Žemės klausimai

 

Informacija apie NŽT perduotus naujus valstybinės žemės sklypus, skirtus nuosavybės teisių atkūrimui »


Informacija apie suprojektuotus ir perduotus NŽT papildomus grąžintinus natūra žemės sklypus iki nacionalizacijos buvusių rėžinių kaimų teritorijose »


Vilniaus miesto savivaldybės administracijos direktoriaus 2023 m. balandžio 14 d. įsakymas Nr. 30-856/23 ,,Dėl administracijos direktoriaus 2017-12-29 įsakymu Nr. 30-3411, 2019-07-01 įsakymu Nr. 30-1646/19, 2020-04-24 įsakymu Nr. 30-898/20 ir 2020-08-03 įsakymu Nr. 30-1728/20 „Dėl Vilniaus miesto teritorijų, kuriose bus formuojami perduodami neatlygintinai nuosavybėn nauji žemės sklypai piliečiams nuosavybės teisėms į miesto žemę atkurti, sąrašo tvirtinimo“ patvirtintų sąrašų pakeitimo ir suprojektuotų naujų valstybinės žemės sklypų sąrašo tvirtinimo“ ADsąrašas+atnaujintas+sklypai-D.docx Baigtinis+sąrašas+bendras-D.docx Isakymo+tekstas.docx

 

Vilniaus miesto savivaldybės administracijos direktoriaus 2022 m. liepos 29 d. įsakymas Nr. 30-2117/22 ,,Dėl administracijos direktoriaus 2017-12-29 įsakymu Nr. 30-3411, 2019-07-01 įsakymu Nr. 30-1646/19, 2020-04-24 įsakymu Nr. 30-898/20 ir 2020-08-03 įsakymu Nr. 30-1728/20 „Dėl Vilniaus miesto teritorijų, kuriose bus formuojami perduodami neatlygintinai nuosavybėn nauji žemės sklypai piliečiams nuosavybės teisėms į miesto žemę atkurti, sąrašo tvirtinimo“ patvirtintų sąrašų pakeitimo ir suprojektuotų naujų valstybinės žemės sklypų sąrašo tvirtinimo“ ADsąrašas+atnaujintas+45+teritorijos+(002) Baigtinis+sąrašas+bendras

 


Vilniaus miesto savivaldybė vien nuo 2018 m. Nacionalinės žemės tarnybos prie Žemės ūkio ministerijos Vilniaus miesto skyriui perdavė 1179 naujus gyvenamojo naudojimo būdo žemės sklypus, skirtus individualiai statybai, ir 86 komercinio, pramonino ir/ar gamybinio naudojimo būdo 154,5535 ha bendro ploto valstybinės žemės sklypus, kurie pagal Nutarimu patvirtintą tvarką gali būti suteikti neatlygintinai 2467 piliečiams, įrašytiems į Nacionalinės žemės tarnybos prie Žemės ūkio ministerijos Vilniaus miesto skyriaus vedėjo įsakymu patvirtintą eilę.

Vilniaus miesto savivaldybė 2022 m. Nacionalinei žemės tarnybai prie Žemės  ūkio ministerijos Vilniaus miesto skyriui perduoti 279 nauji gyvenamojo naudojimo būdo žemės sklypai, skirti individualiai statybai, ir 8 komercinio, pramonino ir/ar gamybinio naudojimo būdo 5,7560 ha bendro ploto sklypai, kurie galėtų būti suteikti neatlygintinai apie 327 pretendentams. Iki šių metų pabaigos Vilniaus miesto savivaldybė ketina perduoti dar 93 gyvenamojo naudojimo būdo žemės sklypus, skirtus individualiai statybai, ir 53 sklypus,  kurių bendras plotas 29,00 ha, komercinei bei pramonės ir gamybinei veiklai, bei 2 0,8183 ha bendro ploto žemės sklypus daugiabučių gyvenamųjų namų ir bendrabučių statybai. Visi šie sklypai galėtų būti suteikti neatlygintinai dar apie 342 pretendentams.

