Projektų finansavimo galimybės

 


DUK apie Vilniaus jaunimo programų konkursą

Kas gali teikti projekto paraiškas?

Paraiškas finansinei paramai gauti gali teikti Vilniaus mieste veikiančios jaunimo ir su jaunimu dirbančios organizacijos, neformalios jaunimo grupės.  Finansavimo konkurse dalyvauti negali Biudžetinės įstaigos ir pelno siekiančios organizacijos.

Kas yra organizacija dirbanti su jaunimu?

Su jaunimu dirbančios organizacijos sąvokos apibrėžimą rasite Jaunimo reikalų departamento prie SADM puslapyje. 

Kokia gali būti didžiausia finansuojama suma?

Didžiausia suma, skiriama programai, – 4000 Eur.

Kaip vyksta paraiškų vertinimas?  

  1. Jaunimo skyriaus specialistas atlieka pirminį – administracinį paraiškos vertinimą, kuris trunka iki 5 darbo dienų.
  2. Skyriaus specialistas teikia paraiškas vertinti Jaunimo politikos vertinimo ekspertų komisijai. Vertinimas trunka iki 5 darbo dienų. 
  3. Ekspertų komisijos apibendrinti vertinimo rezultatai yra pateikiami Jaunimo reikalų tarybai svarstyti per 5 darbo dienas nuo pirminio paraiškų vertinimo.
  4. Jaunimo reikalų taryba posėdžio metu apibendrina Ekspertų komisijos vertinimus ir atsižvelgdama į surinktų balų skaičių siūlo skirti finansavimą bei konkurso rezultatus tvirtinti Savivaldybės administracijos direktoriui. Jaunimo reikalų tarybos posėdžiai vyksta 1 arba 2 kartus per mėnesį.
  5. Savivaldybės administracijos direktoriui pasirašius įsakymą dėl lėšų skyrimo, konkurso rezultatai skelbiami Savivaldybės interneto svetainėje. Rezultatai skelbiami ne vėliau kaip po
    30 kalendorinių dienų nuo Jaunimo reikalų tarybos posėdžio, kuriame buvo patvirtinti pasiūlymai dėl konkurso rezultatų.

Kiek paraiškų galima pateikti einamaisiais metais?

Jaunimo organizacija, su jaunimu dirbanti organizacija arba neformali jaunimo grupė gali pateikti tik vieną paraišką einamaisiais metais.

Kokios yra konkurso įgyvendinimo paprogramės?

  1. Vilniaus jaunimo organizacijų galimybių  plėtojimo ir institucinės paramos paprogramė (neformalios grupės dalyvauti negali);
  2. Vilniaus jaunimo iniciatyvų skatinimo paprogramė.

Kokios yra konkurso prioritetinės tikslinės grupės? 

Šią informaciją rasite: Jaunimo_programų_konkurso_nuostatai

Ar gali būti keičiamos projekto veiklos po paraiškos pateikimo?

Projekto veiklos keičiamos būti negali, o visi galimi pasikeitimai turi būti aprašyti paraiškoje (vienintelis atvejis  force majore situacija, kai draudžiama organizuoti fizinius renginius Lietuvoje). Apie visus pakeitimus prašome informuoti Jaunimo skyriaus atstovus.

 Ar dalis konkurso dalyvių gali būti iš kito miesto ar užsienio?

Taip, bet tarptautiniuose projektuose dalyvaujančių kitų šalių gyventojų atvykimo ir išvykimo iš Lietuvos bei kelionės draudimo išlaidoms nėra apmokamos.

Ar konkurso finansuojamos veiklos gali vykti ne lietuvių kalba? 

Taip, konkurso veiklos gali vykti ir užsienio kalbomis. 

 


Vilniaus miesto savivaldybės administracijos Jaunimo skyrius kviečia jaunimo organizacijas, su jaunimu dirbančias organizacijas, neformalaus jaunimo grupės teikti paraiškas jaunimo programų konkursui 2022 metams.

 

Konkurso tikslai:

• skatinti jaunus žmones aktyviai dalyvauti visuomeninėje veikloje;
• stiprinti jaunimo ir su jaunimu dirbančias organizacijas;
• skatinti priemones, kuriomis siekiama mažinti jaunų žmonių nedarbą Vilniaus mieste;
• skatinti vykdyti jaunimo, jaunimo organizacijų ir su jaunimu dirbančių organizacijų veiklas skirtas Vilniaus miesto 700 metų gimtadieniui minėti;
• skatinti vykdyti jaunimo, jaunimo organizacijų ir su jaunimu dirbančių organizacijų veiklas skirtas Lietuvos jaunimo metams minėti;

Konkurso uždaviniai:

• skatinti jaunimo aktyvumą ir pilietinį ugdymąsi bei neformalių jaunimo grupių kūrimąsi;
• užtikrinti kokybiškas gyvenimo sąlygas jaunoms šeimoms tobulinant esamą paslaugų ir informavimo jaunoms šeimos sistemą;
• padėti jauniems žmonėms integruotis į darbo rinką (darbas nevyriausybinėse organizacijose, stažuotės verslo įmonėse ir t. t.);
• skatinti jaunimo verslumą, informacinių technologijų pritaikymą, kūrybiškumą bei kompetencijų ugdymą;
• stiprinti Vilniaus miesto mokyklų mokinių savivaldas;
• skatinti savanorystę;
• skatinti įvairių kultūrų pažinimą ir toleranciją, įtraukti tautinių mažumų jaunimą į programų įgyvendinimą.

Paraiškas finansinei paramai gauti gali teikti Vilniaus mieste veikiančios jaunimo ir su jaunimu dirbančios organizacijos, neformalios jaunimo grupės.

Paraiškos priimamos:

•  Vilniaus jaunimo organizacijų galimybių plėtojimo ir institucinės paramos paprogramė – iki 2022 m. kovo 20 d. įskaitytinai. (baigėsi paraiškų priėmimas)
•  Vilniaus jaunimo iniciatyvų skatinimo paprogramė – iki 2022 m. spalio 1 d. įskaitytinai.

Paraiškos priimamos per e. paslaugų portalą: Paraiškų priėmimas 2022 m. Vilniaus jaunimo programų konkursui

Turint klausimų dėl konkurso, prašome kreiptis į Jaunimo skyriaus vyriausiąjį specialistą Vidmantą Mitkų el. paštu [email protected] arba tel. (8 5) 211 2567


Aktualūs kvietimai teikti paraiškas ir gauti projektinį finansavimą

Informacijos ieškokite: http://www.gaukfinansavima.lt

Tinklalapiui „gaukfinansavima.lt“ medžiaga renkama iš daugiau kaip 100 įvairių programų ir fondų Lietuvoje bei pasaulyje. Duomenų bazėje skelbiami Lietuvos valstybinių institucijų, savivaldybių ir fondų konkursai, Europos Komisijos direktoratų ir Europos Sąjungos Tarybos konkursai, Europos laisvosios prekybos asociacijos (EFTA) konkursai ir daugelis kitų.

Daugiau informacijos: [email protected]