje. Jei vaiką priima kelios mokyklos, registracijos sistemoje tėvai turės patvirtinti, kurią iš mokyklų renkasi. Sutartį su mokykla tėvai turi pasirašyti vėliausiai iki rugpjūčio 31 dienos, tačiau rekomenduojama sutartis pasirašyti kuo anksčiau.
Preliminarus priimtų mokytis mokinių sąrašas bus skelbiamas mokyklų interneto svetainėse birželio mėnesį.

Taip. Visi, pageidaujantys pradėti mokytis pagal pradinio ugdymo programą (1 klasė), prašymus pildo internetu per elektroninę prašymų registracijos sistemą.

Taip. Prašymų skiltyje yra laukas „kita svarbi informacija“, kurioje bus galima nurodyti, į kurią mokyklos filialą tėvai norėtų leisti savo vaiką.

Vilniaus mieste veikia devyni – Valakupių I, Valakupių II, Žirmūnų, Žaliųjų ežerų, Salotės ežero, Balžio ežero I, Balžio ežero II, Tapelių ežero I ir Tapelių ežero II paplūdimiai.
Minėti paplūdimiai parengiami maudymosi sezonui atsižvelgiant į Lietuvos higienos normą HN 92:2018 „Paplūdimiai ir jų maudyklų vandens kokybė“.

Maudynių sezonas prasideda birželio 1 d. ir baigiasi rugsėjo 15 d.

Siekdami užtikrinti poilsiautojų saugumą maudymosi sezono metu, paplūdimiuose kasdien nuo 8 val. iki 20 val. budi gelbėtojai. Visus paplūdimius ir maudyklas prižiūri bendrovė „Grinda“. Bendrovės Gelbėjimo ir paplūdimių priežiūros tarnyba kiekvieną Vilniaus miesto paplūdimį yra aprūpinusi šia gelbėjimo technika: motoriniu kateriu, gelbėjimo valtimi, megafonu, gelbėjimosi ratais ir liemenėmis. Paplūdimiuose yra medicinos ir gelbėjimo punktai, budi medicinos personalas.

Sezono metu paplūdimiuose dirba 17 gelbėtojų,  iš jų 4 – narai. Vilniečių patogumui paplūdimiuose įrengiama persirengimo kabinos, suoliukai, stalai, skėčiai nuo saulės, šiukšliadėžės, atnaujinamos tinklinio, krepšinio, vaikų žaidimo aikštelės. Į paplūdimius atvežta apie 800 m3 smėlio.

Pagal Gyvūnų laikymo taisykles gyvūnus maudyti Vilniaus miesto paplūdimiuose draudžiama tik maudymosi sezono metu, todėl Vingio parke šalia stadiono ir šaudyklos prie Neries upės yra gyvūnų paplūdimys ir maudykla, kur gyvūnų šeimininkai su savo augintiniais gali nevaržomai poilsiauti.

Kiekviename prie paplūdimio esančiame vandens telkinyje (upėje, ežere) įrengtos paplūdimių maudyklos yra apribotos plūdurais. Kiekvieno paplūdimio maudykloje plūdurais su virvėmis pažymėtos vietos vaikams maudytis (vaikų maudyklos).

Paplūdimių maudyklų vandens mikrobiologinius tyrimus pagal suderintą grafiką (ne mažiau kaip 8 kartus per sezoną kiekviename paplūdimyje arba kas dvi savaites) pagal sudarytą sutartį atlieka Nacionalinė visuomenės sveikatos priežiūros laboratorija.

Esant neaiškumų ar prireikus papildomos informacijos, prašom kreiptis trumpuoju numeriu 1664.

Savivaldybės internetinėje svetainėje yra atmintinė, kaip teisingai fiksuoti ir pranešti apie Kelių eismo taisyklių pažeidimus. Atmintinę galima rasti paspaudus nuorodą  atmintinė

Apie Kelių eismo taisyklių pažeidimus taip pat galima pranešti tel. (8 5) 219 7948.

Apie neeksploatuojamus automobilius galima pranešti Vilniaus miesto savivaldybės administracijos Viešosios tvarkos skyriui tel. (8 5) 219 7948 arba el. p.  viesoji.tvarka@vilnius.lt. Informacija patikrinama nuvykus į vietą, automobilio savininkui nustatomas terminas pasirūpinti transporto priemone. Automobiliu nepasirūpinus iki nustatytos datos, automobilio savininkui taikoma administracinė atsakomybė pagal Lietuvos Respublikos administracinių nusižengimų kodekso 414 straipsnį (bauda nuo 70 iki 300 eurų, taip pat gali būti skiriamas automobilio konfiskavimas).

Eksploatuoti netinkamas transporto priemones gali surinkti ir apdoroti tik apdorojimo įmonės, turinčios leidimą. Apdorojimo įmonė gali pagal sutartį įgalioti jos vardu priimti eksploatuoti netinkamas transporto priemones ir išduoti sunaikinimo pažymėjimą kita panašia veikla (pavyzdžiui, automobilių remontu) užsiimančią įmonę. Įmonė, priėmusi eksploatuoti netinkamą transporto priemonę, turi išduoti jos buvusiam savininkui Eksploatuoti netinkamos transporto priemonės sunaikinimo pažymėjimą. Eksploatuoti netinkamų transporto priemonių apdorojimo ar surinkimo įmonė, priimdama eksploatuoti netinkamas transporto priemones, neturi teisės reikalauti užmokesčio už priėmimą, išskyrus kelis atvejus. Surinkimo ar apdorojimo įmonė gali atsisakyti nemokamai priimti netinkamą eksploatuoti transporto priemonę, jei:

 1. eksploatuoti netinkama transporto priemonė buvo registruota Lietuvoje mažiau kaip tris mėnesius iki jos atidavimo eksploatuoti netinkamų transporto priemonių surinkimo ar apdorojimo įmonei;
 2. eksploatuoti netinkama transporto priemonė neturi transporto priemonės veikimui būtinų pagrindinių dalių ir agregatų, visų pirma variklio, kėbulo ir pan.;
 3. eksploatuoti netinkamoje transporto priemonėje yra pašalinių atliekų.

Eksploatuoti netinkamas transporto priemones gali surinkti  Eksploatuoti netinkamų transporto priemonių tvarkytojų (ENTPT) asociacija ar viena iš jos tinklui priklausančių įmonių, veikiančių Vilniaus apskrityje:

UAB „Vidvestuma“, Agrastų g. 2, Vilnius, tel. 8 659 22 367,

UAB „LiuManta“, Nugalėtojų g. 22A, Vilnius, tel. 8 675 22 585,

UAB „Vilauto“, , Taikos g. 111B, Vilnius, tel. 8 641 89 999,

UAB „Bengina“, Žarijų g. 2A, 3 korpusas, Vilnius, tel. 8 659 43 040,

UAB „Autoprada Minsko pl. 33A, 3 angaras, Vilnius, tel. 8 612 14 300,

UAB „Venumis“, Minsko pl. 33C, Vilnius, tel. 8 699 20 052.

ENTPT tinklas iš gyventojų ir įmonių:

 1. nemokamai, o esant teigiamai rinkos vertei, ir už mokestį priima eksploatuoti netinkamas transporto priemones;
 2. nemokamai išveža transporto priemones, pristato jas į apdorojimo įmones;
 3. išrašo eksploatuoti netinkamų transporto priemonių sunaikinimo pažymėjimus;
 4. transporto priemones išregistruoja iš VĮ „Regitra“ registro duomenų bazės.

P. S. Be priklausančių ENTPT asociacijos tinklui yra daug pavieniui veikiančių įmonių, teikiančių panašias paslaugas.

Baudą paskyręs Savivaldybės administracijos pareigūnas privalo įteikti asmeniui dokumentą, kuriuo jam ši bauda paskirta, o Valstybinė mokesčių inspekcija administruoja visų institucijų paskirtas baudas ir, naudodamasi informacinių sistemų integracinėmis sąsajomis MANO VMI skiltyje, pateikia informaciją asmenims apie jiems paskirtas baudas.

Vadovaujantis Lietuvos Respublikos administracinių nusižengimų kodekso 573 straipsniu, šaukimai ir kiti procesiniai dokumentai administracinio nusižengimo teisenoje dalyvaujantiems asmenims siunčiami registruotu laišku į asmens oficialiai deklaruotą gyvenamąją vietą arba kitą žinomą asmens gyvenamąją vietą, arba jo darbovietę, arba mokymo įstaigą, arba Lietuvos darbo biržos teritorinį skyrių, kuriame asmuo yra registruotas bedarbiu, išskyrus atvejus, kai šaukimai ir kiti procesiniai dokumentai įteikiami administracinio nusižengimo teisenoje dalyvaujantiems asmenims atvykus į instituciją, kurios pareigūnas atliko administracinio nusižengimo tyrimą, arba į teismą.

Informacija apie nusižengimą, jo padarymo ar kitos svarbios aplinkybės bus nurodytos išsiųstame procesiniame dokumente. Prašome atidžiai perskaityti gautus dokumentus ir  vadovautis juose pateikta informacija.

Administracinis nurodymas – į administracinio nusižengimo protokolą įrašomas pasiūlymas asmeniui įstatymo nustatytais terminais savo noru sumokėti baudą, lygią pusei minimalios baudos, nustatytos konkrečiame administracinių nusižengimų kodekso specialiosios dalies straipsnyje, kuriame nustatyta atsakomybė už asmens padarytą administracinį nusižengimą.

Administracinis nurodymas yra neskundžiamas.

Asmeniui per nurodytą terminą sumokėjus administraciniame nurodyme nustatytą baudą, laikoma, kad administracinis nurodymas įvykdytas. Asmeniui įvykdžius administracinį nurodymą, administracinio nusižengimo teisena pasibaigia.

Administracinėn atsakomybėn traukiamam asmeniui per nustatytą terminą neįvykdžius administracinio nurodymo, šis nurodymas laikomas negaliojančiu ir per penkias darbo dienas po nustatyto termino pabaigos, administracinio nusižengimo protokolas išsiunčiamas teismui ar pateikiamas institucijai, kurios pareigūnas įgaliotas nagrinėti administracinio nusižengimo bylą ne teismo tvarka.

Pagal Lietuvos Respublikos administracinių nusižengimų kodekso (toliau – Kodeksas) 621 straipsnį nutarimus administracinių nusižengimų bylose apylinkės teismui gali apskųsti asmuo, dėl kurio atitinkamas nutarimas priimtas, nukentėjusysis (ar jų atstovai). Skundo turinys ir forma turi atitikti Kodekso 624 straipsnio reikalavimus, tai yra, skundas dėl ne teismo tvarka priimto nutarimo administracinio nusižengimo byloje paduodamas raštu ir pasirašytas jį paduodančio asmens. Skundas dėl ne teismo tvarka priimto nutarimo administracinio nusižengimo byloje, pateiktas elektroninių ryšių priemonėmis asmens tapatybę patvirtinus Teismų įstatyme nustatytais būdais, laikomas pasirašytu. Skunde dėl ne teismo tvarka priimto nutarimo administracinio nusižengimo byloje turi būti nurodyta: apylinkės teismo, kuriam skundas paduodamas, pavadinimas; administracinio nusižengimo byla, dėl kurios paduodamas skundas; skundžiamo nutarimo administracinio nusižengimo byloje (jo dalies) esmė; nutarimo administracinio nusižengimo byloje apskundimo pagrindai ir motyvai; skundą paduodančio asmens prašymai, įskaitant asmens pageidavimą siųsti ir gauti procesinius dokumentus elektroninių ryšių priemonėmis. Elektroninių ryšių priemonėmis paduodamame skunde turi būti nurodytas skundą paduodančio asmens ar jo atstovo elektroninio pašto adresas, telefono ir fakso numeriai, kitų elektroninių ryšių priemonių adresai.

Lietuvos Respublikos administracinių nusižengimų kodeksą galima rasti Teisės aktų registre
https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/4ebe66c0262311e5bf92d6af3f6a2e8b/asr

Skundą dėl nutarimo administracinio nusižengimo byloje taip pat galima pateikti naudojantis elektroninėmis paslaugomis:

Skundas dėl nutarimo administracinio nusižengimo byloje
Skundas dėl nutarimo administracinio nusižengimo byloje, kai administracinis nurodymas įvykdytas laiku

Arba per elektroninę paslaugą, esančia interneto svetainėje    https://www.epolicija.lt.

Tvarkos ir švaros reikalavimai vykdant statybos darbus nustatyti
Tvarkymo ir švaros taisyklėse.

