Dažniausiai užduodami klausimai DUK

Filtruoti pagal temą
1. Bendrasis ugdymas»

GRĮŽTANTIEMS IŠ UŽSIENIO

Pastaruosius penkerius metus gyvenome užsienyje, tačiau planuojame grįžti gyventi į Vilnių ir rudenį jau norėtume, kad sūnus keliautų į šeštą klasę. Ką turėtume padaryti?

Jei prieš išvykdami iš Lietuvos buvote deklaravę išvykimą, o prieš grįžimą deklaravote gyvenamąją vietą mokyklos aptarnavimo teritorijoje, jūsų vaikas į teritorinę mokyklą bus priimamas pirmumo tvarka. Prašymų teikimo sistemoje prie prašymo tereikės pateikti išvykimą į užsienį patvirtinančius dokumentus (išsideklaravimo iš Lietuvos pažyma, vaiko mokymosi užsienyje pasiekimų pažyma).

Jei išvykimą buvote deklaravę, bet neturėjote galimybės iki nurodyto termino (prašymų priėmimo termino pabaigos) deklaruoti grįžimo,
e. sistemoje pateiktus prašymus nagrinėjame bendra tvarka.

Jei vaikas po grįžimo į Lietuvą jau lankė bendrojo ugdymo mokyklą, šis pirmumo kriterijus negalioja.


Gyvename Naujojoje Vilnioje, tačiau norime labai norime lankyti Vilniaus Antakalnio gimnaziją, ar turime šansų į ją patekti?

Kiekvienai gyvenamajai vietai yra priskiriama viena teritorinė mokykla. Prašyme galima nurodyti 3 mokyklas prioriteto tvarka. Viena iš jų turi būti teritorinė. Mokyklos pirmiausiai priima toje teritorijoje gyvenančius teritorinius vaikus, po to, esant laisvų vietų mokyklose, gali kviesti ir neteritorinius vaikus.

Šeimoje auginame tris vaikus. Vienas Tuskulėnų gimnazijoje lanko 6 klasę, kitas – 10. Ar sesė turės pirmumą patenkant į tos pačios mokyklos 5 klasę?

Jeigu mokykla, kurią lanko abu sūnūs yra teritorinė, nurodžius besimokantį brolį (brolį, sesę, įbrolį, įseserę), skiriamas 1 pirmumo taškas.

Neteritorinėse mokyklose moksleiviai, kurių broliai, sesės, įbroliai, įseserės prašymo teikimo metu jau mokosi ir toliau mokysis pagal pradinio ir (ar) pagrindinio ugdymo programą pasirinktoje mokykloje, turi teisę pretenduoti į šios mokyklos laisvas vietas kartu su gyvenančiais mokyklai priskirtoje aptarnavimo teritorijoje vaikais.

Ši nuostata negalioja vaikams, jei jų deklaruota gyvenamoji vieta yra kitoje Savivaldybės teritorijoje.

Dvynukams, trynukams ir kitiems daugiavaisio gimimo vaikams, priimamiems kartu, skiriami 2 taškai.

Daugiavaikių šeimų vaikams skiriamas 1 taškas.

 

Nusipirkome erdvesnį būstą ir pasikeitė mūsų deklaruota gyvenamoji vieta, tačiau mokyklos aptarnavimo teritorija nesikeičia. Kas keisis skaičiuojant taškus už gyvenimo laikotarpį priskirtos mokyklos aptarnavimo teritorijoje?

Jeigu pasikeitė deklaruotos gyvenamosios vietos adresas, bet gyvenate tos pačios mokyklos aptarnavimo teritorijoje, privaloma el. sistemoje kartu su prašymu pateikti tai įrodančius dokumentus (valstybės įmonės Registrų centro pažymą, kurioje būtų pateikiami mokinio deklaruotos gyvenamosios vietos pasikeitimai).

Deklaracijos terminas mokyklos aptarnavimo teritorijoje turėtų būti nepertraukiamas. Tokiu atveju, pateikus būtinus dokumentus, mokyklos aptarnavimo teritorijoje išgyventas laikotarpis bus sumuojamas atsižvelgiant į bendrą (nepertraukiamą) išgyventą laikotarpį ir suteikiami atitinkami pirmumo taškai:

 - 2-6 metai: 2 pirmumo taškai;
 - 6 ir daugiau metų: 4 pirmumo taškai.

 

Norėčiau dar iki rugsėjo pirmosios žinoti klasių kiekį, mokinių skaičių mokykloje? Kas atsakingas už klasių formavimą ir klasės auklėtojų skyrimą?

Iki gegužės 1-osios mokyklos direktorius įsakymu patvirtina klasės komplektavimo principus bei auklėtojų skyrimo klasėms tvarkas ir skelbia šiuos dokumentus mokyklos interneto svetainėje.

Vaikų paskirstymas į klases, auklėtojų paskyrimas mokyklos direktoriaus įsakymu įgyvendinamas iki rugpjūčio 31 d.

Už klasių formavimą ir auklėtojų paskyrimą yra atsakinga mokyklos administracija, todėl daugiau informacijos galite sužinoti tik ugdymo įstaigose.


Norėtume pakeisti skirtą klasę ir pažįstami rekomendavo rinktis kitą auklėtoją. Kaip mums tai padaryti?

 

 

Už klasių formavimą ir auklėtojų paskyrimą yra atsakinga mokyklos administracija, todėl daugiau informacijos galite sužinoti ugdymo įstaigose.

 

Gavome kvietimą iš mokyklos. Tačiau nenorime jos lankyti. Ką daryti?

 

Per 30 kalendorinių dienų nuo gauto kvietimo patvirtinimo (automatinio priskyrimo) dienos nepasirašius dvišalės elektroninės mokymo sutarties ar nepranešus mokyklai apie neatvykimą pateisinančias priežastis arba nepateikus reikiamų dokumentų, sutartis nesudaroma ir vaikas netenka vietos ugdymo įstaigoje, o prašymai nėra atnaujinami.

Prireikus koreguoti prašymą, reikia kreiptis elektroniniu paštu
mokyklos@vilnius.lt.

Nepasirašius mokymo sutarties, moksleivis toliau gali pretenduoti tik į kitas Savivaldybės teritorijoje likusias laisvas mokymosi vietas.

Kas bus jeigu laiku nepatvirtinsiu gauto kvietimo?

Laiku nepatvirtinus kvietimų mokytis, e. sistema automatiškai priskirs mokyklą, kuri yra išsiuntusi kvietimą mokytis ir pagal norą mokytis prašyme yra nurodyta aukščiausiai.

 

Per kiek laiko turime pasirašyti Mokymo sutartį?

Mokymo sutartį turite sudaryti ne vėliau nei per 30 kalendorinių dienų nuo gauto kvietimo patvirtinimo (automatinio priskyrimo).

Jeigu kvietimą gaunate rugpjūtį, sutartis turi būti pasirašyta ne vėliau kaip iki rugpjūčio 31 d.

Jei mokyklą tektų keisti mokslo metų eigoje, sutartis turi būti pasirašyta iki pirmos mokymo dienos naujoje ugdymo įstaigoje.

Mokymo sutartyje nurodomos sutarties šalys, mokymosi programa, jos baigimo forma, šalių įsipareigojimai, sutarties terminas, jos keitimo, nutraukimo pagrindai ir padariniai.

Sutartis sudaroma atskiroms programoms: pradinio ugdymo, pagrindinio pirmos dalies ugdymo, pagrindinio antros dalies ugdymo, vidurinio ugdymo.

Ar galiu vaiko gautą vietą mokykloje susikeisti su kaimynais? Ką turėčiau padaryti?

 

Tvarka nenumato apsikeitimo mokyklomis. Jei atsilaisvina vieta, tai mokykla priima pagal prioritetus.

Mūsų vaikas turi specialiųjų poreikių, ar galime lankyti bet kurią mokyklą?

Specialiųjų ugdymosi poreikių (SUP) turintys moksleiviai gali lankyti bet kurią ugdymo įstaigą; atskirais atvejais mokyklose sudaromos specialios klasės specialių ugdymosi poreikių turintiems mokiniams.

SUP moksleiviai į teritorines mokyklas priimami be eilės.
Didelių ar labai didelių specialiųjų ugdymosi poreikių turintys vaikai, tėvų pageidavimu, gali būti priimami į mokyklų specialiąsias klases (grupes) bei specialiąsias mokyklas.

Į specialiąsias klases moksleiviai priimami nepriklausomai nuo gyvenamosios vietos. Tėvai (globėjai, rūpintojai) prie e. prašymo privalo pridėti pedagoginės psichologinės tarnybos pažymą dėl nustatytų specialiųjų ugdymosi poreikių.

Jei vaikas turi įgimtų, įgytų sveikatos ir elgesio sutrikimų, trunkančių ilgiau nei 6 mėnesius ir yra kitos psichinės būklės simptomų, ar dėl nepalankių aplinkos veiksnių negali lankyti bendrojo ugdymo mokyklos, gydosi namie, medicininės reabilitacijos ir sanatorinio gydymo sveikatos priežiūros įstaigoje, stacionarinėje asmens sveikatos priežiūros įstaigoje, teikiančioje medicinos pagalbą, tuomet sudaroma galimybė mokytis nuotoliniu būdu Ozo gimnazijoje.

 

Jei specialiojoje mokykloje ar specialiojoje klasėje norinčiųjų mokytis bus nei yra laisvų vietų, kam teikiamas prioritetas?

Pirmumo teise priimami moksleiviai, kuriems nustatyti labai dideli specialieji ugdymosi poreikiai.

