Valstybinės žemės nuomos mokesčio administravimo taisyklės


2017-11-22 Vilniaus miesto savivaldybės tarybos sprendimas Nr. 1-1236
DĖL VALSTYBINĖS ŽEMĖS NUOMOS MOKESČIO TARIFŲ IR ADMINISTRAVIMO TAISYKLIŲ TVIRTINIMO.


PATVIRTINTA
Vilniaus miesto savivaldybės tarybos
2017 m. lapkričio 22 d.
sprendimu Nr. 1-1236

VALSTYBINĖS ŽEMĖS NUOMOS MOKESČIO TARIFŲ IR ADMINISTRAVIMO TAISYKLĖS

I SKYRIUS

BENDROSIOS NUOSTATOS

1. Valstybinės žemės nuomos mokesčio tarifų ir administravimo taisyklės (toliau – Taisyklės) nustato valstybinės žemės nuomos mokesčio tarifus, nuomos mokesčio už valstybinę žemę apskaičiavimo ir mokėjimo tvarką Vilniaus mieste.

2. Šios taisyklės parengtos vadovaujantis Lietuvos Respublikos civiliniu kodeksu, Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymu, Lietuvos Respublikos žemės reformos įstatymu, Lietuvos Respublikos Vyriausybės 1999 m. vasario 24 d. nutarimu Nr. 205 ,,Dėl žemės įvertinimo tvarkos“, Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2002 m. lapkričio 19 d. nutarimu Nr. 1798 „Dėl nuomos mokesčio už valstybinę žemę“, Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2003 m. lapkričio 10 d. nutarimu Nr. 1387 ,,Dėl žemės nuomos mokesčio už valstybinės žemės sklypų naudojimą“, Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2005 m. rugsėjo 16 d. nutarimu Nr. 1023 „Dėl valstybinės žemės sklypų, priskirtų privatizavimo objektams, pardavimo ir nuomos“ ir kitais teisės aktais, nustatančiais mokesčių administravimą savivaldybėse.

3. Valstybinės žemės nuomos mokesčio mokėtojas – fizinis ar juridinis asmuo, išsinuomojęs ar kitais pagrindais naudojantis valstybinę žemę, išskyrus žemę, išnuomotą aukciono būdu (jei žemė išnuomota aukciono būdu, valstybinės žemės nuomos mokesčio dydis yra lygus valstybinės žemės nuomos sutartyje nurodytam nuomos mokesčio dydžiui).

4. Valstybinės žemės nuomos mokestis mokamas:

4.1. sudarius ar perėmus nuomininko teises ir pareigas pagal valstybinės žemės nuomos sutartį;

4.2. įgijus nuosavybės teisę į pastatus (jų dalis) ar statinius, stovinčius ant valstybinės žemės, kurios nuomos sutartis nėra sudaryta ir kuri nėra perduota valdyti patikėjimo teise, panaudos sutartimi ar kitu teisiniu pagrindu.

II SKYRIUS

VALSTYBINĖS ŽEMĖS NUOMOS MOKESČIO APSKAIČIAVIMO IR DEKLARACIJŲ PATEIKIMO TVARKA

5. Valstybinės žemės nuomos mokestis (toliau – mokestis) pradedamas skaičiuoti nuo kito mėnesio, per kurį buvo sudaryta valstybinės žemės nuomos sutartis, arba nuo kito mėnesio, kai buvo tapta valstybinės žemės naudotoju. Mokestis baigiamas skaičiuoti nuo kito mėnesio po valstybinės žemės nuomos sutarties nutraukimo ar naudojimosi valstybine žeme pabaigos. Mokestis skaičiuojamas mėnesiais. Jei asmuo tapo valstybinės žemės naudotoju paveldėjimo pagrindu, naudojimosi pradžios momentu laikoma palikėjo mirties data.

6. Valstybinės žemės nuomos mokesčio deklaracijas (Taisyklių 1 priedas) už einamuosius mokestinius metus juridiniai asmenys bei fiziniai asmenys, sudarę valstybinės žemės nuomos sutartis, pildo patys ir teikia Vilniaus miesto savivaldybės administracijos Finansų ir strateginio planavimo departamento Mokesčių skyriui (toliau – Skyrius) iki einamųjų metų lapkričio 1 d. Deklaracijos priimamos Vilniaus miesto savivaldybės administracijos E. miesto departamento Interesantų aptarnavimo skyriaus 16 arba 17 darbo vietoje, el. paštu [email protected] arba pasinaudojus elektronine paslauga „Juridinių asmenų valstybinės žemės nuomos mokesčio deklaracijų priėmimas“. Nepateikus valstybinės žemės nuomos mokesčio deklaracijų iki nustatyto termino, Skyrius apskaičiuoja valstybinės žemės nuomos mokestį pagal turimus duomenis.