Vykdant statybos darbus privaloma:

 • prižiūrėti tvarką ir švarą statybvietėje ir jos prieigose, užtikrinti, kad statybinėmis šiukšlėmis ar kitaip nebūtų teršiamos eismo zonos ir (ar) aplinkinės teritorijos už vykdomų darbų teritorijos ribų;
 • užtikrinti, kad iš statybvietės transporto priemonės išvažiuotų neteršdamos eismo zonų ir (ar) kitų teritorijų. Tam geriausiai tinka naudoti transporto priemonių ratų plovimo įrangą ir kitas papildomas priemones (skaldą, žvyrą, betono plokštes, guminius paklotus ir pan.);
 • statybvietę aptverti tvarkinga, saugia tvora, ribojančia pašalinių asmenų patekimą į vykdomų darbų teritoriją;
 • užtikrinti, kad darbų metu susidarančios dulkės ir kitos atliekos neterštų aplinkos. Atliekant dulkėtumą didinančius darbus privalote naudoti drėkinimo įrenginius, statybos ir (ar) griovimo atliekų paviršius laikyti sudrėkintus, o vežti uždengus.

Svarbu žinoti, kad negalite:

 • be žemės savininko ar teisėto valdytojo raštiško sutikimo laikyti statybines medžiagas ar kitus daiktus ir juos netvarkingai laikyti arba, jei tai teršia aplinką ar kitaip trukdo aplinkiniams;
 • laikyti iškastą gruntą neuždengus vejos specialiu paklotu, išskyrus, kai kasama ir laikoma privačioje teritorijoje;
 • ardyti ar gadinti eismo zonų dangą už statybvietės ribų arba naudoti techniką, kuri kenkia dangoms;
 • eismo zonose be leidimo įrengti ar naudoti technines eismo reguliavimo priemones (kelio ženklus, kelių ženklinimą, šviesoforus, atitvarus, užtvarus, eismo saugumo saleles, greičio mažinimo kalnelius, informacinius ar kitokius stovus ir kt.).

Pažeidę Taisykles, asmenys atsako pagal Lietuvos Respublikos administracinių nusižengimų kodekso 366 straipsnį ir jiems gali būti skirta bauda iki 600 eurų su nurodymu atlyginti žalą, jei tokia būtų nustatyta.

Triukšmo prevencijos viešosiose vietose taisyklių 10 punkte nustatyta, kad valyti, tvarkyti teritoriją (naudoti žoliapjoves, krūmapjoves ir pan.), išvežti atliekas, pakrauti (iškrauti, perkrauti) prekes, medžiagas, produkciją ar kitus daiktus darbo dienomis nuo 22  iki 7 val. (savaitgaliais ir švenčių dienomis nuo 22 iki 9 val.) galima tik tokiais būdais, kurie nekelia triukšmo, trikdančio asmenų ramybę, poilsį ar darbą.

Pagal Taisyklių 12.2 papunktį draudžiama gyvenamųjų namų teritorijose darbo dienomis nuo 22 iki 7 val. bei poilsio ir švenčių dienomis nuo 22 iki 9 val. vykdyti ūkinę, gamybinę ar kitokią veiklą, kuri trikdytų, neigiamai veiktų žmonių sveikatą, darbą, poilsį ar miego kokybę.

Pažeidę Taisykles, asmenys atsako pagal Administracinių nusižengimų kodekso 48 straipsnį ir jiems gali būti skirta bauda nuo 100 iki 1000 eurų.

Pagal Administracinių nusižengimų kodekso 488 straipsnį yra draudžiami šauksmai, švilpimas, garsus dainavimas arba grojimas muzikos instrumentais, kitokiais garsiniais aparatais ar kiti triukšmą keliantys veiksmai gatvėse, aikštėse, parkuose, paplūdimiuose, viešajame transporte ir kitose viešosiose vietose, kai tai trikdo asmenų ramybę, poilsį ar darbą. Tokie pat triukšmą keliantys veiksmai draudžiami ir gyvenamosiose patalpose, įmonėse, įstaigose ar organizacijose, kai tai trikdo asmenų ramybę, poilsį ar darbą vakaro (nuo 19 val. iki 22 val.) ir nakties (nuo 22 val. iki 7 val.) metu. Už šį nusižengimą asmenys gali būti nubausti bauda nuo 20 iki 300 eurų.

Svarbu žinoti, kad patalpose gali ir nebūti visiškos tylos. Lietuvos higienos norma HN 33:2011 nustato, kad gyvenamosiose patalpose dienos metu (nuo 7 val. iki 19 val.) leidžiamas maksimalus 55 decibelų, vakaro metu (nuo 19 iki 22 val.) – 50 decibelų, o nakties metu (nuo 22 val. iki 7 val.) – 45 decibelų garso lygis. Šios higienos normos kontrolę Savivaldybės teritorijoje atlieka Nacionalinio visuomenės sveikatos centro Vilniaus departamentas. Triukšmo lygio matavimus yra įgaliotos atlikti tik akredituotos laboratorijos. Savivaldybės administracija matavimų neatlieka. Jums aktualią informaciją apietriukšmo lygio matavimus gali suteikti Nacionalinio visuomenės sveikatos centro Vilniaus departamento darbuotojai.

Vadovaudamiesi Triukšmo valdymo įstatymo 14 straipsnio 2 dalimi, asmenys, planuojantys statybos, remonto, montavimo darbus gyvenamosiose vietovėse, privalo ne vėliau kaip prieš 7 kalendorines dienas iki darbų pradžios pranešti Savivaldybės administracijai apie triukšmo šaltinių naudojimo vietą, planuojamą triukšmo lygį ir jo trukmę per parą, triukšmo mažinimo priemones. Pranešimą galima pateikti tik internetu, t. y. užsakant elektroninę paslaugą „Triukšmo šaltinių valdytojų, planuojančių statybos, remonto, montavimo darbus gyvenamosiose vietovėse, pranešimai“. Pateiktus pranešimus galima matyti viešai Savivaldybės interneto svetainės skiltyje Triukšmo pranešimai.

Savivaldybės administracijos direktorius įsakymu yra nustatęs leidžiamą statybos darbų, kurių metu skleidžiamas triukšmas, pradžios ir pabaigos laiką: darbo dienomis nuo 7 val. iki 18 val., o poilsio ir švenčių dienomis nuo 9 val. iki 17 val.
Įsakyme nurodyta, kad atsižvelgiant į technologinius procesus, siekiant nesukelti avarinių situacijų ir kiek galima mažiau trikdyti transporto priemonių eismą, bet kuriuo paros metu galimi gatvių asfaltavimo darbai A kategorijos gatvėse. Įsakyme taip pat nurodyta, kad atsižvelgiant į technologinius procesus, nepertraukiami monolitinių gelžbetoninių konstrukcijų (pamatų, grindų, sienų, perdangų) betonavimo darbai ir išbetonuotų grindų šlifavimo darbai galimi darbo dienomis bet kuriuo paros metu, kai nepertraukiamai betonuojamos konstrukcijos tūris didesnis nei 200 kub. m ir šlifuojamų išbetonuotų grindų plotas didesnis kaip 500 kv. m. Nepertraukiami betonavimo ir šlifavimo darbai pradedami vykdyti ne anksčiau kaip 7 val. ir ne vėliau kaip 9 val., kad kuo daugiau nepertraukiamo betonavimo ir šlifavimo darbų būtų atlikta dienos ir vakaro metu ir kuo mažiau – nakties metu.

Pažeidę Triukšmo valdymo įstatymą ar Savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymą, asmenys atsako pagal Administracinių nusižengimų kodekso 48 straipsnį ir jiems gali būti skirta bauda nuo 100 iki 1000 eurų.

Svarbu žinoti, kad patalpose gali ir nebūti visiškos tylos. Lietuvos higienos norma HN 33:2011 nustato, kad gyvenamosiose patalpose dienos metu (nuo 7 val. iki 19 val.) leidžiamas maksimalus 55 decibelų, vakaro metu (nuo 19 iki 22 val.) – 50 decibelų, o nakties metu (nuo 22 val. iki 7 val.) – 45 decibelų garso lygis. Šios higienos normos kontrolę Savivaldybės teritorijoje atlieka Nacionalinio visuomenės sveikatos centro Vilniaus departamentas. Triukšmo lygio matavimus yra įgaliotos atlikti tik akredituotos laboratorijos. Savivaldybės administracija matavimų neatlieka. Jums aktualią informaciją apie triukšmo lygio matavimus gali suteikti Nacionalinio visuomenės sveikatos centro Vilniaus departamento darbuotojai.

Triukšmo prevencijos viešosiose vietose taisyklių 7 punkte nustatyta, kad auginamų ir laikomų gyvūnų savininkai privalo užtikrinti, kad jų gyvūnai netrikdytų asmenų ramybės, poilsio ar darbo.

Lietuvos Respublikos administracinių nusižengimų kodekso 48 straipsnio 3 dalyje nustatyta, kad Triukšmo prevencijos viešosiose vietose taisyklių nesilaikymas užtraukia baudą nuo vieno šimto penkiasdešimt iki šešių šimtų eurų.

Savivaldybės administracijos, Lietuvos gyvūnų teisių apsaugos organizacijos bei šunų dresūros specialistai parengė lankstinuką-rekomendacijas apie tinkamą šunų laikymą. Tikimės, kad ši informacija padės šunis laikantiems asmenims nustatyti šunų lojimo priežastis ir sėkmingai jas suvaldyti, kad augintinio laikymas nesudarytų nepatogumų aplinkiniams gyventojams.

Su šunų dresavimo patarimais taip pat galima susipažinti naudojantis šiomis nuorodomis:

https://www.purina.lt/sunys/elgesys-ir-mokymas/kaip-suprasti-suns-elgesi/aktyvus-lojimas

https://sunudresavimas.lt/10-dresavimo-klaidu-kurias-daro-sunu-seimininkai/

https://www.reksas.lt/kaip-atpratinti-suni-nuo-nepageidaujamo-lojimo/

http://www.sarikas.lt/straipsnis/blogas-suns-iprotis-nenuilstamas-lojimas

https://www.15min.lt/gyvenimas/naujiena/augintiniai/is-proto-vedantis-suns-lojimas-ka-daryti-jeigu-nesinori-atsidurti-policijoje-ar-teisme-1036-1322948

https://www.lrytas.lt/augintinis/prieziura/2014/08/19/news/lengvas-budas-nutildyti-namuose-ikyriai-lojanti-suni-2792822/

Jums rūpimus klausimus taip pat galite užduoti Lietuvos kinologų draugijai, pasirinktiems veterinarijos gydytojams, dresavimo specialistams.

Lietuvos Respublikos gyvūnų gerovės ir apsaugos įstatymo 10 straipsnis nustato, kad perduodant kates, šunis ar šeškus, taip pat šių gyvūnų jauniklius kitam savininkui, šie gyvūnai turi būti paženklinti mikroschema ir užregistruoti Gyvūnų augintinių registro duomenų bazėje.

Kačių, šunų ir šeškų registravimą ir ženklinimą organizuoja Valstybinė maisto ir veterinarijos tarnyba, o registravimas tarnyboje yra nemokamas. Jei gyvūną augintinį ženklinsite ir registruosite pas veterinarijos paslaugų teikėją, ši paslauga bus mokama ir priklausys nuo kiekvieno paslaugų teikėjo nusistatytos kainos. Vilniaus miesto savivaldybės administracija gyvūnų augintinių neženklina ir neregistruoja, rinkliavų už gyvūnų registravimą ir (ar) laikymą nėra nustačiusi ir nerenka.

Daugiau informacijos apie kačių, šunų ir šeškų registravimą ir ženklinimą rasite Valstybinės maisto ir veterinarijos tarnybos interneto svetainėje www.vmvt.lt
Gyvūnų augintinių ženklinimas.

Kilus klausimų dėl gyvūnų registravimo ir ženklinimo, galite kreiptis į Vilniaus valstybinę maisto ir veterinarijos tarnybą (žr. Kontaktai.)

Pagal Gyvūnų laikymo savivaldybių teritorijų gyvenamosiose vietovėse tvarkos aprašą šunis rekomenduojama vedžioti gyvūnų vedžiojimo aikštelėse, jei jų nėra, – laukymėse, parkų pakraščiuose, kitose rečiau žmonių lankomose vietose.

Jei šunų laikytojai, vedžiodami savo augintinius uždaroje gyvūnų vedžiojimo aikštelėje, gali užtikrinti, kad jų šunys nekels grėsmės kitiems gyvūnams ir žmonėms bei neišeis iš aikštelės, šunys gali būti be pavadėlio ir (ar) antsnukio. Asmenys, gyvūnų vedžiojimo aikštelėse vedžiojantys šunis, turi surinkti jų šunų ekskrementus ir kitus teršalus.