Priėmimo į bendrojo ugdymo mokyklas tvarką reglamentuoja:
•        Vilniaus miesto savivaldybės tarybos 2023 m. sausio 18 d. sprendimas Nr. 1-1747 ,,Dėl priėmimo į Vilniaus bendrojo ugdymo mokyklas tvarkos aprašo ir Vilniaus miesto savivaldybės bendrojo ugdymo mokyklų aptarnavimo teritorijų žemėlapių patvirtinimo“ (https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/2cf75f40a6c911ed8df094f359a60216).
•        Mokinių priėmimo grafikas
•        Priėmimo tvarkos į mokyklas, vykdančias priėmimą konkurso būdu ar įgyvendinančias specializuoto ugdymo (inžinerinės) krypties programas ar savitos pedagoginės sistemos elementus)
Šių ugdymo įstaigų sąrašas pateiktas Vilniaus miesto savivaldybės tarybos 2023 m. sausio 18 d. sprendimo Nr. 1-1747 ,,Dėl priėmimo į Vilniaus bendrojo ugdymo mokyklas tvarkos aprašo ir Vilniaus miesto savivaldybės bendrojo ugdymo mokyklų aptarnavimo teritorijų žemėlapių patvirtinimo“ (https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/2cf75f40a6c911ed8df094f359a60216) 1 priede.

Nuo kovo 1 dienos prašymą lankyti mokyklą galima pateikti tik elektroniniu būdu tinklalapyje https://svietimas.vilnius.lt/

Teikti el. prašymus galima užsiregistravus ir susikūrus paskyrą https://vilnius.lt/lt/, jungiantis su elektroninės bankininkystės ar kitomis elektroninėmis asmens tapatybės atpažinimo priemonėmis.

Būsimų pirmokų tėvams el. prašymą pateikti turi iki gegužės 31 dienos (iki kovo 31 d. į mokyklas, vykdančias priėmimą konkurso būdu ar įgyvendinančias specializuoto ugdymo (inžinerinės) krypties programas ar savitos pedagoginės sistemos elementus).

El. prašymo pateikimo laikas ir prašyme nurodytų mokyklų seka neturės jokios įtakos pirmumui, todėl siūlome tėvams neskubėti, gerai apgalvoti mokyklų pasirinkimą.

Laiku nepateikus prašymo, tai galima bus padaryti vėliau, remiantis priėmimo į mokyklas grafiku, tačiau vėliau registruojant prašymą vaikas galės pretenduoti tik į Savivaldybės teritorijoje likusias laisvas mokymosi vietas.

Pradėti mokytis pagal pradinio ugdymo programą priimami vaikai kuriems tais kalendoriniais metais sueina 7 metai. Į pirmąją klasę gali būti priimami ir jaunesnio amžiaus vaikai, tačiau vaikas turi būti baigęs priešmokyklinio ugdymo programą.
Teikiant prašymą elektroninėje sistemoje galima pasirinkti ne daugiau kaip tris Savivaldybės pavaldumo mokyklas, iš kurių viena privalo būti teritorinė ugdymo įstaiga. Pasitikrinti savo teritorinę ugdymo įstaiga galite adresu https://maps.vilnius.lt/maps_vilnius/?theme=schools  

E. sistemoje prašymai galioja tam tikrą laiką ir archyvuojami kiekvienais metais pagal atskirą tvarkaraštį:

- keičiant ugdymo įstaigą mokslo metų eigoje, prašymai archyvuojami vasario 29 d. ir gegužės 31 d.

- prašymai, kurie pateikti naujiems mokslo metams archyvuojami rugsėjo 1 d.

Jeigu Jūsų prašymas nebuvo patenkintas, turite pateikti naują prašymą, patikslinant lankymo pradžią bei pageidaujamą klasę.

Prašymas e. sistemoje iki prašymų archyvavimo termino gali būti teikiamas vieną kartą, toliau tėvai gali tik „Papildyti“ nepatenkintą prašymą arba jeigu prašymas buvo patenkintas kreiptis dėl korekcijų adresu mokyklos@vilnius.lt

Prašymą už vaiką iki 14 metų pateikia vienas iš tėvų (globėjų), 14–18 metų vaikas prašymą gali pateikti pats, turėdamas vieno iš tėvų (rūpintojų) rašytinį sutikimą. E. sistemoje pareiškėjas užpildo prašymą internetu elektroninėje prašymų registracijos sistemoje – https://svietimas.vilnius.lt/

·                  Pirmokai pateikia priešmokyklinio ugdymo pasiekimų ir pažangos įvertinimo rekomendaciją ar kitą priešmokyklinio ugdymo programos baigimą patvirtinantį dokumentą, neturint minėtų dokumentų pristatyti pasirašant sutartį į ugdymo įstaigą ar išsiųsti el. paštu į mokyklos raštinę.

·                  Pirmumo kriterijus patvirtinančius dokumentus.

·                  Pedagoginės psichologinės tarnybos pažymą pagal poreikį.

·                  Pasiekimų įvertinimo rezultatus, olimpiadų laimėjimus ir pan.

·                  Pusmečių ar metinių pažymių įvertinimus.

Visus šiuos dokumentus reikia prisegti kaip priedus prie elektroninės registracijos prašymo formos.

Ugdymo sutartis pasirašoma iš vadovo pusės tik pristačius tėvams visus reikiamus dokumentus.

Prašymai mokytis nagrinėjami mokyklose gavus visus pirmumo kriterijus patvirtinančius dokumentus, kurie pateikiami per e. sistemą prašymo pildymo metu, bet ne vėliau kaip paskutinę prašymams pateikti skirtą dieną.

Jeigu pildydami prašymą į bendrojo ugdymo mokyklas (išskyrus mokyklas, vykdančias priėmimą konkurso būdu ar įgyvendinančias specializuoto ugdymo (inžinerinės) krypties programas ar savitos pedagoginės sistemos elementus)) visų reikiamų dokumentų dar neturite, juos galite prisegti iki gegužės 31 d.

Pretenduojant į ugdymo įstaigas, vykdančias priėmimą konkurso būdu ar įgyvendinančias specializuoto ugdymo (inžinerinės) krypties programas ar savitos pedagoginės sistemos elementus) dokumentus turite pateikti iki kovo 31 d.

Popieriniai prašymai nėra teikiami. Prašymai teikiami tik internetu elektroninėje prašymų registravimo sistemoje, jungiantis per tinklalapį https://svietimas.vilnius.lt/.

Neturintys galimybės užpildyti prašymo elektroniniu būdu, galės tai padaryti atvykę į bet kurią Vilniaus miesto savivaldybės mokyklą.

Kiekvienoje mokymo įstaigoje paskirtas atsakingas asmuo, kuris, esant poreikiui, tėvams padės užpildyti elektroninę registracijos formą.

Prašymą užpildyti bus galima ir viešosiose bibliotekose.

Vilniaus miesto savivaldybės klientų aptarnavimo centre prašymų registracija nevyks.

Prašymo pateikimo laikas ir nurodytų mokyklų seka neturi jokios įtakos priėmimui.
Taip, visų būsimų pirmų klasių mokinių prašymai teikiami per elektroninę sistemą.

Taip, visų būsimų penktokų, I ir III gimn. klasių vaikų prašymai teikiami per elektroninę sistemą.

Mokiniai, baigę pradinio ugdymo programą, pagrindinio ugdymo programą ir (ar) jos dalį ir pageidaujantys tęsti mokymąsi toje pačioje mokykloje pagal aukštesnio lygio programą yra priimami be eilės.


Visi prašymai dėl priėmimo į mokyklą ar mokymo programos keitimo yra registruojami elektroninėje prašymų teikimo sistemoje  https://svietimas.vilnius.lt/ :

·            Vaikų, kurie nuo 2024 m. rugsėjo 1 d. pradeda lankyti mokyklą

·            Vaikų, kurie keičia mokyklą ir joje pradės mokytis nuo 2024 m. rugsėjo 1 d.

·            Vaikų, kurie tęs mokymąsi toje pačioje mokykloje, tačiau nuo 2024 m. rugsėjo 1 d. keisis jų mokymo programa (t. y. būsimi 5-okai, 9-okai ir 11-okai)

  Duomenys apie paskutinę deklaracijos vietą ir jos terminą automatiškai gaunami iš registrų, todėl gyventojams nieko žymėti nereikia.


  Norint pateikti prašymą pagal dvi ugdymo kalbas, pirmiausia turite pateikti prašymą viena kalba. Po prašymo registracijos, atsiųskite mokyklos@vilnius.lt el. paštu prašymo registracijos numerį, vaiko vardą bei pavardę ir norimas matyti prašyme mokyklas ir jų eiliškumą. Svarbu atkreipti dėmesį, kad tarp norimų mokyklų turi būti bent viena mokykla (nesvarbu kuria kalba) priskirta pagal deklaruotos gyvenamosios vietos adresą. Specialistai atliks Jūsų prašyme korekcijas ir informuos apie prašymo papildymą.

  Prašymą galima pateikti internetu el. prašymų teikimo sistemoje https://svietimas.vilnius.lt/. Deklaravus gyvenamąją vietą Vilniuje, sistemoje duomenys atnaujinami automatiškai.

  Reemigrantų vaikai į teritorines mokyklas priimami pirmumo tvarka, kai tėvai buvo deklaravę išvykimą iš Lietuvos, tačiau apsisprendė grįžti gyventi į Lietuvą ir prie savo prašymo e. sistemoje pateikė visus reikiamus dokumentus, patvirtinančius, kad jie su savo vaikais buvo išvykę gyventi į užsienį (išsideklaravimo iš Lietuvos pažyma, vaiko mokymosi užsienyje pasiekimų pažyma), ir deklaravę gyvenamąją vietą mokyklos aptarnavimo teritorijoje.

  Asmenys, deklaravę išvykimą iš Lietuvos ir neturėję galimybės deklaruoti savo grįžimo iki prašymams e. sistemoje pateikti nurodyto termino, priimami bendra tvarka.

