Dažniausiai užduodami klausimai DUK

Filtruoti pagal temą
1. Mokyklos»
1.1 Kas naujo 2022 – 2023 mokslo metais?
 • Patikslinti kriterijai dėl specialiųjų ugdymosi poreikių turinčių vaikų priėmimo, įvaikintų vaikų, globotinių, rūpintinių, diplomatinio korpuso darbuotojų vaikų, perkeliamų Lietuvos Respublikos krašto apsaugos sistemos profesinės karo tarnybos karių vaikų priėmimo, nebegalioja kriterijus dėl išsinuomoto būsto.
 • Papildyti kriterijai vaikams, kurių vieno iš tėvų (globėjų, rūpintojų) ir paties vaiko deklaruotos gyvenamosios vietos laikas mokyklai priskirtoje aptarnavimo teritorijoje yra 6 ir daugiau metų (deklaracijos terminas pirmo posėdžio metu skaičiuojamas birželio 1 d. duomenimis, vėlesniuose posėdžiuose skaičiuojama to posėdžio data), skiriami 4 taškai.
 • Sudarytos sąlygos elektroninių prašymų koregavimui asmenims, stojusiems į konkursines mokyklas ir į jas nepatekusiems. El. prašymus jie galės patikslinti gegužės 30 – 31 dienomis.
 • Sudarytos sąlygos vaikams, turintiems teisę į socialinę pedagoginę, specialiąją pedagoginę ir specialiąją pagalbą į teritorinę mokyklą patekti be eilės. Lieka Aprašo punktas dėl fizinę negalią turinčių asmenų galimybės pirmumo teise patekti į arčiausiai esančią pritaikytą mokyklą.
1.2 Iki kada galima teikti el. prašymus mokytis mokykloje?

Prašymai teikiami:

 • nuo kovo 1 d. iki gegužės 31 d.
 • nuo kovo 1 d. iki kovo 31 d. į mokyklas, vykdančias priėmimą konkurso būdu ar įgyvendinančias specializuoto ugdymo (inžinerinės) krypties programas ar savitos pedagoginės sistemos elementus (Aprašo 1 priedas).
1.3 Mano vaikas šį rugsėjį pradės lankyti pirmąją klasę. Kur turėčiau pateikti el. prašymą lankyti mokyklą?
 • Nuo kovo 1 dienos prašymą lankyti mokyklą galima pateikti tik elektroniniu būdu tinklalapyje https://svietimas.vilnius.lt/
 • Teikti el. prašymus galima užsiregistravus ir susikūrus paskyrą https://vilnius.lt/lt/, per elektroninę bankininkystę arba kitą elektroninės atpažinties priemonę.
 • Būsimų pirmokų tėvams el. prašymą pateikti privaloma iki gegužės 31 dienos (iki kovo 31 d. į mokyklas, vykdančias priėmimą konkurso būdu ar įgyvendinančias specializuoto ugdymo (inžinerinės) krypties programas ar savitos pedagoginės sistemos elementus).
 • El. prašymo pateikimo laikas ir prašyme nurodytų mokyklų seka neturės jokios įtakos pirmumui, todėl siūlome tėvams neskubėti, gerai apgalvoti mokyklų pasirinkimą.
1.4 Kokius dokumentus reikia pateikti, pildant prašymą e. sistemoje?

Prašymą už vaiką iki 14 metų pateikia vienas iš tėvų (globėjų), 14–18 metų vaikas prašymą gali pateikti pats, turėdamas vieno iš tėvų (rūpintojų) rašytinį sutikimą. E. sistemoje pareiškėjas:

 • Užpildo prašymą internetu per elektroninę prašymų registracijos sistemą – https://svietimas.vilnius.lt/
 • Pirmokai pateikia priešmokyklinio ugdymo pasiekimų ir pažangos įvertinimo rekomendaciją ar kitą priešmokyklinio ugdymo programos baigimą patvirtinantį dokumentą, neturint minėtų dokumentų pristatyti pasirašant sutartį.
 • Pirmumo kriterijus patvirtinančius dokumentus.
 • Visus šiuos dokumentus reikia prisegti kaip priedus prie elektroninės registracijos prašymo formos.
 • Jeigu pildydami prašymą visų reikiamų dokumentų dar neturite, juos galite prisegti iki gegužės 31 d.
 • Iki kovo 31 d. į mokyklas, vykdančias priėmimą konkurso būdu ar įgyvendinančias specializuoto ugdymo (inžinerinės) krypties programas ar savitos pedagoginės sistemos elementus.
 • Mokymo sutartį elektroniniu būdu tėvai galės pasirašyti patvirtinę gautą kvietimą. Sutartis sudaroma iki rugpjūčio 31 d.
1.5 Kada bus skelbiama informacija, ar vaikas pateko į mokyklą? Kur ją galima rasti?
 • Mokiniai į mokyklas kviečiami pagal patvirtintą grafiką.
 • Tėvai apie gautus kvietimus bus informuoti elektroniniu paštu, e. sistemoje bus matomas suteiktas mokinio registracijos numeris MOK-0000.
 • Priimtų mokytis mokinių sąrašai skelbiami mokyklų tinklalapiuose po kvietimų išsiuntimo.
 • Jei vaiką kviečia kelios mokyklos, elektroninėje sistemoje tėvai turės patvirtinti, kurią iš mokyklų renkasi.
1.6 Ar galima pateikti popierinį prašymą mokykloje?
 • Popieriniai prašymai nėra teikiami.
 • Prašymai teikiami tik internetu per elektroninę prašymų registravimo sistemą, jungiantis per tinklalapį https://svietimas.vilnius.lt/.
1.7 Ar galima pateikti el. prašymą ugdymo įstaigoje?
 • Neturintys galimybės namuose užpildyti prašymo elektroniniu būdu, galės tai padaryti atvykę į bet kurią mokyklą.
 • Kiekviena mokymo įstaiga paskirs atsakingą asmenį, kuris, esant poreikiui, tėvams padės užpildyti registracijos formą internete.
 • Prašymą užpildyti bus galima ir viešosiose bibliotekose. Vilniaus miesto savivaldybės klientų aptarnavimo centre registracija nevyks.
1.8 Ar prašymo pateikimo laikas turi įtakos pirmumui priimant į mokyklas?
 • Prašymo pateikimo laikas ir nurodytų mokyklų seka neturi jokios įtakos priėmimui.
1.9 Ar tėvai, kurių vaikai yra baigę priešmokyklinio ugdymo grupę toje pačioje mokykloje, kurioje nori lankyti ir 1 klasę, vis tiek turi pildyti prašymą internetu?
 • Taip, visų būsimų pirmų klasių mokinių prašymai teikiami per elektroninę sistemą.
1.10 Kas turi pirmumo teisę patekti į konkrečią mokyklą, jei norinčiųjų mokytis mokykloje yra daugiau, nei ji gali priimti?
 • Be eilės priimami Aprašo 50 punkte išvardinti asmenys. Kiti asmenys, neatitinkantys Aprašo 50 punkte keliamų reikalavimų, gyvenantys mokyklai priskirtoje aptarnavimo teritorijoje ir pretenduojantys mokytis pagal pradinio, pagrindinio ir vidurinio ugdymo programą, priimami pagal šio Aprašo 52 punkto suminį pirmumo kriterijų taškų skaičių.
1.11 Ar pirmumo teisę patekti į mokyklą turės vaikas, kurio vienas ar keli broliai ir seserys jau lanko tą ugdymo įstaigą?
 • Jeigu mokykla yra teritorinė, nurodžius besimokantį brolį ir (ar) seserį (įbrolį, įseserę) bus skiriamas 1 pirmumo taškas.
 • Jei mokykla nėra teritorinė, vaikai, kurių broliai ir (ar) seserys (įbroliai ar įseserės) prašymo pateikimo metu jau mokosi ir tęs mokymąsi pagal pradinio ir (ar) pagrindinio ugdymo programą pasirinktoje mokykloje, turi teisę pretenduoti į šios mokyklos laisvas vietas kartu su gyvenančiais mokyklai priskirtoje aptarnavimo teritorijoje vaikais.
 • Dvynukams, trynukams ir kitiems daugiavaisio gimimo vaikams, kurie priimami kartu, skiriami 2 taškai, daugiavaikių šeimų vaikams skiriamas 1 taškas.