Pavojingi ir koviniai šunys bei kovinių ir pavojingų šunų mišrūnai bendrojo naudojimo patalpose, viešose vietose visuomet vedami laikant už pavadėlio ir su antsnukiu. Kiti šunys bendrojo naudojimo patalpose, viešose vietose vedami laikant už pavadėlio ir su antsnukiu ar be jo.

Jei vedžiojant (vedant) šunis šalia yra žmonių ar gyvūnų, pavadėlis turi būti sutrumpinamas tiek, kad šunys negalėtų pasiekti žmonių ar gyvūnų ir nekeltų jiems grėsmės.

Gyvūnų laikytojai turi užtikrinti, kad viešojoje vietoje jų vedami, nešami ar kitaip naudojami gyvūnai nekels grėsmės kitiems asmenims, gyvūnams, jų sveikatai, gyvybei ir asmenų, valstybės ar savivaldybių turtui.

Gyvūnų laikytojai turi nelaikyti ir nepalikti be priežiūros gyvūnų bendrojo naudojimo patalpose, pvz.: balkonuose, rūsiuose, koridoriuose, laiptinėse ir kt.

Gyvūnų laikytojai privalo nedelsiant surinkti gyvūnų ekskrementus ar kitus teršalus. Šunų laikytojai, vaikščiodami su savo gyvūnais augintiniais viešojoje vietoje, neturi leisti jiems šlapintis ant pastatų, laikinų statinių, skulptūrų, aplinkos meno kūrinių, tuštintis ir šlapintis gėlynuose.

Draudžiama:

 1. Vestis, neštis, eiti su gyvūnais ar juos su savimi turėti teritorijose, patalpose ir kitose vietose, pažymėtose draudžiamuoju ženklu, išskyrus gyvūnus, kuriuos naudoja pareigūnai, ir gyvūnus vedlius. Draudžiamasis ženklas turi būti pritvirtintas matomoje vietoje prie įėjimo į tokias teritorijas, patalpas ar vietas;
 2. Vedžioti gyvūnus arba leisti jų vedžiojamiems gyvūnams eiti į vaikų žaidimo aikšteles;
 3. Draudžiama vesti šunis su jiems nepritaikytais antsnukiais, antkakliais ar pavadėliais;
 4. Gyvūnams pasiekiamose vietose sąmoningai padėti ar kitaip pateikti nuodų arba jais apdoroto maisto, pašaro (lesalo) ar skysčių.

Savivaldybės administracijos direktoriaus patvirtintų Gyvūnų laikymo Vilniaus miesto savivaldybės teritorijoje taisyklių IV skyrius reglamentuoja bešeimininkių kačių kastravimo programų rengimą, derinimą ir įgyvendinimą.

Asmuo, norintis mažinti bešeimininkių kačių populiaciją, Savivaldybės administracijai pateikia prašymą.

Daugiau informacijos apie bešeimininkių kačių kastravimo programų parengimą ir derinimą gali suteikti Administracinės veiklos skyriaus vyriausioji specialistė Vaida Maslaveckaitė, tel. (8 5)  219 7953, el. p.  vaida.maslaveckaite@vilnius.lt.

Suderintų bešeimininkių kačių kastravimo programų vykdymo vietos yra skelbiamos viešai Savivaldybės interaktyviajame žemėlapyje maps.vilnius.lt.

Bešeimininkes kates nemokamai gaudo ir kastruoja Vilniaus gyvūnų globos namai, adresas L. Giros g. 114, Vilnius, tel. (8 5)  273 6188, 8 652 57707, 1355, el. paštas gyvunai@grinda.lt.

Susirinkimų organizavimą reglamentuoja Lietuvos Respublikos susirinkimų įstatymas, kurį galima rasti Teisės aktų registre https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/TAR.E59A4E24506E/asr.

Susirinkimo organizatoriai laisva forma praneša Savivaldybės administracijos direktoriui apie organizuojamą susirinkimą, kuriame dalyvaus ne daugiau kaip 15 žmonių. Rekomenduojame tokį pranešimą atsiųsti el. paštu   savivaldybe@vilnius.lt.

Jei susirinkime dalyvaus daugiau kaip 15 žmonių, pranešimą apie organizuojamą susirinkimą derina Savivaldybės administracijos direktorius, susirinkimo organizatoriai ir policijos atstovas. Pranešimą apie tokį susirinkimą galima pateikti naudojantis elektronine paslauga Susirinkimų derinimas  arba atsiųsti el. paštu savivaldybe@vilnius.lt.

Daugiau informacijos gali suteikti Administracinės veiklos skyriaus vyriausioji specialistė Gintarė Makarevičienė, tel. (8 5) 211 2308, el. paštas gintare.makareviciene@vilnius.lt.

Informaciją apie organizuojamus renginius ir jų vietas galima rasti Renginių kalendoriuje https://vilnius.lt/lt/renginiu-kalendorius/.

Viešųjų renginių organizavimą reglamentuoja Tvarkymo ir švaros taisyklių, patvirtintų Savivaldybės tarybos 2011 m. lapkričio 23 d. sprendimu Nr. 1-326 (2015 m. birželio 17 d. sprendimo Nr. 1-70 redakcija) „Dėl Tvarkymo ir švaros taisyklių tvirtinimo“, IV skyrius. Taisykles galima rasti Teisės aktų registre https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/SAV.506405/asr.

Taisyklių 20 punkte nurodytos vietos ir renginiai, kuriuos galima organizuoti nepranešant Savivaldybei ir be Savivaldybės leidimo.

Taisyklių 21 ir 23 punktuose numatytos sąlygos, kai renginiui organizuoti nereikalingas Savivaldybės leidimas, jei jo organizatorius ne vėliau kaip prieš 3 darbo dienas iki renginio pradžios pateikia pranešimą apie organizuojamą renginį. Pranešimą galima pateikti naudojantis elektronine paslauga   „Pranešimai apie organizuojamus renginius“ arba atsiųsti el. paštu savivaldybe@vilnilus.lt.

Taisyklių 21 ir 23 punktuose nenumatytais atvejais renginio organizatorius privalo gauti ir rengdamasis renginiui bei viso renginio metu jo vietoje turėti leidimą organizuoti renginį. Prašymą leisti organizuoti renginį galima pateikti naudojantis elektronine paslauga „Leidimų organizuoti renginius išdavimas“  arba atsiųsti el. paštu savivaldybe@vilnilus.lt.

Daugiau informacijos gali suteikti Administracinės veiklos skyriaus vyriausioji specialistė Gintarė Makarevičienė, tel. (8 5)  211 2308, el. paštas  gintare.makareviciene@vilnius.lt

Gatvės artistas – tai asmuo, kuris nustatytose viešose miesto vietose rengia ir atlieka meninius pasirodymus. Meninė gatvės artistų veikla apima teatro, muzikos, šokio, cirko, dailės, amatų ar kitus meninio pobūdžio pasirodymus.

Gatvės artistai turi teisę be pranešimo ir leidimo nustatytose Vilniaus miesto viešose vietose (kurių sąrašą rasite Tvarkymo ir švaros taisyklių 232 punkterengti ir atlikti meninius pasirodymus ir (ar) groti muzikos instrumentais jei tai netrikdo viešosios rimties. Gatvės artistai gali rinkti aukas už muzikavimą ir kitokius pasirodymus viešosiose vietose, jei aukų rinkimas nėra aktyvus (aktyvus aukų rinkimas – žodžiu ar kitais veiksmais priekabiaujant prie praeivių, garsiai šūkaujant ar vartojant necenzūrinius žodžius, prašant išmaldos priėjus prie praeivių, taip pat kitaip atliekant įžūlius veiksmus).

Gatvės artistams draudžiama:

 • pasirodymų metu trikdyti viešąją rimtį, asmenų ramybę, poilsį ar darbą, nes Administracinių nusižengimų kodekso 488 straipsnyje nustatyta, kad tokie veiksmai užtraukia baudą nuo 20 iki 300 eurų, taip pat už numatytus administracinius nusižengimus, padarytus viešojoje vietoje vykstančiame renginyje, gali būti skiriamas draudimas lankytis viešosiose vietose vykstančiuose renginiuose nuo vieno mėnesio iki vienų metų;
 • pasirodymo metu naudoti sprogstamąsias, chemines ar kitas pavojingas medžiagas, kurios galėtų sukelti pavojų žmonių sveikatai ar gyvybei;
 • demonstruoti pasirodymus, kurie tiesiogiai skatina ar propaguoja karą, terorizmą, žiaurų elgesį, smurtą ar žeidžia kitus asmenis;
 • pasirodymų metu trukdyti kitiems Savivaldybės teritorijoje vykstantiems renginiams;
 • palikti po pasirodymo nesutvarkytą teritoriją.

Administracinių nusižengimų kodekso 366 straipsnyje nustatyta, kad Tvarkymo ir švaros taisyklių nesilaikymas užtraukia įspėjimą arba baudą nuo 20 iki 600 eurų.


Apie Tvarkymo ir švaros taisyklių pažeidimus ir viešosios rimties trikdymo atvejus galite pranešti policijai skambindami telefonu 112 ar naudodamiesi mobiliąja programėle ePolicija arba Vilniaus miesto savivaldybės administracijos Viešosios tvarkos skyriui telefonu (8 5) 219 7948 arba el. paštu viesoji.tvarka@vilnius.lt arba https://tvarkaumiesta.lt/

Vadovaujantis Savivaldybės administracijos direktoriaus 2012 m. gegužės 24 d. įsakymu Nr. 30-1039 „Dėl grafičių piešimo vietų nustatymo“ (2021 m. kovo 26 d. įsakymo Nr. 30-807/21 redakcija) Grafičius be derinimo (leidimo) galima piešti tik šiose vietose nuo 8 iki 22 val.:

 • Pilaitės riedlenčių parko statiniai, esančių priešais Vilniaus Martyno Mažvydo progimnaziją (Vydūno g. 17A);
 • požeminės perėjos Oslo gatvėje prie Respublikinės Vilniaus universitetinės ligoninės (Šiltnamių g. 29) požeminės dalies sienos;
 • požeminės perėjos, esančios prie Vingio parko, šalia S. Konarskio gatvės požeminės dalies sienos;
 • nenaudojamo viešojo tualeto sienos Vingio parke (M. K. Čiurlionio g. 88A);
 • Geležinio Vilko tilto atramos ir po tiltu esančios sienos abiejose upės pusėse;
 • požeminės perėjos, esančios prie prekybos centro „Panorama“ (Saltoniškių g. 9), požeminės dalies sienos.

Norint piešti grafičius kitose Savivaldybės teritorijos vietose, miesto puošybą privalu suderinti su Savivaldybės administracijos Vyriausiojo miesto architekto skyriumi.
Suderinimui galima pasinaudoti elektronine paslauga https://paslaugos.vilnius.lt/service-list/Pritarimas-mazosios-architekturos-ir-miesto-puosybos-objektu-irengimo-projektams.

Daugiau informacijos apie miesto puošybos derinimą gali suteikti Miestovaizdžio poskyrio vyriausioji specialistė Indra Bieliūnaitė (tel. +370 5 211 2836, el. p. indra.bieliunaite@vilnius.lt)

Kepsninių naudojimą ir laužų kūrenimą reglamentuoja Bendrosios gaisrinės saugos taisyklės, kuriose nurodoma:

 • kietu kuru kūrenamas šašlykines, kepsnines, rūkyklas, buitines krosneles, lauko židinius, ugniakurus naudoti leidžiama ne arčiau kaip 6 m nuo pastatų;
 • patalpose, balkonuose, lodžijose, erkeriuose, terasose ir ant pastato stogo draudžiama naudoti kepsnines, šašlykines ir rūkyklas, kurioms naudojamas kietasis kuras, jei kitaip nenumato gamintojo naudojimo instrukcija;
 • laužus kūrenti leidžiama ne arčiau kaip 30 m nuo pastatų, degių konstrukcijų statinių ir degių medžiagų sandėliavimo vietų. Palikti be priežiūros besikūrenančias laužavietes draudžiama. Smilkstančią ugniavietę būtina užgesinti.

