Search Icon

Struktūra ir kontaktai

Dažniausiai užduodami klausimai

Pranešti apie problemą mieste

Registracija į darželius ir mokyklas

Gyvenamosios vietos deklaravimas

Dokumento statuso patikrinimas

Struktūra ir kontaktai

Licencijavimo ir leidimų skyrius

Konstitucijos pr.3, LT-09601 Vilnius

Vardas ir pavardė Pareigos Tel. El. paštas
Gintaras Karanda Skyriaus vedėjas 211 2298 gintaras.karanda@vilnius.lt

Licencijavimo ir leidimų skyrius yra Turto departamento struktūrinis dalinys.


Darbo laikas: 8.30 - 17.30 val. penktadieniais: 8.30 - 16.15 val. pietų pertrauka: 12.30 - 13.15 val.

VILNIAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS TURTO DEPARTAMENTO LICENCIJAVIMO IR LEIDIMŲ SKYRIAUS NUOSTATAI »


SKYRIAUS UŽDAVINIAI IR FUNKCIJOS 8. Svarbiausieji Skyriaus uždaviniai: 8.1. įgyvendinti Savivaldybės politiką formuojant verslui palankią aplinką, rengti teisės aktus susijusius su prekybos ir paslaugų viešosiose vietose teikimo, vietinės rinkliavos nustatymo. Inicijuoti smulkiojo verslo skatinimo, naujų darbo vietų kūrimo projektus, dalyvauti įgyvendinant darbo rinkos politikos priemones bei gyventojų užimtumo programas; 8.2. vykdyti Lietuvos Respublikos teisės aktais nustatytas funkcijas ir įgyvendinti Savivaldybės politiką, nustatytas procedūras, tvarkas mažmeninės prekybos licencijavimo, leidimų išdavimo ir kitose srityse, pagal savo kompetenciją teikti siūlymus Savivaldybės tarybai ir administracijai dėl šios politikos formavimo; 8.3. įgyvendinti Savivaldybės politiką reklamos srityje, pagal savo kompetenciją užtikrinti teisėtumo laikymąsi įrengiant ir eksploatuojant reklamą Savivaldybės teritorijoje, vykdyti reklamos leidimų išdavimą. 9. Skyrius vykdo šias funkcijas: 9.1. įgyvendindamas uždavinius formuojant verslui palankią aplinką, vykdo šias funkcijas: 9.1.1. rengia ir derina Savivaldybės tarybos sprendimų, Savivaldybės mero potvarkių, Savivaldybės administracijos direktoriaus, Departamento direktoriaus ir Skyriaus vedėjo įsakymų, raštų bei dokumentų projektus, susijusius su prekybos, paslaugų ir kito verslo organizavimo, vietinės rinkliavos už leidimo prekiauti ar teikti paslaugas viešosiose vietose išdavimą, individualios veiklos, kuria gali būti verčiamasi turint verslo liudijimą, rūšių fiksuotų pajamų dydžių nustatymo ir lengvatų suteikimo, smulkiojo ir vidutinio verslo rėmimo, darbo vietų kūrimo bei gyventojų užimtumo klausimais; 9.1.2. nagrinėja ir atsako į juridinių ir fizinių asmenų, įvairių institucijų paklausimus, atstovauja Savivaldybei kitose valdžios institucijose, įmonėse, įstaigose, organizacijose pagal Skyriaus kompetenciją. Bendradarbiauja su verslo struktūromis ir asociacijomis, susijusiuose su verslo skatinimu, gyventojų užimtumu, prekyba, paslaugų teikimu; 9.1.3. rengia prekybos viešosiose vietose taisykles, leidimų prekiauti (teikti paslaugas) viešosiose vietose išdavimo ir panaikinimo tvarkos aprašą, analizuoja vietinės rinkliavos pokyčius ir rengia pasiūlymus