Search Icon

Struktūra ir kontaktai

Dažniausiai užduodami klausimai

Pranešti apie problemą mieste

Registracija į darželius ir mokyklas

Gyvenamosios vietos deklaravimas

Dokumento statuso patikrinimas

Struktūra ir kontaktai

Tarpinstitucinio bendradarbiavimo koordinavimo skyrius

Konstitucijos pr. 3, LT- 09601 Vilnius

tbks@vilnius.lt

211 2568

Vardas ir pavardė Pareigos Tel. El. paštas
Lina Juškevičienė Skyriaus vedėja
+37061593779 lina.juskeviciene@vilnius.lt
Jolanta Kalačiova Administratorė referentė
211 2023 jolanta.kalaciova@vilnius.lt
Lina Pupelienė Patarėja
211 2730 lina.pupeliene@vilnius.lt
Simona Grėbliūnaitė Vyriausioji specialistė
211 2858 simona.grebliunaite@vilnius.lt
Gita Jonušienė Vyriausioji specialistė
211 2562 gita.jonusiene@vilnius.lt
Evelina Martinkienė Vyriausioji specialistė
8 5 211 2560 evelina.martinkiene@vilnius.lt
Rasa Rašimaitė Vyriausioji specialistė
211 2365 rasa.rasimaite@vilnius.lt
Renata Ražauskaitė Vyriausioji specialistė
211 2426 renata.razauskaite@vilnius.lt
Erika Strolienė Vyriausioji specialistė
211 2234 erika.stroliene@vilnius.lt
Ilona Stambrauskienė Vyriausioji specialistė (vaiko priežiūros atostogose)
ilona.stambrauskiene@vilnius.lt

Tarpinstitucinio bendradarbiavimo koordinavimo skyrius yra Vilniaus miesto savivaldybės administracijos struktūrinis padalinys.


Vaiko gerovės komisija »