Lietuvos Respublikos valstybės vėliavos ir kitų vėliavų įstatymo 5 straipsnis nustato:

1. Lietuvos valstybės vėliava nuolat iškeliama prie, virš ar ant šių pastatų:

1) Lietuvos Respublikos Seimo;

2) Respublikos Prezidento rezidencijos;

3) Lietuvos Respublikos Vyriausybės ir ministerijų;

4) Lietuvos Respublikos Konstitucinio Teismo;

5) Lietuvos Respublikos teismų;

6) Lietuvos Respublikos generalinės prokuratūros ir teritorinių prokuratūrų;

7) Lietuvos banko;

8) Lietuvos Respublikos vyriausiosios rinkimų komisijos;

9) Gedimino pilies bokšte Vilniuje;

10) Signatarų namų Vilniuje;

11) kuriuose posėdžiauja savivaldybės taryba;

12) pasienio kontrolės punktuose – tarptautiniuose oro uostuose, atviruose tarptautinei laivybai jūrų ir upių (vidaus vandenų) uostuose, geležinkelio stotyse ar prie automobilių kelių Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimu įsteigtose vietose, kuriose patikrinimą atlieka Valstybės sienos apsaugos tarnyba prie Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos, muitinė ir kitos įgaliotos valstybės institucijos.

2. Valstybės švenčių dienomis (vasario 16-ąją – Lietuvos valstybės atkūrimo dieną, kovo 11-ąją – Lietuvos nepriklausomybės atkūrimo dieną ir liepos 6-ąją – Valstybės (Lietuvos karaliaus Mindaugo karūnavimo) dieną) Lietuvos valstybės vėliava keliama prie, virš ar ant šių pastatų: prie kitų valstybės ir savivaldybių institucijų bei įstaigų, kitų įstaigų, įmonių ir organizacijų, nesvarbu, kokia jų nuosavybės forma, taip pat gyvenamųjų namų.

Fiziniai ir juridiniai asmenys taip pat gali savo nuožiūra naudoti (kelti, pastatyti) Lietuvos valstybės vėliavą ir (arba) vėliavėles, laikydamiesi vėliavų naudojimo principų ir tik tokiu būdu, kad nebūtų parodyta nepagarba šioms vėliavoms.

Lietuvos valstybės vėliavos, užsienio valstybės, Europos Sąjungos ar tarptautinės viešosios organizacijos vėliavos iškėlimo tvarkos pažeidimas pagal Lietuvos Respublikos administracinių nusižengimų kodekso 519 straipsnio 1 dalį užtraukia įspėjimą arba baudą juridinių asmenų, išskyrus valstybės ir savivaldybių institucijas ir įstaigas, vadovams ar kitiems atsakingiems asmenims, gyvenamųjų namų savininkams arba už gyvenamųjų namų eksploatavimo organizavimą atsakingiems asmenims nuo dešimt iki dvylikos eurų ir baudą valstybės ir savivaldybių institucijų ir įstaigų vadovams ar kitiems atsakingiems asmenims – nuo dešimt iki šešiolikos eurų.

Stambiųjų atliekų priėmimo aikštelės Vilniaus mieste yra: Pramonės g. 209S, Liepkalnio g. 113B, Graičiūno g. 36C, Pilaitės pr. 50. Asmens dokumentą pateikę Vilniaus miesto gyventojai čia gali NEMOKAMAI priduoti stiklo, plastiko, popieriaus, kartono, metalo, statybos ir remonto atliekas (iki 300 kg), nebenaudotiną buitinę techniką, baldus, santechniką, kompiuterius, naudotas lengvųjų automobilių padangas (4 vnt.), išskyrus kitas automobilių salono ir kėbulo detales.

Daugiau informacijos rasite »

Pilti atliekas šalia konteinerių draudžiama. Draudžiama deginti atliekas, esančias konteineriuose, juose raustis, išimti iš jų atliekas. Draudžiama išmesti atliekas už savo sklypo ribos, t. y. gatvėse, aikštėse, skveruose, parkuose, miškuose, laukuose ir kitur, taip pat mesti į svetimus konteinerius.

Norint įrengti išorinę reklamą, reikia gauti leidimą. Leidimus įrengti išorinę reklamą išduoda Vilniaus miesto savivaldybės administracijos Licencijavimo ir leidimų skyrius.

Daugiau informacijos rasite »

Asmuo, norintis paleisti į dangų šviečiančius žibintus, turi kreiptis į valstybės įmonę „Oro navigacija“ (interneto svetainė http://www.ans.lt) bendru el. paštu info@ans.lt ir, jeigu būtina, suderinti žibintų paleidimo laiką, kad žibintai netrukdytų į Vilnių atvykstantiems ir iš jo išvykstantiems orlaiviams.

Tyrimai rodo, kad tik 1-5 proc. bandžiusiųjų savarankiškai mesti rūkyti pavyksta nerūkyti ilgiau nei metus, nes mesti rūkyti nėra paprasta dėl psichologinės ir fizinės priklausomybės nuo tabako. Pagalbą metantiems rūkyti galite rasti apsilankę www.nerukysiu.lt.

Čia rasite: interaktyvius testus, padedančius sužinoti rūkančiojo tipą bei priklausomybės laipsnį; rūkymo išlaidų skaičiuoklę; interaktyvų žmogaus kūną, parodantį žalą sveikatai ir pokyčius metus rūkyti; rubriką apie el. cigaretes; informaciją, kur kreiptis pagalbos metant rūkyti, o nuo 2021 metų – profesionalios pagalbos, teikiamos metantiems rūkyti telefonu, kontaktus.

Narkotikų, tabako ir alkoholio kontrolės departamento platinamus informacinius plakatus galite atsispausdinti čia (Pagalba metantiems rūkyti) arba nemokamai atsiimti spausdintu formatu iš NTAKD.

Paskatinkite draugus bei artimuosius nerūkyti, o rūkančiuosius atsisakyti šio žalingo įpročio!

www.nerukysiu.lt

nerukysiu.lt

(Informacija parengta bendradarbiaujant su Narkotikų, tabako ir alkoholio kontrolės departamentu (NTAKD)

Oficialus Valstybinės kainų ir energetikos kontrolės komisijos išaiškinimas: http://www.regula.lt/lt/naujienos/index.php?full=yes&id=7899

Klausimas turėtų būti adresuojamas namo administratoriams. Jie privalo užtikrinti, kad bute būtų palaikoma +18 laipsnių temperatūra. Priežasčių gali būti daug – pradedant netinkamai reguliuojamu šilumos punktu (tą daro namo administratoriai) ir baigiant pasenusia, išbalansuota namo šildymo sistema, bei nelegaliai pristatytais radiatoriais ar kaimyno vonios bei virtuvės grindyse išvedžiotu „gyvatuku“ vagiant šilumą iš kitų kaimynų.

Tai ir įrodo, kad pagrindinės padidėjusio suvartojimo priežastys – 2010 m. lapkritį 0,8 laipsnio šaltesnis  nei 2011 m. lapkritis, ir tai, kad prie lapkričio sąskaitų prisidėjo trys paskutinės spalio dienos

„Dalkia” savo lėšomis įrengė vieną didžiausių Baltijos šalyse – 60 MW galingumo biokuro katilą, kurio pagalba iš šio pigaus ir ekologiško lietuviško kuro daminama 10 proc. Vilniaus šilumos. Tačiau tokio kiekio nepakanka, kad žmonės pajustų realų ekonominį biokuro naudojimo efektą. 2010 m. “Dalkia” pateikė pasiūlymą investuoti 800 milijonų litų ir įvykdyti esminę kuro konversiją – 70 proc. šilumos gaminti iš biokuro. Tačiau ankstesnės kadencijos Savivaldybės Tarybą šį pasiūlymą atmetė ir nusprendė toliau deginti brangias dujas.

Lietuvoje niekas nereguliuoja dujų kaloringumo. Kokios jos gaunamos iš Rusijos kompanijos „Gazprom“, tokios ir yra deginamos.

Didžiausia šilumos kaina tuose miestuose, kuriuose pagrindinis kuras – nuolat brangstančios gamtinės dujos, kurios sudaro 70 procentų bendroje sąskaitoje už šildymą. Pigiausiai šiluma kainuoja tuose Lietuvos miestuose, kuriuose pagrindinis kuras šilumos gamyboje – vietinis biokuras, daugiau nei dukart pigesnis už dujas.

Ypač pigi šiluma miestuose, pavyzdžiui, Molėtuose, kur biokuro katilinės buvo įrengtos pasitelkus ES fondų ar užsienio Vyriausybių paramą, nes čia investicijų į katilines nereikia įtraukti į šilumos kainą.

Vilniuje gyventojai moka 26,88 ct/kWh, tuo tarpu  Kaune – 30,53 ct/kWh. Kainos skirtumas akivaizdus ir įrodo, kad Kaune gyventojai už šildymą moka daugiau.

„Vilniaus energijos“ sąnaudos (nusidėvėjimas, remontas, darbo užmokestis, pelnas ir kita) yra vienos mažiausių tarp Lietuvos šilumos tiekėjų. Gali susidaryti klaidingas įspūdis, kad Kaune, Klaipėdoje ir Jonavoje sąnaudos mažesnės ir šilumos tiekėjai dirba efektyviau. Tačiau šių miestų šilumos tiekėjai valdo tik tinklus – patys negamina šilumos, o perką ją iš nepriklausomų gamintojų („Achema“, „Gazprom“, „Geotermija“), tad dalis sąnaudų, patiriamų šilumininkų, kurie šilumą gamina patys, šiuose miestuose tiesiog perkeliama į sąnaudas už kurą (geltonoji stulpelio dalis). 

 

Atsisiųskite dokumentą

Lauko temperatūra turi įtakos ne kainai (tarifui), o pastatui šildyti suvartojam šilumos kiekiui.

Pastato suvartotas energijos kiekis šildymui yra proporcingas lauko oro temperatūrai, tačiau kiekvienas pastatas yra skirtingas energijos vartojimo požiūriu ir tas priklauso nuo:
–  pastato būklės (renovuotas ar ne);
–  gyventojų įpročių (paliekami pradaryti laiptinių/butų langai ir durys ar ne);
–  energijos vartojimo reguliavimo ir sumontuotų reguliavimo priemonių (renovuotas šilumos punktas, termostatiniai reguliatoriai prie radiatorių, ar šilumos punkto valdiklyje įvesti taupymo režimai);
–  kitų priežasčių – pakeistų langų kiekis ir jų kokybė, laiptinių durų būklė.

Vartotojų sąskaitoje matomos sąnaudos už šildymą taip pat priklauso nuo:
–  pastatui taikomo šilumos paskirstymo metodo, kurį tvirtina Valstybinė kainų ir energetikos komisija;
–  karšto vandens deklaravimo ypatumų;
–  perskaičiavimų;
–  kitų priežasčių.

Kiekvienas pastatas turi savo palyginamąją charakteristiką – Wh/m2/dienolaipsnį, kuris parodo energijos suvartojimą 1 m2 šildomo ploto lauko temperatūrai pasikeitus 1 laipsniu. Ši informacija pateikiama priede prie sąskaitos.

Padauginus Wh/m2/dienolaipsnį iš tuo metu galiojančios šilumos kainos ir buto ploto, gaunama, kiek apytiksliai (pagal namo vidurkį) 1°C lauko temperatūros pokytis įtakoja mokamą sumą už šildymą.

Konkrečiam butui šis rodiklis gali skirtis priklausomai nuo įdiegtų reguliavimo priemonių ir gyventojų šilumos vartojimo įpročių.

Pastato su šiuolaikine įranga šilumos suvartojimas nepriklauso nuo šilumos perdavimo tinklo temperatūrinio grafiko. Šilumos tiekėjas šį temperatūrinį grafiką naudoja tik tam, kad, priklausomai nuo lauko temperatūros, galėtų pastatams patiekti reikiamos temperatūros šilumnešį.

Temperatūra, kurią iki šilumos punkto turi pristatyti šilumos tiekėjas, yra numatyta pastato temperatūriniame grafike, atsižvelgiant į šilumos šaltinio (katilinės ar elektrinės), šilumos perdavimo tinklo, pastato šildymo sistemos ypatumus bei pastato vietą šilumos perdavimo tinkle.

Nuo šaltinių iki namo šilumos punkto tiekiama temperatūra yra nustatoma šildymo bei nešildymo sezonams.

Šilumos tiekėjo temperatūriniai grafikai, vadovaujantis 2010 m. spalio 25 d. LR energetikos ministro įsakymu Nr. 1-297  „Dėl šilumos tiekimo ir vartojimo taisyklių patvirtinimo“ bei vėlesniais pakeitimais, yra suderinami su Valstybine energetikos inspekcija bei su miesto, kuriame yra pastatas, savivaldybe.

