Svarbi informacija apie saugotinus medžius privačių sklypų savininkams


Saugotini medžiai

Kiekvienas miesto medis – didžiulis turtas. Vilniaus miesto savivaldybė nuosekliai stiprina medžių ir želdinių apsaugą.

2023 m. gegužę įsigaliojus naujam LR Želdynų įstatymui, savivaldybės pačios gali nustatyti, kokia kompensacija būtų mokama už pažeistus ar nukirstus dendrologiškai, ekologiškai, estetiškai vertingus medžius.

2023 m. birželio 7 d. Vilniaus miesto Tarybos posėdyje patvirtintas saugotinų medžių, kuriems taikomas didesnis atkuriamosios vertės įkainis, sąrašas. Jis dar papildytas 2023 m. birželio 28 d.

2023 m. spalio 25 d. Vilniaus miesto Tarybos posėdyje saugotinų medžių sąrašas papildytas.

Šiuo metu į šį sąrašą įtraukta apie 110 tūkst. medžių. Jis ir toliau bus pildomas.

Pasitikrinti, ar Jūsų sklype yra saugotinų medžių, kuriems taikomi didesni atkuriamosios vertės įkainiai, galite čia pagal unikalų savo sklypo numerį arba želdynų žemėlapyje pagal adresą.

Kirtimas ir genėjimas

Saugotinų medžių be leidimo kirsti ar genėti daugiau nei 30 proc. lajos negalima net ir privačiame sklype.

Esant būtinybei, prašymą kirsti ar genėti saugotiną medį galite pateikti e. būdu paslaugos.vilnius.lt puslapyje.

Apie nesaugotinų medžių kirtimą taip pat prašom informuoti miesto savivaldybę el. paštu savivaldybe@vilnius.lt.

Išduotus kirtimo leidimus rasite čia.

Atkuriamoji vertė

Gavus leidimą pašalinti medį, reikia padengti atkuriamąją vertę – sumokėti kompensacinį mokestį, kuris skiriamas Aplinkos apsaugos rėmimo programai įgyvendinti. Taip pat prašoma geranoriškai atsodinti tokį pat skaičių medžių, kad jų kamienų skersmenų suma atitiktų nukirsto medžio (ar medžių) kamieno skersmenį. Taigi, pvz., jei nukertamas medis, kurio kamienas 24 cm skersmens, atsodinti reikėtų ne mažiau nei keturis 6 cm skersmens kamieno medelius.

Saugotiniems miesto medžiams taikomas LR aplinkos ministerijos nustatytas atkuriamosios vertės įkainis. O medžiams, įtrauktiems į Vilniaus savivaldybės saugotinų medžių sąrašą,  taikomas Vilniaus miesto savivaldybės įkainis.

Primename, kad pažeidėjui, nukirtusiam ar kitaip pakenkusiam Vilniaus miesto savivaldybės saugotinam medžiui, teks mokėti baudą, kuri dešimt kartų didesnė už medžio atkuriamąją vertę.

Skaičiuojant želdinių atkuriamąją vertę, želdinių atkuriamosios vertės įkainis mažinamas vadovaujantis Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2008 m. birželio 26 d. įsakymo Nr. D1-343 (Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2023 m. rugpjūčio 23 d. įsakymo Nr. D1-289 redakcija) 10 p. –

<…> 10. Želdinių atkuriamosios vertės įkainiai, atsižvelgiant į želdinių būklę (2 priedas), mažinami (išskyrus geros būklės želdinius ir atvejus, kai atkuriamosios vertės įkainiai taikomi apskaičiuojant fizinių ir juridinių asmenų želdynams ir želdiniams padarytą žalą, dėl kurios buvo ar nebuvo pažeistos želdinių gyvybinės funkcijos ir želdinio būklė pakito):
10.1. patenkinamos būklės želdiniams – 25 proc.;
10.2. nepatenkinamos būklės želdiniams – 50 proc.;
10.3. blogos būklės želdiniams – 75 proc.;
10.4. žuvusiems želdiniams – 100 proc.<…>.

Medžių algoritmas

Vilniaus miesto savivaldybė taip pat patvirtino papildomų medžių apsaugos priemonių taikymo rekomendacijas, skirtas rengiantiems statybos/rekonstrukcijos projektus ir numatoma šalinti medžius.

Atvejais, kai dėl medžio būklės arba pavojaus esamiems statiniams numatomas vertingų želdinių šalinimas, iš iniciatorių reikalaujama pateikti arboristinio vertinimo išvadą.

