Savivaldybei nuosavybės teise priklausančio turto ataskaita (2019)


Pagal 2019 m. gruodžio 31 d. duomenis
(dokumentas atsisiųsti)


Savivaldybei nuosavybės teise priklausančio turto valdymo, naudojimo ir disponavimo juo ataskaitos rengimo tvarkos aprašo 1 priedas

VILNIAUS MIESTO SAVIVALDYBĖ

188710061, Konstitucijos pr. 3, Vilnius

SAVIVALDYBEI NUOSAVYBĖS TEISE PRIKLAUSANČIO TURTO ATASKAITA
PAGAL 2019 M. GRUODŽIO 31 D. DUOMENIS

2020-06- Nr. 1 (A121-13293/20(2.2.6.33E-AD26))

 

I. NEFINANSINIS TURTAS

(Pateikimo valiuta ir tikslumas: eurais)

Eil. nr. Rodiklio pavadinimas Savivaldybei nuosavybės teise priklausantis turtas
balansinė vertė praėjusių ataskaitinių metų pabaigoje balansinė vertė ataskaitinių metų pabaigoje
A. ILGALAIKIS TURTAS 1.125.856.168 1.171.632.850
1. Nematerialusis turtas 7.195.571 6.958.795
1.1. Plėtros darbai 4.486 2.903
1.2. Programinė įranga ir jos licencijos 2.283.086 1.879.546
1.3. Kitas nematerialusis turtas 2.258.224 2.841.783
1.4. Nebaigti projektai ir išankstiniai apmokėjimai 2.649.775 2.234.564
1.5. Prestižas 0 0
2. Ilgalaikis materialusis turtas 1.118.660.597 1.164.674.054
2.1. Žemė 52.106.705 54.156.749
2.2. Gyvenamieji pastatai (būstas) 53.845.788 56.247.386
2.3. Negyvenamieji pastatai 236.233.990 241.959.443
2.3.1. Administraciniai pastatai 15.417.336 15.450.991
2.3.2. Pramoniniai pastatai ir sandėliai 1.378.202 1.363.474
2.3.3. Švietimo ir mokslo įstaigų pastatai 164.270.751 165.566.045
2.3.4. Gydymo įstaigų pastatai 42.163.526 41.566.996
2.3.5. Kultūros ir sporto įstaigų pastatai 6.107.219 12.175.669
2.3.6. Kiti pastatai 6.896.956 5.836.269
2.4. Infrastruktūros ir kiti statiniai 590.574.432 594.261.792
2.4.1. Hidrotechniniai statiniai 2.115.749 2.163.155
2.4.2. Tiltai, viadukai 130.302.195 126.175.936
2.4.3. Automobilių ir kiti keliai 305.789.290 309.200.221
2.4.4. Sporto ir poilsio statiniai 15.299.568 17.409.430
2.4.5. Vamzdynai, ryšių ir elektros linijos 123.477.735 123.704.384
2.4.6. Kiti statiniai 13.589.895 15.608.665
2.5. Nekilnojamosios kultūros vertybės 52.140.162 52.696.369
2.6. Mašinos ir įrenginiai 4.733.482 5.328.529
2.6.1. Šilumos mašinos ir įrenginiai 392.695 369.231
2.6.2. Kitos jėgos mašinos ir įrenginiai 99.485 305.661
2.6.3. Darbo mašinos ir įrenginiai 277.871 303.932
2.6.4. Kitos mašinos ir įrenginiai 3.963.430 4.349.705
2.7. Transporto priemonės 1.672.907 3.894.477
2.8. Kilnojamosios kultūros vertybės 620.685 604.419
2.9. Baldai ir biuro įranga 3.591.638 4.558.115
2.10. Kitas ilgalaikis materialusis turtas 6.313.807 7.497.128
2.11. Nebaigta statyba ir išankstiniai apmokėjimai 116.826.999 143.469.646
B. BIOLOGINIS TURTAS 2.513.551 2.749.533
C. TRUMPALAIKIS TURTAS 1.817.415 2.249.979
1. Atsargos 1.817.415 2.249.979
1.1. Strateginės ir neliečiamosios atsargos 0 0
1.2. Medžiagos, žaliavos ir ūkinis inventorius 1.798.375 2.230.487
1.3. Nebaigta gaminti produkcija ir nebaigtos vykdyti
sutartys
0 0
1.4. Pagaminta produkcija ir turtas skirtas parduoti
(perduoti)
19.040 19.492
1.5. Ilgalaikis materialusis ir biologinis turtas, skirtas
parduoti
0 0
D. NEFINANSINIS TURTAS IŠ VISO (A, B, C eilučių suma) 1.130.187.134 1.176.632.362

II. FINANSINIS TURTAS

Eil. nr. Rodiklio pavadinimas Savivaldybei nuosavybės teise priklausantis turtas
balansinė vertė praėjusių ataskaitinių metų pabaigoje balansinė vertė ataskaitinių metų pabaigoje
A. ILGALAIKIS FINANSINIS TURTAS 413.909.985 428.322.820
1.
Investicijos į nuosavybės vertybinius popierius
404.701.218 418.805.063
1.1. Investicijos į kontroliuojamas viešąsias įstaigas,
priskiriamas prie viešojo sektoriaus subjektų
4.038.539 6.067.149
1.2. Investicijos į kontroliuojamas viešąsias įstaigas,
nepriskiriamas prie viešojo sektoriaus subjektų
4.220.143 0,00
1.3. Investicijos į kontroliuojamas akcines ir uždarąsias
akcines bendroves
331.402.774 346.653.598
1.4. Investicijos į Savivaldybės įmones 64.335.881 63.507.522
1.5. Investicijos į kitus subjektus 703.881 2.576.794
2. Po vienų metų gautinos sumos 8.629.707 7.796.755
3. Kitas ilgalaikis finansinis turtas 579.060 1.721.002
B. TRUMPALAIKIS FINANSINIS TURTAS 112.892.568 227.628.675
1. Pinigai ir pinigų ekvivalentai 55.321.388 62.702.731
2. Išankstiniai apmokėjimai 12.241.407 11.495.685
3. Per vienus metus gautinos sumos 45.329.773 153.430.259
C. FINANSINIS TURTAS IŠ VISO (A ir B eilučių suma) 526.802.553 655.951.495

Administracijos direktorius Povilas Poderskis

Apskaitos skyriaus vedėja Audronė Beleckienė

 


Pagal 2018 m. gruodžio 31 d. duomenis »

Pagal 2017 m. gruodžio 31 d. duomenis »