Projektų finansavimo galimybės


Vyksta paraiškų priėmimas 2021 m. Vilniaus jaunimo programų konkursui

Vilniaus miesto savivaldybės administracijos Jaunimo skyrius kviečia jaunimo organizacijas, su jaunimu dirbančias organizacijas, neformalaus jaunimo grupės teikti paraiškas jaunimo programų konkursui 2021 metams. Paraiškos priimamos  jau dabar ir iki 2021 m. spalio 1 d.

Konkurso tikslai:

 • skatinti jaunus žmones aktyviai dalyvauti visuomeninėje veikloje;
 • stiprinti jaunimo ir su jaunimu dirbančias organizacijas;
 • skatinti priemones, kuriomis siekiama mažinti jaunų žmonių nedarbą Vilniaus mieste.

Konkurso uždaviniai:

 • skatinti jaunimo aktyvumą ir pilietinį ugdymąsi bei neformalių jaunimo grupių kūrimąsi;
 • užtikrinti kokybiškas gyvenimo sąlygas jaunoms šeimoms tobulinant esamą paslaugų ir informavimo jaunoms šeimos sistemą;
 • padėti jauniems žmonėms integruotis į darbo rinką (darbas nevyriausybinėse organizacijose, stažuotės verslo įmonėse ir t. t.);
 • skatinti jaunimo verslumąm informacinių technologijų pritaikymą,  kūrybiškumą bei kompetencijų ugdymą;
 • stiprinti Vilniaus miesto mokyklų mokinių savivaldas;
 • skatinti savanorystę;
 • skatinti įvairių kultūrų pažinimą ir toleranciją, įtraukti tautinių mažumų jaunimą į programų įgyvendinimą.

Paraiškas finansinei paramai gauti gali teikti Vilniaus mieste veikiančios jaunimo ir su jaunimu dirbančios organizacijos, neformalios jaunimo grupės.

Paraiškos priimamos per e. paslaugų portalą: https://paslaugos.vilnius.lt/service-list/paraisku-priemimas-2021m-vilniaus-jaunimo-programu

Turint klausimų dėl konkurso, prašome kreiptis el. paštu jaunimas@vilnius.lt arba į Jaunimo skyriaus vyr. specialistą Vidmantą Mitkų tel. 8 5 211 2567.


DUK apie Vilniaus jaunimo programų konkursą

Kas gali teikti projekto paraiškas?

Paraiškas finansinei paramai gauti gali teikti Vilniaus mieste veikiančios jaunimo ir su jaunimu dirbančios organizacijos, neformalios jaunimo grupės.  Finansavimo konkurse dalyvauti negali Biudžetinės įstaigos ir pelno siekiančios organizacijos.

Kas yra organizacija dirbanti su jaunimu?

Su jaunimu dirbančios organizacijos sąvokos apibrėžimą rasite Jaunimo reikalų departamento prie SADM puslapyje. 

Kokia gali būti didžiausia finansuojama suma?

Didžiausia suma, skiriama programai, – 4000 Eur.

Kaip vyksta paraiškų vertinimas?  

 1. Jaunimo skyriaus specialistas atlieka pirminį – administracinį paraiškos vertinimą, kuris trunka iki 5 darbo dienų.
 2. Skyriaus specialistas teikia paraiškas vertinti Jaunimo politikos vertinimo ekspertų komisijai. Vertinimas trunka iki 5 darbo dienų. 
 3. Ekspertų komisijos apibendrinti vertinimo rezultatai yra pateikiami Jaunimo reikalų tarybai svarstyti per 5 darbo dienas nuo pirminio paraiškų vertinimo.
 4. Jaunimo reikalų taryba posėdžio metu apibendrina Ekspertų komisijos vertinimus ir atsižvelgdama į surinktų balų skaičių siūlo skirti finansavimą bei konkurso rezultatus tvirtinti Savivaldybės administracijos direktoriui. Jaunimo reikalų tarybos posėdžiai vyksta 1 arba 2 kartus per mėnesį.
 5. Savivaldybės administracijos direktoriui pasirašius įsakymą dėl lėšų skyrimo, konkurso rezultatai skelbiami Savivaldybės interneto svetainėje. Rezultatai skelbiami ne vėliau kaip po
  30 kalendorinių dienų nuo Jaunimo reikalų tarybos posėdžio, kuriame buvo patvirtinti pasiūlymai dėl konkurso rezultatų.

Kiek paraiškų galima pateikti einamaisiais metais?

Jaunimo organizacija, su jaunimu dirbanti organizacija arba neformali jaunimo grupė vienai konkurso paprogramei gali pateikti tik vieną paraišką einamaisiais metais.