Vilniaus miesto savivaldybė 2023 m. sausio 31 d. perdavė Nacionalinės žemės tarnybos prie Aplinkos ministerijos Vilniaus miesto skyriui dar 10 gyvenamojo naudojimo būdo ir 22 komercinio bei pramonės ir sandėliavimo naudojimo būdo, 9,8 ha bendro ploto naujų valstybinės žemės sklypų dokumentus. Visi šie sklypai skirti nuosavybės teisių atkūrimui ir suteikimui piliečiams neatlygintinai.

 


Žemės sklypų formavimo ir pertvarkymo projektų rengimas

Nuo 2014 m. sausio 1 d. įsigaliojus naujoms Lietuvos Respublikos žemės ir Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo įstatymų nuostatoms, Lietuvos Respublikos Žemės ūkio ministro ir Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2014 m. sausio 2 d. įsakymu Nr. 3D-1/D1-1 patvirtintos Žemės sklypų formavimo ir pertvarkymo projektų rengimo ir įgyvendinimo taisyklės.

Žemės sklypų formavimo ir pertvarkymo projektų rengimo ir įgyvendinimo taisyklės (toliau – Taisyklės) nustato žemės sklypų formavimo ir pertvarkymo projektų (toliau – Projektas) rengimo, finansavimo, viešinimo, derinimo, tikrinimo ir tvirtinimo tvarką, taip pat atvejus ir tvarką, kai žemės sklypai pertvarkomi nerengiant Projekto.

Projektas yra žemėtvarkos planavimo dokumentas, priskiriamas žemės valdos projektams ir rengiamas šiais atvejais:

  1. kai žemės sklypai padalijami, atidalijami, sujungiami ar perdalijami;
  2. kai pagal detaliojo plano, kuriame numatomi tik žemės sklypų formavimo ir (ar) pertvarkymo principai, nustatytus teritorijos naudojimo reglamentus suformuojami nauji žemės sklypai arba pertvarkomos esamų žemės sklypų ribos vadovaujantis detaliajame plane numatytais žemės sklypų formavimo ir (ar) pertvarkymo principais ir nustatoma ar keičiama pagrindinė žemės naudojimo paskirtis ir (ar) žemės sklypo naudojimo būdas (-ai);
  3. kai formuojami valstybinės žemės sklypai esamoms susisiekimo komunikacijoms, aikštėms ir kitoms viešosioms erdvėms, kapinėms, paplūdimiams, parkams, skverams ir kitiems želdynams eksploatuoti, kultūros paveldo objektų užimtoms teritorijoms;
  4. kai formuojami žemės sklypai esamiems statiniams eksploatuoti pagal Nekilnojamojo turto kadastre įrašytą jų tiesioginę paskirtį;
  5. kai formuojami nauji valstybinės žemės sklypai (išskyrus atvejus, kai sklypai formuojami Lietuvos Respublikos žemės reformos įstatymo nustatyta tvarka);
  6. kai įsiterpęs valstybinės žemės plotas Lietuvos Respublikos Vyriausybės nustatyta tvarka ir atvejais sujungiamas su besiribojančiu žemės sklypu, jeigu laisvoje valstybinėje žemėje negalima suformuoti racionalaus dydžio ir ribų žemės sklypo;
  7. kai keičiama pagrindinė žemės naudojimo paskirtis ir (ar) žemės sklypo naudojimo būdas (-ai), jeigu tai neprieštarauja savivaldybės ar jos dalies bendrajam planui.

Kai Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo įstatymo 20 straipsnio 6 dalies 3 punkte numatytu atveju pertvarkomi galiojančiame detaliajame plane, parengtame pagal iki 2014 m. sausio 1 d. galiojusį teritorijų planavimo teisinį reguliavimą, nustatyti žemės sklypai, Projektas laikytinas galiojančio detaliojo plano koregavimu.

