Search Icon

Struktūra ir kontaktai

Dažniausiai užduodami klausimai

Pranešti apie problemą mieste

Registracija į darželius ir mokyklas

Gyvenamosios vietos deklaravimas

Dokumento statuso patikrinimas

Struktūra ir kontaktai

Miesto tvarkymo ir aplinkos apsaugos skyrius

Konstitucijos pr. 3, LT-09601 Vilnius

Vardas ir pavardė Pareigos Tel. El. paštas
Gintautas Runovičius Skyriaus vedėjas 211 2418 gintautas.runovicius@vilnius.lt

Miesto tvarkymo ir aplinkos apsaugos skyrius yra Miesto ūkio ir transporto departamento struktūrinis padalinys.


Darbo laikas: Pirmadieniais-ketvirtadieniais 7.30 val. - 16.30 val. Penktadieniais 7.30 val. - 15.15 val. Pietų pertrauka 11.30 val. - 12.15 val.

Surask savo artimųjų kapus Saltoniškių kapinėse

VILNIAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS MIESTO ŪKIO IR TRANSPORTO DEPARTAMENTO MIESTO TVARKYMO IR APLINKOS APSAUGOS SKYRIAUS NUOSTATAI »


Svarbiausieji Miesto tvarkymo ir aplinkos apsaugos skyriaus uždaviniai: 1. administruoti bendrojo naudojimo teritorijų tvarkymą; 2. organizuoti viešųjų tualetų priežiūrą; 3. organizuoti valkataujančių gyvūnų gaudymą ir karantinavimą; 4. organizuoti gatvių žymėjimo lentelių gamybą ir tvirtinimą; 5. organizuoti fontanų priežiūrą; 6. organizuoti kapinių priežiūrą ir eksploatavimą; 7. organizuoti medžių, augančių ne seniūnijos sričiai priskirtoje teritorijoje, kirtimo, genėjimo, sodinimo darbus, naujų želdynų įrengimą bei tolesnę jų priežiūrą; 8. organizuoti miesto papuošimą švenčių proga; 9. organizuoti vaikų žaidimo ir sporto aikštelių remontą, statybą bei priežiūrą; 10. organizuoti paplūdimių priežiūrą ir gelbėjimo tarnybų darbą; 11. organizuoti Savivaldybės administruojamų valstybinės reikšmės miškų apsaugą, tvarkymą ir priežiūrą. Skyrius, įgyvendindamas jam pavestus uždavinius, vykdo šias funkcijas: 1. rengia perspektyvinius planus, programas, taisykles ir kitus dokumentus miesto tvarkymo, želdinių priežiūros, valkataujančių gyvūnų gaudymo ir karantinavimo, paplūdimių priežiūros ir gelbėjimo tarnybų, specialiųjų sanitarinių darbų, fontanų priežiūros, kapinių priežiūros, valstybinių miškų priežiūros, medžių, augančių ne seniūnijos teritorijoje kirtimo, genėjimo, sodinimo darbų, naujų želdynų įrengimo ir tolesnės jų priežiūros klausimais; 2. organizuoja ir kontroliuoja planų, programų, taisyklių ir kitų dokumentų miesto tvarkymo klausimais įgyvendinimą, atlieka miesto tvarkymo objektų techninę priežiūrą, sudaro su rangovinėmis organizacijomis sutartis miesto tvarkymo darbams, tikrina atliekamų darbų kokybę bei kiekybę, sudaro atliekamų darbų sąmatas bei kalkuliacijas, rengia kuruojamų darbų ir paslaugų medžiagą viešiesiems pirkimams; 3. organizuoja ir koordinuoja seniūnijų teritorijų valymo, priežiūros, vaikų ir sporto aikštelių valymo bei priežiūros darbus; 4. organizuoja ir koordinuoja miesto gatvių rankinį bei mechanizuotą valymą vasaros metu, miesto aikščių, skverų, parkų, gėlynų priežiūrą; 5. organizuoja ir koordinuoja viešųjų tualetų priežiūrą, valkataujančių gyvūnų gaudymą ir karantinavimą, specialiųjų sanitarinių darbų tarnybos darbą; 6. organizuoja ir koordinuoja gatvių žymėjimo lentelių gamybą ir tvirtinimą, miesto fontanų, paplūdimių priežiūrą bei gelbėjimo tarnybų darbą, paminklų ir paminklinių lentų priežiūrą, šventinio apšvietimo eksploatavimą ir priežiūrą, kapinių eksploatavimą ir priežiūrą; 7. pagal kompetenciją rengia atsakymus į Savivaldybės tarybos narių paklausimus, gyventojų, įmonių ir organizacijų pareiškimus bei skundus; 8. pagal priskirtą kompetenciją rengia Savivaldybės tarybos sprendimų, Tarybos kolegijos protokolinių nutarimų, mero potvarkių ir Administracijos direktoriaus įsakymų projektus; 9. sprendžia kitus skyriaus kompetencijai priklausančius klausimus ir įgyvendina priskirtas funkcijas, taip pat vykdo departamento direktoriaus įpareigojimus ir pavedimus.