dėl vietinės rinkliavos už prekybą ir paslaugų teikimą viešosiose vietose nustatymo; 9.1.4. rengia Savivaldybės tarybos sprendimus individualios veiklos, kuria gali būti verčiamasi turint verslo liudijimą, rūšių fiksuotų pajamų dydžių nustatymo; 9.1.5. rengia sutarčių projektus tarp Savivaldybės ir įmonių dėl verslo skatinimo, gyventojų užimtumo, prekybos viešosiose vietose, viešojo maitinimo, paslaugų teikimo, mugių rengimo; 9.1.6. rengia leidimų teikti paslaugas pramoginiais įrenginiais viešosiose vietose išdavimo tvarkos aprašus ir organizuoja pramoginių įrenginių operatoriaus atrankos konkursus; 9.1.7. rengia leidimus prekiauti (teikti paslaugas) iš kiosko, paviljone, lauko kavinėje; 9.1.8. vykdo valstybines (valstybės perduotas savivaldybėms) funkcijas: 9.1.8.1. dalyvavimas rengiant ir įgyvendinant darbo rinkos politikos priemones ir gyventojų užimtumo programas: rengia Viešųjų darbų programą, koordinuoja jos įgyvendinimą; 9.1.8.2. kitas pagal įstatymus perduotas funkcijas – duomenų teikimas Suteiktos valstybės pagalbos registrui; 9.1.9. vykdo Administracijos direktoriaus, Departamento direktoriaus ir Skyriaus vedėjo pavedimus; 9.2. įgyvendindamas mažmeninės prekybos licencijavimo uždavinius, vykdo šias funkcijas: 9.2.1. rengia ir derina Savivaldybės tarybos sprendimų, Savivaldybės mero potvarkių, Savivaldybės administracijos direktoriaus, Departamento direktoriaus, Verslo licencijavimo ir leidimų skyriaus vedėjo įsakymų projektus licencijavimo, leidimų išdavimo, vietinės rinkliavos ir kitais klausimais; 9.2.2. rengia ir derina Administracijos direktoriaus įsakymų projektus dėl licencijų verstis mažmenine prekyba alkoholiniais gėrimais, tabako gaminiais, prekybos nefasuotais naftos produktais veikla išdavimo, jų papildymo, patikslinimo, dublikatų išdavimo, šių licencijų galiojimo sustabdymo, galiojimo sustabdymo panaikinimo, galiojimo panaikinimo; 9.2.3. rengia licencijas verstis mažmenine prekyba alkoholiniais gėrimais, licencijas verstis mažmenine prekyba tabako gaminiais, licencijas verstis mažmenine prekybos nefasuotais naftos produktais veikla, leidimus vežti keleivius lengvaisiais automobiliais taksi; 9.2.4. rengia ir derina Administracijos direktoriaus įsakymų projektus dėl leidimų vežti keleivius lengvaisiais automobiliais taksi išdavimo, jų papildymo, patikslinimo, dublikatų išdavimo, šių leidimų galiojimo sustabdymo, galiojimo sustabdymo panaikinimo, galiojimo panaikinimo; 9.2.5. analizuoja įmonių, norinčių įsigyti licencijas ir leidimus teikti paslaugas viešosiose vietose renginių metu paraiškas ir pateiktus dokumentus, pagal kompetenciją konsultuoja ūkio subjektus dėl atitinkamų įstatymų ir kitų teisės aktų licencijavimo ir leidimų išdavimo klausimais taikymo; 9.2.6. teisės aktų nustatyta tvarka rengia įspėjimus įmonėms apie galimą joms išduotų licencijų ir leidimų galiojimo sustabdymą ar galiojimo panaikinimą. Esant reikalui atlieka įmonių, norinčių įsigyti licencijas ar