  Jeigu vaikas po grįžimo jau mokėsi bendrojo ugdymo mokykloje Lietuvoje – šis pirmumo kriterijus negalioja.

  užregistruoti vaiką į bendrojo ugdymo mokyklą  turint leidimą gyventi Lietuvoje, reikia prisijungus https://svietimas.vilnius.lt/    elektroniniai valdžios vartai Bendrasis ugdymas Teikti prašymą į mokyklas.

  • užregistruoti vaiką į bendrojo ugdymo mokyklą turint vizą D, turi išsiųsti pateiktos formos pasirašytą prašymą dėl priėmimo Vilniaus miesto savivaldybės administracijos Bendrojo ugdymo skyriui elektroniniu paštu savivaldybe@vilnius.lt,  adresu Konstitucijos pr. 3, LT-09601 Vilnius, arba atvykti į Klientų aptarnavimo skyrių, esantį Konstitucijos pr. 3, Vilnius.

  Pasirašytame prašyme reikia nurodyti: vieno iš tėvų vardą, pavardę (lotyniškais rašmenimis), faktinės gyvenamosios vietos adresą, el. pašto adresą, telefono numerį, vaiko vardą, pavardę (lotyniškais rašmenimis), gimimo datą, pageidaujamų lankyti įstaigų pavadinimą bei ugdomąją kalbą. Taip pat pateikti asmens dokumentų, vizų kopijas bei kitus dokumentus (vaiko ir tėvų).


  Asmenys atvykę iš užsienio gyventi į Vilnių ir neturintys galimybės patys užpildyti prašymo el. prašymų teikimo sistemoje t. y. prašymų teikimo laikotarpiu neturi suteiktų lietuviškų asmens kodų (tėvai ir/ar vaikas), el. paštu savivaldybe@vilnius.lt pateikia žemiau nurodytus dokumentus:

  •           Lotyniškomis raidėmis užpildytą PRAŠYMO FORMĄ  (Forma anglų kalba ar forma rusų kalba galima rasti adresu https://vilnius.lt/lt/savivaldybe/svietimas-kultura-ir-sportas/informacija-apie-priemima-i-mokyklas/)

  •           Vieno iš tėvų ir vaiko asmens dokumentų kopijas;

  •           Vaiko gimimo liudijimas;

  •           Leidimą gyventi Lietuvoje įrodančių dokumentų kopijas (viza D, leidimas gyventi Lietuvoje, pabėgėlio statusas).

  •           Vilniaus miesto savivaldybės bendrojo ugdymo įstaigų sąrašas.

  Jeigu asmeniui ir jo vaikui suteiktas asmens kodas ir jis užpildys formą, ji bus grąžinta jam atgal. Neturint galimybės savarankiškai užpildyti el. sistemoje prašymą, galima kreiptis pagalbos į artimiausią ugdymo įstaigą (pasiimti su savimi prisijungimus prie el. bankininkystės ar el. parašą).
  Visos Vilniaus miesto ugdymo įstaigos turi patirtį su užsieniečių ir emigrantų vaikais. Mokyklų sąrašą galima rasti šioje nuorodoje.

  Mokiniui, atvykus į mokyklą, kartu su vaiko atstovais aptariamas tolesnis mokymasis, atsižvelgiant į lietuvių kalbos mokėjimo lygį, lietuvių kalbos mokymosi poreikį, poreikį bei galimybes mokytis gimtosios kalbos bei planuojamą mokymosi intensyvumą. Numatomas preliminarus mokinio adaptacijos laikotarpis, kuris kiekvienam mokiniui individualus.

  Mokykla kartu su mokiniu ir jo teisėtais atstovais aptaria vaikų neformaliojo švietimo veiklų poreikį ir pasirinkimo galimybes mokykloje. Pateikia informaciją dėl mokiniams teikiamų konsultacijų, mokiniams pasirenkant vaikų neformaliojo švietimo veiklas. Mokykla dalį vaikų neformaliojo švietimo veiklų gali orientuoti į veiklas lietuvių kalbai mokytis neformaliojo švietimo veiklų metu.

  Mokiniui, besimokančiam bendrojoje klasėje, kurio lietuvių kalbos pasiekimų lygis atitinka A2 lygį ar yra žemesnis, mokymas pamokoje diferencijuojamas, atsižvelgiant į mokinių kalbinės kompetencijos. Esant poreikiui gali būti numatomos papildomos lietuvių kalbos pamokos, konsultacijos. Gali būti perskirstytas mokymosi laikas, skirtas dalykams mokytis, pvz., mažiau pamokų skiriama užsienio kalbai, o daugiau – lietuvių kalbai mokytis.  Grįžusių vaikų ugdymui skiriamas 30 proc. didesnis valstybės finansavimas moksleivio krepšeliui. Dalis mokyklų skirtingose savivaldybėse turi galimybę organizuoti išlyginamąsias klases ir/ar išlyginamąsias mobiliąsias grupes grįžtančiųjų vaikams. Taip pat dalis mokyklų vykdo nuotolinį mokymą.

  Mokykla, siekdama greitesnės ir veiksmingesnės mokinių socialinės ir kultūrinės integracijos, teikia papildomą mokymosi ir specialiąją pagalbą, ypatingą dėmesį skirdama mokinių socialinei ir emocinei gerovei. Atvykę užsieniečių vaikai gali išmokti lietuvių kalbą integruojantis į klases, kuriose mokymas organizuojamas lietuvių kalba. Tuomet toje klasėje su pagrindiniu mokytoju kartu gali būti skiriamas dirbti pedagogas – asistentas, kuris pamokos metu suteikia individualią pagalbą lietuvių kalbos nemokančiam arba nepakankamai mokančiam mokiniui.

  Bendrųjų ugdymo planų 10-ame priede yra plačiau aprašytas užsieniečių ar iš užsienio grįžusių mokinių ugdymo organizavimas: Bendrieji ugdymo planai

  Ukrainiečių vaikų ugdymas 2023–2024 mokslo metais

  Aplinkraštis dėl ukrainiečių vaikų ugdymo 2023–2024 mokslo metais (2023-06-05 SR-2180)

  Privačios mokyklos ukrainiečiams:  VšĮ Tarptautinė Ukrainos mokykla (Studentų g. 39), VšĮ GRAVITAS SCHOLA (Žvejų g. 14, V. Šopeno g. 8, Ateities g. 20), VšĮ „Varnų sala“ , VšĮ Charkivo mokykla” Gravitacija” (Panerių g. 26). 

  Nuo 2024 m. sausio mėn. Lietuvos Respublikos užsienio reikalų ministerija, atliekanti Lietuvos diasporos politikos koordinavimo funkciją, specialioje interneto svetainėje www.griztu.lt(skiltis – „Švietimas ir mokslas“), telefonu + 370 5 2525 001 ir elektroniniu paštu griztu@urm.lt teikia informaciją grįžtantiems, atvykstantiems ar svarstantiems apie grįžimą Lietuvos diasporos atstovams.

  Asmenų, dėl įgimtų ir įgytų sutrikimų turinčių specialiųjų ugdymosi poreikių, ugdymą įgyvendina visos privalomąjį ir visuotinį švietimą teikiančios mokyklos, kiti švietimo teikėjai, atskirais atvejais – mokyklos (klasės), skirtos mokiniams, turintiems specialiųjų ugdymosi poreikių, ugdyti.

  ·                  Asmenys, dėl įgimtų ar įgytų sutrikimų turintys specialiųjų ugdymosi poreikių, į teritorines mokyklas priimami be eilės.

  ·               Asmenys, dėl įgimtų ar įgytų sutrikimų turintys didelių ar labai didelių specialiųjų ugdymosi poreikių, tėvų pageidavimu gali būti priimami į mokyklų specialiąsias klases (grupes) bei specialiąsias mokyklas. Į specialiąsias klases asmenys priimami nepriklausomai nuo gyvenamosios vietos. Tėvai (globėjai, rūpintojai) privalo prie e. prašymo pridėti pedagoginės psichologinės tarnybos pažymą dėl nustatytų specialiųjų ugdymosi poreikių.

  ·        Nuotoliniu būdu Vilniaus Ozo gimnazijoje gali mokytis asmenys, turintys sveikatos, įgimtų, įgytų sutrikimų, elgesio sutrikimų, kai elgesio sutrikimai trunka ilgiau nei 6 mėnesius ir yra kitos psichinės būklės simptomų, ar dėl nepalankių aplinkos veiksnių negalintys lankyti bendrojo ugdymo mokyklos, besigydantys namie, medicininės reabilitacijos ir sanatorinio gydymo sveikatos priežiūros įstaigoje, stacionarinėje asmens sveikatos priežiūros įstaigoje, teikiančioje medicinos pagalbą.

  Jei norinčiųjų mokytis specialiojoje mokykloje ar specialiojoje klasėje yra daugiau nei laisvų vietų, pirmumo teise priimami asmenys, kuriems nustatyti labai dideli specialieji ugdymosi poreikiai.

  Mokinio specialiųjų ugdymosi poreikių (išskyrus atsirandančius dėl išskirtinių gabumų) vertinimą atlieka: Mokyklos vaiko gerovės komisija (toliau – VGK),  Vilniaus pedagoginė psichologinė tarnyba (VPPT).

