Žemės klausimai

 

Informacija apie NŽT 2020 metais perduotus naujus valstybinės žemės sklypus, skirtus nuosavybės teisių atkūrimui »


Vilniaus miesto teritorijų, kuriose bus formuojami perduodami neatlygintinai nuosavybėn nauji žemės sklypai piliečiams nuosavybės teisėms į miesto žemę atkurti, sąrašas

 


Vilniaus miesto savivaldybės administracija NŽT Vilniaus miesto skyriui 2019 metais dar perdavė 15 naujų sklypų (kurie buvo suprojektuoti seniau patvirtintais teritorijų detaliaisiais planais) dokumentus piliečių nuosavybės teisėms į žemę atkurti:

 


Nenaudojamų žemės sklypų sąrašas

2014 metai

Vadovaudamiesi Vilniaus miesto savivaldybės tarybos 2013-05-15 sprendimu Nr. 1-1227 ,,Dėl žemės mokesčio tarifo 2014 metams nustatymo“ ir Vilniaus miesto savivaldybės 2012-11-28 sprendimu Nr. 1-900 ,,Dėl žemės mokesčio tarifo 2013 metams nustatymo“ patvirtintu Nenaudojamų žemės sklypų nustatymo tvarkos aprašu (toliau – Aprašas) Miesto plėtros departamentas sudarė sklypų, patenkančių į teritorijų planavimo dokumentuose numatytas neurbanizuojamas teritorijas sąrašą.


2013 metai

Vadovaudamiesi Vilniaus miesto savivaldybės tarybos 2012 m. lapkričio 28 d. sprendimu Nr. 1-900 ir ,,Dėl žemės mokesčio tarifo 2013 metams nustatymo“ ir juo patvirtintu Nenaudojamų žemės sklypų nustatymo tvarkos aprašu Miesto plėtros departamentas sudarė preliminarų nenaudojamų žemės sklypų sąrašą.

Atkreipiame dėmesį, kad nenaudojamų žemės sklypų sąrašas gali keistis. Pasikeitus žemės sklypų ar jų dalių duomenims (užregistravus sklypo pakeitimus VĮ Registrų centras arba jeigu nustatytas apribojimas naudotis žemės sklypu, ar jo dalimi, taip pat dėl kitų priežasčių numatytų minėtame sprendime) prašome kreiptis nurodytais kontaktais.

 1. Sklypai patenkantys į teritorijų planavimo dokumentuose numatytas neurbanizuojamas teritorijas
 2. Žemės sklypo ar jo dalies naudotojui išduotas statybą leidžiantis dokumentas griovimui ir per vienerius metus nekilnojamas turtas nustatyta tvarka neišregistruotas iš VĮ Registrų centro tvarkomo Nekilnojamojo turto registro.
 3. Žemės sklypui parengtas ir patvirtintas detalusis planas, tačiau per vienus metus šio žemės sklypo duomenų pakeitimai neužfiksuoti VĮ Registrų centre arba registruoti kadastro duomenys neatitinka detaliojo plano sprendinių.
 4. Žemės ūkio paskirties sklypui patvirtintu teritorijų planavimo dokumentu tikslinė žemės naudojimo paskirtis yra pakeista į kitą paskirtį, tačiau per 1 metus nuo tokio teritorijų planavimo dokumento patvirtinimo, pakeista sklypo paskirtis neužregistruota VĮ Registrų centre.
 5. Privačiam ar nuomojamam žemės sklypui ar jo dalies naudotojui, po detaliojo plano sprendinių užregistravimo VĮ Registrų centras, per ketverius metus neišduotas statybą leidžiantis dokumentas.


Informacija pasiteirauti:

Vyr. specialistė Daiva Petrovskaja
Tel. (8 5) 211 2465
El. p. daiva.petrovskaja@vilnius.lt

Direktoriaus pavaduotoja Raimonda Rudukienė
Tel. (8 5) 211 2468
El. p. raimonda.rudukiene@vilnius.lt

 


Žemės sklypų formavimo ir pertvarkymo projektų rengimas

Nuo 2014 m. sausio 1 d. įsigaliojus naujoms Lietuvos Respublikos žemės ir Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo įstatymų nuostatoms, Lietuvos Respublikos Žemės ūkio ministro ir Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2014 m. sausio 2 d. įsakymu Nr. 3D-1/D1-1 patvirtintos Žemės sklypų formavimo ir pertvarkymo projektų rengimo ir įgyvendinimo taisyklės.

Žemės sklypų formavimo ir pertvarkymo projektų rengimo ir įgyvendinimo taisyklės (toliau – Taisyklės) nustato žemės sklypų formavimo ir pertvarkymo projektų (toliau – Projektas) rengimo, finansavimo, viešinimo, derinimo, tikrinimo ir tvirtinimo tvarką, taip pat atvejus ir tvarką, kai žemės sklypai pertvarkomi nerengiant Projekto.