leidimus, apžiūrą, kaupia ir sistemina informaciją apie įmonių, kurioms išduotos licencijos ir leidimai, pažeidimus; 9.2.7. teikia informaciją apie licencijų išdavimą, jų galiojimo sustabdymą, galiojimo sustabdymo panaikinimą, galiojimo panaikinimą Vilniaus apskrities valstybinei mokesčių inspekcijai, valstybės įmonei Registrų centrui bei teikia E. miesto departamento Informacinių technologijų skyriui skelbti šią informaciją Savivaldybės internetinėje svetainėje; 9.2.8. analizuoja valstybės rinkliavos už licencijų ir leidimų išdavimą, papildymą ir patikslinimą bei vietinės rinkliavos už prekybą viešosiose vietose, pervestos į miesto biudžetą, pokyčius, rengia pažymas Vilniaus apskrities valstybinei mokesčių inspekcijai dėl įmonių sumokėtos, bet nepanaudotos valstybės rinkliavos; 9.2.9. teisės aktų nustatyta tvarka rengia leidimus prekiauti ir teikti paslaugas renginių metu; 9.2.10. rengia ir derina Vilniaus miesto savivaldybės tarybos sprendimų projektus dėl sutikimų įmonėms steigti Vilniaus mieste lošimų namus; 9.2.11. rengia pasiūlymus Lietuvos Respublikos finansų ministerijai dėl valstybės rinkliavos dydžių; 9.2.12. nagrinėja skundus dėl licencijos verstis mažmenine prekyba alkoholiniais gėrimais neišdavimo, vykdo 2012-03-21 Tarybos sprendimu Nr. 1-506 patvirtintose Mažmeninės prekybos alkoholiniais gėrimais ribojimo taisyklėse numatytas procedūras, teikia surinktą informaciją Mažmeninės prekybos alkoholiniais gėrimais ribojimo komisijai, rengia Tarybos sprendimo projektus dėl licencijos neišdavimo. 9.3. įgyvendindamas Savivaldybės politiką reklamos srityje, vykdo šias funkcijas: 9.3.1. pagal savo kompetenciją užtikrina teisėtumo laikymąsi įrengiant ir eksploatuojant reklamą Savivaldybės teritorijoje; 9.3.2. vykdo leidimų įrengti išorinę reklamą Savivaldybės teritorijoje išdavimą; 9.3.3. pagal savo kompetenciją prižiūri, kaip laikomasi Išorinės reklamos taisyklių, Vietinės rinkliavos už leidimo įrengti išorinę reklamą Vilniaus miesto savivaldybės teritorijoje išdavimo nuostatų ir Vilniaus miesto išorinės reklamos specialiojo plano reikalavimų; 9.3.4. organizuoja ir vykdo konkursus reklamos įrenginiams įrengti ir eksploatuoti, rengia šių konkursų nuostatus ir leidimų projektus; 9.3.5. organizuoja Išorinės reklamos komisijos posėdžius; 9.3.6. nagrinėja prašymus ir tikrina pateiktus dokumentus dėl reklamos leidimų išdavimo; 9.3.7. teikia siūlymus Savivaldybės tarybai ir Administracijai dėl reklamos politikos formavimo; 9.3.8. rengia teisės aktų projektus reklamos įrengimo klausimais; 9.3.9. nagrinėja Savivaldybės administracijos struktūrinių padalinių, fizinių ir juridinių asmenų prašymus dėl su Savivaldybės veikla susijusių reklamos klausimų, rengia atsakymus, teikia informaciją apie reklamos įrengimą Administracijos struktūriniams padaliniams bei Savivaldybės reguliavimo sričiai priskirtomis įmonėms ir įstaigoms; 9.3.10. priima ir konsultuoja asmenis su Reklamos poskyrio veikla susijusiais klausimais.