  Vaiko, neugdomo mokykloje, specialiųjų ugdymosi poreikių įvertinimo ir specialiojo ugdymosi ir (ar) Švietimo pagalbos skyrimo tvarka:

  -        vaiko tėvai (globėjai), kuriems kyla vaiko ugdymo sunkumų (kalbos, bendravimo, elgesio ir kitų) namuose, kreipiasi į VPPT dėl įvertinimo pateikdami vadovui prašymą raštu, vaiko piešinių ar kitokių darbų, prireikus, vaiko sveikatos būklės įvertinimo dokumentų kopijas; tarnybos specialistai (specialusis pedagogas, psichologas, logopedas, vaikų gydytojas neurologas ir (ar) neurologas, socialinis pedagogas, atlieka įvertinimą, nustato specialiųjų ugdymosi poreikių lygį ir pildo pažymą dėl įvertinimo, įvertinimo rezultatai aptariami su tėvais (globėjais); VPPT  tėvų (globėjų) sutikimu, skiria specialųjį ugdymąsi ir (ar) Švietimo pagalbą (pildo Pažymą dėl skyrimo);

  Mokinio, ugdomo ikimokyklinio ugdymo mokykloje, bendrojo ugdymo mokykloje specialiųjų ugdymosi poreikių įvertinimo ir specialiojo ugdymosi ir (ar) Švietimo pagalbos skyrimo tvarka:

  -        vaiką ugdantis mokytojas pildo pirminius dokumentus ir kreipiasi į mokyklos VGK, kai jam iškyla mokinio ugdymo sunkumų ir (ar) mokinio pasiekimai neatitinka bendrosiose programose numatyto patenkinamo pasiekimų lygio;

  -        VGK, gavusi pedagogo kreipimąsi bei vaiko tėvų/globėjų sutikimą, atlieka pirminį vaiko poreikių įvertinimą ir pildo pažymą dėl vaiko poreikių įvertinimo VPPT; siekdami išsamesnio įvertinimo, VGK nariai gali prašyti tėvų (globėjų, rūpintojų) pateikti mokinio sveikatos būklės įvertinimo dokumentus;

  -        VGK, nusprendusi, kad mokiniui yra tikslinga pritaikyti ikimokyklinio ugdymo programą, priešmokyklinio ugdymo bendrąją programą ar bendrojo ugdymo bendrąsias programas ir skirti specialųjį ugdymąsi, gavusi tėvų sutikimą, kreipiasi į VPPT dėl išsamesnio įvertinimo (pateikiamos pažymos dėl įvertinimo, mokinio rašto darbai, piešiniai, prireikus mokinio sveikatos būklės įvertinimo dokumentai):

  -        VPPT atlieka įvertinimą, nustato specialiųjų ugdymosi poreikių lygį; įvertinimą atlikę specialistai rezultatus aptaria su tėvais (globėjais, rūpintojais) ir ugdančiu (-iais) pedagogu (-ais), prireikus tėvų (globėjų, rūpintojų) sutikimu skiria specialųjį ugdymąsi ir (ar) švietimo pagalbą;

  -        VPPT, kartu su mokykla, kurioje mokosi mokinys, turintis klausos sutrikimą (arba kochlearinį implantą), privalo kreiptis į Lietuvos kurčiųjų ir neprigirdinčiųjų ugdymo centrą dėl įvertinimo, specialiųjų mokymo ir techninės pagalbos priemonių, ugdymosi aplinkos pritaikymo;

  -        VPPT, kartu su mokykla, kurioje mokosi mokinys, turintis regos sutrikimą (arba yra kurčneregys), privalo kreiptis į Lietuvos aklųjų ir silpnaregių ugdymo centrą dėl įvertinimo, specialiųjų mokymo ir techninės pagalbos priemonių, ugdymosi aplinkos pritaikymo. 

  Pagrindinė informacija apie vertinimą gyventojai gali rasti čia - https://www.vilniausppt.lt/specialiuju-ugdymosi-poreikiu-ivertinimas-2/
  Šių ugdymo įstaigų sąrašas pateiktas Vilniaus miesto savivaldybės tarybos 2023 m. sausio 18 d. sprendimo Nr. 1-1747 ,,Dėl priėmimo į Vilniaus bendrojo ugdymo mokyklas tvarkos aprašo ir Vilniaus miesto savivaldybės bendrojo ugdymo mokyklų aptarnavimo teritorijų žemėlapių patvirtinimo“ (https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/2cf75f40a6c911ed8df094f359a60216) 3 priede.

   

  Nr.

  BU mokyklos, turinčios SUP klases pavadinimas

  Kalba

  Seniūnija

   

  Orientacija į SUP

  1

  Vilniaus "Minties" gimnazija

  Lietuvių

  Lazdynų

  kalbos ir kalbėjimo sutrikimai

  2

  Vilniaus Jono Pauliaus II progimnazija

  Lenkų

  Viršuliškių

  intelekto sutrikimai

  3

  Vilniaus karaliaus Mindaugo mokykla

  Lietuvių

  Naujamiesčio

  įvairiapusiai raidos sutrikimai (autizmas be intelekto sutrikimo)

  4

  Vilniaus Lazdynų mokykla

  Rusų/ lenkų

  Lazdynų

  įvairiapusiai raidos sutrikimai (autizmas be intelekto sutrikimo)

  5

  Vilniaus Medeinos pradinė mokykla

  Lietuvių

  Pašilaičių

  intelekto sutrikimai

  6

  Vilniaus Sausio 13-osios progimnazija

  Lietuvių

  Lazdynų

  kalbos ir kalbėjimo sutrikimai

  7

  Vilniaus savivaldybės Grigiškių "Šviesos" gimnazija

  Lietuvių

  Grigiškės

  intelekto sutrikimai, įvairiapusiai raidos sutrikimai

  8

  Vilniaus Šeškinės pradinė mokykla

  Lietuvių

  Šeškinės

  elgesio sutrikimai

  9

  Vilniaus Viršuliškių mokykla

  Lietuvių

  Viršuliškių

  intelekto sutrikimai, įvairiapusiai raidos sutrikimai

  10

  Vilniaus Žygimanto Augusto progimnazija

  Lietuvių

  Šeškinės

  intelekto sutrikimai

  Apie ugdymą šeimoje https://ugdymasseimoje.lt/ 
  Dėl ugdymo šeimoje Vilniaus m. gyventojams – informacija čia -  https://vilnius.lt/lt/savivaldybe/svietimas-kultura-ir-sportas/svietimas/ugdymas-seimoje/

  Svarbiausi akcentai:
  -        jei, pageidaujama, kad vaikas nuo einamųjų metų rugsėjo 1 d. būtų ugdomas (ugdytųsi) šeimoje, vaiko tėvai/ globėjai nuo einamųjų metų kovo 1 d. iki birželio 1 d. turi pateikti prašymą ir reikalingus dokumentus pasirinktai mokyklai, kuriai suteikta teisė padėti tėvams organizuoti ugdymąsi šeimoje (prašymai dėl ugdymosi šeimoje priimami tik Apraše nustatytais terminais);
  -        vaiko tėvai (globėjai) turi išsirinkti, su kokia mokykla bendradarbiaus: su valstybine, savivaldybės ar nevalstybine mokykla. Vilniaus m. savivaldybės ugdymo įstaigų, padedančių tėvams (globėjams) įgyvendinti ugdymą (ugdymąsi) šeimoje sąrašas yra patvirtintas Vilniaus m. savivaldybės administracijos direktoriaus 2020 m. birželio 1 d. įsakymu Nr. 30-1231/20 - Vilniaus miesto savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymą „Dėl Vilniaus miesto savivaldybės ikimokyklinio ugdymo ir bendrojo ugdymo mokyklų, padedančių organizuoti vaikų ugdymą (ugdymąsi) šeimoje, patvirtinimo“  

