Savivaldybei nuosavybės teise priklausančio turto ataskaita (2022)

Pagal 2022 m. gruodžio 31 d. duomenis (dokumentas atsisiųsti)


Savivaldybei nuosavybės teise priklausančio turto valdymo, naudojimo ir disponavimo juo ataskaitos rengimo tvarkos aprašo 1 priedas

 

VILNIAUS MIESTO SAVIVALDYBĖ

188710061, Konstitucijos pr. 3, Vilnius

SAVIVALDYBEI  NUOSAVYBĖS  TEISE  PRIKLAUSANČIO  TURTO  ATASKAITA

PAGAL 2022 M. GRUODŽIO 31 D. DUOMENIS

 2023-06-01  Nr. A89-916/23(2.2.6.33E-AD26)

 

I. NEFINANSINIS TURTAS

(Pateikimo valiuta ir tikslumas: eurais)

Eil. nr. Rodiklio pavadinimas Savivaldybei nuosavybės teise priklausantis turtas
balansinė vertė
ataskaitinių
2022 metų pabaigoje
balansinė vertė
praėjusių ataskaitinių
2021 metų pabaigoje
A. ILGALAIKIS TURTAS 1.306.844.223 1.301.225.670
1. Nematerialusis turtas 12.592.350 7.905.052
1.1. Plėtros darbai 0 0
1.2. Programinė įranga ir jos licencijos 3.633.781 2.127.837
1.3. Kitas nematerialusis turtas 1.563.962 1.858.891
1.4. Nebaigti projektai ir išankstiniai apmokėjimai 7.394.607 3.918.324
1.5. Prestižas 0 0
2. Ilgalaikis materialusis turtas 1.294.251.874 1.293.320.619
2.1. Žemė 47.313.041 61.940.837
2.2. Gyvenamieji pastatai (būstas) 70.715.943 61.095.899
2.3. Negyvenamieji pastatai 228.190.246 222.384.594
2.3.1. Administraciniai pastatai 16.497.956 14.042.819
2.3.2. Pramoniniai pastatai ir sandėliai 1.369.483 1.723.203
2.3.3. Švietimo ir mokslo įstaigų pastatai 185.425.218 186.157.487
2.3.4. Gydymo įstaigų pastatai 4.264.483 4.380.174
2.3.5. Kultūros ir sporto įstaigų pastatai 9.352.722 9.655.751
2.3.6. Kiti pastatai 11.280.384 6.425.159
2.4. Infrastruktūros ir kiti statiniai 570.140.183 627.916.275
2.4.1. Hidrotechniniai statiniai 2.459.565 2.203.768
2.4.2. Tiltai, viadukai 114.701.086 118.719.539
2.4.3. Automobilių ir kiti keliai 348.719.096 349.529.383
2.4.4. Sporto ir poilsio statiniai 25.412.032 16.766.012
2.4.5. Vamzdynai, ryšių ir elektros linijos 62.715.221 126.679.917
2.4.6. Kiti statiniai 16.133.183 14.017.656
2.5. Nekilnojamosios kultūros vertybės 83.492.603 75.567.727
2.6. Mašinos ir įrenginiai 6.338.601 6.155.979
2.6.1. Šilumos mašinos ir įrenginiai 121.543 328.515
2.6.2. Kitos jėgos mašinos ir įrenginiai 401.406 325.560
2.6.3. Darbo mašinos ir įrenginiai 195.301 228.229
2.6.4. Kitos mašinos ir įrenginiai 5.620.351 5.273.675
2.7. Transporto priemonės 1.288.968 2.867.936
2.8. Kilnojamosios kultūros vertybės 1.790.595 1.506.395
2.9. Baldai ir biuro įranga 10.144.473 6.333.132
2.10. Kitas ilgalaikis materialusis turtas 13.122.164 8.413.203
2.11. Nebaigta statyba ir išankstiniai apmokėjimai 261.715.057 219.138.641
B. BIOLOGINIS TURTAS 402.675 460.339
C. TRUMPALAIKIS TURTAS 5.765.395 5.596.437
1. Atsargos 5.765.395 5.596.437
1.1. Strateginės ir neliečiamosios atsargos 0 0
1.2. Medžiagos, žaliavos ir ūkinis inventorius 3.061.592 3.225.235
1.3. Nebaigta gaminti produkcija ir nebaigtos vykdyti sutartys 0 0
1.4. Pagaminta produkcija ir turtas skirtas parduoti (perduoti) 2.654.832 2.371.202
1.5. Ilgalaikis materialusis ir biologinis turtas, skirtas parduoti 48.971 0
D. NEFINANSINIS TURTAS

 IŠ VISO (A, B, C eilučių suma)

1.313.012.293 1.307.282.446
 

II. FINANSINIS TURTAS

Eil. nr. Rodiklio pavadinimas Savivaldybei nuosavybės teise priklausantis turtas
balansinė vertė
ataskaitinių
2022 m. pabaigoje
balansinė vertė
praėjusių ataskaitinių
2021 metų pabaigoje
A.   ILGALAIKIS FINANSINIS TURTAS 702.915.800 593.428.268
1.   Investicijos į nuosavybės vertybinius popierius 696.339.579 590.452.098
1.1. Investicijos į kontroliuojamas viešąsias įstaigas, priskiriamas prie viešojo sektoriaus subjektų 15.165.793 15.165.790
1.2. Investicijos į kontroliuojamas viešąsias įstaigas, nepriskiriamas prie viešojo sektoriaus subjektų 57.924 57.924
1.3. Investicijos į kontroliuojamas akcines ir uždarąsias akcines bendroves 597.431.478 508.241.092
1.4. Investicijos į Savivaldybės įmones 83.320.462 66.642.628
1.5. Investicijos į kitus subjektus 363.922 344.664
2. Po vienų metų gautinos sumos 3.981.801 1.970.044
3. Kitas ilgalaikis finansinis turtas 2.594.420 1.006.126
B.   TRUMPALAIKIS FINANSINIS TURTAS 302.292.555 329.482.739
1. Pinigai ir pinigų ekvivalentai 134.433.337 119.597.571
2. Išankstiniai apmokėjimai 3.953.626 11.701.778
3. Per vienus metus gautinos sumos 163.905.592 198.183.390
C. FINANSINIS TURTAS

IŠ VISO (A ir B eilučių suma)

1.005.208.355 922.911.007

 

Administracijos direktorius                                                                              Adomas Bužinskas

Apskaitos skyriaus vedėja                                                                                Audronė Beleckienė

 

 


Pagal 2021 m. gruodžio 31 d. duomenis »

Pagal 2020 m. gruodžio 31 d. duomenis »

Pagal 2019 m. gruodžio 31 d. duomenis »

Pagal 2018 m. gruodžio 31 d. duomenis »

Pagal 2017 m. gruodžio 31 d. duomenis »