Planuojant naujus statinius, kurių projektams įgyvendinti būtina pašalinti vertingus želdinius, vystytojo prašoma pateikti situacijos vertinimo išvadą iš Regioninės architektų tarybos, kurios sudėtyje yra ir atstovai iš Lietuvos kraštovaizdžio architektų sąjungos, taip pat – atlikti visuomenės informavimą planuojamų šalinti medžių klausimu. Toks reikalavimas keliamas, kai situacija atitiks bent dvi iš šių trijų sąlygų: planuojamo šalinti medžio diametras siekia 60 cm ir daugiau; medis reikšmingai formuoja miestovaizdį; siūlomų šalinti medžių lajos dengia daugiau nei 30 proc. sklypo ploto.

Taip tikimasi priimti labiau informuotus, visų suinteresuotų šalių dialogu grįstus sprendimus dėl želdinių ir miesto plėtros sprendinių.

Medžių algoritmas Visuomenes informavimas dėl medžių šalinimo

 


Klausimai

Norint kirsti saugomą medį visada reikėjo gauti Savivaldybės leidimą, nesvarbu, ar jis auga privačiame, ar valstybiniame sklype. Pasikeitė tik medžių vertė. Didinti atkuriamąją medžių vertę nuspręsta siekiant didesnės miesto medžių.

Saugotini želdiniai reglamentuojami Kriterijais, kuriuos atitinkantys medžiai ir krūmai priskiriami saugotiniems želdiniams, patvirtintais Lietuvos Respublikos vyriausybės 2008 m. kovo 12  d.  nutarimu Nr. 206 ,,Dėl Kriterijų, kuriuos atitinkantys medžiai ir krūmai priskiriami saugotiniems želdiniams, patvirtinimo“ (2021-12-24 redakcija  Nr. 1101), ir (ar) Savivaldybės tarybos sprendimu, kuriais saugotinais paskelbti dendrologiškai, ekologiškai, estetiškai vertingi, kultūros paveldui ir kraštovaizdžiui reikšmingi medžiai ir krūmai, kuriems kirsti, kitaip pašalinti iš augimo vietos ar intensyviai genėti reikalingas leidimas ar sprendimas.

Kuo medis brandesnis, tuo jis vertingesnis, ir sklypo sprendiniais turi būti siekiama prie jo prisitaikyti. Vilniaus mieste išskiriamos 4 medžių kategorijos: jaunas (iki 15 cm), pusiau brandus (15–40 cm), brandus (40–80 cm) ir senolis (>80 cm). Bet kokio medžio šalinimas turi būti pagrįstas argumentais. Brandūs ir senoliai medžiai ypač saugomi, tokių medžių šalinimui gali būti pritarta tik išimtiniais atvejais. Tokie atvejai nagrinėjami atskirai.

Privačiuose sklypuose saugotini yra ąžuolai, uosiai, klevai, guobos, skroblai, skirpstai, bukai, vinkšnos, liepos, maumedžiai, beržai, pušys, kurių kamienas 1,3 m aukštyje storesnis nei 20 cm.

Saugomus medžius, kuriems taikomas didesnis atkuriamosios vertės mokestis nei Aplinkos ministerijos nustatytas, rasite interaktyviame želdinių žemėlapyje. 

Taip, jeigu genėjimas nėra intensyvus, t. y. genima iki 30 proc. medžio lajos. priešingu Intensyviam genėjimui reikalingas VMS išduotas leidimas.

Per kiek laiko išnagrinėjamas prašymas kirsti ar genėti?

Jeigu prašymas užpildytas tinkamai, per 20 darbo dienų nuo prašymo užregistravimo dienos. Jei prašymas užpildytas netinkamai, per 5 dienas turi būti pateiktos pastabos.

Prašymą kirsti ar genėti saugotiną medį galite pateikti e. būdu paslaugos.vilnius.lt puslapyje.

Taip. Jei gaunate leidimą kirsti saugotiną medį, reikia padengti to medžio atkuriamąją vertę.

Birželio 7 d. Vilniaus miesto Tarybos posėdyje patvirtintas saugotinų medžių, kuriems taikomas didesnis atkuriamosios vertės įkainis, sąrašas. Sąrašas dar papildytas birželio 28 d. ir spalio 25 d.

Šiuo metu į šį sąrašą įtraukta apie 110 tūkst. medžių. Juos rasite interaktyviame želdinių žemėlapyje. 

Saugotiniems miesto medžiams taikomas LR aplinkos ministerijos nustatytas atkuriamosios vertės įkainis.

Birželio 7 d. Vilniaus miesto Tarybos posėdyje patvirtintas saugotinų medžių, kuriems taikomas didesnis atkuriamosios vertės įkainis, sąrašas. Sąrašas dar papildytas birželio 28 d. ir spalio 25 d.

110 tūkst. medžių, įtrauktiems į Vilniaus savivaldybės saugotinų medžių sąrašą,  taikomas Vilniaus miesto savivaldybės nustatytas įkainis.

Išduotus leidimus rasite čia.


Vilniaus miesto savivaldybės administracijos
Miestovaizdžio skyrius