Pažeidimų tyrimas

Administracinių nusižengimų tyrimo skyrius »

Konstitucijos pr. 3, LT-09601 Vilnius
Skyriaus darbo laikas:
Pirmadieniais – ketvirtadieniais 7.30 – 16.30 val., pietūs 11.30 – 12.15 val.
Penktadieniais 7.30 – 15.15 val., pietūs 11.30 – 12.15 val.


Informacija fiziniams asmenims »

Informacija juridiniams asmenims »

Informacija neįgaliesiems asmenims »


Informacija fiziniams asmenims

Baudos arba administracinio nurodymo sumokėjimas

Procesinių dokumentų surašymas ir išsiuntimas transporto priemonės savininkui (valdytojui)

Atsakomybė transporto priemonės valdytojui (vairuotojui)

Informacija apie vietinės rinkliavos pažeidimus


Baudos arba administracinio nurodymo sumokėjimas

Bauda arba administracinis nurodymas, paskirti pagal Savivaldybės vykdomosios institucijos pareigūnų surašytus administracinių nusižengimų protokolus ar kitus procesinius dokumentus, turi būti sumokėti į vieną iš Valstybinės mokesčių inspekcijos prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos (lėšų gavėjas) sąskaitų:

      Sąskaitos Nr.       Banko pavadinimas Įmokos kodas
LT78 7290 0000 0013 0151 AB „Citadele“ bankas 1001
LT74 4010 0510 0132 4763 AB DNB bankas 1001
LT05 7044 0600 0788 7175 AB SEB bankas 1001
LT32 7180 0000 0014 1038 AB Šiaulių bankas 1001
LT74 7400 0000 0872 3870 Danske Bank A/S Lietuvos filialas 1001
LT12 2140 0300 0268 0220 Nordea Bank AB Lietuvos skyrius 1001
LT24 7300 0101 1239 4300 AB „Swedbank“ 1001
LT42 7230 0000 0012 0025 UAB Medicinos bankas 1001

Pastaba. Administraciniam nusižengimui priskiriamas identifikacinis kodas (ROIK). Mokant baudą arba administracinį nurodymą į vieną iš Valstybinės mokesčių inspekcijos prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos biudžeto pajamų surenkamąją sąskaitą, mokėjimo nurodymo langelyje Unikalus mokėjimo kodas būtina nurodyti administracinio nusižengimo identifikacinį kodą ROIK, įmokos kodas – 1001.


Procesinių dokumentų surašymas ir išsiuntimas transporto priemonės savininkui (valdytojui)

Vadovaujantis Lietuvos Respublikos administracinių nusižengimų kodekso (toliau – LR ANK) 611 straipsnio 3 dalimi, galimi vietinės rinkliavos mokėjimo tvarkos pažeidimai yra fiksuojami nuotraukose.

LR ANK nustatytais atvejais (417 straipsnio 2 dalyje, 418 straipsnio 1 dalyje ir kt.) administracinio nusižengimo protokolas su administraciniu nurodymu surašomas ir siunčiamas transporto priemonės savininkui (valdytojui). Procesiniai dokumentai, remiantis LR ANK 573 straipsnio 1 dalimi, siunčiami į oficialiai deklaruotą asmens gyvenamąją vietą arba kitą žinomą asmens gyvenamąją vietą, arba jo darbovietę, arba mokymo įstaigą, arba Lietuvos darbo biržos teritorinį skyrių, kuriame asmuo yra registruotas bedarbiu.

Tais atvejais, kai asmuo LR ANK 418 straipsnio 1 dalyje numatytą administracinį nusižengimą padaro pirmą kartą, vadovaujantis LR ANK 610 straipsnio 1 dalimi, asmeniui yra surašomas protokolas su administraciniu nurodymu.


Atsakomybė transporto priemonės valdytojui (vairuotojui)

Jeigu administracinį nusižengimą padarė kitas asmuo, transporto priemonės savininkas (valdytojas) turi per trisdešimt kalendorinių dienų nuo administracinio nusižengimo protokolo išsiuntimo dienos raštu pranešti duomenis apie asmenį (vardą, pavardę, asmens kodą arba gimimo datą, gyvenamąją vietą, dokumento, suteikiančio teisę vairuoti transporto priemones, išdavimo datą, numerį ir dokumentą išdavusią instituciją), kuris administracinio nusižengimo padarymo metu valdė ar naudojosi transporto priemonės savininkui (valdytojui) priklausančia transporto priemone.


