Atmintinė dėl daugiabučių namų kiemų

Vilniaus miesto savivaldybė skatina gyventojus imtis iniciatyvos ir tapti savo kiemo šeimininkais, t. y. praplėsti esamas automobilių aikšteles, įrengti norimas technines eismo reguliavimo priemones, kartu jose sutvarkant bendro (viešo) naudojimo teritorijas ir įrengiant vaikų žaidimo ir sporto aikšteles, suoliukus ar kitą rekreacijai ir poilsiui reikalingą infrastruktūrą.

Daugiabučių gyvenamųjų namų bendrijos ar butų savininkai turi kreiptis į Vilniaus miesto savivaldybę dėl naudojamų žemės sklypų formavimo ir pertvarkymo projektų rengimo bei į kompetentingas institucijas dėl šių projektų pagrindu suformuotų žemės sklypų ir valstybinės žemės nuomos ar nuosavybės teisių į juos įregistravimo Nekilnojamojo turto registre.

Pažymėtina, kad Vilniaus miesto savivaldybės tarybos sprendimais patvirtintos atitinkamų seniūnijų teritorijų ar jų dalių schemos, kuriose suplanuoti daugiabučių gyvenamųjų namų žemės sklypai su numatoma galimybe įrengti papildomas automobilių vietas, taip pat ir bendro (viešo) naudojimo ir želdynų teritorijos.

Pirmiausia rekomenduojama įsteigti daugiabučių namų savininkų bendriją, kad būtų patogiau tvarkyti sklypo formavimo ir įteisinimo dokumentus.

Bendrijos steigimo etapai

  • Gyventojų iniciatyvinė grupė parengia bendrijos įstatų projektą (daugiau informacijos: www.vilnius.lt (Savivaldybė → Aplinkosauga ir energetika → Aktuali informacija → Daugiabučių valdymas → Daugiabučių namų savininkų bendrijos (toliau – DNSB).
  • Iki steigiamojo susirinkimo sudaromas namo butų ir kitų patalpų savininkų, pritariančių steigti bendriją, sąrašas. Jame turi būti savininkų parašai, asmens tapatybę patvirtinančio dokumento numeris, išdavimo data.
  • Jei bendriją planuojama steigti daugiabučiame name, kurį tuo metu valdo Savivaldybės paskirtas administratorius, jam būtina prieš 30 dienų iki steigiamojo susirinkimo pranešti apie bendrijos steigimą ir steigiamojo susirinkimo datą. Administratorius bendrijos steigimo iniciatoriams ne vėliau kaip per 15 dienų privalo pateikti namo bendrojo naudojimo objektų sąrašą. Savivaldybė, skatindama bendrijų steigimą, neatlygintinai teikia namo butų ir kitų patalpų savininkų su jų adresais sąrašą.
  • Visiems butų ir kitų patalpų savininkams ne vėliau kaip prieš 14 dienų iki steigiamojo bendrijos susirinkimo reikia pranešti apie susirinkimo datą ir vietą bei pristatyti bendrijos įstatų projektą. Per susirinkimą pranešėjas pristato bendrijos steigimo tikslus ir įstatų projektą. Renkamas bendrijos pirmininkas, kiti bendrijos valdymo organai. Pagal numatytus reikalavimus parengiamas susirinkimo dalyvių sąrašas ir susirinkimo protokolas.
  • Bendrijos pirmininkas įstatus ir kitus steigimo dokumentus pateikia notarui. Notaro patvirtintus dokumentus bendrijos pirmininkas pateikia Juridinių asmenų registrui, kurio darbuotojai per 20 darbo dienų privalo registruoti bendriją arba pranešti apie atsisakymą registruoti, nurodydami atsisakymo priežastį. Bendrija laikoma įsteigta ir įgyja juridinio asmens statusą nuo įregistravimo Juridinių asmenų registre dienos.