  Pasirinktos  mokyklos vadovui pateikiami šie dokumentai:
  -        tėvų (globėjų, rūpintojų) sutikimas dėl ugdymosi sąlygų šeimoje patikrinimo;
  -        užpildytas ugdymosi šeimoje įgyvendinimo tvarkos aprašo (https://e-seimas.lrs.lt/portal/legalAct/lt/TAD/cbbe42649b6411eaa51db668f0092944 )  klausimynas tėvams ir vaikui  dėl ugdymosi šeimoje sąlygų;
  -        švietimo, mokslo ir sporto ministro patvirtintame priešmokyklinio ugdymo tvarkos apraše nustatytos formos priešmokyklinio ugdymo pedagogo (-ų) ar jungtinės grupės ikimokyklinio ugdymo auklėtojo (-ų) rekomendacija, jei vaikas bus ugdomas pagal 1-os klasės programą, ar laisvos formos metinė vaiko individualios pažangos stebėjimo, fiksavimo ir vertinimo ataskaita, jei vaikas pagal priešmokyklinio ugdymo bendrąją programą buvo ugdomas šeimoje ir bus ugdomas šeimoje pagal 1-os klasės programą;
  -        vaiko mokymosi pasiekimus ar išsilavinimą patvirtinantis dokumentas (mokymosi pasiekimų pažymėjimas arba pažyma apie mokymosi pasiekimus, arba įgyto išsilavinimo pažymėjimas);
  -        Vilniaus miesto vaiko teisių apsaugos skyriaus informacija apie tai, kad nebuvo nustatytas (-i) vaiko teisių pažeidimas (-ai), susijęs (-ę) su vaiko atstovo (-ų) pagal įstatymą, su kuriuo (-iais) jis gyvena, pareigų nevykdymu ar netinkamu jų vykdymu dėl narkotinių (ar psichotropinių) medžiagų, alkoholio vartojimo, smurto ar kitų vaiko atstovo (-ų) pagal įstatymą, su kuriuo (-iais) vaikas gyvena, veiksmų ar neveikimo, kurie gali turėti įtakos vaiko teisės į mokslą užtikrinimui, per pastaruosius dvejus metus nuo tėvų (globėjų, rūpintojų) prašymo pateikti informaciją gavimo dienos (Vilniaus m. Vaiko teisių apsaugos skyriaus – el. paštas  Vilniaus.miestas@vaikoteises.lt, telefonas pasiteiravimui - +37061351122);
  -        Vilniaus miesto savivaldybės administracijos informacija apie tai, kad nebuvo (nėra) skirtos minimalios ar vidutinės priežiūros priemonės vaikui ir (ar) nebuvo (nėra) taikoma atvejo vadyba per pastaruosius dvejus metus nuo tėvų (globėjų, rūpintojų) prašymo pateikti informaciją gavimo dienos (dėl informacijos kreiptis e. paštu  gerove@vilnius.lt  -  laisva forma nurodykite  vaiko(-ų) vardus, pavardes, gimimo datas, gyvenamą vietą ir vaiko tėvų (globėjų) kontaktinę informaciją (tel. pasiteiravimui - +370 675 52454 ir/ arba  8 5 2112365).
  Prieš sutarties dėl vaiko ugdymosi šeimoje sudarymą ugdymo įstaiga, pasitelkdama reikalingus specialistus, įvertins ugdymosi šeimoje sąlygas, vaiko brandos ir žinių lygį. Vaikus, besiugdančius šeimose, konsultuos, mokomąja medžiaga aprūpins, mokymosi pažangą ir pasiekimus, socializacijos poreikio užtikrinimą periodiškai vertins ugdymo įstaiga, su kuria bus sudaryta mokymo sutartis.
  Prašymą už vaiką iki 14 metų pateikia vienas iš tėvų (globėjų), 14–18 metų vaikas prašymą gali pateikti pats, turėdamas vieno iš tėvų (rūpintojų) rašytinį sutikimą. E. sistemoje pareiškėjas: • Užpildo prašymą internetu elektroninėje prašymų registracijos sistemoje – https://svietimas.vilnius.lt/ • Pirmokai pateikia priešmokyklinio ugdymo pasiekimų ir pažangos įvertinimo rekomendaciją ar kitą priešmokyklinio ugdymo programos baigimą patvirtinantį dokumentą, neturint minėtų dokumentų pristatyti pasirašant sutartį į ugdymo įstaigą ar išsiųsti el. paštu į mokyklos raštinę. • Pirmumo kriterijus patvirtinančius dokumentus. • Pedagoginės psichologinės tarnybos pažymą pagal poreikį. • Pasiekimų įvertinimo rezultatus, olimpiadų laimėjimus ir pan. • Visus šiuos dokumentus reikia prisegti kaip priedus prie elektroninės registracijos prašymo formos. • Jeigu pildydami prašymą visų reikiamų dokumentų dar neturite, juos galite prisegti iki gegužės 31 d. • Iki kovo 31 d. į mokyklas, vykdančias priėmimą konkurso būdu ar įgyvendinančias specializuoto ugdymo (inžinerinės) krypties programas ar savitos pedagoginės sistemos elementus. • Mokymo sutartį elektroniniu būdu tėvai galės pasirašyti patvirtinę gautą kvietimą. Sutartis turi būti pasirašyta tėvų per 30 dienų e. sistemoje. Ugdymo įstaigos direktorius gali pasirašyti sutartį iki rugpjūčio 31 d. Ugdymo sutartis pasirašoma iš vadovo pusės tik pristačius tėvams visus reikiamus dokumentus.
  Be eilės priimami Mokinių priėmimo aprašo 56 punkte nurodyti asmenys. Kiti asmenys, neatitinkantys šio aprašo 56 punkte keliamų reikalavimų, gyvenantys mokyklai priskirtoje aptarnavimo teritorijoje ir pretenduojantys mokytis pagal pradinio, pagrindinio ir vidurinio ugdymo programą, priimami pagal šio aprašo 58 punkto suminį pirmumo kriterijų taškų skaičių.
  Jeigu mokykla yra teritorinė, nurodžius besimokantį brolį ir (ar) seserį (įbrolį, įseserę) bus skiriamas 1 pirmumo taškas. • Jei mokykla nėra teritorinė, vaikai, kurių broliai ir (ar) seserys (įbroliai ar įseserės) prašymo pateikimo metu jau mokosi ir tęs mokymąsi pagal pradinio ir (ar) pagrindinio ugdymo programą pasirinktoje mokykloje, turi teisę pretenduoti į šios mokyklos laisvas vietas kartu su gyvenančiais mokyklai priskirtoje aptarnavimo teritorijoje vaikais. Nuostata negalioja vaikams, kurių deklaruota gyvenamoji vieta nėra nustatyta Savivaldybės teritorijoje. • Dvynukams, trynukams ir kitiems daugiavaisio gimimo vaikams, kurie priimami kartu, skiriami 2 taškai. • Daugiavaikių šeimų vaikams skiriamas 1 taškas.
  Nuomos sutartys nėra vertinamos. Priėmimas vykdomas teritoriniu principu, atsižvelgiant tik į deklaruotą gyvenamąją vietą.
  Informacija apie gyventojo naujausią deklaruotą gyvenamąją vietą, šeimos sudėtį yra sutikrinama prašymo registracijos (redagavimo) metu automatiniu būdu. Jei deklaruota gyvenamoji vieta yra mokyklai priskirtoje aptarnavimo teritorijoje naujai įsigytame (iki 2 metų) būste įrodantys dokumentai turi būti prisegti e. sistemoje. Duomenys e. sistemoje atnaujinami prieš komisijų posėdžius. Jeigu mokinio deklaruotos gyvenamosios vietos adresas keitėsi, tačiau išliko toje pačioje mokyklos aptarnavimo teritorijoje, tėvai (globėjai, rūpintojai) privalo e. sistemoje pateikti tai įrodančius dokumentus (valstybės įmonės Registrų centro pažymą, kurioje būtų pateikiami mokinio deklaruotos gyvenamosios vietos pasikeitimai). Deklaracijos terminas mokyklos aptarnavimo teritorijoje turėtų būti nepertraukiamas.
  Atsakingi už priėmimo vykdymą ir koordinavimą asmenys turi teisę tėvų prašyti papildomų pirmumo kriterijus patvirtinančių dokumentų, jeigu kyla abejonių dėl duomenų tikrumo ir teisėtumo.
  Jeigu mokinio deklaruotos gyvenamosios vietos adresas keitėsi, tačiau išliko toje pačioje mokyklos aptarnavimo teritorijoje, privaloma el. sistemoje kartu su prašymu pateikti tai įrodančius dokumentus (valstybės įmonės Registrų centro pažymą, kurioje būtų pateikiami mokinio deklaruotos gyvenamosios vietos pasikeitimai). Deklaracijos terminas mokyklos aptarnavimo teritorijoje turėtų būti nepertraukiamas. Tokiu atveju, pateikus būtinus dokumentus, mokyklos aptarnavimo teritorijoje išgyventas laikotarpis bus sumuojamas atsižvelgiant į bendrą (nepertraukiamą) išgyventą laikotarpį ir suteikiami atitinkami pirmumo taškai : • nuo 2 iki 6 metų - 2 pirmumo taškai; • nuo 6 ir daugiau - 4 pirmumo taškai.
  Duomenys apie paskutinę deklaracijos vietą ir jos terminą automatiškai gaunami iš registrų, todėl gyventojams nieko žymėti nereikia. Jeigu mokinio deklaruotos gyvenamosios vietos adresas keitėsi, tačiau išliko toje pačioje mokyklos aptarnavimo teritorijoje, tėvai (globėjai, rūpintojai) privalo e. sistemoje pateikti tai įrodančius dokumentus (valstybės įmonės Registrų centro pažymą, kurioje būtų pateikiami mokinio deklaruotos gyvenamosios vietos pasikeitimai). Deklaracijos terminas mokyklos aptarnavimo teritorijoje turėtų būti nepertraukiamas.
  Mokykloms priskiriamos aptarnavimo teritorijos gali būti kiekvienais metais atnaujinamos pagal duomenis apie toje teritorijoje deklaruotų mokyklinio amžiaus vaikų skaičių bei atsižvelgiant į tame mikrorajone esantį mokyklų tinklą ir vertinant kiekvienos mokyklos pastato projektinį pajėgumą. Jeigu deklaruotų mokyklinio amžiaus vaikų skaičius viršija mokyklos pastato projektinį pajėgumą, tos mokyklos aptarnavimo teritorija yra mažinama, o kitos mokyklos, jeigu yra galimybė, esančios tame pačiame mikrorajone (arba jeigu tokios galimybė nėra – gretimame mikrorajone) ir turinčioje laisvų vietų – didinamas.

  Vilniaus miesto mokyklų aptarnaujamų teritorijų žemėlapis sudarytas vadovaujantis principu, kad kiekvienam adresui yra priskirta viena mokykla.

  Norint sužinoti vaikui pagal deklaruotą gyvenamąją vietą priklausančią teritorinę ugdymo įstaigą reikia interaktyviame žemėlapyje (https://maps.vilnius.lt/maps_vilnius/?theme=schools ) nurodyti – mokymosi kalbą, klasę ir tikslų adresą, tik tuomet yra nurodoma priskirta teritorinė mokykla Vilniaus mieste (kartu nurodoma ir specialioji mokykla, bet ji aktuali tik atitinkamus specialiuosius ugdymosi poreikius turintiems vaikams).
  • Tėvai pildydami elektroninį prašymą gali pasirinkti iki trijų mokyklų, iš kurių viena privalo būti teritorinė. • Pretenduojant į mokyklą, nepriklausančią pagal gyvenamąją vietą, turite atkreipti dėmesį, kad į šią mokyklą vaikas bus pakviestas tik tuo atveju, jeigu priėmus vaikus, kuriems ši mokykla yra teritorinė, liks laisvų ugdymosi vietų.
  Jeigu mokinio deklaruotos gyvenamosios vietos adresas keitėsi, tačiau išliko toje pačioje mokyklos aptarnavimo teritorijoje, privaloma el. sistemoje kartu su prašymu pateikti tai įrodančius dokumentus (valstybės įmonės Registrų centro pažymą, kurioje būtų pateikiami mokinio deklaruotos gyvenamosios vietos pasikeitimai). Deklaracijos terminas mokyklos aptarnavimo teritorijoje turėtų būti nepertraukiamas. Tokiu atveju, pateikus būtinus dokumentus, mokyklos aptarnavimo teritorijoje gyventas laikotarpis bus sumuojamas atsižvelgiant į bendrą (nepertraukiamą) išgyventą laikotarpį ir suteikiami atitinkami pirmumo taškai : • nuo 2 iki 6 metų - 2 pirmumo taškai; • nuo 6 ir daugiau - 4 pirmumo taškai.