Žemėtvarkos planavimo dokumentus gali rengti Europos Sąjungos valstybių narių ar Europos ekonominės erdvės valstybių (toliau – valstybė narė) piliečiai, kiti fiziniai asmenys, kurie naudojasi Europos Sąjungos teisės aktų jiems suteiktomis judėjimo valstybėse narėse teisėmis, valstybėse narėse įsteigti juridiniai asmenys ar kitos organizacijos, ar jų padaliniai. Valstybių narių piliečiai, kiti fiziniai asmenys, kurie naudojasi Europos Sąjungos teisės aktų jiems suteiktomis judėjimo teisėmis, gali rengti žemėtvarkos planavimo dokumentus turėdami jiems nustatyta tvarka išduotus kvalifikacijos pažymėjimus žemėtvarkos planavimo dokumentams rengti (toliau – kvalifikacijos pažymėjimas) arba kitos valstybės narės išduotus kvalifikacijos pažymėjimus ar kitus dokumentus, įrodančius, kad jie turi teisę rengti žemėtvarkos planavimo dokumentus, o kaimo plėtros žemėtvarkos projektus ir žemės sklypų formavimo ir pertvarkymo projektus gali rengti ir Teritorijų planavimo įstatyme nustatyti kompleksinio teritorijų planavimo dokumentų rengėjai. Valstybėse narėse įsteigti juridiniai asmenys ar kitos organizacijos, ar jų padaliniai gali rengti žemėtvarkos planavimo dokumentus, kai jų specialistas, dirbantis pagal darbo ar civilinę sutartį ir rengiantis žemėtvarkos planavimo dokumentus, turi jam nustatyta tvarka išduotą kvalifikacijos pažymėjimą arba kitos valstybės narės išduotą kvalifikacijos pažymėjimą ar kitą dokumentą, įrodantį, kad jis turi teisę rengti žemėtvarkos planavimo dokumentus.

Prašymo forma (atsisiųsti)

Informacija pasiteirauti:

Žemės tvarkymo ir valdymo poskyrio vedėja, l. e. Žemės tvarkymo ir administravimo skyriaus vedėjo pareigas Vaida Masytė-Pavasarienė
Tel. (8 5) 211 2462
El. p. [email protected]


Žemės mokestis

Vilniaus miesto savivaldybės taryba  kiekvienais metais nustato žemės mokesčio tarifus ir patvirtina kriterijus, pagal kuriuos sudaromas nenaudojamų žemės sklypų tvarkos aprašas.

Vilniaus miesto savivaldybės tarybos 2021-06-23 sprendimu Nr. 1-1043 ,,Dėl žemės mokesčio tarifų 2022 metams nustatymo“ patvirtinti tarifai galioja ir 2023 metų mokestiniam laikotarpiui.

Nenaudojamų žemės sklypų nustatymo tvarkos aprašas patvirtintas Vilniaus miesto savivaldybės tarybos 2021-06-23 sprendimu Nr. 1-1047 ,,Žemės sklypų, kuriems taikomas 4 procentų žemės/valstybinės žemės nuomos mokesčių tarifas, sąrašo sudarymo tvarkos aprašas“.

Vilniaus miesto savivaldybės tarybos 2021-06-23 sprendimas Nr. 1-1043 ,,Dėl žemės mokesčio tarifų  2022 metams nustatymo“.

Nenaudojamų žemės sklypų nustatymo tvarkos aprašas patvirtintas Vilniaus miesto savivaldybės tarybos 2021-06-23 sprendimu Nr. 1-1047 ,,Žemės sklypų, kuriems taikomas 4 procentų žemės/valstybinės žemės nuomos mokesčių tarifas, sąrašo sudarymo tvarkos aprašas“.

Vilniaus miesto savivaldybės tarybos 2019-05-15 sprendimu Nr. 1-34 ,,Dėl žemės mokesčio tarifų  2020 metams nustatymo“ patvirtinti tarifai galioja ir 2021 metų mokestiniam laikotarpiui.

Nenaudojamų žemės sklypų nustatymo tvarkos aprašas patvirtintas Vilniaus miesto savivaldybės tarybos 2019-05-15 sprendimu Nr. 1-34 ,,Dėl žemės mokesčio tarifų  2020 metams nustatymo“.