Licencijavimo poskyris ❯❯❯
Vardas ir pavardė Pareigos Tel. El. paštas
Vida Jankauskienė Poskyrio vedėja Nėra darbe vida.jankauskiene@vilnius.lt
Eglė Sadaunykienė Vyriausioji specialistė Nėra darbe egle.sadaunykiene@vilnius.lt
Veronika Savanevičienė Vyriausioji specialistė Nėra darbe veronika.savaneviciene@vilnius.lt
Edualija Venckienė Vyriausioji specialistė 211 2297 edualija.venckiene@vilnius.lt
Natalija Žuravliova Vyriausioji specialistė 211 2736 natalija.zuravliova@vilnius.lt
Zita Dzikienė Vyresnioji specialistė 211 2241 zita.dzikiene@vilnius.lt


Licencijavimo poskyris yra Turto departamento Licencijavimo ir leidimų skyriaus struktūrinis padalinys.

LICENCIJAVIMO POSKYRIO UŽDAVINIAI IR FUNKCIJOS Svarbiausias poskyrio uždavinys yra įgyvendinti Savivaldybės politiką mažmeninės prekybos licencijavimo, leidimų išdavimo ir kitose srityse, pagal savo kompetenciją teikti siūlymus Tarybai ir Administracijai dėl šios politikos formavimo. Poskyris, vykdydamas jam pavestus uždavinius, vykdo šias funkcijas: - rengia ir derina Vilniaus miesto savivaldybės tarybos sprendimų, Vilniaus miesto savivaldybės mero potvarkių, Administracijos direktoriaus, departamento direktoriaus, skyriaus vedėjo įsakymų projektus licencijavimo, leidimų išdavimo ir kitais klausimais; - analizuoja įmonių, norinčių įsigyti licencijas verstis alkoholinių gėrimų, tabako gaminių, prekybos nefasuotais naftos produktais veikla, leidimus prekiauti ar teikti paslaugas viešosiose vietose renginių metu, paraiškas ir pateiktus dokumentus; - rengia ir derina Administracijos direktoriaus įsakymų projektus dėl licencijų ir leidimų verstis mažmenine prekyba alkoholiniais gėrimais, tabako gaminiais, prekybos nefasuotais naftos produktais veikla, vežti keleivius lengvaisiais automobiliais taksi išdavimo, jų papildymo, patikslinimo, dublikatų išdavimo, šių licencijų ir leidimų galiojimo sustabdymo, galiojimo sustabdymo panaikinimo, galiojimo panaikinimo; - esant reikalui, atlieka įmonių, kuriose bus pardavinėjami alkoholiniai gėrimai, apžiūrą ir pateikia išvadas; - išrašo licencijas verstis mažmenine prekyba alkoholiniais gėrimais, licencijas verstis mažmenine prekyba tabako gaminiais, leidimus verstis prekybos nefasuotais naftos produktais veikla, vežti keleivius lengvaisiais automobiliais taksi, registruoja juos Licencijų ir Leidimų registravimo žurnaluose; - kaupia įmonių pateiktus dokumentus ir išduotų licencijų, leidimų kopijas; - pagal kompetenciją konsultuoja ūkio subjektus dėl atitinkamų įstatymų ir kitų teisės aktų licencijavimo ir leidimų išdavimo klausimais taikymo; - analizuoja ir kaupia informaciją iš kontroliuojančių institucijų apie įmonių, kurioms išduotos licencijos, leidimai, veiklos pažeidimus; - teisės aktų nustatyta tvarka rengia įspėjimus įmonėms apie galimą joms išduotų licencijų ir leidimų galiojimo sustabdymą, galiojimo panaikinimą; - rengia informaciją apie licencijų išdavimą, jų galiojimo sustabdymą, galiojimo sustabdymo panaikinimą, galiojimo panaikinimą Vilniaus apskrities valstybinei mokesčių inspekcijai, valstybės įmonei Registrų centrui, įmonei, kuriai sustabdytas ar panaikintas licencijos galiojimas. Šią informaciją bei informaciją apie patikslintas, papildytas licencijas skelbia Savivaldybės interneto puslapyje; - teisės aktų nustatyta tvarka rengia leidimus prekiauti ir teikti paslaugas renginių metu; - vykdo bendras užduotis su Lietuvos Respublikoje įregistruotomis asociacijomis bei konfederacijomis; analizuoja pasiūlymus, teikia siūlymus dėl Lietuvos Respublikos įstatymų, Seimo ir Vyriausybės nutarimų, Savivaldybės tarybos sprendimų, mero potvarkių, Administracijos direktoriaus įsakymų, kitų norminių aktų pakeitimo bei papildymo; - rengia ir derina Vilniaus miesto savivaldybės tarybos sprendimų projektus dėl sutikimų įmonėms steigti Vilniaus mieste lošimų namus; - nagrinėja skundus dėl licencijos verstis mažmenine prekyba alkoholiniais gėrimais neišdavimo, vykdo 2012-03-21 Tarybos sprendimu Nr. 1-506 patvirtintose Mažmeninės prekybos alkoholiniais gėrimais ribojimo taisyklėse numatytas procedūras, teikia surinktą informaciją Mažmeninės prekybos alkoholiniais gėrimais ribojimo komisijai, rengia Tarybos sprendimo projektą dėl licencijos neišdavimo. - nagrinėja pagal kompetenciją juridinių ir fizinių asmenų pareiškimus, pasiūlymus, skundus; rengia informaciją ir teikia skyriaus vedėjui poskyrio darbo ataskaitą; - vykdo Administracijos direktoriaus, departamento direktoriaus, skyriaus vedėjo pavedimus.


Licencijos ir leidimai »

VILNIAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS TURTO DEPARTAMENTO LICENCIJAVIMO IR LEIDIMŲ SKYRIAUS LICENCIJAVIMO POSKYRIO NUOSTATAI »