Informacija apie vietinės rinkliavos už naudojimąsi mokamomis vietomis automobiliams statyti pažeidimus

Vietinė rinkliava Vilniaus mieste yra renkama vadovaujantis Vilniaus miesto savivaldybės tarybos 2011-07-13 sprendimu Nr. 1-127.

Vietinės rinkliavos mokėtojai yra automobilių valdytojai (vairuotojai), kurie naudojasi Tarybos nustatytose vietinės rinkliavos zonose esančiomis mokamomis bei rezervuotomis vietomis automobiliams statyti.

Atkreiptinas dėmesys, jog transporto priemonės savininkas (valdytojas), pastatęs transporto priemonę mokamoje vietoje ir nesumokėjęs nustatytos vietinės rinkliavos, turi galimybę nustatyta tvarka per 72 val. nuo pranešimo surašymo dienos (pvz. pranešimas surašytas 2018-01-01 14 val., sumokėti reikia iki 2018-01-04 24.00 val.) susimokėti nustatyto dydžio rinkliavą.

Informaciją apie rinkliavos zonas, dydžius ir mokėjimo tvarką Vilniaus mieste galite rasti SĮ „Susisiekimo paslaugos“ internetiniame tinklalapyje www.parking.lt.

Nesumokėjus vietinės rinkliavos per 72 val. nuo pranešimo surašymo dienos, transporto priemonės savininkas (valdytojas) bus traukiamas administracinėn atsakomybėn už Vietinės rinkliavos už naudojimąsi savivaldybių tarybų nustatytomis vietomis automobiliams statyti nuostatuose nustatytos tvarkos pažeidimą. LR ANK 418 straipsnio 1 dalyje numatyta, kad Vietinės rinkliavos už naudojimąsi savivaldybių tarybų nustatytomis vietomis automobiliams statyti nuostatuose nustatytos vietinės rinkliavos mokėjimo tvarkos pažeidimas užtraukia baudą nuo 20 iki 40 Eur. Už šį nusižengimą negalima skirti įspėjimo.

Tais atvejais, kai asmuo LR ANK 418 straipsnio 1 dalyje numatytą administracinį nusižengimą padaro pirmą kartą, vadovaujantis LR ANK 610 straipsnio 1 dalimi, asmeniui yra surašomas protokolas su administraciniu nurodymu. Administracinis nurodymas yra į administracinio nusižengimo protokolą įrašomas pasiūlymas asmeniui per penkiolika kalendorinių dienų nuo administracinio nusižengimo protokolo įteikimo dienos, o LR ANK 611 straipsnio 1 ir 2 dalyse nurodytais atvejais – per trisdešimt kalendorinių dienų nuo administracinio nusižengimo protokolo su administraciniu nurodymu išsiuntimo dienos savo noru sumokėti baudą, lygią pusei minimalios baudos.

Transporto priemonės savininkui (valdytojui), gavusiam administracinio nusižengimo protokolą su administraciniu nurodymu, yra siūloma per trisdešimt kalendorinių dienų nuo administracinio nusižengimo protokolo su administraciniu nurodymu išsiuntimo dienos savo noru sumokėti 10 Eur baudą.

Administracinis nurodymas yra neskundžiamas. Įvykdžius administracinį nurodymą, administracinio nusižengimo bylos teisena baigiama.

Pastaba.Administracinis nurodymas negali būti surašomas, jei asmuo pakartotinai per metus padarė administracinį nusižengimą, numatytą LR ANK 418 straipsnyje.

Jeigu administracinį nusižengimą padarė kitas asmuo, transporto priemonės savininkas (valdytojas) privalo raštu informuoti pareigūną, atliekantį administracinio nusižengimo tyrimą, ir nurodyti asmens, kuris padarė administracinį nusižengimą, duomenis (vardą, pavardę, asmens kodą arba gimimo datą, gyvenamąją vietą, dokumento, suteikiančio teisę vairuoti transporto priemones, išdavimo datą, numerį ir dokumentą išdavusią instituciją).

Pastaba. Transporto priemonės savininkas (valdytojas), nepateikęs duomenų, gali būti traukiamas administracinėn atsakomybėn už transporto priemonės savininko (valdytojo) pareigų neatlikimą pagal LR ANK 431 straipsnio 1 dalį. Transporto priemonės savininkui (valdytojui) atsakomybė už pareigų neatlikimą netaikoma, jeigu jis prarado transporto priemonę prieš savo valią. Asakomybė už pareigų neatlikimą netaikoma, jeigu jis prarado transporto priemonę prieš savo valią.