Aplinkos apsaugos poskyris ❯❯❯
Vardas ir pavardė Pareigos Tel. El. paštas
Rasa Lozoraitienė Poskyrio vedėja 211 2843 rasa.lozoraitiene@vilnius.lt
Emilis Tamošiūnas Vyriausiasis specialistas 211 2646 emilis.tamosiunas@vilnius.lt
Ona Motiejūnaitė Ekologė 211 2461 Ona.Motiejunaite@vilnius.lt

Aplinkos apsaugos poskyris yra yra Miesto ūkio ir transporto departamento Miesto tvarkymo ir aplinkos apsaugos skyriaus struktūrinis padalinys.

VILNIAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS MIESTO ŪKIO IR TRANSPORTO DEPARTAMENTO MIESTO TVARKYMO IR APLINKOS APSAUGOS SKYRIAUS APLINKOS APSAUGOS POSKYRIO NUOSTATAI »


Svarbiausias poskyrio uždavinys – užtikrinti aplinkos kokybės priežiūrą ir kontrolę. Poskyris, įgyvendindamas jam pavestus uždavinius, vykdo šias funkcijas: 1. teikia siūlymus, rengiant planus, programas, taisykles ir kitus dokumentus aplinkos kokybės, aplinkos taršos reguliavimo klausimais; 2. rengia ir įgyvendina aplinkos stebėsenos (monitoringo) ir oro kokybės valdymo veiksmų programą; 3. rengia ir įgyvendina oro taršos mažinimo ir triukšmo prevencijos veiksmų programas; 4. analizuoja miesto aplinkos apsaugos būklę, teikia pasiūlymus suinteresuotoms ir atsakingoms institucijoms dėl aplinkos apsaugos priemonių įgyvendinimo; 5. kontroliuoja, ar fiziniai ir juridiniai asmenys vykdo aplinkos apsaugą ir gamtos išteklių naudojimą reglamentuojančiuose įstatymuose bei kituose teisės aktuose nustatytus reikalavimus; 6. rengia aplinkosaugos sąlygas teritorijų planavimo dokumentams tikrina, ar išduotuose detaliuosiuose, specialiuosiuose planuose ir projektuose nurodytos sąlygos atitinka aplinkos apsaugos reikalavimus; 7. organizuoja ir kontroliuoja „Vilniaus miesto teritorijų, kuriose nėra centralizuotų nuotekų surinkimo tinklų, nuotekų tvarkymo taisyklės“ įgyvendinimą; 8. skiria administracines nuobaudas bei taiko kitas administracinio poveikio priemones aplinkos apsaugos įstatymų ir kitų teisės aktų pažeidėjams; 9. bendradarbiauja su juridiniais ir fiziniais asmenimis aplinkos apsaugos kontrolės srityje, nustatyta tvarka informuoja visuomenę apie aplinkos kokybės pokyčius, dalyvauja aplinkosauginio švietimo veikloje; 10. teikia siūlymus formuojant Savivaldybės aplinkos apsaugos rėmimo specialiosios programos ir kitų programų panaudojimo sąmatų projektus; 11. rengia Savivaldybės aplinkos apsaugos rėmimo specialiosios programos sąmatos ir ataskaitos projektus; 12. dalyvauja kompleksiniuose patikrinimuose aplinkos apsaugos pažeidimų, nuotekų tvarkymo taisyklių pažeidimo klausimais, teikia įvairiapusę pagalbą seniūnijoms bei kitiems Savivaldybės daliniams aplinkos apsaugos kokybės klausimais; 