Savivaldybei nuosavybės teise priklausančio turto ataskaita (2020)

Pagal 2020 m. gruodžio 31 d. duomenis (dokumentas atsisiųsti)


Savivaldybei nuosavybės teise priklausančio turto valdymo, naudojimo ir disponavimo juo ataskaitos rengimo tvarkos aprašo 1 priedas

 

VILNIAUS MIESTO SAVIVALDYBĖ

188710061, Konstitucijos pr. 3, Vilnius

SAVIVALDYBEI NUOSAVYBĖS TEISE PRIKLAUSANČIO TURTO ATASKAITA
PAGAL 2020 M. GRUODŽIO 31 D. DUOMENIS

2020-12-31 Nr. A89-762/21(2.2.6.33E-AD26)


I. NEFINANSINIS TURTAS

(Pateikimo valiuta ir tikslumas: eurais)

Eil. nr. Rodiklio pavadinimas Savivaldybei nuosavybės teise priklausantis turtas
balansinė vertė ataskaitinių 2020 metų pabaigoje balansinė vertė praėjusių ataskaitinių 2019 metų pabaigoje
A. ILGALAIKIS TURTAS 1.230.162.030 1.171.632.850
1. Nematerialusis turtas 7.531.267 6.958.795
1.1. Plėtros darbai 1.320 2.903
1.2. Programinė įranga ir jos licencijos 1.782.800 1.879.546
1.3. Kitas nematerialusis turtas 3.189.643 2.841.783
1.4. Nebaigti projektai ir išankstiniai apmokėjimai 2.557.504 2.234.564
1.5. Prestižas 0 0
2. Ilgalaikis materialusis turtas 1.222.630.762 1.164.674.054
2.1. Žemė 56.523.041 54.156.749
2.2. Gyvenamieji pastatai (būstas) 57.456.450 56.247.386
2.3. Negyvenamieji pastatai 211.293.703 241.959.443
2.3.1. Administraciniai pastatai 14.920.104 15.450.991
2.3.2. Pramoniniai pastatai ir sandėliai 1.345.946 1.363.474
2.3.3. Švietimo ir mokslo įstaigų pastatai 178.313.690 165.566.045
2.3.4. Gydymo įstaigų pastatai 4.170.577 41.566.996
2.3.5. Kultūros ir sporto įstaigų pastatai 5.958.154 12.175.669
2.3.6. Kiti pastatai 6.585.233 5.836.269
2.4. Infrastruktūros ir kiti statiniai 591.031.965 594.261.792
2.4.1. Hidrotechniniai statiniai 2.079.259 2.163.155
2.4.2. Tiltai, viadukai 122.794.569 126.175.936
2.4.3. Automobilių ir kiti keliai 309.009.344 309.200.221
2.4.4. Sporto ir poilsio statiniai 17.382.441 17.409.430
2.4.5. Vamzdynai, ryšių ir elektros linijos 125.982.500 123.704.384
2.4.6. Kiti statiniai 13.783.852 15.608.665
2.5. Nekilnojamosios kultūros vertybės 66.719.785 52.696.369
2.6. Mašinos ir įrenginiai 6.772.888 5.328.529
2.6.1. Šilumos mašinos ir įrenginiai 350.696 369.231
2.6.2. Kitos jėgos mašinos ir įrenginiai 340.783 305.661
2.6.3. Darbo mašinos ir įrenginiai 216.576 303.932
2.6.4. Kitos mašinos ir įrenginiai 5.864.832 4.349.705
2.7. Transporto priemonės 3.483.461 3.894.477
2.8. Kilnojamosios kultūros vertybės 1.414.664 604.419
2.9. Baldai ir biuro įranga 5.806.461 4.558.115
2.10. Kitas ilgalaikis materialusis turtas 7.981.063 7.497.128
2.11. Nebaigta statyba ir išankstiniai apmokėjimai 214.147.281 143.469.646
B. BIOLOGINIS TURTAS 2.714.795 2.749.533
C. TRUMPALAIKIS TURTAS 6.499.913 2.249.979
1. Atsargos 6.499.913 2.249.979
1.1. Strateginės ir neliečiamosios atsargos 0 0
1.2. Medžiagos, žaliavos ir ūkinis inventorius 3.397.373 2.230.487
1.3. Nebaigta gaminti produkcija ir nebaigtos vykdyti sutartys 0 0
1.4. Pagaminta produkcija ir turtas skirtas parduoti (perduoti) 3.102.540 19.492
1.5. Ilgalaikis materialusis ir biologinis turtas, skirtas parduoti 0 0
D. NEFINANSINIS TURTASIŠ VISO (A, B, C eilučių suma) 1.239.376.738 1.176.632.362

II. FINANSINIS TURTAS

Eil. nr. Rodiklio pavadinimas Savivaldybei nuosavybės teise priklausantis turtas
balansinė vertė ataskaitinių 2020 m. pabaigoje balansinė vertė praėjusių ataskaitinių 2019 m. pabaigoje
A. ILGALAIKIS FINANSINIS TURTAS 449.111.463 428.322.820
1. Investicijos į nuosavybės vertybinius popierius 442.511.966 418.805.063
1.1. Investicijos į kontroliuojamas viešąsias įstaigas, priskiriamas prie viešojo sektoriaus subjektų 15.165.783 6.067.149
1.2. Investicijos į kontroliuojamas viešąsias įstaigas, nepriskiriamas prie viešojo sektoriaus subjektų 57.924 0,00
1.3. Investicijos į kontroliuojamas akcines ir uždarąsias akcines bendroves 362.271.465 346.653.598
1.4. Investicijos į Savivaldybės įmones 64.301.861 63.507.522
1.5. Investicijos į kitus subjektus 714.933 2.576.794
2. Po vienų metų gautinos sumos 5.514.905 7.796.755
3. Kitas ilgalaikis finansinis turtas 1.084.592 1.721.002
B. TRUMPALAIKIS FINANSINIS TURTAS 265.758.514 227.628.675
1. Pinigai ir pinigų ekvivalentai 76.322.885 62.702.731
2. Išankstiniai apmokėjimai 11.454.106 11.495.685
3. Per vienus metus gautinos sumos 177.981.523 153.430.259
C. FINANSINIS TURTAS IŠ VISO (A ir B eilučių suma) 714.869.977 655.951.495

 

Administracijos direktorius           Lina Koriznienė

Apskaitos skyriaus vedėja Audronė Beleckienė

 


Pagal 2019 m. gruodžio 31 d. duomenis »

Pagal 2018 m. gruodžio 31 d. duomenis »

Pagal 2017 m. gruodžio 31 d. duomenis »