7. Apmokestinamasis laikotarpis yra kalendoriniai metai.

8. Valstybinės žemės nuomos mokesčio apskaičiavimo tvarka:

8.1. jei valstybinės žemės nuomos sutartis sudaryta arba sprendimas leisti naudotis valstybine žeme buvo priimtas, arba nekilnojamasis turtas, esantis ant valstybinės žemės, įsigytas iki 2008 m. gruodžio 31 d. (išskyrus 8.2, 8.3, 8.4 ir 8.5 punktuose numatytus atvejus), mokestis apskaičiuojamas pagal žemės sklypo vertę, nustatytą pagal Lietuvos Respublikos Vyriausybės 1999 m. vasario 24 d. nutarimu Nr. 205 patvirtintą Žemės įvertinimo metodiką, padauginus iš mokesčio tarifo, nustatyto šių taisyklių 11 punkte;

8.2. jei valstybinės žemės nuomos sutartis sudaryta, arba sprendimas leisti naudotis valstybine žeme buvo priimtas, arba nekilnojamasis turtas, esantis ant valstybinės žemės, įsigytas po 2009 m. sausio 1 d., mokestis apskaičiuojamas žemės sklypo vertę, nustatytą pagal einamųjų metų žemės verčių žemėlapius, padauginus iš mokesčio tarifo, nustatyto taisyklių 12 punkte;

8.3. jei valstybinės žemės nuomotojas Lietuvos Respublikos Vyriausybės nustatyta tvarka perskaičiuoja valstybinės žemės nuomos sutarties pagrindu išnuomoto žemės sklypo vertę pagal einamųjų metų žemės verčių žemėlapius ir sutarties pakeitimą įregistruoja Nekilnojamojo turto registre, mokestis apskaičiuojamas pagal žemės sklypo vertę, nustatytą pagal einamųjų metų žemės verčių žemėlapius, padauginus iš mokesčio tarifo, nustatyto 12 punkte;

8.4. jei valstybinės žemės nuomos sutartis sudaryta pagal Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2005 m. rugsėjo 16 d. nutarimą Nr. 1023 „Dėl valstybinės žemės sklypų, priskirtų privatizavimo objektams, pardavimo ir nuomos“, mokestis apskaičiuojamas žemės sklypo pardavimo kainą padauginus iš mokesčio tarifo, nustatyto šių taisyklių 12 punkte;

8.5. jei valstybinės žemės nuomos sutartis nesudaryta, bet pastatas ar statinys stovi suformuotame valstybinės žemės sklype, valstybinės žemės nuomos mokestis skaičiuojamas pagal suformuoto sklypo duomenis už sklypo dalį, tenkančią kiekvienam naudotojui proporcingai pagal kiekvieno bendraturčio valdomą pastatų (patalpų), statinių dalį jų užimame žemės sklype. Kai žemės sklypas nėra suformuotas, mokėtinas žemės nuomos mokestis apskaičiuojamas pagal Nekilnojamojo turto registre nurodytą pastato (patalpų) ar statinio užstatytą plotą.

9. Skyrius apskaičiuoja žemės nuomos mokesčio dydį fiziniams asmenims (išskyrus asmenis, kurie yra sudarę žemės nuomos sutartis) ir apie tai juos informuoja (raštu arba el. paštu) iki einamųjų metų lapkričio 1 d.

10. Skyrius ne vėliau kaip iki kitų metų birželio 1 d. atlieka fizinių ir juridinių asmenų pateiktų deklaracijų priskaitymą. Deklaracijoje pateiktų duomenų tikrinimą ir kontrolę už 5 praėjusius mokestinius laikotarpius Skyrius atlieka iki kiekvienų metų gruodžio 31 d. Nustačius neteisingo mokesčio deklaracijos užpildymo faktą arba kitus netikslumus, mokėtojas apie klaidas ne vėliau kaip per 5 darbo dienas po deklaracijos priskaitymo informuojamas raštu arba el. paštu. Pranešime trūkumams ar netikslumams pašalinti nustatomas 20 kalendorinių dienų terminas, skaičiuojamas nuo pranešimo išsiuntimo dienos.