Žemės sklypų formavimo etapai

  • Iniciatorius – gyvenamojo namo savininkų bendrija – dėl žemės sklypo formavimo ar pertvarkymo projekto parengimo kreipiasi į projekto rengimo organizatorių – Vilniaus miesto savivaldybės administracijos direktorių.
  • Iniciatoriai prašymą organizuoti projekto rengimą gali pateikti užpildydami elektroninę prašymo formą Žemėtvarkos planavimo dokumentų rengimo informacinėje sistemoje (toliau – ŽPDRIS, www.zpdris.lt) arba pateikti prašymą raštu, užpildydami Žemės sklypų formavimo ir pertvarkymo projektų rengimo ir įgyvendinimo taisyklių, patvirtintų Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro ir Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2004 m. spalio 4 d. įsakymu Nr. 3D-542/D1-513 ,,Dėl Žemės sklypų formavimo ir pertvarkymo projektų rengimo ir įgyvendinimo taisyklių patvirtinimo“, 1 priede nurodytą prašymo formą ir pateikti Vilniaus miesto savivaldybės administracijos direktoriui.
  • Informacija apie projektą skelbiama ŽPDRIS interneto svetainėje www.zpdris.lt.
  • Žemės sklypo formavimo ir pertvarkymo projektas ir žemės sklypo kadastrinių matavimų planai rengiami iniciatorių lėšomis.

Pagal Lietuvos Respublikos statybos įstatymą statyba galima tik teisės aktų nustatyta tvarka suformuotuose ir Nekilnojamojo turto registre įregistruotuose žemės sklypuose. Automobilių aikštelės yra inžineriniai statiniai, todėl kad jos būtų projektuojamos ir įrengiamos prie daugiabučių gyvenamųjų namų, DNSB privalo turėti suformuotą ir Nekilnojamojo turto registre įregistruotą žemės sklypą.

Atsižvelgdami į tai, kad Vilniaus miesto savivaldybė nėra finansiškai pajėgi suprojektuoti ir įrengti visuose Vilniaus miesto daugiabučių gyvenamųjų namų kiemuose trūkstamas automobilių vietas, siūlome, įsteigus DNSB, pasirinkti projektuotoją, kuris, vadovaudamasis statybos techniniu reglamentu STR 1.05.06:2010 „Statinio projektavimas“, parengs automobilių aikštelės įrengimo ar praplėtimo DNSB priklausančiame žemės sklype projektą.

Parengus projektą, DNSB turi kreiptis į Vilniaus miesto savivaldybės administracijos Miesto plėtros departamentą dėl statybą leidžiančio dokumento.

Jei DNSB nuspręs neinicijuoti žemės sklypo formavimo ir įteisinimo procedūrų, papildomų automobilių vietų galima įrengti išplatinant esamų privažiavimų važiuojamąją dalį. Projektavimo ir statybos darbai turi būti vykdomi vadovaujantis Lietuvos Respublikos statybos įstatymu. Gyventojai, norintys savo lėšomis išplatinti privažiavimų važiuojamąją dalį, gali sudaryti sutartis su Vilniaus miesto savivaldybės administracijos Miesto ūkio ir transporto departamentu (toliau – Departamentas) dėl inžinerinių statinių (gatvių, inžinerinių tinklų, aikštelių ir kt.) projektavimo ir statybos Savivaldybės vardu. Susipažinti su sutartimis galima www.vilnius.lt dokumentų paieškoje arba Savivaldybės interesantų aptarnavimo 18–19 langeliuose. Sudarius šią sutartį, galima pasinaudoti gatvių rekonstravimo (remonto) tvarka, patvirtinta Vilniaus miesto savivaldybės tarybos 2011-11-02 sprendimu Nr. 1-285 „Dėl susisiekimo komunikacijų ir jų inžinerinių tinklų statybos, rekonstravimo ir kapitalinio remonto, dalyvaujant fiziniams ir juridiniams asmenims, tvarkos aprašo tvirtinimo“.

Išnagrinėję paraišką, Departamento specialistai priima sprendimą dėl jos įrašymo į planuojamų rekonstruoti objektų sąrašą. Gyventojai, kurių paraiška įrašyta į šį sąrašą, privalo per 6 mėnesius pasirašyti darbų atlikimo sutartį, kuria įsipareigoja savo lėšomis parengti gatvės (pravažiavimo) rekonstravimo (kapitalinio remonto) darbų techninį projektą ir Savivaldybės parinktam rangovui sumokėti ne mažiau kaip 50 proc. darbų kainos. Išsamesnę informaciją apie Susisiekimo komunikacijų ir jų inžinerinių tinklų statybos, rekonstravimo ir kapitalinio remonto, dalyvaujant fiziniams ir juridiniams asmenims, tvarką ir paraiškos formą galima rasti Savivaldybės internetinėje svetainėje www.vilnius.lt, teisinės informacijos skiltyje atlikus dokumento paiešką. Informacijos apie šią tvarką taip pat galima gauti Departamento Susisiekimo komunikacijų skyriaus Eksploatacijos poskyryje.