PATVIRTINTA Vilniaus miesto savivaldybės administracijos direktoriaus 2016 m. lapkričio 8 d. įsakymu Nr. 40-524 VILNIAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS TURTO DEPARTAMENTO LICENCIJAVIMO IR LEIDIMŲ SKYRIAUS LICENCIJAVIMO POSKYRIO NUOSTATAI 1. Vilniaus miesto savivaldybės administracijos Turto departamento Licencijavimo ir leidimų skyriaus Licencijavimo poskyrio nuostatai (toliau –nuostatai) nustato Licencijavimo poskyrio (toliau – poskyris) statusą, uždavinius, funkcijas, valdymą, teises, darbo organizavimo tvarką. 2. Poskyris yra Vilniaus miesto savivaldybės administracijos (toliau – Administracija) Turto departamento (toliau – departamentas) Licencijavimo ir leidimų skyriaus (toliau – skyrius) struktūrinis padalinys, tiesiogiai pavaldus ir atskaitingas skyriaus vedėjui. 3. Poskyris savo veikloje vadovaujasi Lietuvos Respublikos įstatymais, Vyriausybės nutarimais, Vilniaus miesto savivaldybės tarybos (toliau – Taryba) sprendimais, Vilniaus miesto savivaldybės mero potvarkiais, Administracijos direktoriaus, departamento direktoriaus, skyriaus vedėjo įsakymais, departamento, skyriaus bei šiais nuostatais. 4. Poskyris negali būti įmonių, organizacijų ir fondų steigėjas. 5. Poskyrio vidaus struktūra formuojama vadovaujantis Administracijos direktoriaus patvirtintu pareigybių sąrašu. 6. Poskyris antspaudo neturi, jis naudojasi skyriaus antspaudu. 7. Poskyrio adresas – Konstitucijos pr. 3, LT-09601 Vilnius. II. UŽDAVINIAI IR FUNKCIJOS 8. Svarbiausias poskyrio uždavinys yra įgyvendinti Savivaldybės politiką mažmeninės prekybos licencijavimo, leidimų išdavimo ir kitose srityse, pagal savo kompetenciją teikti siūlymus Tarybai ir Administracijai dėl šios politikos formavimo. 9. Poskyris, vykdydamas jam pavestus uždavinius, vykdo šias funkcijas: 9.1. rengia ir derina Vilniaus miesto savivaldybės tarybos sprendimų, Vilniaus miesto savivaldybės mero potvarkių, Administracijos direktoriaus, departamento direktoriaus, skyriaus vedėjo įsakymų projektus licencijavimo, leidimų išdavimo, vietinės rinkliavos ir kitais klausimais; 9.2. analizuoja įmonių, norinčių įsigyti licencijas verstis alkoholinių gėrimų, tabako gaminių, prekybos nefasuotais naftos produktais veikla, leidimus prekiauti ar teikti paslaugas viešosiose vietose renginių metu, paraiškas ir pateiktus dokumentus; 9.3. rengia ir derina Administracijos direktoriaus įsakymų projektus dėl licencijų ir leidimų verstis mažmenine prekyba alkoholiniais gėrimais, tabako gaminiais, prekybos nefasuotais naftos produktais veikla, vežti keleivius lengvaisiais automobiliais taksi išdavimo, jų papildymo, patikslinimo, dublikatų išdavimo, šių licencijų ir leidimų galiojimo sustabdymo, galiojimo sustabdymo panaikinimo, galiojimo panaikinimo; 9.4. esant reikalui, atlieka įmonių, kuriose bus pardavinėjami alkoholiniai gėrimai, apžiūrą ir pateikia išvadas; 9.5. išrašo licencijas verstis mažmenine prekyba alkoholiniais gėrimais, licencijas verstis mažmenine prekyba tabako gaminiais, leidimus verstis prekybos nefasuotais naftos produktais veikla, vežti keleivius lengvaisiais automobiliais taksi registruoja juos Licencijų ir Leidimų registravimo žurnaluose; 9.6. kaupia įmonių pateiktus dokumentus ir išduotų licencijų, leidimų kopijas; 9.7. pagal kompetenciją konsultuoja ūkio subjektus dėl atitinkamų įstatymų ir kitų teisės aktų licencijavimo ir leidimų išdavimo klausimais taikymo; 9.8. analizuoja ir kaupia informaciją iš kontroliuojančių institucijų apie įmonių, kurioms išduotos licencijos, leidimai, veiklos pažeidimus; 9.9. teisės aktų nustatyta tvarka rengia įspėjimus įmonėms apie galimą joms išduotų licencijų ir leidimų galiojimo sustabdymą, galiojimo panaikinimą; 