Projektų finansavimo galimybės

 


DUK APIE VILNIAUS JAUNIMO PROGRAMŲ KONKURSĄ

Jaunimo programų konkursą reglamentuoja Jaunimo programų finansavimo 2024–2025 metais konkurso nuostatai, patvirtinti 2023 m. Spalio 25 d. Tarybos sprendimu Nr. 1-260 „Dėl jaunimo programų finansavimo 2024–2025 metais konkurso nuostatų tvirtinimo ir konkurso organizavimo“

Kas gali teikti projekto paraiškas?

Paraiškas finansinei paramai gauti gali teikti Vilniaus mieste veikiančios jaunimo ir su jaunimu dirbančios organizacijos, neformalios jaunimo grupės.  Finansavimo konkurse dalyvauti negali Biudžetinės įstaigos ir pelno siekiančios organizacijos.

Kas yra organizacija dirbanti su jaunimu?

Su jaunimu dirbančios organizacijos sąvokos apibrėžimą rasite Jaunimo reikalų agentūros prie SADM puslapyje.

Kokia gali būti didžiausia finansuojama suma?

Didžiausia suma, skiriama programai, – 6000 Eur.

Kaip vyksta paraiškų vertinimas?  

 1. Per 5 darbo dienas nuo paraiškų pateikimo termino pabaigos atsakingas skyriaus darbuotojas išsiunčia organizacijoms, kurių paraiškos neatitinka konkurso  nuostatų 26 punkto reikalavimų, pranešimus, nurodydamas paraiškų trūkumus.
 2. Skyriaus specialistas teikia paraiškas vertinti Jaunimo politikos vertinimo ekspertų komisijai. Ekspertų vertinimas trunka iki 5 darbo dienų. Vertinimo kriterijus rasite konkurso nuostatuose.
 3. Ekspertų komisijos apibendrinti vertinimo rezultatai yra pateikiami Jaunimo reikalų tarybai svarstyti per 5 darbo dienas nuo pirminio paraiškų vertinimo.
 4. Jaunimo reikalų taryba posėdžio metu apibendrina Ekspertų komisijos vertinimus ir atsižvelgdama į surinktų balų skaičių siūlo skirti finansavimą bei konkurso rezultatus tvirtinti Savivaldybės merui. Jaunimo reikalų tarybos posėdžiai vyksta 1 arba 2 kartus per mėnesį.
 5. Finansavimas Konkursui įgyvendinti skiriamas Savivaldybės mero potvarkiu, atsižvelgiant į Vilniaus miesto jaunimo reikalų tarybos sprendimą bei bendrose registracijos formose pateiktus duomenis.

Kiek paraiškų galima pateikti einamaisiais metais?

Jaunimo organizacija, su jaunimu dirbanti organizacija arba neformali jaunimo grupė gali pateikti tik vieną paraišką einamaisiais metais.

Kokios yra konkurso įgyvendinimo paprogramės?

 1. Vilniaus jaunimo organizacijų galimybių  plėtojimo ir institucinės paramos paprogramė (neformalios grupės dalyvauti negali);
 2. Vilniaus jaunimo iniciatyvų skatinimo paprogramė.

Ar gali būti keičiamos projekto veiklos po paraiškos pateikimo?

Projekto veiklos keičiamos būti negali, o visi galimi pasikeitimai turi būti aprašyti paraiškoje (vienintelis atvejis  force majore situacija, kai draudžiama organizuoti fizinius renginius Lietuvoje). Apie visus pakeitimus prašome informuoti Jaunimo reikalų ir neformalaus užimtumo skyriaus atstovus.

Ar gali būti keičiama projekto sąmata?

Jaunimo programos sąmatoje išlaidų paskirtis gali būti pakeista tik suderinus pakeitimus su Skyriaus vedėju. Organizacija ne vėliau kaip prieš 10 dienų iki veiklos pradžios elektroniniu paštu turi pranešti Skyriaus vedėjui  apie projekto sąmatos pakeitimus. Pakeitimai yra galimi tik iki einamųjų metų spalio 1 d.

 Ar dalis konkurso dalyvių gali būti iš kito miesto ar užsienio?

Taip, bet tarptautiniuose projektuose dalyvaujančių kitų šalių gyventojų atvykimo ir išvykimo iš Lietuvos bei kelionės draudimo išlaidoms nėra apmokamos.

Ar konkurso finansuojamos veiklos gali vykti ne lietuvių kalba?

Taip, konkurso veiklos gali vykti ir užsienio kalbomis.