1.12 Ar suteikiami pirmumo taškai už VĮ “Registrų centras” registruotą nuomos sutartį?
 • Nuo 2022 mokslo metų pirmumo kriterijaus taškai nėra skiriami už nuomos sutartį, registruotą Registrų centre. Priėmimas vykdomas teritoriniu principu, atsižvelgiant tik į deklaruotą gyvenamąją vietą.
1.13 Kokiu principu paskirstytos mokyklų aptarnavimo teritorijos?
 • Mokykloms priskiriamos aptarnavimo teritorijos kiekvienais metais atnaujinamos pagal duomenis apie toje teritorijoje deklaruotų mokyklinio amžiaus vaikų skaičių bei atsižvelgiant į tame mikrorajone esantį mokyklų tinklą ir vertinant kiekvienos mokyklos pastato projektinį pajėgumą.
 • Jeigu deklaruotų mokyklinio amžiaus vaikų skaičius viršija mokyklos pastato projektinį pajėgumą, tos mokyklos aptarnavimo teritorija yra mažinama, o kitos mokyklos, jeigu yra galimybė, esančios tame pačiame mikrorajone (arba jeigu tokios galimybė nėra – gretimame mikrorajone) ir turinčioje laisvų vietų – didinamas.
1.14 Kiek mokyklų galima rinktis pildant prašymą?
 • Teikiant prašymą elektroninėje sistemoje galima pasirinkti ne daugiau kaip tris Savivaldybės pavaldumo mokyklas, iš kurių viena privalo būti teritorinė ugdymo įstaiga.
1.15 Kodėl žemėlapyje pagal gyvenamąją teritoriją leidžiama pasirinkti vieną mokyklą?
 • Vilniaus miesto mokyklų aptarnaujamų teritorijų žemėlapis sudarytas vadovaujantis principu, kad kiekvienam adresui yra priskirta viena mokykla.
1.16 Ką daryti, jeigu tėvai nori leisti vaiką į mokyklą, kuri nėra priskirta pagal gyvenamąją teritoriją?
 • Tėvai pildydami elektroninį prašymą gali pasirinkti iki trijų mokyklų, iš kurių viena teritorinė.
 • Pretenduojant į mokyklą, nepriklausančią pagal gyvenamąją vietą, turite atkreipti dėmesį, kad į šią mokyklą mokiniai bus pakviesti tik tuo atveju, jeigu priėmus vaikus, kuriems ši mokykla yra teritorinė, liks laisvų ugdymosi vietų klasėje.
1.17 Jei mokykla turi kelis filialus, ar galima nurodyti e. prašyme, kurį filialą pageidaujama lankyti? Ar tokie pageidavimai teikiami priėmimo komisijai kartu su pirmumo kriterijus patvirtinančiais dokumentais?
 • Pildant el. prašymą, skiltyje „Papildoma informacija“ yra galimybė nurodyti, į kurį mokyklos filialą tėvai norėtų leisti vaiką.
 • Pažymėtina, kad mokykla mokinius į klases ir filialus skirsto pagal mokyklos vadovo įsakymu patvirtintą tvarką.
1.18 Ką svarbu žinoti tiems, kurie gyvena naujai įsigytame nuosavame būste? Kokius dokumentus teks pateikti teikiant elektroninį prašymą dėl mokyklos?
 • Informacija apie gyventojo naujausią deklaruotą gyvenamąją vietą, šeimos sudėtį yra sutikrinama prašymo registracijos (redagavimo) metu automatiniu būdu.
 • Jei deklaruota gyvenamoji vieta yra mokyklai priskirtoje aptarnavimo teritorijoje naujai įsigytame (iki 2 metų) būste įrodantys dokumentai turi būti prisegti
  e. sistemoje.
 • Duomenys e. sistemoje atnaujinami prieš komisijų posėdžius.
1.19 Ar kilus abejonėms dėl pateiktos informacijos, susijusios su priėmimu, priėmimo komisija turi teisę pareikalauti įrodymų dėl pirmumo kriterijų pagrįstumo?
 • Atsakingi už priėmimo vykdymą ir koordinavimą asmenys turi teisę tėvų prašyti papildomų pirmumo kriterijus patvirtinančių dokumentų, jeigu kyla abejonių dėl duomenų tikrumo ir teisėtumo.
1.20 Kokios savivaldybės darbuotojų funkcijos vykdant priėmimą į mokyklas?
 • Vadovaujantis Aprašo 40 punkto nuostatomis, priėmimą į mokyklas vykdo mokyklų vadovų įsakymais patvirtintos priėmimo komisijos.
 • Vilniaus miesto savivaldybės specialistai administruoja elektroninę sistemą, kurioje registruojami prašymai, dalyvauja nenumatytų atvejų komisijos veikloje, koordinuoja priėmimo komisijų darbą.
1.21 Kam priklauso nemokamas maitinimas mokykloje?