9.10. rengia informaciją apie licencijų išdavimą, jų galiojimo sustabdymą, galiojimo sustabdymo panaikinimą, galiojimo panaikinimą Vilniaus apskrities valstybinei mokesčių inspekcijai, valstybės įmonei Registrų centrui, įmonei, kuriai sustabdytas ar panaikintas licencijos galiojimas. Šią informaciją bei informaciją apie patikslintas, papildytas licencijas skelbia Savivaldybės interneto puslapyje; 9.11. teisės aktų nustatyta tvarka rengia leidimus prekiauti ir teikti paslaugas renginių metu; 9.12. vykdo bendras užduotis su Lietuvos Respublikoje įregistruotomis asociacijomis bei konfederacijomis; analizuoja pasiūlymus, teikia siūlymus dėl Lietuvos Respublikos įstatymų, Seimo ir Vyriausybės nutarimų, Savivaldybės tarybos sprendimų, mero potvarkių, Administracijos direktoriaus įsakymų, kitų norminių aktų pakeitimo bei papildymo; 9.13. rengia ir derina Vilniaus miesto savivaldybės tarybos sprendimų projektus dėl sutikimų įmonėms steigti Vilniaus mieste lošimų namus; 9.14. nagrinėja skundus dėl licencijos verstis mažmenine prekyba alkoholiniais gėrimais neišdavimo, vykdo 2012-03-21 Tarybos sprendimu Nr. 1-506 patvirtintose Mažmeninės prekybos alkoholiniais gėrimais ribojimo taisyklėse numatytas procedūras, teikia surinktą informaciją Mažmeninės prekybos alkoholiniais gėrimais ribojimo komisijai, rengia Tarybos sprendimo projektą dėl licencijos neišdavimo. 9.15. nagrinėja pagal kompetenciją juridinių ir fizinių asmenų pareiškimus, pasiūlymus, skundus; 9.16. rengia informaciją ir teikia skyriaus vedėjui poskyrio darbo ataskaitą; 9.17. vykdo Administracijos direktoriaus, departamento direktoriaus, skyriaus vedėjo pavedimus; 9.18. priima ir viešina gautas deklaracijas apie ketinimą vykdyti keleivių vežimo už atlygį lengvaisiais automobiliais veiklą. (2017 m. sausio 23 d. Vilniaus miesto savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymo Nr. 40-28 redakcija) III. TEISĖS 10. Poskyris, įgyvendindamas jam pavestas funkcijas, turi šias teises: 10.1. priimti interesantus; 10.2. teikti pagal kompetenciją siūlymus Vilniaus miesto savivaldybės tarybai, Vilniaus miesto savivaldybės merui, Administracijos direktoriui, departamento direktoriui, skyriaus vedėjui, jų sudarytoms komisijoms ir darbo grupėms; 10.3. teikti pasiūlymus poskyrio ir skyriaus darbo organizavimui gerinti; 10.4. kelti tarnautojų kvalifikaciją Savivaldybės biudžeto lėšomis; 10.5. teikti pasiūlymus miesto biudžetui sudaryti, nebiudžetinėms lėšoms panaudoti, metinėms ir ilgalaikėms programoms sudaryti; 10.6. gauti visus reikiamus duomenis, dokumentus ir informaciją iš Savivaldybės struktūrinių dalinių, seniūnijų, kitų institucijų, įmonių. 11. Poskyris gali turėti ir kitų teisės aktais jam suteiktų teisių. IV. SANDARA IR VALDYMAS 12. Poskyriui vadovauja vedėjas, kurį į pareigas skiria ir iš pareigų atleidžia Administracijos direktorius Valstybės tarnybos įstatymo ir Lietuvos Respublikos Vyriausybės nustatyta tvarka. 13. Nesant poskyrio vedėjo, poskyriui vadovauja skyriaus vedėjo įsakymu paskirtas vyriausiasis poskyrio specialistas. V. DARBO ORGANIZAVIMAS 14. Poskyrio darbas organizuojamas vadovaujantis Tarybos sprendimais, Administracijos direktoriaus, departamento direktoriaus, skyriaus vedėjo įsakymais. 15. Departamento direktoriaus, skyriaus ir poskyrio vedėjų žodiniai ir rašytiniai pavedimai vykdomi bei už įvykdymą atsiskaitoma vadovaujantis pavaldumo ir atskaitomybės principais. VI. BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS 16. Su šiais nuostatais pasirašytinai supažindinami visi poskyrio valstybės tarnautojai ir darbuotojai dirbantys pagal darbo sutartį. 17. Nuostatai gali būti keičiami ir (ar) papildomi Administracijos direktoriaus įsakymais.