Informacija juridiniams asmenims

Jeigu transporto priemonės savininkas (valdytojas) yra juridinis asmuo, šio juridinio asmens vadovui pranešama apie administracinį nusižengimą.

Vadovaujantis Lietuvos Respublikos saugaus eismo automobilių keliais įstatymo 20 straipsnio 2 dalimi ir LR ANK 611 straipsnio 2 dalimi, juridinio asmens vadovas per tris darbo dienas nuo pranešimo gavimo dienos raštu Administracinių pažeidimų tyrimo skyriui pateikti duomenis asmens (vardą, pavardę, asmens kodą arba gimimo datą, gyvenamąją vietą, dokumento, suteikiančio teisę vairuoti transporto priemones, išdavimo datą, numerį ir dokumentą išdavusią instituciją), kuris pranešime nurodytu laiku valdė ar naudojosi transporto priemonės savininkui (valdytojui) priklausančia transporto priemone.

Visą būtiną informaciją galima teikti registruotu laišku arba atvykus į Administracinių pažeidimų tyrimo skyrių pas tyrimą atliekantį pareigūną (Konstitucijos pr. 3, 235 arba 234 kabinetai) arba elektroniniu paštu nurodant visus reikalaujamus duomenis.

Vadovaujantis LR ANK 611 straipsnio 1 dalimi, administracinio nusižengimo protokolas su administraciniu nurodymu bus surašomas ir siunčiamas transporto priemonės valdytojui (asmeniui, kuris valdė (vairavo) konkrečiam juridiniam asmeniui priklausančią transporto priemonę). Administracinio nusižengimo protokolas su administraciniu nurodymu siunčiamas registruotu laišku į transporto priemonės valdytojo gyvenamąją vietą.

Pastaba. Vadovaujantis Saugaus eismo automobilių keliais įstatymo nustatyta tvarka, juridinio asmens (ar jo filialo) vadovas, nepateikęs duomenų, gali būti traukiamas administracinėn atsakomybėn už transporto priemonės savininko (valdytojo) pareigų neatlikimą pagal Lietuvos Respublikos administracinių nusižengimų kodekso 431 straipsnio 1 dalį. Juridinio asmens (ar jo filialo) vadovui atsakomybė už pareigų neatlikimą netaikoma, jeigu jis prarado transporto priemonę prieš savo valią.


Informacija neįgaliesiems asmenims

Vietinė rinkliava už naudojimąsi mokamomis stovėjimo vietomis netaikoma automobilių, pažymėtų neįgalių asmenų automobilių statymo kortele, valdytojams (vairuotojams).

Neįgalių asmenų automobilių statymo kortelės forma patvirtinta Socialinės apsaugos ir darbo ministro 2008 m. rugsėjo 29 d. įsakymu Nr. A1-324, o jos išdavimo tvarka Neįgalumo ir darbingumo nustatymo tarnybos prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos direktoriaus 2009 m. lapkričio 6 d. įsakymu Nr. V-127.

Neįgalių asmenų automobilių statymo korteles išduoda Neįgalumo ir darbingumo nustatymo tarnybos prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos Vilniaus teritorinis skyrius (Švitrigailos g. 10, Vilnius).

Ši kortelė turi būti  padėta automobilio viduje už  priekinio stiklo ant prietaisų skydelio keleivio pusėje iš lauko gerai matomoje vietoje ta puse, kurioje atspausdintas kortelės numeris ir galiojimo data.

Pastaba. Vietinės rinkliavos lengvata mokamose stovėjimo vietose netaikoma automobiliams, pažymėtiems skiriamuoju ženklu „Neįgalusis“. Automobilius, kurie pažymėti skiriamuoju ženklu „Neįgalusis“, nemokamai galima statyti tik tose stovėjimo vietose, kurios skirtos neįgaliesiems ir pažymėtos skiriamaisiais kelio ženklais „Neįgalieji“, ir kitose Kelių eismo taisyklėse nurodytose leidžiamose vietose.

Daugiau informacijos apie specialiai neįgaliųjų transportui išskirtas stovėjimo vietas galite rasti internetiniame tinklalapyje: www.parking.lt .


Vilniaus miesto savivaldybės administracijos
Administracinių nusižengimų tyrimo skyrius