Priešmokyklinukams, pirmokams ir antrokams nemokami pietūs mokyklose organizuojami be atskiro prašymo, nevertinant gaunamų pajamų – tėvai neturi teikti jokių pažymų. Pildyti paraišką reikia tik norint gauti finansinę paramą mokykliniams reikmenims – ji visada skiriama tik įvertinus šeimos pajamas.

Mokiniams nemokamas maitinimas skiriamas iki mokslo metų ugdymo proceso pabaigos, o IV gimnazijos klasės mokiniams – iki brandos egzaminų sesijos pabaigos.

1.22 Kokia socialinė parama gali būti skirta mokiniams?
 • nemokamas maitinimas (pusryčiai, pietūs, pavakariai ir maitinimas mokyklose organizuojamose vasaros poilsio stovyklose);
 • parama mokinio reikmenims įsigyti (80 Eur per kalendorinius metus).

Daugiau informacijos, ar mokinys gali gauti socialinę paramą, rasite čia: apie paramą

Jeigu kiltų daugiau klausimų, prašom kreiptis:

 • dėl paramos mokiniams (maitinimo ir reikmenų) skyrimo vertinant pajamas – į Socialinių išmokų skyrių tel. 8 700 35545.
 • dėl paramos (maitinimo) mokiniams organizavimo mokyklose – į mokyklų administracijas.
1.23 Kur pildyti prašymus dėl socialinės paramos mokiniams?

Vilniečiai, kurių vaikai yra vyresni nei antrokai, prašymus dėl socialinės paramos mokiniams 2021–2022 mokslo metais gali pildyti elektroniniu būdu čia – https://spis.lt/.

Instrukciją rasite čia – SPIS instrukcija parama mokiniams

Visi prisijungimo būdai čia – SPIS visi prisijungimo būdai

1.24 Kam gali būti kompensuojamos važiavimo išlaidos?

Savivaldybė, kai jos teritorijoje yra švietimo ir vaikų globos įstaigos, važiavimo išlaidas kompensuoja:

 1. kaimuose ir miesteliuose gyvenantiems bendrojo ugdymo programas vykdančių mokyklų 9–12 klasių (gimnazijų 1–4 klasių), profesinio mokymo įstaigų ir neformaliojo vaikų švietimo įstaigų mokiniams, šių mokyklų ar įstaigų darbo dienomis važiuojantiems į mokyklą ar įstaigą iki 40 km ir atgal mokinio pažymėjime nurodytu maršrutu vietinio (priemiestinio) reguliaraus susisiekimo autobusais, tolimojo reguliaraus susisiekimo autobusais, keleiviniais traukiniais; neformaliojo vaikų švietimo įstaigų mokiniams ši lengvata taikoma ir ne darbo dienomis;
 2. kaimuose ir miesteliuose gyvenantiems priešmokyklinio ugdymo grupių ir 1–8 klasių mokiniams darbo dienomis iki artimiausios atitinkamą bendrojo ugdymo programą vykdančios mokyklos, jeigu Savivaldybės teritorijoje esanti mokykla yra artimiausia atitinkamą bendrojo ugdymo programą vykdanti mokykla.
1.25 Kur kreiptis dėl išlaidų kompensavimo?

Tėvai (globėjai, rūpintojai) mokyklų vadovams ne vėliau kaip iki einamųjų metų rugsėjo 10 dienos pateikia prašymus dėl važiavimo išlaidų kompensavimo. Kartu pridedama ir pažyma apie deklaruotą gyvenamąją vietą. Jei mokslo metų laikotarpiu pasikeičia mokinio gyvenamoji vieta ar išryškėja kitos nenumatytos aplinkybės, pateikiamas naujas prašymas.

Vilniaus meras

Vilnius per amžius buvo ir yra orus laisvų piliečių bendrabūvį telkiantis miestas, kuriame tobulai dera didinga istorija, įstabi gamta ir veržli kūryba. Mano tikslas – toliau kurti šį laisvės bei kūrybos dvasios sklidiną Miestą, kad Vilnius taptų gėrio bei įkvėpimo šaltiniu vilniečiams, Lietuvai ir visai Europai. ❯❯❯
Darbotvarkė

Savivaldybės prioritetai

 • Kurti ir įgyvendinti miesto strateginę viziją
 • Teikti kokybiškas paslaugas gyventojams
 • Pritraukti į miestą investicijas, kuriančias gerai apmokamas darbo vietas
 • Veikti skaidriai, greitai ir būti atvirai gyventojams, svečiams, investuotojams