Pastato, su šiuolaikine įranga, šilumos suvartojimas nepriklauso nuo šilumnešio slėgio ir cirkuliacijos greičio bei kitų šilumnešio parametrų.

Šilumos tiekėjas, reguliuodamas šilumos perdavimo tinkle cirkuliuojančio šilumnešio (vandens) kiekį ir temperatūrą bei slėgį privalo užtikrinti, kad iki pastato būtų patiektas pastatui reikalingų parametrų (slėgio, temperatūros) šilumnešis bei šilumnešio kiekis. Todėl visi šilumnešio parametrai išeinantys ir grįžtantys į šilumos šaltinį bei kontroliniuose matavimo šilumos perdavimo tinklo taškuose yra nepertraukiamai matuojami ir kontroliuojami.

Pastato, su šiuolaikine įranga, šilumos suvartojimas nepriklauso nuo šilumos perdavimo tinkle esančios temperatūros. Padidinus temperatūrą šilumos perdavimo tinkle, ją automatiškai sumažins šilumos punktą reguliuojantys įrenginiai. Šilumos tiekėjas šilumos perdavimo tinklui tiekia šilumnešį (vandenį) pagal patvirtintą ir su Valstybine energetikos inspekcija bei Vilniaus miesto savivaldybe suderintą temperatūrinį grafiką, priklausantį nuo lauko oro temperatūros.

Didžioji Vilniaus  šilumos punktų dalis yra renovuoti, todėl pastato energijos suvartojimas šildymui priklauso tik nuo šilumos punkto valdiklyje įvestų nustatymų ir visiškai nepriklauso nuo tiekėjo į pastatą pristatomo šilumnešio temperatūros.

Nuo 2011 m. lapkričio 1 d. UAB „Vilniaus energija“ nereguliuoja šilumos punktų.

Pastato šilumos suvartojimas nuo šilumnešio temperatūros priklauso tik pastatuose su nerenovuotais šilumos punktais, tačiau į šiuos punktus šilumos tiekėjas tiekia šilumnešį griežtai laikydamasis patvirtinto temperatūrinio grafiko teisės aktuose nurodytų nuokrypių ribose.

Šilumos tiekėjas nėra suinteresuotas tiekti aukštesnės temperatūros šilumnešį, kadangi dėl to didėja šilumos nuostoliai, kurių leistiną ribą nustato Valstybinė kainų ir energetikos kontrolės komisija (didesnių nei nustatyta nuostolių neįtraukia į šilumos energijos tarifą).

Šilumos tiekėjas į šilumos perdavimo tinklą tiekia šilumnešį (vandenį) pagal patvirtintą ir su Valstybine energetikos inspekcija bei Vilniaus miesto savivaldybe suderintą temperatūrinį grafiką, priklausantį nuo lauko oro temperatūros.

Didžioji Vilniaus m. šilumos punktų dalis yra renovuoti, todėl pastato energijos suvartojimas šildymui priklauso tik nuo šilumos punkto valdiklyje įvestų nustatymų ir visiškai nepriklauso nuo tiekėjo į pastatą pristatomo šilumnešio temperatūros.

Nuo 2011m. lapkričio 01 d. UAB „Vilniaus energija“ nereguliuoja šilumos punktų.

Pastato šilumos suvartojimas nuo šilumnešio temperatūros priklauso tik pastatuose su nerenovuotais šilumos punktais, tačiau į šiuos punktus šilumos tiekėjas tiekia šilumnešį griežtai laikydamasis patvirtinto temperatūrinio grafiko teisės aktuose nurodytų nuokrypių ribose.

Šilumnešio pernešamas energijos kiekis priklauso nuo 2 pagrindinių dedamųjų: šilumnešio temperatūros ir kiekio, todėl aukštesnė šilumos perdavimo tinkluose cirkuliuojančio šilumnešio temperatūra nereiškia didesnio pernešamo energijos kiekio. Net ir padidinus temperatūrą šilumos perdavimo tinkle, ją automatiškai sumažina automatizuotus šilumos punktus reguliuojantys įrenginiai.

Periodas už kurį yra tiekiama paslauga yra proporcingas už paslaugą mokamai sumai. Tai reiškia, kad jei paslauga bus tiekiama ilgesnį periodą, mokama bus daugiau, jei už trumpesnį – mažiau, nes per ilgesnį periodą pastate suvartojama daugiau karšto vandens (tuo pačiu energijos karšto vandens pašildymui), šiluminės energijos šildymui ir karšto vandens cirkuliacijai.

Pastato suvartotą energijos kiekį šildymui taip pat lemia lauko temperatūra ir jos laikymosi trukmė.

Šilumos tiekėjas vartotojams paskirsto tik tą šilumos kiekį, kurį užfiksavo įvadinis šilumos skaitiklis. Patalpoms priskiriamą energijos kiekį lemia pastatui taikomas šilumos paskirstymo metodas, kurį tvirtina Valstybinė kainų ir energetikos kontrolės komisija.

Šį principą galima būtų palyginti su automobiliu – kuo toliau nuvažiuosime, tuo daugiau sunaudosime kuro ir tuo daugiau sumokėsime. Taip pat kuro sąnaudas lemia ir tai, kokiu keliu ir kaip važiuojame (analogija lauko temperatūrai ir pastato gyventojų šilumos vartojimo ypatumams).

Pereiti prie biokuro Vilniui kainuotų nuo 600 iki 800 mln. litų. Vilniui perėjus prie didesnio biokuro naudojimo, šilumos kaina nebedidėtų, o ilgainiui – ir mažėtų lyginant su dabartiniu naudojamo kuro balansu (proporcija).

Šiuo metu Vilniuje yra 219 pastatų, kuriuose yra įrengta daliklinė sistema. Tokie daugiabučiai, lyginant daugiabučius be daliklių, suvartoja 10-30% mažiau šilumos energijos šildymui.

Dalikliai montuojami ant kiekvieno daugiabučiame name įrengto radiatoriaus ir skaičiuoja radiatoriaus atiduodamą šilumos kiekį į patalpą. Kiekvieno buto gyventojai gali pagal savo poreikius reguliuoti šilumos suvartojimą ir įtakoti mokamą sumą už šildymą. 

Dienolaipsnis yra tam tikro periodo ilgumo ir šaltumo matas, kuris naudojamas techniniuose skaičiavimuose lyginant skirtingų periodų energijos suvartojimą šildymui.

Dienolaipsnių skaičiavimo formulė yra:
DL = z * (tv – tiš), kur:
z – periodo trukmė, paros;
tv – vidutinė skaičiuojamoji oro temperatūra pastate, °C. Lietuvos sąlygomis ši, bendru sutarimu, temperatūra yra prilyginta +18 °C.
tiš – lauko oro temperatūros vidurkis per skaičiuojamąjį periodą, °C.

Pavyzdžiui, turime 2 periodus su vienoda vidutine lauko oro temperatūra (3°C), bet skirtinga trukme:
1 periodas: (18°C – 3°C) * 30 parų (šildymo trukmė) = 450 DL (dienolaipsnių);
2 periodas: (18°C – 3°C) * 33 parų (šildymo trukmė) = 495 DL (dienolaipsnių).

Kadangi energijos suvartojimas yra proporcingas lauko oro temperatūrai, galima apytiksliai teigti, jog pastatas 2-uoju periodu suvartos (495/450-1)*100 = 10% daugiau energijos šildymui už 1-ąjį periodą, jei pastate neįvyko esminių energijos vartojimą įtakojančių pasikeitimų (pvz. renovacija, šilumos punkto nustatymai ir t.t.).

UAB „Vilniaus energija“ palyginamojoje lentelėje dienolaipsniai apskaičiuoti atsižvelgiant į faktines šilumos skaitiklių nurašymo datas, o sąskaitų už šildymą prieduose pateikti kalendorinio mėnesio dienolaipsniai. Nuo 2011 m. gruodžio mėnesio sąskaitų prieduose bus pateikiami dienolaipsniai, paskaičiuoti atsižvelgiant į skaitiklių nurašymo datas.

Šilumos tiekėjas parduoda tik tą energijos kiekį, kurį per ataskaitinį laikotarpį užfiksavo įvadinis šilumos skaitiklis, tačiau butams šiluma pagal atskiras paslaugas yra paskirstoma vadovaujantis Valstybinės kainų ir energetikos kontrolės komisijos patvirtintomis metodikomis.

Šilumos kiekis šildymui paskaičiuojamas iš pastato įvadinio šilumo skaitiklio atėmus šilumos kiekį karšto vandens cirkuliacijai ir pašildymui pagal nustatytą Valstybinės kainų ir energetikos kontrolės komisijos metodiką.

Šilumos kiekis karšto vandens pašildymui (vadovaujantis galiojančiomis šilumos paskirstymo metodikomis ir normatyvais) nustatomas pagal gyventojų deklaruotus karšto vandens rodmenis, o ne pagal pastato įvadinį apskaitos prietaisą, todėl šis šilumos kiekis persiskirsto tarp karšto vandens pašildymo ir šildymo paslaugų priklausomai nuo gyventojų deklaruoto karšto vandens kiekio atitinkamą mėnesį.

Tais atvejais, kai pastato gyventojai deklaruoja mažesnį ar didesnį suvartoto karšto vandens kiekį lyginant su tuo, kas faktiškai buvo suvartota, atitinkamai padidėja arba sumažėja energijos kiekis, kuris yra priskiriamas patalpų šildymo paslaugai.

Šiuo metu Vilniuje yra likę apie 300 neautomatizuotų ar iš dalies automatizuotų šilumos punktų.

Pastatuose elevatoriniai šilumos punktai daugeliu atvejų yra rekonstruoti į nepriklausomo tipo automatizuotus šilumos punktus. Elevatorinio tipo šilumos punktuose šilumnešis iš šilumos tinklų tiesiogiai teka į pastato šildymo sistemą, todėl, kad nebūtų tiekiamas per karštas šilumnešis, elevatoriuje iš šilumos tinklų atitekėjęs šilumnešis iš dalies pasimaišo su grįžtančiu iš šildymo sistemos šilumnešiu. Automatizuotuose nepriklausomo tipo šilumos punktuose šilumnešis iš miesto šilumos tinklų atiteka į pastato šilumokaitį ir jame cirkuliuodamas pašildo pastato vidaus šildymo sistemoje esantį šilumnešį. Šiuo atveju miesto šilumos tinklų ir pastato šilumnešiai tarpusavyje nesusimaišo. Taip pat yra dalis elevatorinių šilumos punktų, kurie yra iš dalies automatizuoti – jiems sumontuota automatinė reguliuojamoji armatūra, reguliuojanti šilumnešio srautą priklausomai nuo išorės oro temperatūros.

2010 m. lapkričio mėnesį nustatyti ekonominiai šildymo režimai pakeisti į kitus pagal raštiškus pastatų administratorių, bendrijų ar gyventojų prašymus arba juos be UAB „Vilniaus energija“ žinios pakeitė gyventojų atstovai. Šiuo metu gyventojai gali kreiptis į pastato administratorių arba šilumos ūkio prižiūrėtoją, kuris nustatys gyventojų pageidaujamą režimą.

Savivaldybės puslapyje paskelbtoje lentelėje suvartojimo pokytis yra skaičiuojamas tarp 2010 m. lapkričio ir 2011 m. lapkričio santykinių dydžių (kWh/DNL). Toks skaičiavimas yra techniškai korektiškas, kadangi eliminuoja periodo trukmės ir lauko temperatūros skirtumus tarp periodų.

Skirtingų periodų pastato energijos vartojimo šildymui lyginti skaičiuojant pokytį tarp sąskaitoje nurodyto energijos kiekio šildymui tiesiogiai negalima, nes jį įtakoja periodo trukmė, periodo šaltumas ir šilumos kainos dydis. Tai yra tas pats, kas lyginti automobilio sąnaudas kurui neatsižvelgiant į skirtingais periodais nuvažiuotą atstumą.

Gyventojų sumontuoti papildomi šildymo prietaisai, radiatoriai ar grindinis šildymas padidina viso pastato šilumos suvartojimą. Esant įtarimams, kad kuris nors iš gyventojų susimontavo papildomus šildymo prietaisus, reikėtų kreiptis į pastatą administruojančią arba šilumos ūkį prižiūrinčią bendrovę.

Sunaudojamas šilumos kiekis šildymui priklauso nuo pastato gyventojų pageidaujamo komforto lygio (patalpų vidaus temperatūros). Esant skirtingiems komforto režimams (nuo 18-19ºC iki 23-24ºC), suvartojamas šilumos kiekis gali sumažėti/padidėti nuo 5 iki 20%.