Konkurso nuoroda

https://konkursai.vilnius.lt/konkursai/vilniaus-jaunimo-programu-konkursas


DUK APIE VILNIAUS MIESTO JAUNŲJŲ TALENTŲ RĖMIMO PROGRAMOS FINANSAVIMO KONKURSĄ

Darbo su jaunimu gatvėje projektų konkursą reglamentuoja Vilniaus miesto jaunųjų talentų rėmimo programos konkurso organizavimo ir finansavimo nuostatai, patvirtinti 2023 m. Spalio 25 d. Tarybos sprendimu Nr. 1-265 „Dėl 2024 metų Vilniaus miesto jaunųjų talentų rėmimo programos konkurso organizavimo ir nuostatų tvirtinimo“.

Kas gali teikti projekto paraiškas?

Asmenys (jaunieji talentai), pretenduojantys gauti finansavimą už veiklą Vilniaus miesto savivaldybės jaunųjų talentų meno, mokslo, muzikos, sporto srityse, turi atitikti šiuos reikalavimus:

 • yra deklaravę savo gyvenamąją vietą Vilniaus miesto savivaldybėje;
 • yra dalyvavę ir užėmę bent vieną kartą prizinę vietą respublikiniuose ar tarptautiniuose konkursuose, olimpiadose, parodose, varžybose ir kt. arba gavę įvertinimą (rekomendaciją, kvietimą);
 • mokosi Vilniaus miesto bendrojo ugdymo mokykloje.

Asmenys (jaunieji talentai), pretenduojantys gauti finansavimą už veiklą Vilniaus miesto savivaldybės jaunųjų talentų visuomeninėje srityje, turi atitikti šiuos reikalavimus:

 • yra deklaravę savo gyvenamąją vietą Vilniaus miesto savivaldybėje;
 • bent 2 metus atstovauja, savanoriauja ar dalyvauja savivaldos lygmens, Vilniuje veikiančioje jaunimo ar su jaunimu dirbančioje organizacijoje;
 • turi būti gavę kvietimą dalyvauti tarptautiniame renginyje;
 • yra ne jaunesni, nei 14 m. ir ne vyresni, nei 29 m.

Kokiai veiklai yra skiriamas finansavimas?

Jaunųjų talentų rėmimo programos lėšos kelionėms, nakvynėms, maitinimo išlaidoms, dalyvio mokesčiui ir kitoms išlaidoms susijusioms su renginiu, išskyrus daiktams, instrumentams ir kitoms priemonėms įsigyti) skiriamos tik Vilniaus mieste gyvenamąją vietą deklaravusiems jauniesiems talentams.

Jaunųjų talentų rėmimo programos lėšomis gali būti finansuojamos veiklos iš šių sričių:

 • Vilniaus miesto savivaldybės jaunųjų talentų meno, mokslo, muzikos, sporto sritys;
 • Vilniaus miesto savivaldybės jaunųjų talentų visuomeninės sritys.

Kokia gali būti didžiausia finansuojama suma?

Vienam asmeniui gali būti skiriama iki 1500 Eur.

Kaip vyksta paraiškų vertinimas?  

 1. Per 5 darbo dienas nuo paraiškų pateikimo termino pabaigos atsakingas skyriaus darbuotojas išsiunčia pareiškėjams, kurių paraiškos neatitinka šių nuostatų 9 ir 10 punkto reikalavimų, pranešimus, nurodydamas paraiškų trūkumus. Pranešimai siunčiami elektroniniu paštu, nurodytu paraiškoje.
 2. Paraiškos turinį vertina Komisijos nariai. Paraiškų vertinimas vyksta posėdžio metu.
 3. Komisijos apibendrinti vertinimo rezultatai per 5 darbo dienas nuo paraiškų vertinimo pateikiami Savivaldybės vykdomajai institucijai, kuri tvirtina rezultatus.
 4. Finansavimas skiriamas Savivaldybės mero potvarkiu, atsižvelgiant į Komisijos sprendimą.

Konkurso nuoroda

https://konkursai.vilnius.lt/konkursai/vilniaus-miesto-savivaldybes-jaunuju-talentu-remimo-programa


DUK APIE DARBO SU JAUNIMU GATVĖJE PROJEKTŲ FINANSAVIMO KONKURSĄ

Darbo su jaunimu gatvėje projektų konkursą reglamentuoja Darbo su jaunimu gatvėje projektų konkurso organizavimo ir finansavimo 2024–2025 metais nuostatai, patvirtinti 2023 m. Spalio 25 d. Tarybos sprendimu Nr. 1-261 „Dėl darbo su jaunimu gatvėje projektų konkurso organizavimo ir finansavimo 2024–2025 metais nuostatų tvirtinimo“.

Kas gali teikti projekto paraiškas?