III SKYRIUS

VALSTYBINĖS ŽEMĖS NUOMOS MOKESČIO TARIFAI

11. Valstybinės žemės nuomos mokesčio mokėtojams, kuriems mokėtinas žemės nuomos mokestis apskaičiuojamas taisyklių 8.1 punkte nustatyta tvarka, nustatomi tokie mokesčio tarifai:

11.1. juridiniams asmenims, (išskyrus atvejus, nustatytus 11.2 punkte), garažų statybos ir eksploatavimo bendrijoms – 2 proc., fiziniams asmenims – 1,5 proc. mokesčio tarifas.“;

11.2. pelno siekiantiems juridiniams asmenims, kurių naudojama valstybinė žemė ar / ir nuomojami valstybinės žemės sklypai ar jų dalys yra senamiesčio ir naujamiesčio teritorijoje – 4 proc.

12. Valstybinės žemės nuomos mokesčio mokėtojams, kuriems mokėtinas žemės nuomos mokestis apskaičiuojamas taisyklių 8.2–8.4 punktuose nustatyta tvarka, nustatomas 0,4 proc. mokesčio tarifas.

13. Valstybinės žemės nuomos mokesčio mokėtojams, kuriems mokėtinas valstybinės žemės nuomos mokestis apskaičiuojamas taisyklių 8.5 punkte nustatyta tvarka, taikomas 11 arba 12 punktuose nustatytas mokesčio tarifas, priklausomai nuo naudojimosi valstybine žeme pradžios.

14. Fiziniams ir juridiniams asmenims, kurių naudojamoje valstybinėje žemėje ar / ir nuomojamame (-uose) valstybinės žemės sklype (-uose) ar jo / jų dalyje (-yse) yra patalpos ar / ir statiniai, kurie yra įtraukti į Vilniaus miesto savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymu tvirtinamą einamųjų metų nekilnojamojo turto, kuriam taikomas 3 procentų nekilnojamojo turto mokesčio tarifas, sąrašą, nustatomas 4 proc. mokesčio tarifas, skaičiuojamas nuo žemės vertės, nustatytos pagal einamųjų metų žemės verčių žemėlapius ir pagal Nekilnojamojo turto registre nurodytą statinio užstatytą plotą (likusiai sklypo daliai valstybinės žemės nuomos mokesčio tarifas taikomas Taisyklėse nustatyta tvarka).

15. Fiziniams ir juridiniams asmenims, kurių naudojama valstybinė žemė ar / ir nuomojami valstybinės žemės sklypai ar jų dalys atitinka Vilniaus miesto savivaldybės tarybos 2012 m. lapkričio 28 d. sprendimu Nr. 1-900 patvirtinto Nenaudojamų žemės sklypų nustatymo tvarkos aprašo nuostatas, nustatomas 4 proc. mokesčio tarifas.

16. Valstybinės žemės sklypų, kuriems taikomas taisyklių 13 ir 14 punktuose nustatytas tarifas, sąrašas (toliau – Sąrašas) tvirtinamas Vilniaus miesto savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymu iki einamųjų metų rugsėjo 1 d. Sąrašas skelbiamas interneto svetainėje www.vilnius.lt. Sąrašas gali būti tikslinamas vadovaujantis minėtame Nenaudojamų žemės sklypų nustatymo tvarkos apraše nustatyta tvarka.

IV SKYRIUS

VALSTYBINĖS ŽEMĖS NUOMOS MOKESČIO LENGVATŲ TAIKYMO TVARKA

17. Nustatomos šios mokesčio lengvatos:

17.1. neįgaliesiems, kuriems nustatytas 0-40 proc. darbingumo lygis, asmenims, kuriems sukako senatvės pensijos amžius, nepilnamečiams asmenims, kai minėtų asmenų šeimose mokestinio laikotarpio pradžioje (einamųjų metų sausio 1 d.) nėra darbingų asmenų, taikyti 10 arų neapmokestinamąjį nuomojamo / naudojamo žemės ūkio, miškų ūkio, namų valdos žemės sklypo dydį. Taikant šią lengvatą prie darbingų asmenų nepriskiriami mokymo įstaigų dieninių skyrių moksleiviai bei studentai iki 24 metų amžiaus;

17.2. fiziniai asmenys atleidžiami nuo mokesčio mokėjimo, jeigu jis mažesnis nei 1 (vienas) Eur.

18. Kai žemės nuomininkai arba naudotojai, turintys teisę į mokesčio lengvatą, nuomoja / naudoja daugiau nei vieną žemės sklypą tos pačios savivaldybės teritorijoje, lengvata taikoma vienam didžiausios mokestinės vertės žemės sklypui.