Projektas yra žemėtvarkos planavimo dokumentas, priskiriamas žemės valdos projektams ir rengiamas šiais atvejais:

 1. kai žemės sklypai padalijami, atidalijami, sujungiami ar perdalijami;
 2. kai pagal detaliojo plano, kuriame numatomi tik žemės sklypų formavimo ir (ar) pertvarkymo principai, nustatytus teritorijos naudojimo reglamentus suformuojami nauji žemės sklypai arba pertvarkomos esamų žemės sklypų ribos vadovaujantis detaliajame plane numatytais žemės sklypų formavimo ir (ar) pertvarkymo principais ir nustatoma ar keičiama pagrindinė žemės naudojimo paskirtis ir (ar) žemės sklypo naudojimo būdas (-ai);
 3. kai formuojami valstybinės žemės sklypai esamoms susisiekimo komunikacijoms, aikštėms ir kitoms viešosioms erdvėms, kapinėms, paplūdimiams, parkams, skverams ir kitiems želdynams eksploatuoti, kultūros paveldo objektų užimtoms teritorijoms;
 4. kai formuojami žemės sklypai esamiems statiniams eksploatuoti pagal Nekilnojamojo turto kadastre įrašytą jų tiesioginę paskirtį;
 5. kai formuojami nauji valstybinės žemės sklypai (išskyrus atvejus, kai sklypai formuojami Lietuvos Respublikos žemės reformos įstatymo nustatyta tvarka);
 6. kai įsiterpęs valstybinės žemės plotas Lietuvos Respublikos Vyriausybės nustatyta tvarka ir atvejais sujungiamas su besiribojančiu žemės sklypu, jeigu laisvoje valstybinėje žemėje negalima suformuoti racionalaus dydžio ir ribų žemės sklypo;
 7. kai keičiama pagrindinė žemės naudojimo paskirtis ir (ar) žemės sklypo naudojimo būdas (-ai), jeigu tai neprieštarauja savivaldybės ar jos dalies bendrajam planui.

Kai Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo įstatymo 20 straipsnio 6 dalies 3 punkte numatytu atveju pertvarkomi galiojančiame detaliajame plane, parengtame pagal iki 2014 m. sausio 1 d. galiojusį teritorijų planavimo teisinį reguliavimą, nustatyti žemės sklypai, Projektas laikytinas galiojančio detaliojo plano koregavimu.

Žemėtvarkos planavimo dokumentus gali rengti Europos Sąjungos valstybių narių ar Europos ekonominės erdvės valstybių (toliau – valstybė narė) piliečiai, kiti fiziniai asmenys, kurie naudojasi Europos Sąjungos teisės aktų jiems suteiktomis judėjimo valstybėse narėse teisėmis, valstybėse narėse įsteigti juridiniai asmenys ar kitos organizacijos, ar jų padaliniai. Valstybių narių piliečiai, kiti fiziniai asmenys, kurie naudojasi Europos Sąjungos teisės aktų jiems suteiktomis judėjimo teisėmis, gali rengti žemėtvarkos planavimo dokumentus turėdami jiems nustatyta tvarka išduotus kvalifikacijos pažymėjimus žemėtvarkos planavimo dokumentams rengti (toliau – kvalifikacijos pažymėjimas) arba kitos valstybės narės išduotus kvalifikacijos pažymėjimus ar kitus dokumentus, įrodančius, kad jie turi teisę rengti žemėtvarkos planavimo dokumentus, o kaimo plėtros žemėtvarkos projektus ir žemės sklypų formavimo ir pertvarkymo projektus gali rengti ir Teritorijų planavimo įstatyme nustatyti kompleksinio teritorijų planavimo dokumentų rengėjai. Valstybėse narėse įsteigti juridiniai asmenys ar kitos organizacijos, ar jų padaliniai gali rengti žemėtvarkos planavimo dokumentus, kai jų specialistas, dirbantis pagal darbo ar civilinę sutartį ir rengiantis žemėtvarkos planavimo dokumentus, turi jam nustatyta tvarka išduotą kvalifikacijos pažymėjimą arba kitos valstybės narės išduotą kvalifikacijos pažymėjimą ar kitą dokumentą, įrodantį, kad jis turi teisę rengti žemėtvarkos planavimo dokumentus.

Prašymo forma (atsisiųsti)

Informacija pasiteirauti:

Žemės tvarkymo ir valdymo poskyrio vedėja, pavaduojanti Žemės tvarkymo ir administravimo skyriaus vedėją Vaida Masytė-Pavasarienė
Tel. (8 5) 211 2462
El. p. vaida.masyte@vilnius.lt


Vilniaus miesto savivaldybės administracijos
Žemės tvarkymo ir administravimo skyrius