Reklamos poskyris ❯❯❯
Vardas ir pavardė Pareigos Tel. El. paštas
Darius Paulius Vizgirda Poskyrio vedėjas Nėra darbe darius.vizgirda@vilnius.lt
Rūta Jakimavičienė Vyriausioji specialistė 219 7947 ruta.jakimaviciene@vilnius.lt
Raimonda Jokšaitė Vyriausioji specialistė 211 2804 raimonda.joksaite@vilnius.lt
Nijolė Simanavičienė Vyriausioji specialistė Nėra darbe nijole.simanaviciene@vilnius.lt
Skaistuolė Misiūnaitė Specialistė Nėra darbe skaistuole.misiunaite@vilnius.lt


Reklamos poskyris yra Turto departamento Llicencijavimo ir leidimų skyriaus struktūrinis padalinys.

POSKYRIO UŽDAVINIAI IR FUNKCIJOS Svarbiausieji poskyrio uždaviniai: - įgyvendinti Savivaldybės politiką išorinės reklamos srityje; - vykdyti leidimų įrengti išorinę reklamą (toliau – reklama) Savivaldybės teritorijoje išdavimą; - pagal savo kompetenciją užtikrinti teisėtumo laikymąsi įrengiant ir eksploatuojant reklamą Savivaldybės teritorijoje. Poskyris vykdo šias funkcijas: - nagrinėja fizinių ir juridinių asmenų prašymus ir tikrina pateiktus dokumentus dėl reklamos leidimų išdavimo; - organizuoja Išorinės reklamos komisijos posėdžius; - rengia teisės aktų projektus reklamos įrengimo klausimais; - nagrinėja Savivaldybės administracijos padalinių, piliečių ir kitų asmenų prašymus dėl su Savivaldybės veikla susijusių reklamos klausimų, rengia atsakymus, teikia informaciją apie reklamos įrengimą Administracijos daliniams bei Savivaldybės reguliavimo sričiai priskirtomis įmonėms, įstaigoms ir organizacijoms; - priima ir konsultuoja asmenis su poskyrio veikla susijusiais klausimais; - pagal savo kompetenciją prižiūri, kaip laikomasi Išorinės reklamos įrengimo taisyklių, Vietinės rinkliavos už leidimo įrengti išorinę reklamą Vilniaus miesto savivaldybės teritorijoje išdavimo nuostatų ir Vilniaus miesto išorinės vaizdinės reklamos specialiojo plano reikalavimų; - teikia siūlymus Savivaldybės tarybai ir Administracijai dėl reklamos politikos formavimo; - organizuoja ir vykdo konkursus reklamos įrenginiams įrengti ir eksploatuoti, rengia šių konkursų nuostatus ir leidimų projektus; - tvarko poskyrio archyvą; - atlieka kitas funkcijas ir uždavinius pagal atskirus Savivaldybės tarybos sprendimus, Administracijos direktoriaus bei departamento direktoriaus įsakymus ir nurodymus, susijusius su reklamos klausimais.

VILNIAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS TURTO DEPARTAMENTO LICENCIJAVIMO IR LEIDIMŲ SKYRIAUS REKLAMOS POSKYRIO NUOSTATAI »