19. Taryba nusprendžia neapmokestinti:

19.1. valstybinių mokslo ir mokymo įstaigų naudojamos žemės (išskyrus sklypus / žemės plotus, kuriuose vykdoma komercinė ir / ar ūkinė veikla);

19.2. biudžetinių įstaigų, veikiančių pagal Lietuvos Respublikos biudžetinių įstaigų įstatymą, naudojamos žemės (išskyrus sklypus / žemės plotus, kuriuose vykdoma komercinė ir / ar ūkinė veikla);

19.3. religinių bendruomenių, bendrijų ir centrų (išskyrus sklypus / žemės plotus, kuriuose vykdoma komercinė ir / ar ūkinė veikla) naudojamos žemės;

19.4. valstybės ir Savivaldybės sveikatos priežiūros įstaigų naudojamos žemės (išskyrus sklypus / žemės plotus, kuriuose vykdoma komercinė ir / ar ūkinė veikla);

19.5. daugiabučių namų (3 butai ir daugiau) užimtos žemės (išskyrus žemę po daugiabučiuose namuose juridinių asmenų nuosavybės teise valdomą nekilnojamuoju turtu ir fizinių asmenų komercinės ar ūkinės paskirties nuosavybės teise valdomu nekilnojamuoju turtu);

19.6. visuomenės poreikiams naudojamų sporto aikštynų, stadionų (išskyrus tuos, kurie yra apleisti ir neprižiūrimi), poilsio ir kultūros objektų užimamos žemės;

19.7. socialinių įmonių ir neįgaliųjų socialinių įmonių, veikiančių pagal Lietuvos Respublikos socialinių įmonių įstatymą, pagrindinei veiklai naudojamos žemės;

19.8. neįgaliųjų draugijų pagrindinei veiklai naudojamos žemės;

19.9. labdaros ir paramos fondų, veikiančių pagal Lietuvos Respublikos labdaros ir paramos fondų įstatymą, pagrindinei veiklai naudojamos žemės;

19.10. juridinių ir fizinių asmenų, veikiančių pagal Lietuvos Respublikos meno kūrėjo ir meno kūrėjų organizacijų statuso įstatymą, pagrindinei veiklai naudojamos žemės;

19.11. meno galerijų ir muziejų užimamos žemės;

19.12. vandenviečių sanitarinės apsaugos griežto režimo zonų žemės;

19.13. miestų, gyvenviečių nuotekų valymo įrenginių teritorijų su prie jų esančiomis dumblo laikymo aikštelėmis, nuotekų pumpavimo stočių ir šių objektų sanitarinių zonų žemės.

20. Valstybinės žemės neapmokestinimas, nustatytas 19 punkte, taikomas, jei nuomojama ar naudojama valstybinė žemė nėra neterminuotai ar ilgesniam kaip vieno mėnesio laikotarpiui perleista naudotis pelno siekiantiems asmenims.

21. Neapmokestinamų valstybinės žemės plotų ir sklypų, nurodytų taisyklių 19 punkte, nuomininkai / naudotojai neapmokestinamus plotus deklaruoja taisyklių III skyriuje nustatyta tvarka.

V SKYRIUS

VALSTYBINĖS ŽEMĖS NUOMOS MOKESČIO MOKĖJIMAS

22. Valstybinės žemės nuomos mokesčio mokėtojai einamųjų metų mokestį privalo sumokėti iki einamųjų metų lapkričio 15 dienos. Galimas avansinis mokesčio mokėjimas. Kiekvienas avansinis mokestis sudaro ¼ sumos, apskaičiuotos pagal šių taisyklių II skyriaus nuostatas. Avansiniai mokėjimai sumokami atitinkamai iki einamųjų metų kovo 31 dienos, birželio 30 dienos ir rugsėjo 30 dienos. Galutinis mokesčio sumokėjimo terminas yra einamųjų metų lapkričio 15 diena.

23. Jei Skyrius naudodamasis Geografine informacine sistema (GIS) ir kitomis viešai prieinamomis priemonėmis nustato, kad juridinis ar fizinis asmuo naudojasi (naudojosi) valstybine žeme ir nemoka (nemokėjo) valstybinės žemės nuomos mokesčio, valstybinės žemės nuomos mokestį Skyrius apskaičiuoja nuo naudojimosi žemės sklypu pradžios, bet ne daugiau kaip už penkis praėjusius mokestinius metus.