  Pirmiausia siekiama užtikrinti mokymosi prieinamumą pagal bendrojo ugdymo programas asmenims, gyvenantiems Savivaldybės mokykloms priskirtose mokyklų aptarnavimo teritorijose.

   Esant laisvų vietų į Savivaldybės mokyklas gali būti priimami asmenys, gyvenantys kitose Savivaldybės mokyklų aptarnavimo teritorijose.

  Likus laisvų vietų į Savivaldybės mokyklas, kai visi vaikai, kurių deklaruota gyvenamoji vieta yra Savivaldybės teritorijoje, yra priskirti į ugdymo įstaigas, gali būti priimami asmenys, kurių gyvenamoji vieta nėra deklaruota Savivaldybėje.

  Nedeklaruoti Vilniuje vaikai priimami į mokyklas pagal atskirą tvarkaraštį rugpjūčio mėn.

  Tarptautinio bakalaureato programa vykdoma Vilniaus licėjuje ir Vilniaus Vytauto Didžiojo gimnazijoje.

  Į Tarptautinio bakalaureato klases mokiniai, įgiję pagrindinį išsilavinimą Lietuvos Respublikos arba užsienio šalių mokyklose, priimami konkurso tvarka. Be stojamųjų egzaminų į Tarptautinio bakalaureato klases priimami mokiniai, baigę Tarptautinio bakalaureato pagrindinio ugdymo programą (angl. IB Middle Years programme) ir turintys Tarptautinio bakalaureato pagrindinio ugdymo sertifikatą (angl. IB Middle Years Certificate).

  Visa informacija apie priėmimą į tarptautinį bakalaureatą galima rasti ugdymo įstaigų interneto svetainėse.

  Prašymus į šią programą galima teikti nuo kovo 1 d. iki kovo 31 d.

  Be eilės priimami:

  ·        asmenys, dėl įgimtų ar įgytų sutrikimų turintys specialiųjų ugdymosi poreikių, priklausantys mokyklos aptarnavimo teritorijai;

  ·        užsienio valstybių diplomatinio korpuso darbuotojų, dirbančių Lietuvos Respublikoje esančiose diplomatinėse atstovybėse;

  ·        mokyklos darbuotojų, dirbančių šioje įstaigoje, vaikai;

  ·        baigę šioje mokykloje pradinio ugdymo programą (4-ąją klasę) ir pageidaujantys mokytis 5-ojoje klasėje; taip pat mokiniai, baigę pagrindinio ugdymo programos pirmąją dalį šioje mokykloje (8-ąją klasę) ir pageidaujantys mokytis 9-ojoje (I gimnazijos) klasėje;

  ·        mokiniai, baigę pagrindinio ugdymo programos antrąją dalį šioje mokykloje ir apsisprendę tęsti dalykų, dalykų modulių, kurių buvo pradėję mokytis pagal pagrindinio ugdymo programos antrąją dalį, mokymąsi pagal vidurinio ugdymo programą;

  ·        reemigrantų vaikai, kurių tėvai buvo deklaravę išvykimą iš Lietuvos;

  ·        įvaikinti vaikai, globotiniai, rūpintiniai (išskyrus atvejus, kai laikinoji globa nustatoma tėvų prašymu);

  ·        vaikai, turintys sunkią judėjimo negalią (juda vežimėliu arba negali lipti laiptais), ir vaikai, kurių bent vienas iš tėvų turi sunkią judėjimo negalią (juda vežimėliu arba negali lipti laiptais), kai mokykla, priskirta Savivaldybės teritorijoje pagal deklaruotą gyvenamąją vietą, nėra pritaikyta judėjimo negalią turintiems asmenims, turi teisę pasirinkti bet kurią kitą Savivaldybės bendrojo ugdymo mokyklą, kuri atitinka jų fizinius poreikius, kartu su vaikais, gyvenančiais mokyklai priskirtoje aptarnavimo teritorijoje, ir į ją patekti be eilės;

  ·        Lietuvos Respublikos diplomatinio korpuso darbuotojų, sugrįžusių į Savivaldybės teritoriją iš darbo užsienyje ir Lietuvos Respublikos krašto apsaugos sistemos profesinės karo tarnybos karių, perkeltų į Savivaldybės teritoriją, vaikai, priklausantys mokyklos aptarnavimo teritorijai.

  Mokyklos direktorius iki gegužės 1 d. įsakymu patvirtina klasės komplektavimo principus bei auklėtojų skyrimą klasėms tvarkas ir skelbia šiuos dokumentus mokyklos interneto svetainėje.

  Asmenų paskirstymas į klases, auklėtojų paskyrimas mokyklos direktoriaus įsakymu įgyvendinamas iki rugpjūčio 31 d.

  Už klasių formavimą ir auklėtojų paskyrimą yra atsakinga mokyklos administracija, todėl detalesnę informaciją galima sužinoti tik ugdymo įstaigose. Vilniaus miesto savivaldybės darbuotojai klasių nekomplektuoja ir nėra atsakingi už klasių formavimą bei klasės auklėtojų priskyrimą.

  Pildant el. prašymą, skiltyje „Papildoma informacija“ yra galimybė nurodyti, į kurį mokyklos filialą tėvai norėtų leisti vaiką.

  Pažymėtina, kad mokykla mokinius į klases ir filialus skirsto pagal mokyklos vadovo įsakymu patvirtintą tvarką.

             Mokiniai į mokyklas kviečiami pagal patvirtintą grafiką.

         Tėvai apie gautus kvietimus bus informuoti elektroniniu paštu, e. sistemoje bus matomas suteiktas mokinio registracijos numeris MOK-000000.

             Priimtų mokytis mokinių sąrašai skelbiami mokyklų tinklalapiuose po kvietimų išsiuntimo.

             Jei vaiką kviečia kelios mokyklos, elektroninėje sistemoje tėvai iki nurodytos datos turi patvirtinti, kurią iš mokyklų renkasi.

             Tėvai pildydami elektroninį prašymą gali pasirinkti iki trijų mokyklų, iš kurių viena privalo būti teritorinė.

         Pretenduojant į mokyklą, nepriklausančią pagal gyvenamąją vietą, turite atkreipti dėmesį, kad į šią mokyklą vaikas bus pakviestas tik tuo atveju, jeigu priėmus vaikus, kuriems ši mokykla yra teritorinė, liks laisvų ugdymosi vietų.

  Atsakingi už priėmimo vykdymą ir koordinavimą asmenys turi teisę tėvų prašyti papildomų pirmumo kriterijus patvirtinančių dokumentų, jeigu kyla abejonių dėl duomenų tikrumo ir teisėtumo.

  Priėmimą į mokyklas vykdo mokyklų vadovų įsakymais patvirtintos priėmimo komisijos.

  Vilniaus miesto savivaldybės specialistai administruoja elektroninę sistemą, kurioje registruojami prašymai, dalyvauja nenumatytų atvejų komisijos veikloje, koordinuoja priėmimo komisijų darbą.

  Per 30 kalendorinių dienų nuo gauto kvietimo patvirtinimo (automatinio priskyrimo) dienos nepasirašius dvišalės elektroninės mokymo sutarties ar nepranešus mokyklai apie neatvykimą pateisinančias priežastis arba nepateikus reikiamų dokumentų, sutartis nesudaroma ir vaikas netenka vietos ugdymo įstaigoje, o prašymai nėra atnaujinami. Prireikus koreguoti prašymą, reikia kreiptis elektroniniu paštu mokyklos@vilnius.lt.

  Nepasirašius mokymo sutarties, toliau vaikas gali pretenduoti tik į Savivaldybės teritorijoje likusias laisvas mokymosi vietas.

  Jeigu tėvai (globėjai, rūpintojai) laiku nepatvirtina kvietimų mokytis, e. sistema automatiškai priskiria mokyklą, kuri yra išsiuntusi kvietimą mokytis ir pagal norą mokytis prašyme yra nurodyta aukščiausiai.

  Švietimo santykiai prasideda nuo mokinio pirmos mokymosi dienos.

  Mokymo sutartis turi būti sudaryta ne vėliau nei per 30 kalendorinių dienų nuo gauto kvietimo patvirtinimo (automatinio priskyrimo). Jeigu kvietimas gaunamas rugpjūčio mėnesį, sutartis turi būti pasirašyta ne vėliau kaip iki rugpjūčio 31 d.

  Keičiant mokyklą mokslo metų eigoje sutartis turi būti pasirašyta iki pirmos mokymo dienos naujoje ugdymo įstaigoje.

  Mokymo sutartyje nurodomos sutarties šalys, mokymosi programa, jos baigimo forma, šalių įsipareigojimai, sutarties terminas, jos keitimo, nutraukimo pagrindai ir padariniai.

  Sutartis sudaroma atskiroms programoms: pradinio ugdymo, pagrindinio pirmos dalies ugdymo, pagrindinio antros dalies ugdymo, vidurinio ugdymo.

  Tėvai (globėjai, rūpintojai), dėl pateisinamų priežasčių (ligos, išvykę ir kt.) negalintys elektroniniu būdu pasirašyti dvišalės elektroninės mokymo sutarties, apie tai turi nedelsdami pranešti mokyklos vadovui raštu (elektroniniu pranešimu, registruotu laišku), bet ne vėliau nei per 30 kalendorinių dienų nuo gauto kvietimo patvirtinimo (automatinio priskyrimo) ir susiderinti sutarties pasirašymo datą.

