Savivaldybei nuosavybės teise priklausančio turto ataskaita (2018)

 


Savivaldybei nuosavybės teise priklausančio turto
valdymo, naudojimo ir disponavimo juo ataskaitos
rengimo tvarkos aprašo 1 priedas

VILNIAUS MIESTO SAVIVALDYBĖ

188710061, Konstitucijos pr. 3, Vilnius

SAVIVALDYBEI NUOSAVYBĖS TEISE PRIKLAUSANČIO TURTO ATASKAITA
PAGAL 2018 M. GRUODŽIO 31 D. DUOMENIS

2019-06-06 Nr. 1 (A121-11241/19(2.2.6.33E-FN4))


I. NEFINANSINIS TURTAS

(Pateikimo valiuta ir tikslumas: eurais)

Eil. nr. Rodiklio pavadinimas Savivaldybei nuosavybės teise priklausantis turtas
balansinė vertė
praėjusių ataskaitinių
metų pabaigoje
balansinė vertė
ataskaitinių
metų pabaigoje
A. ILGALAIKIS TURTAS 1.076.694.808 1.125.856.168
1. Nematerialusis turtas 5.205.722 7.195.571
1.1. Plėtros darbai 4.486
1.2. Programinė įranga ir jos licencijos 987.667 2.283.086
1.3. Kitas nematerialusis turtas 2.110.299 2.258.224
1.4. Nebaigti projektai ir išankstiniai apmokėjimai 2.107.756 2.649.775
1.5. Prestižas 0 0
2. Ilgalaikis materialusis turtas 1.071.489.087 1.118.660.597
2.1. Žemė 49.811.399 52.106.705
2.2. Gyvenamieji pastatai (būstas) 53.641.046 53.845.788
2.3. Negyvenamieji pastatai 225.926.528 236.233.990
2.3.1. Administraciniai pastatai 12.666.260 15.417.336
2.3.2. Pramoniniai pastatai ir sandėliai 1.402.424 1.378.202
2.3.3. Švietimo ir mokslo įstaigų pastatai 158.095.998 164.270.751
2.3.4. Gydymo įstaigų pastatai 41.709.852 42.163.526
2.3.5. Kultūros ir sporto įstaigų pastatai 5.996.338 6.107.219
2.3.6. Kiti pastatai 6.055.656 6.896.956
2.4. Infrastruktūros ir kiti statiniai 596.215.552 590.574.432
2.4.1. Hidrotechniniai statiniai 2.216.695 2.115.749
2.4.2. Tiltai, viadukai 132.965.264 130.302.195
2.4.3. Automobilių ir kiti keliai 306.464.892 305.789.290
2.4.4. Sporto ir poilsio statiniai 16.066.895 15.299.568
2.4.5. Vamzdynai, ryšių ir elektros linijos 124.957.193 123.477.735
2.4.6. Kiti statiniai 13.544.613 13.589.895
2.5. Nekilnojamosios kultūros vertybės 49.326.746 52.140.162
2.6. Mašinos ir įrenginiai 3.620.926 4.733.482
2.6.1. Šilumos mašinos ir įrenginiai 416.681 392.695
2.6.2. Kitos jėgos mašinos ir įrenginiai 80.107 99.485
2.6.3. Darbo mašinos ir įrenginiai 280.531 277.871
2.6.4. Kitos mašinos ir įrenginiai 2.843.607 3.963.430
2.7. Transporto priemonės 906.259 1.672.907
2.8. Kilnojamosios kultūros vertybės 425.401 620.685
2.9. Baldai ir biuro įranga 3.068.215 3.591.638
2.10. Kitas ilgalaikis materialusis turtas 3.392.463 6.313.807
2.11. Nebaigta statyba ir išankstiniai apmokėjimai 85.154.552 116.826.999
B. BIOLOGINIS TURTAS 2.262.028 2.513.551
C. TRUMPALAIKIS TURTAS 1.566.764 1.817.415
1. Atsargos 1.566.764 1.817.415
1.1. Strateginės ir neliečiamosios atsargos 0 0
1.2. Medžiagos, žaliavos ir ūkinis inventorius 1.520.144 1.798.375
1.3. Nebaigta gaminti produkcija ir nebaigtos vykdyti sutartys 1.087 0
1.4. Pagaminta produkcija ir turtas skirtas parduoti (perduoti) 45.533 19.040
1.5. Ilgalaikis materialusis ir biologinis turtas, skirtas parduoti 0 0
D. NEFINANSINIS TURTAS
IŠ VISO (A, B, C eilučių suma)
1.080.523.600 1.130.187.134


II. FINANSINIS TURTAS

Eil. nr. Rodiklio pavadinimas Savivaldybei nuosavybės teise priklausantis turtas
balansinė vertė
praėjusių ataskaitinių
metų pabaigoje
balansinė vertė
ataskaitinių metų
pabaigoje
A. ILGALAIKIS FINANSINIS TURTAS 410.799.607 413.909.985
1. Investicijos į nuosavybės vertybinius popierius 386.676.526 404.701.218
1.1. Investicijos į kontroliuojamas viešąsias įstaigas, priskiriamas prie viešojo sektoriaus subjektų 4.038.539 4.038.539
1.2. Investicijos į kontroliuojamas viešąsias įstaigas, nepriskiriamas prie viešojo sektoriaus subjektų 3.912.224 4.220.143
1.3. Investicijos į kontroliuojamas akcines ir uždarąsias akcines bendroves 318.330.750 331.402.774
1.4. Investicijos į Savivaldybės įmones 59.677.113 64.335.881
1.5. Investicijos į kitus subjektus 717.900 703.881
2. Po vienų metų gautinos sumos 21.734.633 8.629.707
3. Kitas ilgalaikis finansinis turtas 2.388.448 579.060
B. TRUMPALAIKIS FINANSINIS TURTAS 121.170.813 112.892.568
1. Pinigai ir pinigų ekvivalentai 53.513.238 55.321.388
2. Išankstiniai apmokėjimai 12.012.517 12.241.407
3. Per vienus metus gautinos sumos 55.645.058 45.329.773
C. FINANSINIS TURTAS
IŠ VISO (A ir B eilučių suma)
531.970.420 526.802.553

 

Administracijos direktorius Povilas Poderskis

Finansų ir strateginio planavimo departamento Darius Leišys

 


Pagal 2019m. gruodžio 31 d. duomenis »

Pagal 2017 m. gruodžio 31 d. duomenis »