Nekilnojamojo turto mokestis

Vilniaus miesto savivaldybės taryba 2021-06-23 sprendimu Nr. 1-1042 nustatyti nekilnojamojo turto mokesčio tarifai galioja 2023 bei 2024 metų mokestiniams laikotarpiams

______________________________________________________________________________________________________________________________________

Vilniaus miesto savivaldybės taryba 2021-06-23 sprendimu Nr. 1-1042 nustatė 2022 metų nekilnojamojo turto mokesčio tarifus:

1.1. 1 proc. tarifą visam kitam nekilnojamajam turtui, kuris nėra nurodytas 1.2, 1.3, 1.4, 1.5 ir 1.6 papunkčiuose;
1.2. 0,7 proc. tarifą:
1.2.1. viešbučių paskirties pastatams (patalpoms);
1.2.2. poilsio paskirties pastatams (patalpoms), išskyrus pastatus (patalpas), naudojamus (-as) lošimo namų veiklai vykdyti;
1.2.3. maitinimo paskirties pastatams (patalpoms), išskyrus pastatus (patalpas), naudojamus (-as) lošimo namų veiklai vykdyti;
1.2.4. kultūros paskirties pastatams (patalpoms), išskyrus pastatus (patalpas), naudojamus        (-as) lošimo namų veiklai vykdyti;
1.2.5. sporto paskirties pastatams (patalpoms);
1.2.6. mokslo paskirties pastatams (patalpoms);
1.2.7. pastatams (patalpoms), naudojamiems viešiesiems poreikiams kultūros ir švietimo srityje tenkinti (knygynams, meno galerijoms, kūrybinėms dirbtuvėms);
1.3. 3 proc. tarifą:
1.3.1. patalpoms ir statiniams, kurių savininkai arba naudotojai nevykdo Lietuvos Respublikos statybos įstatyme nustatytų statinių naudotojų pareigų prižiūrint statinį;
1.3.2. faktiškai naudojamam nekilnojamajam turtui, kurio statyba neužbaigta Lietuvos Respublikos statybos įstatymo nustatyta tvarka;
1.3.3. statiniams, kurie neatitinka esminių statinio projekte numatytų reikalavimų;
1.4. 1 proc. didesnį, nei 1.1 ir 1.2 papunkčiuose nustatyti, tarifą patalpoms ir statiniams, kurie neatitinka universalaus dizaino reikalavimų, nustatytų normatyviniuose statybos techniniuose dokumentuose, normatyviniuose statinio saugos ir paskirties dokumentuose, išskyrus patalpas ir statinius iki 150 (vieno šimto penkiasdešimties) kv. m ploto ir / arba patalpas ir statinius, pastatytus iki 1940 m., ir / arba kultūros paveldo patalpas ir statinius;
1.5. 1 proc. didesnį, nei 1.1 ir 1.2 papunkčiuose nustatyti, tarifą patalpoms ir statiniams, kai juose vykdant veiklą nesilaikoma Vilniaus miesto savivaldybės tarybos 2007 m. rugsėjo 12 d. sprendimu Nr. 1-211 ,,Dėl Triukšmo prevencijos viešosiose vietose taisyklių tvirtinimo“ patvirtintose Triukšmo prevencijos viešosiose vietose taisyklėse nustatytų reikalavimų ir kai už šių reikalavimų nevykdymą per atitinkamą mokestinį laikotarpį yra įsiteisėjęs nutarimas administracinio nusižengimo byloje dėl gamybinio-komercinio triukšmo šaltinio valdytojo nubaudimo;
1.6. 3 proc. tarifą patalpoms ir statiniams, ant kurių įrengiama reklama, nesilaikant Lietuvos Respublikos reklamos įstatymo nustatytų draudimų ir reikalavimų, ir kai už šių draudimų bei reikalavimų  nevykdymą per atitinkamą mokestinį laikotarpį yra įsiteisėjęs nutarimas administracinio nusižengimo byloje dėl išorinės reklamos įrengimo draudimų ir reikalavimų nevykdymo.

2. Nustatyti, kad nekilnojamojo turto, kuriam taikomas 1.3 papunktyje nustatytas 3 procentų nekilnojamojo turto mokesčio tarifas, sąrašas sudaromas Tarybos nustatyta tvarka.