13. dalyvauja Nuolatinės statybos komisijos darbe nustatant aplinkosauginius reikalavimus; 14. organizuoja konferencijas, seminarus, diskusijas aplinkos apsaugos klausimais; 15. vykdo Savivaldybei priklausančių paviršinių vandens telkinių inventorizaciją, apsaugos zonų ir juostų kontrolę; 16. derina urbanistinius-architektūrinius apribojimus ir sąlygas aplinkosaugos srityje bei specialiąsias žemės ir miško naudojimo sąlygas; 17. organizuoja atvirų vandens telkinių įžuvinimo programų rengimą bei sprendžia rekreacinės žuvininkystės klausimus; 18. įgyvendina Savivaldybės, valstybės bei Europos Sąjungos politiką aplinkos apsaugos, racionalaus gamtos išteklių naudojimo, taršos prevencijos ir mažinimo, poveikio aplinkai vertinimo ir aplinkos kokybės stebėsenos ir gerinimo bei visuomenės ekologinio švietimo srityse; 19. analizuoja Savivaldybės strateginius tikslus, uždavinius ir funkcijas, atlieka aplinkos apsaugos kokybės stebėseną, pagal kompetenciją teikia siūlymus dėl taršos mažinimo ir programų rengimo bei visuomenės ekologinio švietimo ir aplinkos kokybės gerinimo; 20. pagal poskyrio kompetenciją rengia informacinę, analitinę medžiagą taršos mažinimo ir programų rengimo bei aplinkos kokybės stebėsenos ir visuomenės ekologinio švietimo klausimais; 21. organizuoja pasitarimus taršos mažinimo, programų rengimo, aplinkos kokybės gerinimo, visuomenės ekologinio švietimo ir kitais aplinkos apsaugos klausimais. 22. nagrinėja Savivaldybės dalinių, įstaigų, įmonių, organizacijų ir gyventojų skundus, paklausimus, pareiškimus, prašymus bei kitą informaciją; 23. pagal savo kompetenciją rengia Savivaldybės tarybos sprendimų, mero potvarkių, administracijos direktoriaus įsakymų projektus; 24. sprendžia kitus poskyrio kompetencijai priklausančius klausimus ir įgyvendina priskirtas funkcijas.

Komunalinio ūkio poskyris ❯❯❯
Vardas ir pavardė Pareigos Tel. El. paštas
Judita Nauckuvienė Poskyrio vedėja 211 2138 judita.nauckuviene@vilnius.lt
Saulius Valickas Vyriausiasis specialistas Nėra darbe saulius.valickas@vilnius.lt
Romutė Žernienė Vyriausioji specialistė 211 21 09 romute.zerniene@vilnius.lt
Vladas Politika Specialistas Nėra darbe vladas.politika@vilnius.lt

Komunalinio ūkio poskyris yra Miesto ūkio ir transporto departamento > Miesto tvarkymo ir aplinkos apsaugos skyriaus struktūrinis padalinys.


Poskyrio darbo laikas I-IV-7:30-16:30 val. V-7:30-15:15 val. Pietūs 11:30-12:15

Surask savo artimųjų kapus Saltoniškių kapinėse

VILNIAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS MIESTO ŪKIO IR TRANSPORTO DEPARTAMENTO MIESTO TVARKYMO IR APLINKOS APSAUGOS SKYRIAUS KOMUNALINIO ŪKIO POSKYRIO NUOSTATAI »


