Savivaldybei nuosavybės teise priklausančio turto ataskaita (2021)

Pagal 2021 m. gruodžio 31 d. duomenis (dokumentas atsisiųsti)


Savivaldybei nuosavybės teise priklausančio turto valdymo, naudojimo ir disponavimo juo ataskaitos rengimo tvarkos aprašo 1 priedas

VILNIAUS MIESTO SAVIVALDYBĖ

188710061, Konstitucijos pr. 3, Vilnius

SAVIVALDYBEI NUOSAVYBĖS TEISE PRIKLAUSANČIO TURTO ATASKAITA
PAGAL 2021 M. GRUODŽIO 31 D. DUOMENIS

2022-06-01 Nr. A89-662/22(2.2.6.33E-AD26)

 

I. NEFINANSINIS TURTAS

(Pateikimo valiuta ir tikslumas: eurais)

Eil. nr. Rodiklio pavadinimas Savivaldybei nuosavybės teise priklausantis turtas
balansinė vertė
ataskaitinių
2021 metų pabaigoje
balansinė vertė
praėjusių ataskaitinių
2020 metų pabaigoje
A. ILGALAIKIS TURTAS 1.301.225.670 1.230.162.030
1. Nematerialusis turtas 7.905.052 7.531.267
1.1. Plėtros darbai 0 1.320
1.2. Programinė įranga ir jos licencijos 2.127.837 1.782.800
1.3. Kitas nematerialusis turtas 1.858.891 3.189.643
1.4. Nebaigti projektai ir išankstiniai apmokėjimai 3.918.324 2.557.504
1.5. Prestižas 0 0
2. Ilgalaikis materialusis turtas 1.293.320.619 1.222.630.762
2.1. Žemė 61.940.837 56.523.041
2.2. Gyvenamieji pastatai (būstas) 61.095.899 57.456.450
2.3. Negyvenamieji pastatai 222.384.594 211.293.703
2.3.1. Administraciniai pastatai 14.042.819 14.920.104
2.3.2. Pramoniniai pastatai ir sandėliai 1.723.203 1.345.946
2.3.3. Švietimo ir mokslo įstaigų pastatai 186.157.487 178.313.690
2.3.4. Gydymo įstaigų pastatai 4.380.174 4.170.577
2.3.5. Kultūros ir sporto įstaigų pastatai 9.655.751 5.958.154
2.3.6. Kiti pastatai 6.425.159 6.585.233
2.4. Infrastruktūros ir kiti statiniai 627.916.275 591.031.965
2.4.1. Hidrotechniniai statiniai 2.203.768 2.079.259
2.4.2. Tiltai, viadukai 118.719.539 122.794.569
2.4.3. Automobilių ir kiti keliai 349.529.383 309.009.344
2.4.4. Sporto ir poilsio statiniai 16.766.012 17.382.441
2.4.5. Vamzdynai, ryšių ir elektros linijos 126.679.917 125.982.500
2.4.6. Kiti statiniai 14.017.656 13.783.852
2.5. Nekilnojamosios kultūros vertybės 75.567.727 66.719.785
2.6. Mašinos ir įrenginiai 6.155.979 6.772.888
2.6.1. Šilumos mašinos ir įrenginiai 328.515 350.696
2.6.2. Kitos jėgos mašinos ir įrenginiai 325.560 340.783
2.6.3. Darbo mašinos ir įrenginiai 228.229 216.576
2.6.4. Kitos mašinos ir įrenginiai 5.273.675 5.864.832
2.7. Transporto priemonės 2.867.936 3.483.461
2.8. Kilnojamosios kultūros vertybės 1.506.395 1.414.664
2.9. Baldai ir biuro įranga 6.333.132 5.806.461
2.10. Kitas ilgalaikis materialusis turtas 8.413.203 7.981.063
2.11. Nebaigta statyba ir išankstiniai apmokėjimai 219.138.641 214.147.281
B. BIOLOGINIS TURTAS 460.339 2.714.795
C. TRUMPALAIKIS TURTAS 5.596.437 6.499.913
1. Atsargos 5.596.437 6.499.913
1.1. Strateginės ir neliečiamosios atsargos 0 0
1.2. Medžiagos, žaliavos ir ūkinis inventorius 3.225.235 3.397.373
1.3. Nebaigta gaminti produkcija ir nebaigtos vykdyti sutartys 0 0
1.4. Pagaminta produkcija ir turtas skirtas parduoti (perduoti) 2.371.202 3.102.540
1.5. Ilgalaikis materialusis ir biologinis turtas, skirtas parduoti 0 0
D. NEFINANSINIS TURTASIŠ VISO (A, B, C eilučių suma) 1.307.282.446 1.239.376.738
 

II. FINANSINIS TURTAS

Eil. nr. Rodiklio pavadinimas Savivaldybei nuosavybės teise priklausantis turtas
balansinė vertė
ataskaitinių
2021 m. pabaigoje
balansinė vertė
praėjusių ataskaitinių
2020 m. pabaigoje
A. ILGALAIKIS FINANSINIS TURTAS 593.428.268 449.111.463
1. Investicijos į nuosavybės vertybinius popierius 590.452.098 442.511.966
1.1. Investicijos į kontroliuojamas viešąsias įstaigas, priskiriamas prie viešojo sektoriaus subjektų 15.165.790 15.165.783
1.2. Investicijos į kontroliuojamas viešąsias įstaigas, nepriskiriamas prie viešojo sektoriaus subjektų 57.924 57.924
1.3. Investicijos į kontroliuojamas akcines ir uždarąsias akcines bendroves 508.241.092 362.271.465
1.4. Investicijos į Savivaldybės įmones 66.642.628 64.301.861
1.5. Investicijos į kitus subjektus 344.664 714.933
2. Po vienų metų gautinos sumos 1.970.044 5.514.905
3. Kitas ilgalaikis finansinis turtas 1.006.126 1.084.592
B. TRUMPALAIKIS FINANSINIS TURTAS 329.482.739 265.758.514
1. Pinigai ir pinigų ekvivalentai 119.597.571 76.322.885
2. Išankstiniai apmokėjimai 11.701.778 11.454.106
3. Per vienus metus gautinos sumos 198.183.390 177.981.523
C. FINANSINIS TURTAS IŠ VISO (A ir B eilučių suma) 922.911.007 714.869.977

 

Administracijos direktorius           Lina Koriznienė

Apskaitos skyriaus vedėja           Audronė Beleckienė

 


Pagal 2020 m. gruodžio 31 d. duomenis »

Pagal 2019 m. gruodžio 31 d. duomenis »

Pagal 2018 m. gruodžio 31 d. duomenis »

Pagal 2017 m. gruodžio 31 d. duomenis »