3. Atleisti nuo nekilnojamojo turto mokesčio:

3.1. asmenis, kurie įsigijo apmokestinamą nekilnojamąjį turtą (negyvenamosios paskirties patalpas), kuris buvo pastatytas ir įregistruotas valstybės įmonėje Registrų centre iki 2019 m. birželio 1 d.  Lengvata taikoma esant šioms sąlygoms: patalpos yra naudojamos gyvenamajai paskirčiai, mokesčio mokėtojas (turto savininkas) ir jo šeimos nariai tose patalpose deklaruoja gyvenamąją vietą bei tai yra vienintelis mokesčio mokėtojo ir jo šeimos narių nuosavybės teise valdomas nekilnojamasis turtas (išskyrus garažų, fermų, šiltnamių, ūkio, pagalbinio ūkio ar inžinerinių statinių paskirties /naudojimo būdo statinius (patalpas);
3.2. asmenis, valdančius apmokestinamą nekilnojamąjį turtą, kuriame vykdoma  ikimokyklinio, pradinio ar vidurinio ugdymo veikla (įeinanti į Ekonominės veiklos rūšių klasifikatoriaus, patvirtinto Statistikos departamento prie Lietuvos Respublikos Vyriausybės generalinio direktoriaus 2007 m. spalio 31 d įsakymu Nr. DĮ-226 „Dėl Ekonominės veiklos rūšių klasifikatoriaus patvirtinimo“, 85 skyriaus 85.1, 85.2 grupes ir 85.3 grupės 85.31 klasę);
3.3. asmenis, valdančius apmokestinamą nekilnojamąjį turtą, kuriame vykdoma muziejų veikla (įeinanti į Ekonominės veiklos rūšių klasifikatoriaus, patvirtinto Statistikos departamento prie Lietuvos Respublikos Vyriausybės generalinio direktoriaus 2007 m. spalio 31 d įsakymu Nr. DĮ-226 „Dėl Ekonominės veiklos rūšių klasifikatoriaus patvirtinimo“, 91 skyriaus 91.02 klasę).

4. Nustatyti, kad nekilnojamojo turto, nurodyto 1.1, 1.2, 1.3, 1.4, 1.5 ir 1.6 papunkčiuose ir esančio daugiabučiuose gyvenamuosiuose namuose arba negyvenamosios paskirties pastatuose, kuriuose yra gyvenamosios paskirties patalpos, o jų naudingasis plotas sudaro ne mažiau kaip 25 proc. negyvenamosios paskirties pastato bendrojo ploto, 0,1 proc. dalis nuo nekilnojamojo turto mokestinės vertės skiriama atitinkamiems namams (pastatams) atnaujinti.

5. Nustatyti, kad šio sprendimo 1 punkte nurodyti nekilnojamojo turto mokesčio tarifai įsigalioja nuo 2022 m. sausio 1 d., išskyrus 1.4 papunktyje nurodytą tarifą, kuris įsigalioja nuo 2023 m. sausio 1 d., ir 3.3 papunktyje nurodytą lengvatą, kuri taikoma nuo 2021 metų mokestinio laikotarpio pradžios.

_________________________________________________________________________________________________________

Vilniaus miesto savivaldybės taryba 2019-05-15 sprendimu Nr. 1-39 nustatyti nekilnojamojo turto mokesčio tarifai galioja ir 2021 metų mokestiniam laikotarpiui
_________________________________________________________________________________________________________

Vilniaus miesto savivaldybės taryba 2019-05-15 sprendimu Nr. 1-39 nustatė 2020 metų nekilnojamojo turto mokesčio tarifus


Vilniaus miesto savivaldybės taryba 2018-05-09 sprendimu Nr. 1-1526 nustatė 2019 metų nekilnojamojo turto mokesčio tarifus


Vilniaus miesto savivaldybės taryba 2017-05-31 sprendimu Nr. 1-971 nustatė 2018 metų nekilnojamojo turto mokesčio tarifus


Vilniaus miesto savivaldybės taryba 2016-05-25 sprendimu Nr. 1-479 nustatė 2017 metų nekilnojamojo turto mokesčio tarifus


Vilniaus miesto savivaldybės taryba 2015-04-15 sprendimu Nr. 1-2348 nustatė 2016 metų nekilnojamojo turto mokesčio tarifus