Svarbiausieji Komunalinio ūkio poskyrio uždaviniai: 1. organizuoti specialiųjų sanitarinių darbų tarnybos darbą; 2. organizuoti viešųjų tualetų priežiūrą; 3. organizuoti valkataujančių gyvūnų gaudymą ir karantinavimą; 4. organizuoti gatvių žymėjimo lentelių gamybą ir tvirtinimą; 5. organizuoti fontanų priežiūrą; 6. organizuoti kapinių priežiūrą ir eksploatavimą; 7. organizuoti paplūdimių priežiūrą ir gelbėjimo tarnybų darbą. Poskyris, įgyvendindamas jam pavestus uždavinius, vykdo šias funkcijas: 1. rengia perspektyvinius planus, programas, taisykles ir kitus dokumentus valkataujančių gyvūnų gaudymo ir karantinavimo, paplūdimių priežiūros ir gelbėjimo tarnybų, specialiųjų sanitarinių darbų, kapinių priežiūros klausimais; 2. organizuoja ir kontroliuoja planų, programų, taisyklių ir kitų dokumentų miesto tvarkymo klausimais įgyvendinimą, atlieka miesto tvarkymo objektų techninę priežiūrą, sudaro su rangovinėmis organizacijomis sutartis miesto tvarkymo darbams, tikrina atliekamų darbų kokybę bei kiekybę, sudaro atliekamų darbų sąmatas bei kalkuliacijas, rengia kuruojamų darbų ir paslaugų medžiagą viešiesiems pirkimams; 3. organizuoja ir koordinuoja viešųjų tualetų priežiūrą, valkataujančių gyvūnų gaudymą ir karantinavimą, specialiųjų sanitarinių darbų tarnybos darbą; 4. organizuoja ir koordinuoja gatvių žymėjimo lentelių gamybą ir tvirtinimą, miesto fontanų, paplūdimių priežiūrą bei gelbėjimo tarnybų darbą, kapinių eksploatavimą ir priežiūrą; 5. pagal kompetenciją rengia atsakymus į Savivaldybės tarybos narių, gyventojų, įmonių bei organizacijų paklausimus, pareiškimus bei skundus; 6. pagal Poskyrio kompetenciją rengia Savivaldybės tarybos sprendimų, Tarybos kolegijos protokolinių nutarimų, mero potvarkių ir Administracijos direktoriaus įsakymų projektus; 7. sprendžia kitus Poskyrio kompetencijai priklausančius klausimus ir įgyvendina priskirtas funkcijas, taip pat vykdo departamento direktoriaus įpareigojimus ir pavedimus.

Teritorijų tvarkymo poskyris ❯❯❯
Vardas ir pavardė Pareigos Tel. El. paštas
Rasa Ražanskienė Poskyrio vedėja 211 2135 rasa.razanskiene@vilnius.lt
Lina Dailidonienė Vyriausioji specialistė 211 2134 lina.dailidoniene@vilnius.lt
Jolita Marchulija Vyriausioji specialistė Nėra darbe jolita.marchulija@vilnius.lt
Vaidotas Palionis Vyriausiasis specialistas 211 2257 vaidotas.palionis@vilnius.lt
Zita Spruogienė Vyriausioji specialistė Nėra darbe zita.spruogiene@vilnius.lt

Teritorijų tvarkymo poskyris yra Miesto ūkio ir transporto departamento Miesto tvarkymo ir aplinkos apsaugos skyriaus struktūrinis padalinys.


Poskyrio darbo laikas I-IV-7:30-16:30 val. V-7:30-15:15 val. Pietūs 11:30-12:15

VILNIAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS MIESTO ŪKIO IR TRANSPORTO DEPARTAMENTO MIESTO TVARKYMO IR APLINKOS APSAUGOS SKYRIAUS TERITORIJŲ TVARKYMO POSKYRIO NUOSTATAI »