24. Jeigu asmuo nusiperka valstybinės žemės sklypą ir nuosavybės teises į jį iki birželio 30 d. įregistruoja Nekilnojamojo turto registre, už tuos metus žemės nuomos mokestis nemokamas. Jei asmuo įsigyja valstybinės žemės sklypą po liepos 1 d., valstybinės žemės nuomos mokestis mokamas už visus metus.

VI SKYRIUS

VALSTYBINĖS ŽEMĖS NUOMOS MOKESČIO PERMOKŲ IR NEPRIEMOKŲ ADMINISTRAVIMAS

25. Už laiku nesumokėtą mokestį arba jo dalį skaičiuojami delspinigiai 0,02 proc. už kiekvieną pavėluotą mokėti dieną nuo nesumokėtos mokesčio sumos. Delspinigiai pradedami skaičiuoti kitą dieną po to, kai baigėsi mokesčio sumokėjimo terminas, ir skaičiuojami už kiekvieną kalendorinę dieną ne ilgiau kaip 180 dienų.

26. Mokesčio mokėtojų sumokėtos sumos įskaitomos tokia tvarka:

26.1 mokesčio nepriemokos;

26.2. mokesčio nepriemokų delspinigiai;

26.3. mokestis.

27. Mokesčio permoka grąžinama mokesčio mokėtojui pateikus prašymą, kuris išnagrinėjamas ir sprendimas priimamas ne vėliau kaip per 15 darbo dienų nuo prašymo gavimo dienos. Mokėtojo prašymas grąžinti mokesčio permoką turi būti pateiktas iki artimiausio ateinančio mokestinio laikotarpio deklaracijos pateikimo termino pabaigos. Laiku nepateikus prašymo grąžinti mokesčio permoką, mokesčio permoka įskaitoma į artimiausią ateinantį mokestinį laikotarpį. Mokesčio permoka gali būti grąžinta, jeigu ji susidarė ne anksčiau kaip per einamuosius ir prieš juos einančius penkerius kalendorinius metus, skaičiuojant atgal nuo įskaitymo dienos, o kai yra mokesčio mokėtojo prašymas, – nuo šio prašymo pateikimo dienos. Prašymai grąžinti permokas priimami Vilniaus miesto savivaldybės administracijos E. miesto departamento Interesantų aptarnavimo skyriaus 16 arba 17 darbo vietoje, el. paštu [email protected] arba pasinaudojus elektronine paslauga „Prašymų dėl žemės nuomos mokesčio permokų grąžinimo bei dėl neteisingai sumokėtų mokesčių grąžinimo ir/ar užskaitymo priėmimas“.

VII SKYRIUS

VALSTYBINĖS ŽEMĖS NUOMOS MOKESČIO NEPRIEMOKŲ IŠIEŠKOJIMAS

28. Prašymus dėl valstybinės žemės nuomos mokesčio įsiskolinimo priteisimo Skyrius teikia Savivaldybės administracijos Teisės departamentui (toliau – Teisės departamentas), atsižvelgiant į Lietuvos Respublikos civilinio kodekso 7 skyriaus 1.125 straipsnio 9 punkte nustatytą ieškinio senaties terminą (5 metai).

29. Teikiant prašymą dėl valstybinės žemės nuomos mokesčio įsiskolinimo priteisimo pridedami šie dokumentai:

29.1. rašytinės valstybinės žemės nuomos sutarties kopija (valstybinės žemės nuomininkams). Rašytinės valstybinės žemės nuomos sutartys turi būti pateikiamos su priedais, kurie yra pridėti prie nuomos sutarties ir yra neatskiriama sutarties dalis;

29.2. žemės sklypo skyrimo dokumentai, Savivaldybės institucijų sprendimai, įsakymai ar potvarkiai dėl žemės sklypo duomenų nustatymo, ploto ir ribų nustatymo, dėl detaliojo plano tvirtinimo ir kt. (kai valstybinės žemės nuomos sutartis nėra sudaryta);

29.3. išrašas iš valstybės įmonės Registrų centro apie valstybės nuosavybės teise įregistruotus valstybinės žemės sklypus bei sudarytas žemės nuomos sutartis (nustatytas juridinis faktas);

29.4. nuomininko arba naudotojo įsiskolinimo už valstybinės žemės nuomą paskaičiavimas (sklypo plotas, mokestinė vertė, tarifas, laikotarpis);

29.5. mokesčio skaičiavimo pagrįstumą patvirtinantys dokumentai (mokėtojo kortelė);