Kokios yra konkurso įgyvendinimo paprogramės?

 1. Vilniaus jaunimo organizacijų galimybių  plėtojimo ir institucinės paramos paprogramė (neformalios grupės dalyvauti negali);
 2. Vilniaus jaunimo iniciatyvų skatinimo paprogramė.

Kokios yra konkurso prioritetinės tikslinės grupės? 

Šią informaciją rasite Jaunimo programų konkurso nuostatuose.

Ar gali būti keičiamos projekto veiklos po paraiškos pateikimo?

Projekto veiklos keičiamos būti negali, o visi galimi pasikeitimai turi būti aprašyti paraiškoje (vienintelis atvejis  force majore situacija, kai draudžiama organizuoti fizinius renginius Lietuvoje). Apie visus pakeitimus prašome informuoti Jaunimo skyriaus atstovus.

 Ar dalis konkurso dalyvių gali būti iš kito miesto ar užsienio?

Taip, bet tarptautiniuose projektuose dalyvaujančių kitų šalių gyventojų atvykimo ir išvykimo iš Lietuvos bei kelionės draudimo išlaidoms nėra apmokamos.

Ar konkurso finansuojamos veiklos gali vykti ne lietuvių kalba? 

Taip, konkurso veiklos gali vykti ir užsienio kalbomis. 

 


Baigėsi organizacijų, vykdančių darbą su jaunimu gatvėje, projektų konkursas 2021 metams

Vilniaus miesto savivaldybės administracijos Jaunimo skyrius kviečia NVO dirbančias su jaunimu teikti paraiškas, siūlyti laisvalaikio užimtumo, socialinės integracijos ir ugdymosi paslaugas jaunimui, kuris dažniausiai laiką leidžia gatvėje, patiria įvairių sunkumų.

Konkurso tikslas – mažinti jaunimo, leidžiančio laiką gatvėje, socialinę atskirtį ir didinti jo galimybes visavertiškai dalyvauti visuomenės gyvenime.

Konkurso uždaviniai:

 • užmegzti santykius su sunkumais patiriančiu jaunimu, leidžiančiu laiką gatvėje;
 • didinti jaunimo, leidžiančio laiką gatvėje, motyvaciją keistis ir kurti tvirtus, pagarbius, abipusiu pasitikėjimu grįstus santykius tarp jaunimo ir darbuotojo, vykdančio darbą su jaunimu gatvėje;
 • padėti jaunimui, leidžiančiam laiką gatvėje, atkurti arba užmegzti ryšius su socialine aplinka, įgalinti jį naudotis įvairiomis savivaldybės teritorijoje jaunam žmogui teikiamomis paslaugomis;
 • stiprinti jaunimo, leidžiančio laiką gatvėje, asmeninius ir tarpasmeninius, bendravimo gebėjimus jo aplinkoje;
 • suteikti informaciją, organizuoti ir įgyvendinti veiklas, padedančias didinti jaunimo sąmoningumą nusikalstamo elgesio, tabako, alkoholio, narkotinių ar kitų psichotropinių medžiagų vartojimo klausimais;
 • tarpininkauti tarp jaunimo, leidžiančio laiką gatvėje, ir valstybės bei savivaldybių institucijų, įstaigų ir (ar) organizacijų, atstovauti jaunimo, leidžiančio laiką gatvėje, interesams, sprendžiant klausimus, kurie susiję su jo gyvenimo kokybės gerinimu.

Paraiškas finansinei paramai gauti gali teikti Vilniaus mieste veikiančios su jaunimu dirbančios organizacijos.

Paraiškos priimamos per e. paslaugų portalą: https://paslaugos.vilnius.lt/service-list/organizaciju-vykdanciu-darba-su-jaunimu-gatveje-projektu-konkursas-2021-metams

Turint klausimų dėl konkurso, prašome kreiptis el. paštu jaunimas@vilnius.lt arba į Jaunimo skyriaus vyr. specialistą Vidmantą Mitkų tel. 8 5 211 2567.


 

Aktualūs kvietimai teikti paraiškas ir gauti projektinį finansavimą

Informacijos ieškokite: http://www.gaukfinansavima.lt

Tinklalapiui „gaukfinansavima.lt“ medžiaga renkama iš daugiau kaip 100 įvairių programų ir fondų Lietuvoje bei pasaulyje. Duomenų bazėje skelbiami Lietuvos valstybinių institucijų, savivaldybių ir fondų konkursai, Europos Komisijos direktoratų ir Europos Sąjungos Tarybos konkursai, Europos laisvosios prekybos asociacijos (EFTA) konkursai ir daugelis kitų.

Daugiau informacijos: info@gaukfinansavima.lt