Svarbiausieji Teritorijų tvarkymo poskyrio uždaviniai: 1. administruoti bendrojo naudojimo teritorijų tvarkymą; 2. organizuoti kapinių priežiūrą ir eksploatavimą; 3. organizuoti miesto papuošimą švenčių proga; 4. organizuoti vaikų žaidimo ir sporto aikštelių remontą, statybą bei priežiūrą; Poskyris, įgyvendindamas jam pavestus uždavinius, vykdo šias funkcijas: 1. rengia perspektyvinius planus, programas, taisykles ir kitus dokumentus miesto tvarkymo, želdinių priežiūros, kapinių priežiūros klausimais; 2. organizuoja ir kontroliuoja planų, programų, taisyklių ir kitų dokumentų miesto tvarkymo klausimais įgyvendinimą, atlieka miesto tvarkymo objektų techninę priežiūrą, sudaro su rangovinėmis organizacijomis sutartis miesto tvarkymo darbams, tikrina atliekamų darbų kokybę bei kiekybę, sudaro atliekamų darbų sąmatas bei kalkuliacijas, rengia kuruojamų darbų ir paslaugų medžiagą viešiesiems pirkimams; 3. organizuoja ir koordinuoja seniūnijų teritorijų valymo, priežiūros, vaikų ir sporto aikštelių valymo bei priežiūros darbus; 4. organizuoja ir koordinuoja miesto gatvių rankinį bei mechanizuotą valymą vasaros metu, miesto aikščių, skverų, parkų, gėlynų priežiūrą; 5. organizuoja ir koordinuoja paminklų ir paminklinių lentų priežiūrą, šventinio apšvietimo eksploatavimą ir priežiūrą, kapinių eksploatavimą ir priežiūrą; 6. pagal kompetenciją rengia atsakymus į Savivaldybės tarybos narių, gyventojų, įmonių bei organizacijų paklausimus, pareiškimus bei skundus; 7. pagal Poskyrio kompetenciją rengia Savivaldybės tarybos sprendimų, Tarybos kolegijos protokolinių nutarimų, mero potvarkių ir Administracijos direktoriaus įsakymų projektus; 8. sprendžia kitus Poskyrio kompetencijai priklausančius klausimus ir įgyvendina priskirtas funkcijas, taip pat vykdo departamento direktoriaus įpareigojimus ir pavedimus.

Želdynų poskyris ❯❯❯
Vardas ir pavardė Pareigos Tel. El. paštas
Giedrė Čeponytė Poskyrio vedėja 211 2469 giedre.ceponyte@vilnius.lt
Jaroslavas Čaplia Vyriausiasis specialistas 211 2165 jaroslav.caplia@vilnius.lt
Vytautas Dabriška Vyriausiasis specialistas 211 2121 vytautas.dabriska@vilnius.lt
Marius Pabrieža Vyriausiasis specialistas 211 2742 marius.pabrieza@vilnius.lt
Julija Zajankovskė Vyriausioji specialistė 211 2431 julija.zajankovske@vilnius.lt
Vaiva Gudienė Aplinkos apsaugos inžinierė 211 2266 vaiva.gudiene@vilnius.lt
Šarūnas Bazys Miškininkas 211 2108 sarunas.bazys@vilnius.lt
Rimantas Gricius Miškininkas 211 2119 rimantas.gricius@vilnius.lt
Stasys Urvelis Miškininkas 211 2850 stasys.urvelis@vilnius.lt
Kristina Mažutytė Praktikantė kristina.mazutyte@vilnius.lt

Želdynų poskyris yra Miesto ūkio ir transporto departamento Miesto tvarkymo ir aplinkos apsaugos skyriaus struktūrinis padalinys.


Želdynų poskyrio darbo laikas I-IV 7:30-16:30 val. V 7:30-15:15 val. Pietūs 11:30-12:15

VILNIAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS MIESTO ŪKIO IR TRANSPORTO DEPARTAMENTO MIESTO TVARKYMO IR APLINKOS APSAUGOS SKYRIAUS ŽELDYNŲ POSKYRIO NUOSTATAI »