29.6. delspinigių paskaičiavimą įrodantys dokumentai (mokėtojo kortelė);

29.7. procesinių palūkanų paskaičiavimą įrodantys dokumentai;

29.8. priminimai apie valstybinės žemės nuomos mokesčio įsiskolinimą ir dokumentai, įrodantys, kad priminimai buvo siųsti registruotu paštu;

29.9. dokumentai, kurių pagrindu nustatyta žemės sklypo mokestinė vertė. Pateikiant dokumentą reikia nurodyti konkrečią teisės akto nuostatą, kurios pagrindu konkrečiam žemės sklypui pritaikyta atitinkama mokestinė vertė;

29.10. kitus dokumentus, patvirtinančius, kad asmuo / įmonė nuomojasi arba naudojasi valstybine žeme ir nemoka valstybinės žemės nuomos mokesčio;

29.11. valstybinės žemės nuomos mokesčio administravimo taisyklės (skelbtos Teisės aktų registre).

30. Teisės departamentui pateikiamų dokumentų originalų arba jų kopijų tikrumas tvirtinamas Lietuvos Respublikos įstatymų nustatyta tvarka.

31. Po einamųjų metų birželio 1 d. Skyrius suformuoja nepriemokų suvestinę už praėjusius mokestinius metus. Pagal šią suvestinę ne vėliau kaip iki rugsėjo 1 d. siunčiami pranešimai mokėtojams apie įsiskolinimą ir prievolę sumokėti valstybinės žemės nuomos mokestį per 20 kalendorinių dienų nuo priminimo išsiuntimo dienos. Jei praėjus nustatytam terminui mokėtojas mokesčio nesumoka, siunčiamas priminimas registruotu laišku ir pradedamos įsiskolinimo išieškojimo procedūros. Taisyklių 29 punkte nurodyti dokumentai Teisės departamentui pateikiami ne vėliau kaip per 1 mėnesį nuo registruotame priminime nurodyto nepriemokos sumokėjimo termino pabaigos.

VIII SKYRIUS

BEVILTIŠKŲ SKOLŲ NURAŠYMAS

32. Beviltiškų skolų už valstybinės žemės nuomą pripažinimas, apskaičiavimas ir nurašymas vykdomas pagal Vilniaus miesto savivaldybės administracijos direktoriaus 2010 m. rugpjūčio 27 d. įsakymu Nr. 40-803 patvirtintą Vilniaus miesto savivaldybės administracijos beviltiškų skolų pripažinimo, apskaičiavimo ir nurašymo tvarkos aprašą.

IX SKYRIUS

BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS

33. Valstybinės žemės nuomotojai teikia savivaldybėms duomenis apie jų sudarytas valstybinės žemės nuomos sutartis. Duomenų teikimo tvarka nustatoma Skyriaus ir valstybinės žemės nuomotojų susitarimu.

34. Vilniaus miesto savivaldybės tarybos sprendimu pakeitus valstybinės žemės nuomos mokesčio tarifą, Skyrius informaciją skelbia Vilniaus miesto savivaldybės internetinėje svetainėje.

35. Asmenų skundai dėl mokesčio apskaičiavimo nagrinėjami teisės aktų nustatyta tvarka.

36. Skyrius prižiūri, kaip vykdoma valstybinės žemės nuomos sutarties, sudarytos Turto fondo vadovo ar jo įgalioto darbuotojo, sąlyga dėl žemės nuomos mokesčio mokėjimo, o nustačiusi pažeidimus reikalauja pažeidimų pašalinimo arba kreipiasi į Turto fondą dėl sutarties nutraukimo inicijavimo ir įstatymų nustatyta tvarka kreipiasi dėl nuostolių atlyginimo.

37. Taisykles įgyvendinančių subjektų veiksmai ir sprendimai gali būti skundžiami teisės aktų nustatyta tvarka.

38. Už Taisyklių nuostatų nevykdymą ar netinkamą vykdymą Taisykles įgyvendinantys subjektai atsako teisės aktų nustatyta tvarka.

39. Už tinkamą šių Taisyklių nuostatų įgyvendinimą atsakingas Vilniaus miesto savivaldybės administracijos Finansų ir strateginio planavimo departamento direktorius. Taisyklių nuostatų įgyvendinimo kontrolę vykdo Vilniaus miesto savivaldybės administracijos Vidaus audito skyrius.

40. Taisyklės gali būti keičiamos, papildomos ir pripažįstamos netekusiomis galios Vilniaus miesto savivaldybės tarybos sprendimu.