  Per 30 kalendorinių dienų nuo gauto kvietimo patvirtinimo (automatinio priskyrimo) dienos nepasirašius dvišalės elektroninės mokymo sutarties ar nepranešus mokyklai apie tai pateisinančias svarbias priežastis arba nepateikus reikiamų dokumentų, sutartis nesudaroma ir vaikas netenka vietos ugdymo įstaigoje, o prašymas nėra atnaujinamas.

  Prireikus koreguoti prašymą, reikia kreiptis elektroniniu paštu mokyklos@vilnius.lt.

  Laiku nepasirašius Mokymo sutarties, toliau vaikas gali pretenduoti tik į Savivaldybės teritorijoje likusias laisvas mokymosi vietas.

  Prašymus dėl ugdymo įstaigos keitimo e. sistemoje galima pateikti nuolat, nurodant pageidaujamą mokyklos lankymo pradžią.

  Sprendimą dėl mokinio priėmimo priima ugdymo įstaigų priėmimo komisijos ir dėl detalesnės informacijos turite kreiptis į ugdymo įstaigą.

  Teikiant prašymą elektroninėje sistemoje galima pasirinkti ne daugiau kaip tris Savivaldybės pavaldumo mokyklas.

  Laisvas mokymosi vietas galėsite sužinoti pildant prašymą el. prašymų teikimo sistemoje. Renkantis mokyklas, šalia jų pavadinimų matysite laisvų mokymosi vietų skaičių, atsižvelgiant į prieš tai nurodytą klasę ir mokymosi kalbą.

  E. sistemoje prašymai galioja tam tikrą laiką ir archyvuojami kiekvienais metais pagal atskirą tvarkaraštį:

  - keičiant ugdymo įstaigą mokslo metų eigoje, prašymai archyvuojami vasario 29 d. ir gegužės 31 d.

  - prašymai, kurie pateikti naujiems mokslo metams archyvuojami rugsėjo 1 d.

  Jeigu Jūsų prašymas nebuvo patenkintas, turite galimybę pateikti naują prašymą patikslinant lankymo pradžią bei pageidaujamą klasę.

  Prašymas e. sistemoje gali būti teikiamas vieną kartą, toliau tėvai gali tik „Papildyti“ nepatenkintą prašymą arba jeigu prašymas buvo patenkintas kreiptis dėl korekcijų adresu mokyklos@vilnius.lt

  Priėmimo į mokyklą priežiūrą vykdo Vilniaus miesto savivaldybės administracijos Bendrojo ugdymo skyriaus specialistai.

  Asmenų priėmimą į mokyklą vykdo mokyklos direktorius ir mokinių priėmimo komisija.

  Sprendimą dėl asmens priėmimo mokytis pagal pradinio, pagrindinio, vidurinio ir specialiojo ugdymo programas pagal e. sistemoje pateiktą asmens prašymą priima mokyklos mokinių priėmimo komisija ir mokyklos direktorius.

  Asmens duomenys gali būti saugomi 3 metus ir sunaikinami nedelsiant, kai tampa nebereikalingi.

  Priėmimo komisijos posėdžiuose stebėtojo teisėmis gali dalyvauti asmenys, kurių teisėms ar teisėtiems interesams gali turėti įtakos priėmimo komisijos sprendimai, apie savo dalyvavimą prieš 3 darbo dienas informavę priėmimo komisijos pirmininką.

  Nustatomos dvi socialinės paramos mokiniams rūšys:

  ·        mokinių nemokamas maitinimas (pusryčiai, pietūs, pavakariai, maitinimas mokyklų organizuojamose vasaros poilsio stovyklose);

  ·        parama mokinio reikmenims įsigyti.

  Priklausomai nuo gaunamų pajamų:

  Mokiniai turi teisę į nemokamus pietus ir į paramą mokinio reikmenims įsigyti, jeigu vidutinės pajamos vienam iš bendrai gyvenančių asmenų ar vienam gyvenančiam asmeniui (toliau vadinama – vidutinės pajamos vienam asmeniui) per mėnesį yra mažesnės kaip 1,5 valstybės remiamų pajamų  (toliau – VRP) dydžio (nuo 2024 m. sausio 1 d. - 264 Eur);

  Mokiniai turi teisę į nemokamus pietus ir paramą mokinio reikmenims įsigyti, jeigu vidutinės pajamos vienam asmeniui per mėnesį yra mažesnės kaip 2 VRP dydžiai (nuo 2024 m. sausio 1 d. - 352 Eur), atsižvelgiant į šeimos gyvenimo sąlygas šiais atvejais: ligos, nelaimingo atsitikimo, netekus maitintojo, kai motina ar tėvas vieni augina vaiką (vaikus), kai šeima augina tris ir daugiau vaikų ar bent vienas šeimos narys yra su negalia;

  Mokiniams, kurių vidutinės pajamos vienam asmeniui mažesnės nei 1,5 VRP dydžio (atskirais atvejais – 2 VRP dydžiai), gali būti skiriamas nemokamas maitinimas vasaros atostogų metu mokyklų organizuojamose  vasaros poilsio stovyklose.

  Nepriklausomai nuo gaunamų pajamų:

        Mokiniams, kurie mokosi pagal priešmokyklinio ugdymo programą ar pagal pradinio ugdymo programą pirmoje ar antroje klasėje, nemokami pietūs skiriami nevertinant šeimos gaunamų pajamų be atskiro tėvų (globėjų) prašymo.

  Nemokamas maitinimas neskiriamas mokiniams, jei tėvai yra atleisti nuo mokesčio už vaikų maitinimą mokyklų bendrabučiuose, išskyrus atvejį, kai mokiniui, kuris mokosi pagal priešmokyklinio ugdymo programą ar pradinio ugdymo programą pirmoje ar antroje klasėje nemokami pietūs skiriami nevertinant šeimos gaunamų pajamų.

  Savivaldybių administracijos turi teisę nemokamą maitinimą ir paramą mokinio reikmenims įsigyti skirti išimtiniais atvejais, jeigu vidutinės pajamos vienam asmeniui per mėnesį neviršija 2,5 VRP dydžio (nuo 2024 m. sausio 1 d. - 440 Eur).

  Vidutinės mėnesio pajamos socialinei paramai mokiniams gauti apskaičiuojamos pagal 3 kalendorinių mėnesių iki kreipimosi dėl socialinės paramos mokiniams mėnesio pajamas, nustatytas Lietuvos Respublikos piniginės socialinės paramos nepasiturintiems gyventojams įstatymo 17 straipsnyje, arba pagal kreipimosi (atskirais atvejais – praėjusio mėnesio) dėl socialinės paramos mokiniams mėnesio pajamas, jei bent vieno iš bendrai gyvenančių asmenų arba vieno gyvenančio asmens pajamų šaltinis ar bendrai gyvenančių asmenų sudėtis, palyginti su 3 praėjusiais kalendoriniais mėnesiais, pasikeitė.

  Nemokamam maitinimui skirtiems produktams įsigyti skiriamų lėšų dydis vienai dienai vienam mokiniui nustatomas, vadovaujantis sveikatos apsaugos ministro įsakymu patvirtintu Pusryčių, pietų ir pavakarių patiekalų gamybai reikalingų produktų rinkinių sąrašu pagal mokinių amžiaus grupes.

  Nemokamam maitinimui skirtiems produktams įsigyti (įskaitant prekių pirkimo pridėtinės vertės mokestį) vienai dienai vienam mokiniui skiriama nuo 1,6 iki 9,7 procentų bazinės socialinės išmokos (toliau – BSI) dydžio suma (nuo 2024 m. sausio 1 d. - 0,88-5,34 Eur) .

  Iš jų:

  ·         pusryčiams / pavakariams – nuo 1,6 iki 2,8 procento BSI dydžio suma (nuo 2024 m. sausio 1 d. - 0,88-1,54 Eur);

  ·         pietums – nuo 3,5 iki 5 procentų BSI dydžio suma (nuo 2024 m. sausio 1 d. - 1,93-2,75 Eur);

  ·         maitinimui mokyklų organizuojamose vasaros poilsio stovyklose – nuo 8,3 iki 9,7 procento BSI dydžio suma (nuo 2024 m. sausio 1 d. - 4,57-5,34 Eur).

  Mokinio reikmenims įsigyti (įskaitant pirkimo pridėtinės vertės mokestį) skiriama 2 BSI dydžių (nuo 2024 m. sausio 1 d. - 110 Eur) suma vienam mokiniui per kalendorinius metus. 

   

  Jei mokinys yra patyręs socialinę riziką, mokinio reikmenų rinkiniai kiekvienam mokiniui sudaromi pagal jo individualius poreikius, atsižvelgiant į mokinių skaičių šeimoje ir jų jau turimus mokinio reikmenis.

  Mokiniams, kurie mokosi pagal priešmokyklinio ugdymo programą ar pagal pradinio ugdymo programą pirmoje ar antroje klasėje, nemokami pietūs skiriami nevertinant šeimos pajamų be atskiro tėvų (globėjų) kreipimosi.

  Dėl socialinės paramos mokiniams, išskyrus dėl nemokamų pietų skyrimo priešmokyklinukams, pirmokams ir antrokams, pareiškėjas (vienas iš mokinio tėvų, globėjų ar kitų bendrai gyvenančių pilnamečių asmenų, pilnametis mokinys ar nepilnametis mokinys, kuris yra susituokęs arba emancipuotas, mokinys nuo keturiolikos iki aštuoniolikos metų, turintis tėvų sutikimą) kreipiasi į savivaldybės, kurios teritorijoje deklaruoja gyvenamąją vietą arba yra įtrauktas į gyvenamosios vietos nedeklaravusių asmenų apskaitą, administraciją, o jeigu gyvenamoji vieta nedeklaruota ir jis nėra įtrauktas į gyvenamosios vietos nedeklaravusių asmenų apskaitą, – į savivaldybės, kurioje faktiškai gyvena, administraciją, užpildydamas prašymą-paraišką gauti socialinę paramą mokiniams ir prideda dokumentus, reikalingus socialinei paramai mokiniams gauti. Prie prašymo-paraiškos reikia pridėti pažymas apie pajamas (gautas per 3 praėjusius iki kreipimosi dėl socialinės paramos mokiniams mėnesius arba kreipimosi mėnesio (atskirais atvejais – praėjusio mėnesio) ir priklausomai nuo aplinkybių kitas pažymas, reikalingas socialinei paramai mokiniams gauti.

