Vilniaus miesto gatvių asfalto mišinių techniniai reikalavimai ir sluoksnių įrengimo rekomendacijos

Pilnas dokumentas su priedais atsisiųsti


 PATVIRTINTA
Vilniaus miesto savivaldybės administracijos
Miesto ūkio ir transporto departamento
direktoriaus
2016 m. rugsėjo 29 d.
įsakymu Nr. A15-1701/16(2.1.4-UK)

VILNIAUS MIESTO GATVIŲ ASFALTO MIŠINIŲ TECHNINIAI REIKALAVIMAI IR SLUOKSNIŲ ĮRENGIMO REKOMENDACIJOS

I SKYRIUS
BENDROSIOS NUOSTATOS

1. Įrengimo rekomendacijos Vilniaus miesto gatvių asfalto mišinių techniniai reikalavimai ir sluoksnių įrengimo rekomendacijos (toliau – įrengimo rekomendacijos) išdėstyti reikalavimai asfalto ir šlamo mišiniams, naudojamiems įrengti miesto gatvių viršutinius, apatinius, pagrindo ir pagrindo-dangos sluoksnius bei darbams, atliekamiems įrengiant šiuos dangos sluoksnius bei šių dangos sluoksnių priežiūrai.

2. Įrengimo rekomendacijos taikomos tiesiant, rekonstruojant, remontuojant ir eksploatuojant Vilniaus miesto gatvių asfalto ir šlamo dangas. Įrengimo taisykles turi naudoti miesto savivaldybės įmonės. Įrengimo taisyklių reikalavimai turi būti taikomi rengiant gatvių statybos darbų konkursus ir sudarant rangos sutartis.

3. Įrengimo teisyklėmis yra įgyvendinami Lietuvos standartai:
3.1. LST EN 13108-1 „Bituminiai mišiniai. Medžiagos techniniai reikalavimai. 1 dalis. Asfaltbetonis“;
3.2. LST EN 13108-2 „Bituminiai mišiniai. Medžiagų reikalavimai. 2 dalis. Labai plonų sluoksnių asfaltbetonis“;
3.3. LST EN 13108-3 „Bituminiai mišiniai. Medžiagų reikalavimai. 3 dalis. Minkštasis asfaltas“;
3.4. LST EN 13108-5 „Bituminiai mišiniai. Medžiagos techniniai reikalavimai. 5 dalis. Skaldos ir mastikos asfaltas“;
3.5. LST EN 13108-6 „Bituminiai mišiniai. Medžiagos techniniai reikalavimai. 6 dalis. Mastikos asfaltas“;
3.6. LST EN 13108-7 „Bituminiai mišiniai. Medžiagos techniniai reikalavimai. 7 dalis. Poringasis asfaltas“;
3.7. LST EN 12273 „Šlamo dangos. Reikalavimai“;
3.8. LST EN 13108-20 „Bituminiai mišiniai. Medžiagos techniniai reikalavimai. 20 dalis. Tipo bandymai“.

4. Įrengimo rekomendacijos nustatomas minimalus bandymų skaičius pagal standartą LST EN 13108-21 „Bituminiai mišiniai. Medžiagos techniniai reikalavimai. 21 dalis. Vidinė gamybos kontrolė“.

5. Įrengimo rekomendacijos gali būti miesto gatvių dangų tiesimo, rekonstrukcijos ir taisymo darbų sutarties sudėtinė dalis, jeigu jos nurodomos sutarties konkrečiose sąlygose.

6. Įrengimo rekomendacijos parengtos laikantis statybos techninio reglamento STR 1.01.05:2007 „Normatyviniai statybos techniniai dokumentai“ reikalavimų. Įrengimo rekomendacijos yra normatyvinių statybos dokumentų sistemos dalis, priklausanti laisvai pasirenkamųjų normatyvinių statybos techninių dokumentų sričiai. Rengiant įrengimo taisykles vadovautasi galiojančiais normatyviniais dokumentais ir technine literatūra.

7. Pasikeitus normatyviniams bei techniniams dokumentams arba taikant naujas statybos technologijas, šios įrengimo rekomendacijos yra keičiamos arba papildomos.

8. Visais atvejais taikomi aktualios redakcijos norminiai dokumentai ir standartai.