Šiluma į pastato vidaus šildymo sistemą tiekiama pagal gyventojų pasirinktą pastato vidaus šildymo sistemos temperatūrinį grafiką, o nustatytus paramerus pagal lauko oro temperatūrą palaiko automatizuoto šilumos punkto automatika. Keičiant automatikos nustatytus parametrus, galima padidinti/sumažinti vidaus patalpų temperatūrą. Pastato šildymo ir karšto vandens sitemos prižiūrėtojas pagal gyventojų pageidavimus privalo atlikti pakeitimus – padidinti/sumažinti patalpų temperatūrą. Šildymo reguliavimo kokybė priklauso nuo daugelio faktorių: šilumos punkto priežiūros kokybės, šildymo sistemos balansavimo, teisėtai ir neteisėtai įvykdytų šildymo sistemos rekonstrukcijų ir pan.

Už savavališką įrangos (turto) išmontavimą arba sugadinimą gresia baudžiamoji atsakomybė.

Ši įranga yra naudojama šilumos perdavimo tiklo būsenos stebėsenai bei avarijų prevencijai.

Kadangi šilumos tiekėjo pelnas (pagal galiojančią šilumos kainos nustatymo metodiką) nepriklauso nuo parduodamo šilumos kiekio, tiekėjas nėra suinteresuotas didinti šilumos pardavimo apimties.

Nuo 2007-2008 metų šildymo sezono sostinės daugiabučiuose buvo baigti diegti modernūs, automatizuoti šilumos punktai, kurie atskiria termofikacinį vandenį nuo namų vidaus šildymo sistemų vandens. Pastato savininkas pats reguliuoja, kiek šilumos energijos paimti iš tinklo, todėl atskiro namo suvartojimui tinklo termofikato temperatūra (net ir aukštesnė) neturi jokios įtakos. Kiekviename šilumos punkte sumontuota automatika iš tinklo paima tiek šilumos, kiek jos reikia namui.

Valstybinė  energetikos inspekcija (VEI) patvirtino šilumos tiekimo į šilumos tinklus temperatūros grafiką, pagal kurį vidutinė tiekiamo termofikacinio vandens temperatūra Vilniaus šilumos tiekimo tinkle pernai lapkritį buvo 75,9 laipsnio šilumos. 2010-ųjų lapkritį pagal analogišką grafiką tiekiamo vandens vidutinė temperatūra buvo 75,4 laipsnio šilumos.

Nuo tarybinių laikų iki 2007-2008 metų šildymo sezono dalyje Vilniaus daugiabučių veikė elevatoriniai šilumos mazgai. Ši, ankstesnė sistema, veikė taip, kad nebuvo galimybės paimti šilumos tiek, kiek namui reikia. Kokios temperatūros termofikacinis vanduo iki namo buvo paduodamas, toks ir buvo naudojamas šildymui.

Įsigaliojus Šilumos ūkio įstatymo pataisoms, nuo lapkričio 1 dienos „Vilniaus energija“ atsako už šilumos pateikimą tik iki daugiabučių namų įvado ir neprižiūri namų vidaus šildymo sistemų. Įstatymais nubrėžus aiškias šilumos tiekėjų ir bendrijų, namų administratorių atsakomybės ribas, „Vilniaus energija“ niekaip nedalyvauja daugiabučių sistemų priežiūroje, nuo kurios ir priklauso atskirų namų šilumos suvartojimo rodikliai. Į visus klausimas apie šilumos suvartojimą daugiabučiuose turi atsakyti bendrijos ar administratoriai, prižiūrintys namus ir reguliuojantys šilumos punktus.

Faktą, ar šilumos punktai yra reguliuojami nuotoliniu būdu, galima patikrinti. „Vilniaus energija“, bendradarbiaudama su Energetikos ministerija kreipėsi į nepriklausomą audito bendrovę „Synergy consulting“, turinčią ilgametę patirtį vykdant informacinių sistemų auditavimą tiek privačiame, tiek viešame sektoriuje, įskaitant valstybines Lietuvos energetikos įmones.

„Synergy consulting“, atlikusi analizę nustatė, kad nuo šių metų lapkričio 1 dienos iki gruodžio 28 dienos “Vilniaus energija” nevaldė daugiabučių šilumos punktų įrenginių nuotoliniu būdu – nekeitė temperatūrinių grafikų ir kitų šilumos suvartojimui įtaką turinčių parametrų.

Valstybinė kainų ir energetikos kontrolės komisija (VKEKK) konstatavo, kad šilumos tiekėjas neturi jokio motyvo parduoti daugiau šilumos. Šilumos tiekėjų pelnas yra fiksuotas ir nepriklauso nuo šilumos gamyboms apimties. VKEKK 2009 m. liepos 8 d. nutarimo Nr. O3-96 2.8 punktas: „negali viršyti 5 procentų…>“

VKEKK: „šilumos tiekėjo pelnas nepriklauso nuo realizuoto šilumos energijos kiekio. Kasmetinė šilumos energijos kainų perskaičiavimo procedūra užtikrina, kad šilumos tiekėjo realizacijai viršijus prognozuotą apimtį ir dėl to gavus papildomų pajamų, atitinkama apimtimi yra sumažinama šilumos energijos kaina ateinančiam laikotarpiui“.

2011 m. spalio 13 dieną „Valstybės žiniose“ buvo paskelbtas LR šilumos ūkio įstatymo 2, 3, 20, 22, 28, 31, 32 pakeitimo ir papildymo įstatymas, įsigaliojęs nuo 2011 m. lapkričio 1 dienos.  Įstatymu laikinas pereinamasis laikotarpis iki 2012 liepos 1 d. buvo nustatytas tik daugiabučių namų sistemų prižiūrėtojams, neatitinkantiems pakeistojo Šilumos ūkio įstatymo 20 str. 2 dalies reikalavimų – sąsajų su šilumos tiekėjais draudimo.

Visų kitų įstatymo nuostatų įsigaliojimui jokio pereinamojo laikotarpio nėra nustatyta ir visi nauji reikalavimai ar apribojimai vykdant daugiabučių namų šildymo ir karšto vandens sistemų priežiūrą, numatyti pvz. Šilumos ūkio įstatymo 20 str. 1 dalyje – yra taikomi nuo 2011 m. lapkričio 1 dienos.
Pagal Įstatymo 3 str. 1 dalimi pakeistą Šilumos ūkio įstatymo 20 str. 1 dalį „Prie šilumos tiekimo sistemos prijungtas daugiabučio namo šildymo ir karšto vandens sistemas, bendrosios dalinės nuosavybės teise priklausančias butų ir kitų patalpų savininkams, taip pat šilumos punktus, tiek nuosavybės teise priklausančius šilumos ir (ar) karšto vandens tiekėjui ar tretiesiems asmenims, tiek butų ir kitų patalpų savininkams, turi prižiūrėti (eksploatuoti) pastato šildymo ir karšto vandens sistemos prižiūrėtojas (eksploatuotojas).“

Taigi, nuo 2011 m. lapkričio 1 d. vykdant daugiabučių namų šildymo ir karšto vandens sistemų priežiūrą dviejų prižiūrėtojų buvimas name vienu metu (vienam prižiūrint šilumos punktą, o kitam – likusią sistemos dalį nuo šilumos punkto iki gyventojų butų) nebegalimas (draudžiamas, be jokių pereinamų laikotarpių). Pagal Įstatymo 8 str. 2 dalį „Iki bus sudarytos sutartys su šio įstatymo reikalavimus atitinkančiais pastato šildymo ir karšto vandens sistemų prižiūrėtojais (eksploatuotojais), šildymo ir karšto vandens sistemas prižiūri esami prižiūrėtojai“.

„Vilniaus energija“ šilumos gamybai naudoja kurą, kurio įsigijimai sudaro apie 80 procentų visų bendrovės sąnaudų.  Augant šilumos suvartojimui, auga kuro suvartojimas – didėja kuro poreikis. „Vilniaus energija“ už gamtines dujas atsiskaito du kartus per mėnesį, tuo tarpu pinigai iš gyventojų už jau sudegintas dujas sugrįžta tik  po dviejų mėnesių.

Kuo didesnės sąskaitos už šilumą, tuo didesnės gyventojų skolos „Vilniaus energijai“. Augant šilumos suvartojimui, bendrovės apyvartinių lėšų ne daugėja, o mažėja.  Jeigu bendrovei trūksta apyvartinių, žymiai pigiau, patogiau ir paprasčiau skolintis iš bankų.

VKEKK konstatavo, kad šilumos tiekėjas neturi jokio motyvo parduoti daugiau šilumos. Šilumos tiekėjų pelnas yra fiksuotas ir nepriklauso nuo šilumos gamyboms apimties, ir negali viršyti 5 proc.

VKEKK: „šiuo metu taikoma šilumos energijos kainodaros sistema užtikrina, kad šilumos tiekėjo pelnas nepriklauso nuo realizuoto šilumos energijos kiekio. Kasmetinė šilumos energijos kainų perskaičiavimo procedūra užtikrina, kad šilumos tiekėjo realizacijai viršijus prognozuotą apimtį ir dėl to gavus papildomų pajamų, atitinkama apimtimi yra sumažinama šilumos energijos kaina ateinančiam laikotarpiui“.

Padidėjusių šilumos sąskaitų Vilniuje pagrindinė priežastis – beveik 25 proc. pabrangusi šiluma, kuriai įtakos turėjo per metus 38 proc. padidėjusi gamtinių dujų kaina.

„Vilniaus energija“, siekdama apsidrausti nuo rizikos mokėti baudą už nesuvartotą gamtinių dujų kiekį, užsisako minimalų kiekį šio kuro. Pasitaikius šaltai žiemai ir pritrūkus gamtinių dujų, šilumos gamyboje vartojamas rezervinis kuras – mazutas.

Sutartimis su dujų tiekėjais, tiekiančiais „Gazprom“ dujas, numatyta, kad „Vilniaus energija“ moka baudą tuo atveju, jeigu  suvartoja mažiau negu 80 proc. užsakyto dujų kiekio. 2011 metų sutartinis gamtinių dujų kiekis „Vilniaus energijai“ sudaro virš 352 mln. kubinių metrų. 80 procentų šio kiekio (virš 282 mln. m3) buvo suvartota dar iki gruodžio 1 dienos. 85 procentai (beveik 300  mln. m3) buvo suvartoti iki gruodžio 11 dienos.

Gamtinių dujų pirkimai ir suvartojimai, kaip ir reikalaujama teisės aktuose, yra užfiksuoti oficialiuose dokumentuose, sutartyse ir nesunkiai patikrinami.

Lietuvoje paskutiniais metais tiesiog drastiškai augo priklausomybė ir nuo importuojamos energijos ir iškastinio kuro. Iki 2004 m. Lietuva sumokėdavo už energijos importą 1,5-2 mlrd. lt per metus, o dabar už dujas, naftą ir elektrą per metus į užsienį iškeliauja 8 mlrd. lt.

Už sanitarinį valymą ir želdinių priežiūrą Vilniaus miesto seniūnijose atsako bendrovės Mano aplinka, „Stebulė“ ir „VSA Vilnius“. Jos pagal pasirašytas paslaugų teikimo sutartis valo šaligatvius, laiptus, gatvių kelkraščius (1 m atstumu nuo važiuojamosios dalies), automobilių stovėjimo aikšteles, pjauna žolę, surenka lapus, šiukšles, sąšlavas ir atsako už švarą ir tvarką mieste pagal Tarybos patvirtintas Tvarkymo ir švaros taisykles.

 • Bendrovė  „Mano aplinka“ prižiūri centrinę miesto dalį (Naujamiesčio, Senamiesčio, Šnipiškių, Žvėryno seniūnijų teritorijas) ir 2-ąją vakarinę miesto dalį (Justiniškių, Pašilaičių, Šeškinės, Viršuliškių, Fabijoniškių seniūnijų teritorijas).
 • Bendrovė „Stebulė“ – šiaurinę miesto dalį (Žirmūnų, Verkių, Antakalnio seniūnijų teritorijas).
 • Bendrovė „VSA Vilnius“ atsakinga už 1-ąją vakarinę (Lazdynų, Karoliniškių, Pilaitės seniūnijų teritorijas) ir pietinę bei rytinę (Grigiškių, Naujosios Vilnios, Vilkpėdės, Naujininkų, Rasų, Panerių seniūnijų teritorijas) miesto dalį.