Vilniaus miesto savivaldybės tarybos 2019-05-15 sprendimas Nr. 1-34 ,,Dėl žemės mokesčio tarifų  2020 metams nustatymo“.

Nenaudojamų žemės sklypų nustatymo tvarkos aprašas patvirtintas Vilniaus miesto savivaldybės tarybos 2019-05-15 sprendimu Nr. 1-34 ,,Dėl žemės mokesčio tarifų  2020 metams nustatymo“.

Vilniaus miesto savivaldybės tarybos 2018-05-09 sprendimas Nr. 1-1527 ,,Dėl žemės mokesčio tarifų 2019 metams nustatymo“.

Nenaudojamų žemės sklypų nustatymo tvarkos aprašas patvirtintas Vilniaus miesto savivaldybės tarybos 2018-05-09 sprendimu Nr. 1-1527 ,,Dėl žemės mokesčio tarifų 2019 metams nustatymo“.

Vilniaus miesto savivaldybės tarybos 2017-11-22 sprendimas Nr. 1-1238 ,,Dėl žemės mokesčio tarifų 2018 metams nustatymo“.

Nenaudojamų žemės sklypų nustatymo tvarkos aprašas patvirtintas Vilniaus miesto savivaldybės tarybos 2012-11-28 sprendimu Nr. 1-900 ,,Dėl žemės mokesčio tarifo 2013 metams nustatymo“.

Vilniaus miesto savivaldybės tarybos 2016-05-25  sprendimas Nr. 1-481 ,,Dėl žemės mokesčio tarifų 2017 metams nustatymo“.

Nenaudojamų žemės sklypų nustatymo tvarkos aprašas patvirtintas Vilniaus miesto savivaldybės tarybos 2012-11-28 sprendimu Nr. 1-900 ,,Dėl žemės mokesčio tarifo 2013 metams nustatymo“.

Vilniaus miesto savivaldybės tarybos 2015-04-15 sprendimas Nr. 1-2347 ,,Dėl žemės mokesčio tarifų 2016 metams nustatymo“.

Nenaudojamų žemės sklypų nustatymo tvarkos aprašas patvirtintas Vilniaus miesto savivaldybės tarybos 2012-11-28 sprendimu Nr. 1-900 ,,Dėl žemės mokesčio tarifo 2013 metams nustatymo“.

Vilniaus miesto savivaldybės tarybos 2014-05-14 sprendimas Nr. 1-1796 ,,Dėl žemės mokesčio tarifų 2015 metams nustatymo“.

Nenaudojamų žemės sklypų nustatymo tvarkos aprašas patvirtintas Vilniaus miesto savivaldybės tarybos 2012-11-28 sprendimu Nr. 1-900 ,,Dėl žemės mokesčio tarifo 2013 metams nustatymo“.

Vilniaus miesto savivaldybės tarybos 2013-05-15 sprendimas Nr. 1-1227 ,,Dėl žemės mokesčio tarifo 2014 metams nustatymo“.

Nenaudojamų žemės sklypų nustatymo tvarkos aprašas patvirtintas Vilniaus miesto savivaldybės tarybos 2012-11-28 sprendimu Nr. 1-900 ,,Dėl žemės mokesčio tarifo 2013 metams nustatymo“.

Vilniaus miesto savivaldybės tarybos 2012-11-28 sprendimas Nr. 1-900 ,,Dėl žemės mokesčio tarifo 2013 metams nustatymo“.

Nenaudojamų žemės sklypų nustatymo tvarkos aprašas patvirtintas Vilniaus miesto savivaldybės tarybos 2012-11-28 sprendimu Nr. 1-900 ,,Dėl žemės mokesčio tarifo 2013 metams nustatymo“.

 

Informacija pasiteirauti:

Žemės tvarkymo ir valdymo poskyrio

Vyriausioji specialistė Daiva Petrovskaja

Tel. (8 5) 211 2465

El. p. [email protected]

 

 

Vilniaus miesto savivaldybės administracijos
Žemės tvarkymo ir administravimo skyrius