Svarbiausi Želdynų poskyrio uždaviniai: 1. organizuoti medžių ir krūmų, augančių ne miško žemėje, kirtimo, genėjimo, sodinimo darbus, naujų želdinių sodinimą bei tolesnę jų priežiūrą; 2. organizuoti Savivaldybei priskirtų ir patikėjimo teise valdomų valstybinių miškų priežiūrą; 4. inicijuoti, organizuoti ir koordinuoti miesto želdynų planavimo, projektavimo procesus, naujų miesto želdynų įrengimą, siekiant užtikrinti darnią miesto plėtrą ir rekreacinių visuomenės poreikių įgyvendinimą; 3. vykdyti želdynų ir želdinių apsaugą; Poskyris, įgyvendindamas jam pavestus uždavinius, vykdo šias funkcijas: 1. rengia perspektyvinius planus, programas, taisykles ir kitus dokumentus miesto tvarkymo, želdynų priežiūros, Savivaldybei priskirtų ir patikėjimo teise valdomų valstybinių miškų priežiūros, medžių, augančių ne miško žemėje, kirtimo, genėjimo, sodinimo darbų, naujų želdynų įrengimo klausimais; 2. organizuoja ir kontroliuoja planų, programų, taisyklių ir kitų dokumentų, priskirtų poskyrio kompetencijai, įgyvendinimą, rengia su rangovinėmis organizacijomis sutartis miesto želdynų projektavimo, kurimo, tvarkymo darbams, tikrina atliekamų darbų kokybę ir kiekybę, sudaro atliekamų darbų sąmatas bei kalkuliacijas, rengia kuruojamų darbų ir paslaugų medžiagą viešiesiems pirkimams; 3. organizuoja ir koordinuoja miesto želdynų - parkų, miško parkų, skverų medžių kirtimo, genėjimo, sodinimo darbus; 4. derina teritorijų planavimo ir projektavimo dokumentus Savivaldybei priskirtų miesto želdynų ir patikėjimo teise valdomų valstybinių miškų teritorijose bei peržiūri techninių projektų sprendinius; 5. teikia siūlymus ir skaičiavimus dėl lėšų poreikio, reikalingo miesto želdynų objektų priežiūrai; 6. dalyvauja patikrinimuose aplinkos apsaugos pažeidimų, želdinių priežiūros klausimais; 7. organizuoja želdinių apsaugos, priežiūros ir tvarkymo komisijos, veikiančios prie Savivaldybės administracijos visuomeniniais pagrindais, veiklą; 8. sprendžia medžių persodinimo, kirtimo ar kitokio pašalinimo, genėjimo, gydymo klausimus; 9. išduoda leidimus saugotinų medžių ir krūmų kirtimui ar kitokiam pašalinimui, genėjimui, persodinimui ar kitiems želdynų ir želdinių tvarkymo darbams; 10. organizuoja valstybinėje ir Savivaldybei priskirtoje žemėje esančių želdynų ir želdinių apsaugą, pertvarkymą ir priežiūrą; 11. skelbia želdynus ir želdinius Savivaldybės saugomais gamtos ir kultūros paveldo objektais; 12. rengia želdinių apsaugos taisykles; 13. įstatymų nustatyta tvarka nagrinėja fizinių ir juridinių asmenų prašymus, skundus, siūlymus, imasi priemonių nustatytiems pažeidimams ir trūkumams šalinti, siūlymams įgyvendinti; 14. pagal Poskyrio kompetenciją kaupia, analizuoja ir sistemina duomenis, teikia žiniasklaidai informaciją apie Poskyrio veiklą; 15. bendradarbiauja su kitais Savivaldybės departamentais, skyriais, poskyriais; 16. pagal priskirtą kompetenciją rengia Savivaldybės tarybos sprendimų, Tarybos kolegijos protokolinių nutarimų, mero potvarkių ir Administracijos direktoriaus įsakymų projektus; 17. sprendžia kitus Poskyrio kompetencijai priklausančius klausimus ir įgyvendina priskirtas funkcijas, taip pat vykdo departamento direktoriaus įpareigojimus ir pavedimus.

Vilniaus meras

Vilnius per amžius buvo ir yra orus laisvų piliečių bendrabūvį telkiantis miestas, kuriame tobulai dera didinga istorija, įstabi gamta ir veržli kūryba. Mano tikslas – toliau kurti šį laisvės bei kūrybos dvasios sklidiną Miestą, kad Vilnius taptų gėrio bei įkvėpimo šaltiniu vilniečiams, Lietuvai ir visai Europai. ❯❯❯
Darbotvarkė

Savivaldybės prioritetai

  • Kurti ir įgyvendinti miesto strateginę viziją
  • Teikti kokybiškas paslaugas gyventojams
  • Pritraukti į miestą investicijas, kuriančias gerai apmokamas darbo vietas
  • Veikti skaidriai, greitai ir būti atvirai gyventojams, svečiams, investuotojams