Pagrindiniai šienavimo (ne šienavimo) principai:

 • Gatvių skiriamosios juostos ir gatvei priklausantys želdiniai šienaujami, kai žolė pasiekia ne didesnį kaip 10 cm aukštį. Nupjauta žolė turi būti ne aukštesnė kaip 5 cm.
 • Gatvių skiriamosios juostos: platesnės nei 25 m šienaujamos „banguotai“ – paliekant nešienaujamą vidurį (šių juostų šienavimo plotis turi būti suderintas su Savivaldybe); siauresnės nei 25 m šienaujamos tiesia linija po 2 m iš abiejų pusių, paliekant nešienaujamą vidurį. Juostos, siauresnės nei 10 m, šienaujamos visu plotu.
  Iš dalies šienaujamos skiriamosios juostų pirmą kartą šienaujamos po birželio 24 d. (jeigu vasara sausa, šis šienavimas praleidžiamas). Antrą kartą šienaujamos po rugsėjo 1-osios.
 • Skverai, aikštės ir transporto žiedai šienaujami, kai žolė pasiekia ne didesnį kaip 10 cm aukštį. Nupjauta žolė turi būti ne aukštesnė kaip 5 cm.
  Aplink dažniau šienaujamus transporto žiedus ir aplink tuos, kuriuose yra želdinių (medžių ir krūmų), paliekamas 2 m nešienaujamas plotas.
 • Gatvių ir Neries šlaitai pradedami šienauti po birželio 24 d. (jeigu vasara sausa, šis šienavimas praleidžiamas). Antrą kartą šienaujama po rugsėjo 1 d. Šlaitams šienauti kur tik įmanoma naudojamos šlaitų žoliapjovės (robotai).
 • Vejos ir kiemų šlaitai šienaujami, kai žolė pasiekia ne didesnį kaip 10 cm aukštį. Nupjauta žolė turi būti ne aukštesnė kaip 5 cm.
 • Neužstatytos teritorijos šienaujamos pagal poreikį, bet ne rečiau kaip du kartus per sezoną: pirmą kartą po birželio 24 d., antrąkart po rugsėjo 1 d. Terminas gali keistis priklausomai nuo oro sąlygų. Paslaugų teikėjas turi nušienauti neužstatytus plotus, susmulkindamas žolę arba ją sugrėbdamas ir išveždamas per 3 darbo dienas.

Reto arba tvaraus šienavimo pievų plotai išliks šlaituose prie gatvių ir greitkelių, taip pat skiriamosiose eismo juostose, transporto žieduose. Siekiant tvarkingo miesto įvaizdžio, gatvių šalikelės ties bortais bus šienaujamos 1–2 m pločio pradalgiu, kad aukštesnė žolė nevirstų į važiuojamąją dalį, netrukdytų pėstiesiems ir dviratininkams.

Visus tvaraus šienavimo plotus galima pamatyti čia: https://maps.vilnius.lt/zaliasis_vilnius?zoom=4&x=584485.9631864817&y=6066230.646767923&laisvalaikis=999!18!24!0!2!&allLayers=999!&basemap=base-dark&identify=

Pirmiausia šienaujama prie reprezentacinių gatvių, žiedinių sankryžų, skverų, o vėliau prie gyvenamųjų namų. Atsižvelgiant į žolės aukštį ir augimo tempą, pirmiausia žolė pjaunama prie greito eismo ir magistralinių gatvių (Geležinio Vilko g., Konstitucijos pr., S. Narbuto g., Pilaitės pr., Laisvės pr., Ukmergės g. ir pan.).

Už sanitarinį valymą ir želdinių priežiūrą Vilniaus miesto seniūnijose atsakingos bendrovės turi įvairios technikos: traktorių, rankinių žoliapjovių ir vejapjovių.

Sosnovskio barščiams naikinti skiriama itin daug dėmesio, kadangi jie plinta vis didesnėse teritorijose, dažniausiai apleistose, rečiau šienaujamose pievose, pamiškėse, šalia kelių, paupiuose.

Sosnovskio barščių sultyse yra medžiagų, kurios gali smarkiai apdeginti neapsaugotą žmogaus odą, sukelti ypač stiprią organizmo alerginę reakciją – odos paraudimus, dideles vandeningas pūsles, kurios plyšusios virsta ilgai negyjančiomis žaizdomis.

Sosnovskio barščių naikinimas Vilniaus miesto teritorijose, vadovaujantis „Kenksmingų žmogaus sveikatai invazinių rūšių augalų naikinimo metodika“, pradedamas gegužės mėnesį. Darbai vyksta pagal poreikį iki spalio mėnesio.

Pagal pasirašytas bendro naudojimo sanitarinio valymo ir želdinių priežiūros paslaugų sutartis Vilniaus miesto savivaldybė nuolat tikrina, kaip rangovai vykdo įsipareigojimus. Už kiekvieną patikrinimo aktuose užfiksuotą teikiamų paslaugų neatitikimo atvejį rangovams taikomas konkretus nuoskaitos dydis. Savivaldybė nemoka už nesuteiktas paslaugas, taip pat kol rangovai neištaiso teikiamų paslaugų trūkumų.

Tvarkomų bendro naudojimo teritorijų žemėlapio nuoroda:
https://maps.vilnius.lt/miesto-tvarkymas#layers

(bendro naudojimo teritorijų duomenys periodiškai atnaujinami, t. y. įtraukiama ir aktualizuojama informacija apie naujas dangas, sklypus).

Vaikui teikiama švietimo pagalba, socialinės, sveikatos priežiūros ir kitos paslaugos, kuriomis siekiama teigiamų jo elgesio pokyčių.

 1. Vaikui, kuris padarė nusikaltimo ar baudžiamojo nusižengimo požymių turinčią veiką, tačiau šios veikos padarymo metu nebuvo sukakęs Lietuvos Respublikos baudžiamajame kodekse nustatyto amžiaus, nuo kurio asmuo atsako pagal baudžiamuosius įstatymus;
 2. vaikui, kuris padarė administracinio nusižengimo požymių turinčią veiką, tačiau šios veikos padarymo metu nebuvo sukakęs Lietuvos Respublikos administracinių nusižengimų kodekse nustatyto amžiaus, nuo kurio atsiranda administracinė atsakomybė;
 3. vaikui, kuris padarė administracinį nusižengimą, tačiau jam, vadovaujantis Administracinių nusižengimų kodeksu, nebuvo paskirta administracinė nuobauda ir administracinio poveikio priemonė;
 4. vaikui, kuris nelankė mokyklos ir per mėnesį be pateisinamos priežasties praleido daugiau kaip pusę pamokų ar ugdymui skirtų valandų, ir tik tuomet, kai yra išnaudotos visos švietimo pagalbos vaikui teikimo galimybės.
 1. Vaikui, kuris padarė nusikaltimo ar baudžiamojo nusižengimo požymių turinčią veiką, tačiau šios veikos padarymo metu nebuvo sukakęs Baudžiamajame kodekse nustatyto amžiaus, nuo kurio pagal Lietuvos Respublikos baudžiamuosius įstatymus galima baudžiamoji atsakomybė už jo padarytą veiką, ir kai vaiko elgesys kelia realų pavojų jo ar kitų žmonių gyvybei, sveikatai ar turtui;
 2. vaikui, kuriam minimalios priežiūros priemonių taikymo metu nebuvo pasiekta teigiamų jo elgesio pokyčių, išskyrus atvejus, kai minimalios priežiūros priemonė buvo paskirta dėl mokyklos nelankymo.
 1. vaikas yra įpareigojimas lankytis pas specialistą;
 2. vaikas yra įpareigojimas lankyti vaikų dienos centrą ar kitą švietimo, kultūros, sporto, socialines ar kitas paslaugas teikiančią arba darbinę veiklą bendruomenėje vykdančią įstaigą ar organizaciją, tarp jų – nevyriausybinę organizaciją, kaip ji apibrėžta Lietuvos Respublikos nevyriausybinių organizacijų plėtros įstatyme;
 3. vaikas yra įpareigojimas tęsti mokymąsi toje pačioje ar kitoje bendrojo ugdymo mokykloje arba profesinio mokymo įstaigoje pagal privalomojo švietimo programas;
 4. vaikas yra įpareigojimas dalyvauti sporto, menų ar kitoje terapijoje, konkrečiose valstybės, savivaldybių institucijų, įstaigų, įmonių, organizacijų ir nevyriausybinių organizacijų vykdomose neformaliojo vaikų švietimo, elgesio keitimo, socialinio ugdymo, prevencijos programose, kuriomis siekiama įgyvendinti šio įstatymo tikslus ir teigiamai veikti vaiko elgesį;
 5. vaikas yra įpareigojimas gydytis psichikos ir elgesio sutrikimus dėl psichoaktyviųjų medžiagų vartojimo, patologinį potraukį azartiniams lošimams, kitus įpročių ir potraukių sutrikimus;
 6. vaikas yra įpareigojimas dalyvauti taikinamojo tarpininkavimo (mediacijos) procese;
 7. vaikas yra įpareigojimas  atlikti bendruomenei arba švietimo ar kitai įstaigai ar institucijai naudingą veiklą.

Vaiko vidutinės priežiūros priemonė – tai vaiko nukreipimas  į stacionaraus pobūdžio vaikų socializacijos centrą. Vaiko vidutinės priežiūros priemonė gali būti skiriama 14 metų sukakusiam vaikui. Vaikui, nesukakusiam 14 metų, vidutinės priežiūros priemonė gali būti skiriama tik išimtiniais atvejais. Vaiko vidutinės priežiūros priemonės įgyvendinimą reglamentuoja Vaiko vidutinės priežiūros priemonės įgyvendinimo tvarkos aprašas.

Dėl minimalios ar vidutinės priežiūros priemonės vaikui skyrimo turi teisę kreiptis vaiko atstovai pagal įstatymą, teritorinė policijos įstaiga, mokykla, savivaldybės administracijos Tarpinstitucinio bendradarbiavimo koordinatorius, seniūnija, prokuroras ir teismas (dėl vaikų nuo 16 iki 18 metų padarytų administracinių nusižengimų).

Kreiptis dėl  Lietuvos Respublikos vaiko minimalios ir vidutinės priežiūros įstatymo nuostatų vaikui taikymo reikėtų  į Vilniaus miesto savivaldybės administracijos Tarpinstitucinio bendradarbiavimo koordinavimo skyrių, el. p. tbks@vilnius.lt, arba atvykti į Vilniaus miesto savivaldybę, užpildyti prašymą Interesantų aptarnavimo skyriuje (Konstitucijos pr. 3, 7-9 darbo vietos).

Vaiko atstovai pagal įstatymą pateikia:

 1. Prašymą, įvardinant vaiko atstovus pagal įstatymą ir nurodant nuolatinę vaiko gyvenamąją vietą (prašymo forma).
 2. Vaiko gimimo liudijimo kopiją.
 3. Sutikimą dėl informacijos rinkimo iš sveikatos priežiūros įtaigų apie vaiko sveikatą (sutikimo forma).


Juridiniai asmenys pateikia:

 1. Prašymą, įvardinant vaiko atstovus pagal įstatymą ir nurodant nuolatinę vaiko gyvenamąją vietą (prašymo forma).
 2. Vaiko charakteristiką.
 3. Pažymą apie vaikui teiktą švietimo pagalbą ir jos veiksmingumą.
 4. Individualų vaiko minimalios priežiūros, vidutinės priežiūros ar auklėjamojo poveikio priemonės vykdymo planą ir ataskaitą (jei tokios priemonės buvo skirtos).
 1. Prašymą, įvardinant vaiko atstovus pagal įstatymą ir nurodant nuolatinę vaiko gyvenamąją vietą (prašymo forma).
 2. Prašymo pagrindu Vilniaus miesto savivaldybės administracijos vaiko gerovės komisija surenka visus reikiamus dokumentus.

Posėdyje turi būti išklausoma vaiko nuomonė. Siekiant apsaugoti vaiką nuo galimo neigiamo poveikio, svarstant priežiūros jam skyrimo klausimą, vaikas gali nedalyvauti šiame posėdyje, tačiau jo nuomonė turi būti iš anksto išklausoma Vaiko teisių apsaugos skyriaus ir įvertinama Vaiko gerovės komisijos posėdyje. Vaiko teisių apsaugos skyrius taip pat išklauso vaiko nuomonę, jeigu jis (vaikas) vengia dalyvauti Vaiko gerovės posėdyje dėl priežiūros priemonės skyrimo, ir informuoja apie ją posėdžio dalyvius.