  Prašymą-paraišką dėl mokinio nemokamo maitinimo pareiškėjas gali pateikti ir mokyklos, kurioje mokinys mokosi ar kuri organizuoja vasaros poilsio stovyklas, administracijai savivaldybės tarybos nustatyta kreipimosi dėl socialinės paramos mokiniams tvarka.

  Kad mokinys naujais mokslo metais gautų nemokamą maitinimą ir paramą mokinio reikmenims įsigyti prašymą–paraišką galima pateikti nuo kalendorinių metų liepos 1 dienos. Dėl paramos mokinio reikmenims įsigyti pareiškėjas gali kreiptis iki kalendorinių metų spalio 5 dienos.

  Jei kreipimosi dėl socialinės paramos mokiniams metu bendrai gyvenantys asmenys ar vienas gyvenantis asmuo gauna piniginę socialinę paramą pagal Lietuvos Respublikos piniginės socialinės paramos nepasiturintiems gyventojams įstatymą, pareiškėjas pateikia mokyklos ar gyvenamosios vietos savivaldybės administracijai laisvos formos prašymą gauti socialinę paramą mokiniams.

  Jei socialinė parama mokiniui būtina ir mokinio tėvai nesikreipia dėl socialinės paramos mokiniams, mokykla apie tai raštu informuoja mokinio gyvenamosios vietos savivaldybės administraciją dėl poreikio įvertinti šeimos gyvenimo sąlygas ir teikti socialinę paramą mokiniams.

  Dokumentai, reikalingi socialinei paramai mokiniams gauti:

  ·        tapatybę patvirtinantis dokumentas;

  ·        prašymas–paraiška gauti socialinę paramą mokiniams;

  ·        vaiko (vaikų) gimimo faktą patvirtinantys dokumentai;

  ·        pažymos apie pajamas, išskyrus atvejį, kai pietūs skiriami nevertinanat šeimos gaunamų pajamų;

  ·        įmonės, įstaigos, organizacijos, fondo ar antstolio išduota pažyma apie lėšas vaikui išlaikyti;

  ·        žemės nuosavybės liudijimo arba pažymos apie turimą (nuomojamą) žemę kopija;

  ·        santuokos, ištuokos, mirties faktą patvirtinantys dokumentai;

  • kiti.

  Priklausomai nuo prašymo–paraiškos (prašymo) ir visų reikalingų dokumentų pateikimo dienos, mokiniams nemokamas maitinimas skiriamas:

  ü  nuo mokslo metų pradžios (jeigu sprendimas dėl socialinės paramos mokiniams skyrimo priimamas iki mokslo metų pradžios) iki mokslo metų ugdymo proceso pabaigos, IV gimnazijos klasės mokiniams - iki brandos egzaminų sesijos pabaigos;

  ü  pateikus prašymą-paraišką (prašymą) mokslo metais ir tuo atveju, kai prašymas–paraiška (prašymas) pateikiamas iki mokslo metų pradžios, o sprendimas dėl socialinės paramos mokiniams skyrimo priimamas mokslo metais – nuo informacijos apie priimtą sprendimą gavimo mokykloje kitos dienos iki mokslo metų ugdymo proceso pabaigos, IV gimnazijos klasės mokiniams - iki brandos egzaminų sesijos pabaigos;

  ü  vasaros atostogų metu mokyklose organizuojamose dieninėse vasaros poilsio stovyklose.

  Priešmokyklinukams, pirmokams ir antrokams nemokami pietūs skiriami nuo mokslo metų pradžios ir mokslo metų ugdymo proceso pabaigos.

  Priklausomai nuo prašymo–paraiškos ir visų reikalingų dokumentų pateikimo dienos, parama mokinio reikmenims įsigyti skiriama iki mokslo metų pradžios arba mokslo metais, bet ne vėliau kaip iki einamųjų metų gruodžio 15 dienos.

  Sprendimas dėl socialinės paramos mokiniams skyrimo priimamas ne vėliau kaip per 10 darbo dienų nuo prašymo-paraiškos (prašymo) ir visų reikalingų dokumentų gavimo dienos.

  Mokiniams nemokamas maitinimas teikiamas toje mokykloje, kurioje mokiniai mokosi, neatsižvelgiant į jų gyvenamąją vietą. Valstybinių mokyklų mokinių nemokamas maitinimas teikiamas švietimo, mokslo ir sporto ministro patvirtinta mokinių nemokamo maitinimo valstybinėse mokyklose tvarka, o savivaldybių ir nevalstybinių mokyklų mokiniams – savivaldybių tarybų patvirtinta mokinių nemokamo maitinimo savivaldybės ir nevalstybinėse mokyklose tvarka.

  Nemokamas maitinimas teikiamas mokykloje. Tačiau karantino, ekstremalios situacijos, ekstremalaus įvykio ar įvykio laikotarpiu, taip pat kai vaikui skirtas mokymas namuose vadovaujantis Mokinių mokymo stacionarinėje asmens sveikatos priežiūros įstaigoje ir namuose organizavimo tvarkos aprašu, patvirtintu Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro 2012 m. rugsėjo 26 d. įsakymu Nr. V-1405, nemokamą maitinimą mokyklose gaunantiems mokiniams, kurie nelanko ugdymo įstaigos dėl saviizoliacijos, ligos ar sustabdžius ugdymo procesą, gali būti  teikiami maisto produktai ar pagamintas maistas, vadovaujantis Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2011 m. lapkričio 11 d. įsakymu Nr. V-964 patvirtintu Vaikų maitinimo organizavimo tvarkos aprašu ir mokyklos steigėjo nustatyta mokinių nemokamo maitinimo organizavimo tvarka.

  Parama mokinio reikmenims įsigyti teikiama pagal gyvenamąją vietą, vadovaujantis savivaldybės tarybos patvirtinta paramos mokinio reikmenims įsigyti tvarka.

  Mokinių nemokamas maitinimas vasaros atostogų metu teikiamas mokyklų organizuojamose vasaros poilsio stovyklose.

  Mokiniams vietoj nemokamo maitinimo negali būti išmokami pinigai.

  Pakeitus mokyklą, nemokamas maitinimas naujoje mokykloje pradedamas teikti nuo kitos darbo dienos, kai iš ankstesnės mokyklos buvo gauta pažyma apie mokinio teisę gauti nemokamą maitinimą.

  Parama mokinio reikmenims įsigyti teikiama:

  ·        pinigais;

  ·    nepinigine forma, jeigu mokinys patiria socialinę riziką arba mokinį augina bendrai gyvenantys asmenys, patiriantys socialinę riziką, išskyrus atvejį, kai atvejo vadybininkas, koordinuojantis atvejo vadybos procesą, o kai atvejo vadyba netaikoma, – socialinis darbuotojas, dirbantis su asmenimis, patiriančiais socialinę riziką, rekomenduoja paramą mokinio reikmenims įsigyti teikti pinigine forma.

  Savivaldybė, kai jos teritorijoje yra švietimo ir vaikų globos įstaigos, važiavimo išlaidas kompensuoja:

  • kaimuose ir miesteliuose gyvenantiems bendrojo ugdymo programas vykdančių mokyklų 9–12 klasių (gimnazijų 1–4 klasių), profesinio mokymo įstaigų ir neformaliojo vaikų švietimo įstaigų mokiniams, šių mokyklų ar įstaigų darbo dienomis važiuojantiems į mokyklą ar įstaigą iki 40 km ir atgal mokinio pažymėjime nurodytu maršrutu vietinio (priemiestinio) reguliaraus susisiekimo autobusais, tolimojo reguliaraus susisiekimo autobusais, keleiviniais traukiniais; neformaliojo vaikų švietimo įstaigų mokiniams ši lengvata taikoma ir ne darbo dienomis;
  • kaimuose ir miesteliuose gyvenantiems priešmokyklinio ugdymo grupių ir 1–8 klasių mokiniams darbo dienomis iki artimiausios atitinkamą bendrojo ugdymo programą vykdančios mokyklos, jeigu Savivaldybės teritorijoje esanti mokykla yra artimiausia atitinkamą bendrojo ugdymo programą vykdanti mokykla;
  • mokiniams, kurie turi labai didelių ir didelių specialiųjų ugdymosi poreikių ir kurių deklaruota gyvenamoji vieta (vaiko ir vieno iš tėvų) yra Savivaldybės teritorijoje.
  Visais atvejais dėl mokinių važiavimo išlaidų kompensavimo tėvai (globėjai, rūpintojai) turi kreiptis į mokyklos administraciją.

  Vilniaus meras

  Vilniaus istorija – tai visų mūsų istorija. Todėl negalime pamiršti puoselėti tos vienybės ir laisvės dvasios, kuri priklauso mums visiems. Naująjį sostinės puslapį kviečiu rašyti dar plačiau atveriant miesto vartus tiems, kas vadina ir nori vadinti jį namais. ❯❯❯
  Darbotvarkė

  Savivaldybės prioritetai

  • Kurti ir įgyvendinti miesto strateginę viziją
  • Teikti kokybiškas paslaugas gyventojams
  • Pritraukti į miestą investicijas, kuriančias gerai apmokamas darbo vietas
  • Veikti skaidriai, greitai ir būti atvirai gyventojams, svečiams, investuotojams