Savivaldybei nuosavybės teise priklausančio turto ataskaita (2017 m.)


Pagal 2017 m. gruodžio 31 d. duomenis
 (dokumentas atsisiųsti)


Savivaldybei nuosavybės teise priklausančio turto valdymo, naudojimo ir disponavimo juo ataskaitos rengimo tvarkos aprašo 1 priedas


VILNIAUS MIESTO SAVIVALDYBĖ

188710061, Konstitucijos pr. 3, Vilnius

SAVIVALDYBEI NUOSAVYBĖS TEISE PRIKLAUSANČIO TURTO ATASKAITA
PAGAL 2017 M. GRUODŽIO 31 D. DUOMENIS

2018-05-22  Nr. 1 (A121-12633/18(2.2.6.33E-FN4))


I. NEFINANSINIS TURTAS

(Pateikimo valiuta ir tikslumas: eurais)

Eil. nr. Rodiklio pavadinimas Savivaldybei nuosavybės teise
priklausantis turtas
balansinė vertė
praėjusių ataskaitinių
metų pabaigoje
balansinė vertė
ataskaitinių metų
pabaigoje
A. ILGALAIKIS TURTAS 1.062.434.761 1.076.694.808
1. Nematerialusis turtas 5.779.991 5.205.722
1.1. Plėtros darbai
1.2. Programinė įranga ir jos licencijos 1.228.538 987.667
1.3. Kitas nematerialusis turtas 3.707.561 2.944.438
1.4. Nebaigti projektai ir išankstiniai apmokėjimai 1.607.015 2.107.756
1.5. Prestižas 0 0
2. Ilgalaikis materialusis turtas 1.056.654.769 1.071.489.087
2.1. Žemė 47.861.809 49.811.399
2.2. Gyvenamieji pastatai (būstas) 47.632.447 53.641.046
2.3. Negyvenamieji pastatai 214.134.304 225.926.528
2.3.1. Administraciniai pastatai 13.950.146 12.666.260
2.3.2. Pramoniniai pastatai ir sandėliai 1.402.778 1.402.424
2.3.3. Švietimo ir mokslo įstaigų pastatai 148.559.164 158.095.998
2.3.4. Gydymo įstaigų pastatai 38.658.218 41.709.852
2.3.5. Kultūros ir sporto įstaigų pastatai 5.904.406 5.996.338
2.3.6. Kiti pastatai 5.659.592 6.055.656
2.4. Infrastruktūros ir kiti statiniai 540.078.869 596.215.552
2.4.1. Hidrotechniniai statiniai 2.083.619 2.216.695
2.4.2. Tiltai, viadukai 114.726.477 132.965.264
2.4.3. Automobilių ir kiti keliai 266.600.004 306.464.892
2.4.4. Sporto ir poilsio statiniai 16.598.784 16.066.895
2.4.5. Vamzdynai, ryšių ir elektros linijos 126.159.894 124.957.193
2.4.6. Kiti statiniai 13.910.091 13.544.613
2.5. Nekilnojamosios kultūros vertybės 39.240.485 49.326.746
2.6. Mašinos ir įrenginiai 3.349.483 3.620.926
2.6.1. Šilumos mašinos ir įrenginiai 440.607 416.681
2.6.2. Kitos jėgos mašinos ir įrenginiai 110.753 80.107
2.6.3. Darbo mašinos ir įrenginiai 353.355 280.531
2.6.4. Kitos mašinos ir įrenginiai 2.444.767 2.843.607
2.7. Transporto priemonės 557.296 906.259
2.8. Kilnojamosios kultūros vertybės 270.652 425.401
2.9. Baldai ir biuro įranga 2.657.006 3.068.215
2.10. Kitas ilgalaikis materialusis turtas 3.612.210 3.392.463
2.11. Nebaigta statyba ir išankstiniai apmokėjimai 157.260.208 85.154.552
B. BIOLOGINIS TURTAS 1.056.547 2.262.028
C. TRUMPALAIKIS TURTAS 1.295.894 1.566.764
1. Atsargos 1.295.894 1.566.764
1.1. Strateginės ir neliečiamosios atsargos 0 0
1.2. Medžiagos, žaliavos ir ūkinis inventorius 1.272.365 1.520.144
1.3. Nebaigta gaminti produkcija ir nebaigtos vykdyti sutartys 1.377 1.087
1.4. Pagaminta produkcija ir turtas skirtas parduoti (perduoti) 22.152 45.533
1.5. Ilgalaikis materialusis ir biologinis turtas, skirtas parduoti 0 0
D. NEFINANSINIS TURTAS IŠ VISO
(A, B, C eilučių suma)
1.064.787.202 1.080.523.600


II. FINANSINIS TURTAS

Eil. nr. Rodiklio pavadinimas Savivaldybei nuosavybės teise priklausantis turtas
balansinė vertė
praėjusių ataskaitinių
metų pabaigoje
balansinė vertė
ataskaitinių metų
pabaigoje
A.
ILGALAIKIS FINANSINIS TURTAS 365.662.631 410.799.607
1. Investicijos į nuosavybės vertybinius popierius 355.557.665 386.676.526
1.1. Investicijos į kontroliuojamas viešąsias įstaigas, priskiriamas prie viešojo sektoriaus subjektų 4.038.539 4.038.539
1.2. Investicijos į kontroliuojamas viešąsias įstaigas, nepriskiriamas prie viešojo sektoriaus subjektų 4.060.033 3.912.224
1.3. Investicijos į kontroliuojamas akcines ir uždarąsias akcines bendroves 287.159.657 318.330.750
1.4. Investicijos į Savivaldybės įmones 59.395.238 59.677.113
1.5. Investicijos į kitus subjektus 904.198 717.900
2. Po vienų metų gautinos sumos 10.081.269 21.734.633
3. Kitas ilgalaikis finansinis turtas 23.697 2.388.448
B. TRUMPALAIKIS FINANSINIS TURTAS 108.974.911 121.170.813
1. Pinigai ir pinigų ekvivalentai 27.630.033 53.513.238
2. Išankstiniai apmokėjimai 10.611.066 12.012.517
3. Per vienus metus gautinos sumos 70.733.812 55.645.058
C. FINANSINIS TURTAS IŠ VISO
(A ir B eilučių suma)
474.637.542 531.970.420

Administracijos direktorius Povilas Poderskis

Finansų ir strateginio planavimo departamento direktorius Darius Leišys

 


Pagal 2018 m. gruodžio 31 d. duomenis »