Paraiškas finansinei paramai gauti gali teikti organizacija, vykdanti darbą su jaunimu gatvėje. Organizacijos, pretenduojančios gauti finansavimą, privalo atitikti šiuos minimalius reikalavimus:

 • organizacijos buveinė turi būti Savivaldybės teritorijoje;
 • organizacija yra juridinis asmuo, kurios vienas iš veiklos tikslų – atlikti darbą su jaunimu, įtvirtintų pareiškėjo steigimo dokumentuose (nuostatuose, įstatuose ir pan.);
 • organizacija turi būti registruota Lietuvos Respublikos teisės aktų nustatyta tvarka ne mažiau kaip prieš 1 metus;
 • organizacija turi turėti daugiau kaip vienų metų darbo su socialinę atskirtį patiriančiu jaunimu patirties ir bendradarbiauti su partneriais;
 • organizacija turi turėti daugiau kaip vienų metų darbo su jaunimu gatvėje patirties;
 • organizacija turi turėti darbuotojų, vykdančių darbą su jaunimu gatvėje, komandą (-as), kurioje (-iose) turi dirbti ne mažiau nei 2 darbuotojai, dirbantys ne mažiau kaip po pusę etato, skirto darbui su jaunimu gatvėje vykdyti.

Kokiai veiklai yra skiriamas finansavimas?

Įgyvendindama konkursui teikiamus projektus, organizacija turi vykdyti šias veiklas:

 • jaunų žmonių, leidžiančių laiką gatvėje, socialinės atskirties mažinimas ir jų galimybių visavertiškai dalyvauti visuomenės gyvenime didinimas;
 • nusikaltimų, narkotinių medžiagų, alkoholio vartojimo ir kitų rizikos veiksnių prevencija;
 • veiklų organizavimas vykdytojams – planavimo, savo darbo pagrindimo, atvejų analizės, refleksijos, supervizijos ir įsivertinimo veikla;
 • tarpžinybinio ir tarpsektorinio bendradarbiavimo veikla.

Kokia gali būti didžiausia finansuojama suma?

Mažiausia suma, skiriama projektui, – 15 000 Eur. Didžiausia suma, skiriama projektui, – 40 000 Eur.

Kaip vyksta paraiškų vertinimas?  

 1. Pasibaigus paraiškų teikimo terminui, atsakingas Skyriaus darbuotojas atlieka pirminį paraiškų vertinimą.
 2. Projektų turinį ir lėšų planavimą vertina Ekspertų komisijos nariai. Paraiškų vertinimas vyksta per https://konkursai.vilnius.lt/ informacinę sistemą remiantis Nuostatų 25 punkto 1-7 papunkčiais.
 3. Ekspertų komisijos apibendrinti vertinimo rezultatai per 10 darbo dienų nuo paraiškų teikimo pabaigos teikiami svarstyti Vilniaus miesto savivaldybės jaunimo reikalų tarybai.
 4. Vilniaus miesto jaunimo reikalų taryba artimiausio posėdžio metu apibendrina Ekspertų komisijos vertinimus ir atsižvelgdama į surinktų balų skaičių teikia pasiūlymą skirti finansavimą bei konkurso rezultatus tvirtinti Savivaldybės vykdomajai institucijai.
 5. Finansavimas Konkursui įgyvendinti skiriamas Savivaldybės mero potvarkiu, atsižvelgiant į Vilniaus miesto jaunimo reikalų tarybos pasiūlymus ir sprendimą, taip pat bendrose registracijos formose pateiktus duomenis.

Ar gali būti keičiama projekto sąmata?

Jaunimo programos sąmatoje išlaidų paskirtis gali būti pakeista tik suderinus pakeitimus su Skyriaus vedėju. Organizacija ne vėliau kaip prieš 10 dienų iki veiklos pradžios elektroniniu paštu turi pranešti Skyriaus vedėjui  apie projekto sąmatos pakeitimus. Pakeitimai yra galimi tik iki einamųjų metų spalio 1 d.

Konkurso nuoroda

https://konkursai.vilnius.lt/konkursai/darbo-su-jaunimu-gatveje-projektu-konkursas


DUK APIE ATVIRŲJŲ JAUNIMO CENTRŲ IR ATVIRŲJŲ JAUNIMO ERDVIŲ VEIKLOS PROJEKTŲ FINANSAVIMO KONKURSĄ

Atvirųjų jaunimo centrų ir atvirųjų jaunimo erdvių veiklos projektų finansavimo konkursą reglamentuoja Atvirųjų jaunimo centrų ir atvirųjų jaunimo erdvių veiklos projektų organizavimo ir finansavimo 2024–2025 metais konkurso nuostatai, patvirtinti 2023 m. Spalio 25 d. Tarybos sprendimu Nr. 1- 262 „Dėl atvirųjų jaunimo centrų ir atvirųjų jaunimo erdvių veiklos projektų organizavimo ir finansavimo 2024–2025 metais konkurso nuostatų tvirtinimo ir konkurso organizavimo“.

Kas gali teikti projekto paraiškas?