Už šaligatvių priežiūrą Vilniaus mieste atsako:

 • UAB Mano aplinka (Naujamiestis, Senamiestis, Šnipiškės, Žirmūnai (dalis), Žvėrynas, Justiniškės, Pašilaičiai, Šeškinė, Viršuliškės, Fabijoniškės);
 • UAB „Stebulė“ (Žirmūnai, Verkiai, Antakalnis);
 • UAB „VSA Vilnius“ (Lazdynai, Karoliniškės, Pilaitė, Grigiškės, Naujoji Vilnia, Vilkpėdė, Naujininkai, Rasos, Paneriai).

Sningant sniegas nuo šaligatvių traktoriais, motoblokais ir kita technika turi būti valomas nuolat ne siauresniu kaip 0,8 m pločiu. Nustojus snigti, šaligatviai valomi galutinai ir turi būti nuvalyti per 8 val. nuo snigimo pabaigos. Esant ekstremaliai situacijai, jeigu per parą iškritusio sniego kiekis – daugiau negu15 cm, dangų tvarkymo terminas gali būti koreguojamas.

Valant pirmenybė turi būti teikiama laiptams, takams prie sankryžų ir pėsčiųjų perėjų, visuomeninio transporto stotelėms ir šaligatviams prie gatvių, o tik vėliau gyvenamųjų namų kiemams. Nuvalius sniegą nuo šaligatvių ar pėsčiųjų takų, siekiant išvengti apledėjimo, jie tuojau pat turi būti pabarstyti ledą ir sniegą tirpdančiu smėlio ir druskos mišiniu. Apledėję šaligatviai barstomi ledą ir sniegą tirpdančiomis priemonėmis.

Pagal Vilniaus miesto bendro naudojimo teritorijų sanitarinio valymo ir želdinių priežiūros paslaugų sutartis teikėjas turi užtikrinti pastovią dangų ir želdinių tvarką ir švarą.

Paslaugos Kriterijai
Gatvės važiuojamosios  dalies prie borto valymas

Valoma minitraktoriais-krautuvais pagal sudarytus dieninius ir naktinius maršrutus. Maršrutai sudaryti atsižvelgiant  į eismo intensyvumą,  oro sąlygas, ar gatvė reprezentacinė  ir pan. Tamsiuoju paros metu valomos intensyvaus eismo gatvės, dienos metu – mažiau apstatytos automobiliais ir gyvenamųjų zonų gatvės.

Esant nepalankioms oro sąlygoms (dangos padengtos sniegu), valoma pagal poreikį ir Savivaldybės raštišką nurodymą.

Esant palankioms oro sąlygoms (nėra sniego), dangos turi būti švarios (neturi būti lapų, šakų, šiukšlių).

Visuomeninio transporto sustojimo aikštelių važiuojamoji dalis, saugumo salelės pastoviai prižiūrimos, atsižvelgiant į oro sąlygas.

Šaligatvių, laiptų, automobilių stovėjimo aikštelių prie gatvių, skveruose,  aikštėse, tiltų, viadukų, visuomeninio transporto sustojimų aikštelių valymas

Valoma traktoriais ir motošluotomis  pagal sudarytus dieninius ir naktinius maršrutus. Maršrutai sudaryti atsižvelgiant  į eismo intensyvumą,  oro sąlygas, ar gatvė reprezentacinė  ir pan.
Laiptai,  visuomeninio transporto sustojimų aikštelės valomi rankiniu būdu ir motošluotomis.

Šaligatviai, laiptai, visuomeninio transporto stotelės prižiūrimos pastoviai, atsižvelgiant į oro sąlygas.

Esant nepalankioms oro sąlygoms, valomas sniegas ir ledas, barstoma ledą ir sniegą tirpdančiomis priemonėmis – smėlio ir druskos mišiniu.

Esant palankioms oro sąlygoms, dangos turi būti švarios (neturi būti lapų, šakų, šiukšlių).

Apledėjusios dangos barstomos ledą tirpdančiomis priemonėmis – smėlio ir druskos mišiniu.

Esant nepalankioms oro sąlygoms, automobilių stovėjimo aikštelės (dangos padengtos sniegu) valomos pagal poreikį ir Savivaldybės raštišką nurodymą.

Esant palankioms oro sąlygoms (nėra sniego), automobilių stovėjimo aikštelės dangos turi būti švarios (neturi būti lapų, šakų, šiukšlių).

Kiemų važiuojamosios dalies, automobilių stovėjimo aikštelių kiemuose valymas

Valoma minitraktoriais ir motošluotomis, atsižvelgiant į oro sąlygas ir dangų būklę.

Esant nepalankioms oro sąlygoms (dangos padengtos sniegu), valoma pagal poreikį ir Savivaldybės raštišką nurodymą.

Esant palankioms oro sąlygoms (nėra sniego), dangos turi būti švarios (neturi būti lapų, šakų , šiukšlių).

Šaligatvių ir  laiptų kiemuose valymas

Valoma minitraktoriais, motošluotomis, atsižvelgiant į oro sąlygas ir dangų būklę

Šaligatviai, laiptai kiemuose pastoviai prižiūrimi, atsižvelgiant į oro sąlygas.

Esant nepalankioms oro sąlygoms (dangos padengtos sniegu), valomas sniegas ir ledas, barstoma ledą ir sniegą tirpdančiomis priemonėmis – smėlio ir druskos mišiniu.

Esant palankioms oro sąlygoms (nėra sniego), dangos turi būti švarios (neturi būti lapų, šakų, šiukšlių).

Apledėjusios dangos barstomos ledą tirpdančiomis priemonėmis – smėlio ir druskos mišiniu.

Apie nenuvalytus šaligatvius siūlome pranešti seniūnijoms arba Vilniaus savivaldybės Miesto tvarkymo ir aplinkos apsaugos skyriaus  Teritorijų tvarkymo poskyriui:
https://vilnius.lt/lt/savivaldybe/struktura-ir-kontaktai/?stid=559
.

Pranešimus galima registruoti www.vilnius.lt/problemos arba skambinant trumpuoju Savivaldybės telefono numeriu 1664.

Vilniaus miesto savivaldybė, gavusi pranešimą dėl nenuvalyto šaligatvio, jį perduoda miestą tvarkančių bendrovių vadybininkams. Už tai, kad laiku, operatyviai ir kokybiškai būtų nuvalyti ir pabarstyti šaligatviai atsako miestą tvarkančios bendrovės Mano aplinka, „Stebulė“ ir ,,VSA Vilnius‘‘.

Pagal pasirašytas bendro naudojimo sanitarinio valymo ir želdinių priežiūros paslaugų sutartis, Savivaldybė nuolat tikrina rangovų teikiamų paslaugų kokybę. Už kiekvieną patikrinimo aktuose užfiksuotą teikiamų paslaugų neatlikimo atvejį, rangovui taikomas konkretus nuoskaitos dydis. Savivaldybė nemoka už nesuteiktas paslaugas, taip pat kol rangovai neištaiso teikiamų paslaugų trūkumų.

Savivaldybės  interneto puslapyje  pateiktos seniūnijų schemos ir kita informacija  gyventojams apie valomus plotus, atsakingus asmenis.

Gyventojų pranešimai apie nesutvarkytas teritorijas, šiuo atveju apie nenuvalytus šaligatvius, perduodami rangovų organizacijų vadybininkams. Ar trūkumai pašalinti, kontroliuoja Miesto tvarkymo ir aplinkos apsaugos skyriaus  specialistai ir seniūnijų darbuotojai.

Tvarkomų bendro naudojimo teritorijų žemėlapio nuoroda:
https://maps.vilnius.lt/miesto-tvarkymas#layers.

Už gatvių priežiūrą žiemą Vilniaus mieste ir jo apylinkėse atsako uždaroji akcinė bendrovė „Grinda“. Kad laiku ir kokybiškai būtų nuvalyti šaligatviai, skverai, stotelės, gyvenamųjų namų kiemai, atsako miestą tvarkančios bendrovės UAB „VSA Vilnius“, UAB „Stebulė“ ir UAB Mano aplinka, su kuriomis Vilniaus miesto savivaldybė yra sudariusi paslaugų teikimo sutartis.

Įvertinus meteorologines prognozes, gatvės sostinėje barstomos prieš pradedant snigti. Nustojus snigti, sostinės gatvės, vadovaujantis patvirtintu „Vilniaus miesto gatvių, mechanizuotai prižiūrimų žiemos metu, sąrašu“, nuvalomos ir pabarstomos per 8 val. UAB „Grinda“ darbui žiemą turi 60 specialiųjų bendrovės transporto priemonių, iš kurių 4 mažieji barstytuvai pritaikyti darbui siaurose Senamiesčio gatvėse. Gatvės pagal nustatytus prioritetus barstomos druskomis, druskos ir smėlio mišiniu arba valomos nuo sniego ir ledo. Sostinės gatvių priežiūrai žiemą panaudojama apie 20 000 t druskos ir apie 20 000 m3 smėlio ir druskos mišinio.

Iš viso Vilniuje pagal patvirtintus prioritetus žiemą yra barstoma ir valoma 1 670 gatvių. Iškritus sniegui, pirmiausia valomos ir barstomos 739 gatvės, kuriomis vyksta viešojo transporto eismas, vėliau valoma daugiau nei 930 aptarnaujančių ir pagalbinių miesto gatvių.

Pagal patvirtintus prioritetus žiemą yra barstoma ir valoma 1 670 gatvių. Iškritus sniegui, pirmiausia valomos ir barstomos 739 gatvės, kuriomis vyksta viešojo transporto eismas, vėliau valomos daugiau nei 930 aptarnaujančių ir pagalbinių miesto gatvių.

Gatvės pagal nustatytus prioritetus barstomos druskomis, druskos ir smėlio mišiniu arba valomos nuo sniego ir ledo. Sostinės gatvių priežiūrai žiemą panaudojama apie 20 000 t druskos ir apie 20 000 m3 smėlio ir druskos mišinio.

Žiemą prižiūrimų gatvių žemėlapio nuoroda, parengta vadovaujantis „Vilniaus miesto gatvių, mechanizuotai prižiūrimų žiemos metu, sąrašu“:
https://maps.vilnius.lt/miesto-tvarkymas#layers

Atsižvelgiant į oro sąlygas, sudaromi budėjimo grafikai ir vykdomi gatvių mechanizuoto barstymo ir valymo darbai, vadovaujantis patvirtintu „Vilniaus miesto gatvių, mechanizuotai prižiūrimų žiemos metu, sąrašu“.

Prašytume apie poreikį valyti ar pabarstyti gatves pranešti tel. 1355 ir tel. (8 5) 211 2257.

Primename, kad žiemą, esant slidžiai kelio dangai, vairuotojai turėtų būti budresni – atsargiau vairuoti (ypač tamsiuoju paros metu, kai dėl blogesnio matomumo ar žemesnės aplinkos temperatūra pablogėja kelio / ratų sukibimas), pasirinkti saugų greitį, naudoti žiemines padangas ir kt.

Primename, kad įvykus eismo įvykiui, vairuotojai turi kreiptis į draudimo kompaniją.

Atsitikus eismo įvykiui, vairuotojas turėtų kreiptis pagalbos telefonu 112 ir iškviesti policijos ekipažą. Iš policijos gavęs eismo įvykio pažymą, vairuotojas turi kreiptis į UAB „Grinda“.

Žiemą prižiūrimų gatvių žemėlapio nuoroda, parengta vadovaujantis „Vilniaus miesto gatvių, mechanizuotai prižiūrimų žiemos metu, sąrašu“:
https://maps.vilnius.lt/miesto-tvarkymas#layers.

Savivaldybės iniciatyva įdiegta GPS navigacijos sistema, naudojama stebėti žiemą vykdomų gatvių priežiūros darbų eigą ir jų retrospektyvą:
http://atviras.vilnius.lt/valytuvai.

Vilniaus meras

Vilnius per amžius buvo ir yra orus laisvų piliečių bendrabūvį telkiantis miestas, kuriame tobulai dera didinga istorija, įstabi gamta ir veržli kūryba. Mano tikslas – toliau kurti šį laisvės bei kūrybos dvasios sklidiną Miestą, kad Vilnius taptų gėrio bei įkvėpimo šaltiniu vilniečiams, Lietuvai ir visai Europai. ❯❯❯
Darbotvarkė

Savivaldybės prioritetai

 • Kurti ir įgyvendinti miesto strateginę viziją
 • Teikti kokybiškas paslaugas gyventojams
 • Pritraukti į miestą investicijas, kuriančias gerai apmokamas darbo vietas
 • Veikti skaidriai, greitai ir būti atvirai gyventojams, svečiams, investuotojams