SKYRIAUS UŽDAVINIAI IR FUNKCIJOS 8. Svarbiausieji Skyriaus uždaviniai yra: 8.1. užtikrinti Savivaldybės teritorijoje gyvenančių vaikų gerovę, elgesio problemų turinčių vaikų socializaciją, teikiant koordinuotas švietimo, sveikatos priežiūros, socialines paslaugas vaikams ir jų tėvams (globėjams, rūpintojams), taip pat užtikrinti koordinuotai teikiamų švietimo pagalbos, socialinių ir sveikatos priežiūros paslaugų vaikams nuo gimimo iki 18 metų ir asmenims, turintiems didelių ar labai didelių specialiųjų ugdymosi poreikių iki 21 metų (toliau – Vaikas), ir jų tėvams (globėjams, rūpintojams) teikimą; 8.2. užtikrinti pagal galiojančius teisės aktus reikalingų paslaugų ir pagalbos vaikams, kuriems paskirtos minimalios ar vidutinės priežiūros ar auklėjamojo poveikio priemonės, ir jų atstovams teikimą; 8.3. užtikrinti atsakingos tėvystės ir šeimos gerovės stiprinimą Savivaldybėje. 9. Skyrius, įgyvendindamas jam pavestus uždavinius, vykdo šias funkcijas: 9.1. nustato vaikams ar jų atstovams pagal įstatymą koordinuotai teikiamų Savivaldybėje švietimo, socialinių, sveikatos priežiūros paslaugų bendrą poreikį, rengia paslaugų plėtros planą; 9.2. įvertina socialinės rizikos prevencijos priemonių bei kitos pagalbos vaikams ir šeimoms poreikį Savivaldybėje; 9.3. renka, kaupia ir analizuoja informaciją, susijusią su Vaiku ir jo aplinka, jos pagrindu priima sprendimą dėl prevencinių, tęstinių priemonių taikymo, siekdamas efektyvesnio konkrečios institucijos teikiamos pagalbos Vaikui ir (ar) jo tėvams (globėjams, rūpintojams) organizavimo arba nustato koordinuotai teikiamų paslaugų poreikį; 9.4. priima ir nagrinėja Vaiko tėvų (globėjų, rūpintojų), institucijų, įstaigų, organizacijų, teikiančių švietimo, sveikatos priežiūros, socialines, viešosios tvarkos užtikrinimo paslaugas, prašymus dėl koordinuotai teikiamų paslaugų, inicijuoja jų teikimą; 9.5. sistemina ir analizuoja informaciją apie vaikų teisių pažeidimus, psichoaktyviųjų medžiagų vartojimą, smurtą, nusikalstamumą, kitus socialinės rizikos veiksnius ir jų priežastis Savivaldybės teritorijoje; 9.6. nagrinėja fizinių ir juridinių asmenų prašymus, pasiūlymus, skundus savo veiklos klausimais ir rengia į juos atsakymus; 9.7. teikia atitinkamoms valstybės, savivaldybės institucijoms ir įstaigoms, taip pat ir Administracijos direktoriui pasiūlymus savo veiklos klausimais; 9.8. pagal savo kompetenciją teikia metodinę pagalbą, konsultuoja fizinius ir juridinius asmenis; 9.9. derina parengtus Tarybos sprendimų, mero potvarkių ir Administracijos direktoriaus įsakymų projektus savo veiklos klausimais; 9.10. planuoja, koordinuoja ir vertina vaikų minimalios ir vidutinės priežiūros priemonių ar auklėjamojo poveikio priemonės įgyvendinimą, pagalbos vaikų atstovams pagal galiojančius teisės aktus, kai vaikams skiriamos minimalios ar vidutinės priežiūros priemonės ar auklėjamojo poveikio priemonė, teikimą Savivaldybėje; 9.11. organizuoja Vilniaus miesto vaiko gerovės komisijos posėdžius; 9.12. dalyvauja rengiant individualų vaikų minimalios, vidutinės priežiūros arba auklėjamojo poveikio priemonės vykdymo planą; 9.13. pasibaigus nustatytam Vaiko vidutinės priežiūros ar auklėjamojo poveikio priemonės vykdymo terminui, koordinuoja vaikų socialinę integraciją į bendruomenę; renka, analizuoja ir vertina socializacijos centrų pateiktą informaciją apie vaikų vidutinės priežiūros ar auklėjamojo poveikio priemonės vykdymo eigą, rezultatus ir veiksmingumą, konsultuoja ir teikia rekomendacijas asmenims, dalyvaujantiems įgyvendinant vaikų vidutinės priežiūros ar auklėjamojo poveikio priemonės; 9.14. renka ir analizuoja informaciją apie pagalbos priemonių vaikų atstovams pagal įstatymą vykdymo įgyvendinimą, vertina pagalbos priemonių veiksmingumą, derina visų šiame procese dalyvaujančių asmenų tarpusavio veiksmus; 9.15. vertina vaikų minimalios priežiūros priemones vykdančių asmenų ir jų teikiamų paslaugų įvairovę, prieinamumą bei poreikį Savivaldybėje ir teikia siūlymus Administracijos direktoriui dėl jų tobulinimo; 9.16. kartą per metus atsiskaito Administracijos direktoriui už vaikų minimalios ir vidutinės priežiūros priemonių ar auklėjamojo poveikio priemonės įgyvendinimą, jų vykdymo eigą ir rezultatus; 9.17. teikia informaciją visuomenei, kitiems suinteresuotiems asmenims apie vaikų minimalios ir vidutinės priežiūros priemonių ar auklėjamojo poveikio priemonės įgyvendinimą; 9.18. bendradarbiauja priskirtos veiklos klausimais su valstybės, Savivaldybės institucijomis ir įstaigomis, nevyriausybinėmis organizacijomis, bendruomenėmis ar kitais atsakingais asmenimis; 9.19. organizuoja prevencinį darbą su vaikais, įvykdžiusiais administracinius nusižengimus, bei jų įstatyminiais atstovais; 9.20. skatina ir remia bendruomenių ir nevyriausybinių organizacijų veiklą vaikų teisių apsaugos srityje; 9.21. atlieka kitas Lietuvos Respublikos vaiko teisių apsaugos pagrindų, Lietuvos Respublikos vaiko minimalios ir vidutinės priežiūros ir Lietuvos Respublikos švietimo įstatymuose nustatytas funkcijas.

Vilniaus meras

Vilnius per amžius buvo ir yra orus laisvų piliečių bendrabūvį telkiantis miestas, kuriame tobulai dera didinga istorija, įstabi gamta ir veržli kūryba. Mano tikslas – toliau kurti šį laisvės bei kūrybos dvasios sklidiną Miestą, kad Vilnius taptų gėrio bei įkvėpimo šaltiniu vilniečiams, Lietuvai ir visai Europai. ❯❯❯
Darbotvarkė

Savivaldybės prioritetai

  • Kurti ir įgyvendinti miesto strateginę viziją
  • Teikti kokybiškas paslaugas gyventojams
  • Pritraukti į miestą investicijas, kuriančias gerai apmokamas darbo vietas
  • Veikti skaidriai, greitai ir būti atvirai gyventojams, svečiams, investuotojams