Paraiškas finansinei paramai gauti gali teikti savivaldybės biudžetinė įstaiga arba kitas Lietuvos Respublikoje registruotas viešasis juridinis asmuo, veikiantis pagal nevyriausybinių organizacijų plėtrą, asociacijų, labdaros ir paramos fondų, viešųjų įstaigų, tradicinių religinių bendrijų ir bendruomenių veiklą, taip pat savanorišką veiklą reguliuojančius teisės aktus, kurio vienas iš veiklos tikslų – atlikti darbą su jaunimu bei šis tikslas yra įtvirtintas juridinio asmens steigimo dokumente (nuostatuose, įstatuose ir pan.), siekiantis gauti Savivaldybės biudžeto lėšų projektui vykdyti.

Kokiai veiklai yra skiriamas finansavimas?

Konkurso tikslas yra finansuoti atvirųjų jaunimo centrų veiklos (A priemonė) projektus ir atvirųjų jaunimo erdvių veiklos (toliau – B priemonė) projektus, kuriuos įgyvendinant vykdomas atvirasis darbas su jaunimu, siekiama sudaryti galimybes užsiimti prasminga veikla ir saugiai leisti laisvalaikį saviraiškos erdvės nerandantiems jauniems žmonėms bei palengvinti jų integraciją į gyvenamąją aplinką.

Kokia gali būti didžiausia finansuojama suma?

 • pagal A priemonę pateiktiems ir atrinktiems projektams įgyvendinti didžiausia vienam projektui galima skirti savivaldybės biudžeto lėšų suma – 12 000 (dvylika tūkstančių) Eur, mažiausia vienam projektui galima skirti savivaldybės biudžeto lėšų suma – 6 000 (šeši tūkstančiai) Eur;
 • pagal B priemonę pateiktiems ir atrinktiems projektams įgyvendinti didžiausia vienam projektui galima skirti savivaldybės biudžeto lėšų suma – 6 000 (šeši tūkstančiai) Eur, mažiausia vienam projektui galima skirti savivaldybės biudžeto lėšų suma – 3 000 (trys tūkstančiai) Eur.

Kaip vyksta paraiškų vertinimas?  

 1. Projektų turinį ir lėšų planavimą vertina Ekspertų komisija. Paraiškų vertinimas vyksta per https://konkursai.vilnius.lt/ informacinę sistemą remiantis 33 punkto 1-14 papunkčiais.
 2. Ekspertų komisijos apibendrinti vertinimo rezultatai per 10 darbo dienų nuo paraiškų teikimo pabaigos teikiami svarstyti Vilniaus miesto savivaldybės jaunimo reikalų tarybai.
 3. Vilniaus miesto savivaldybės jaunimo reikalų taryba artimiausio posėdžio metu apibendrina Ekspertų komisijos vertinimus ir atsižvelgdama į surinktų balų skaičių teikia pasiūlymą skirti finansavimą bei konkurso rezultatus tvirtinti Savivaldybės merui.
 4. Finansavimas Konkursui įgyvendinti skiriamas Savivaldybės mero potvarkiu, atsižvelgiant į Vilniaus miesto jaunimo reikalų tarybos pasiūlymus ir sprendimą, taip pat bendrose registracijos formose pateiktus duomenis.

Kiek paraiškų galima pateikti einamaisiais metais?

Pareiškėjas Konkursui gali pateikti daugiau nei vieną paraišką į pasirinktą (-as) A ir (ar) B priemonę (-es) tuo atveju, kai pareiškėjas turi daugiau nei vieną atvirojo jaunimo centro ar atvirosios jaunimo erdvės padalinį, kuris vykdo darbą su jaunimu, tuomet vienas pareiškėjas gali pateikti ne daugiau kaip 2 paraiškas į pasirinktą (-as) A ir (ar) B priemonę (-es). Jeigu pareiškėjas šiame punkte nustatyta tvarka teikia daugiau nei vieną paraišką, jo teikiamose paraiškose nurodytos veiklų vykdymo teritorijos ir vykdytojai negali sutapti.

Ar gali būti keičiama projekto sąmata?

Jaunimo programos sąmatoje išlaidų paskirtis gali būti pakeista tik suderinus pakeitimus su Skyriaus vedėju. Organizacija ne vėliau kaip prieš 10 dienų iki veiklos pradžios elektroniniu paštu turi pranešti Skyriaus vedėjui  apie projekto sąmatos pakeitimus. Pakeitimai yra galimi tik iki einamųjų metų spalio 1 d.

Konkurso nuoroda

https://konkursai.vilnius.lt/konkursai/atviruju-jaunimo-centru-ir-atviruju-jaunimo-erdviu-veiklos-projektu-finansavimo-2024-metais-konkursas

 

Konsultuojantis asmuo – Evelina Daugerdė, tel. +37060817128, el. p. evelina.daugerde@vilnius.lt.