PATVIRTINTA Vilniaus miesto savivaldybės administracijos direktoriaus 2016 m. lapkričio 8 d. įsakymu Nr. 40-524 VILNIAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS TURTO DEPARTAMENTO LICENCIJAVIMO IR LEIDIMŲ SKYRIAUS REKLAMOS POSKYRIO NUOSTATAI I. BENDROSIOS NUOSTATOS 1. Vilniaus miesto savivaldybės administracijos Turto departamento Licencijavimo ir leidimų skyriaus Reklamos poskyrio nuostatai (toliau – nuostatai) nustato Reklamos poskyrio (toliau – poskyris) statusą, uždavinius, funkcijas, valdymą, teises, darbo organizavimo tvarką. 2. Poskyris yra Vilniaus miesto savivaldybės administracijos (toliau – Administracija) Turto departamento (toliau – departamentas) Licencijavimo ir leidimų skyriaus (toliau – skyrius) struktūrinis padalinys, tiesiogiai pavaldus ir atskaitingas skyriaus vedėjui. 3. Poskyris savo veikloje vadovaujasi Lietuvos Respublikos įstatymais, Vyriausybės nutarimais, Vilniaus miesto savivaldybės tarybos (toliau – Taryba) sprendimais, Vilniaus miesto savivaldybės mero potvarkiais, Administracijos direktoriaus, departamento direktoriaus, skyriaus vedėjo įsakymais, departamento, skyriaus bei šiais nuostatais. 4. Poskyris negali būti įmonių, organizacijų ir fondų steigėjas. 5. Poskyrio vidaus struktūra formuojama vadovaujantis Administracijos direktoriaus patvirtintu pareigybių sąrašu. 6. Poskyris antspaudo neturi, jis naudojasi skyriaus antspaudu. 7. Poskyrio adresas – Konstitucijos pr. 3, LT-09601 Vilnius. II. POSKYRIO UŽDAVINIAI IR FUNKCIJOS 8. Svarbiausieji poskyrio uždaviniai: 8.1. įgyvendinti Savivaldybės politiką išorinės reklamos srityje; 8.2. vykdyti leidimų įrengti išorinę reklamą (toliau – reklama) Savivaldybės teritorijoje išdavimą; 8.3. pagal savo kompetenciją užtikrinti teisėtumo laikymąsi įrengiant ir eksploatuojant reklamą Savivaldybės teritorijoje. 9. Poskyris vykdo šias funkcijas: 9.1. nagrinėja fizinių ir juridinių asmenų prašymus ir tikrina pateiktus dokumentus dėl reklamos leidimų išdavimo; 9.2. organizuoja Išorinės reklamos komisijos posėdžius; 9.3. rengia teisės aktų projektus reklamos įrengimo klausimais; 9.4. nagrinėja Savivaldybės administracijos padalinių, piliečių ir kitų asmenų prašymus dėl su Savivaldybės veikla susijusių reklamos klausimų, rengia atsakymus, teikia informaciją apie reklamos įrengimą Administracijos daliniams bei Savivaldybės reguliavimo sričiai priskirtomis įmonėms, įstaigoms ir organizacijoms; 9.5. priima ir konsultuoja asmenis su poskyrio veikla susijusiais klausimais; 9.6. pagal savo kompetenciją prižiūri, kaip laikomasi Išorinės reklamos įrengimo taisyklių, Vietinės rinkliavos už leidimo įrengti išorinę reklamą Vilniaus miesto savivaldybės teritorijoje išdavimo nuostatų ir Vilniaus miesto išorinės vaizdinės reklamos specialiojo plano reikalavimų; 9.7. teikia siūlymus Savivaldybės tarybai ir Administracijai dėl reklamos politikos formavimo; 9.8. organizuoja ir vykdo konkursus reklamos įrenginiams įrengti ir eksploatuoti, rengia šių konkursų nuostatus ir leidimų projektus; 9.9. tvarko poskyrio archyvą; 9.10. atlieka kitas funkcijas ir uždavinius pagal atskirus Savivaldybės tarybos sprendimus, Administracijos direktoriaus bei departamento direktoriaus įsakymus ir nurodymus, susijusius su reklamos klausimais. III. TEISĖS 10. Poskyris, įgyvendindamas jam pavestas funkcijas, turi šias teises: 10.1. priimti interesantus; 10.2. teikti pagal kompetenciją siūlymus Vilniaus miesto savivaldybės tarybai, Vilniaus miesto savivaldybės merui, Administracijos direktoriui, departamento direktoriui, skyriaus vedėjui, jų sudarytoms komisijoms ir darbo grupėms; 10.3. teikti pasiūlymus poskyrio ir skyriaus darbo organizavimui gerinti; 10.4. kelti tarnautojų kvalifikaciją Savivaldybės biudžeto lėšomis; 10.5. teikti pasiūlymus miesto biudžetui sudaryti, nebiudžetinėms lėšoms panaudoti, metinėms ir ilgalaikėms programoms sudaryti; 10.6. gauti visus reikiamus duomenis, dokumentus ir informaciją iš Savivaldybės struktūrinių dalinių, seniūnijų, kitų institucijų, įmonių. 11. Poskyris gali turėti ir kitų teisės aktais jam suteiktų teisių. IV. SANDARA IR VALDYMAS 12. Poskyriui vadovauja vedėjas, kurį į pareigas skiria ir iš pareigų atleidžia Administracijos direktorius Valstybės tarnybos įstatymo ir Lietuvos Respublikos Vyriausybės nustatyta tvarka. 13. Nesant poskyrio vedėjo, poskyriui vadovauja skyriaus vedėjo įsakymu paskirtas vyriausiasis poskyrio specialistas. V. DARBO ORGANIZAVIMAS 14. Poskyrio darbas organizuojamas vadovaujantis Tarybos sprendimais, Administracijos direktoriaus, departamento direktoriaus, skyriaus vedėjo įsakymais. 15. Departamento direktoriaus, skyriaus ir poskyrio vedėjų žodiniai ir rašytiniai pavedimai vykdomi bei už įvykdymą atsiskaitoma vadovaujantis pavaldumo ir atskaitomybės principais. VI. BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS 16. Su šiais nuostatais pasirašytinai supažindinami visi poskyrio valstybės tarnautojai ir darbuotojai dirbantys pagal darbo sutartį. 17. Nuostatai gali būti keičiami ir (ar) papildomi Administracijos direktoriaus įsakymais. ______________

Verslo organizavimo ir leidimų poskyris ❯❯❯
Vardas ir pavardė Pareigos Tel. El. paštas
Virgina Skirienė Poskyrio vedėja 211 2286 virgina.skiriene@vilnius.lt
Audronė Kernagienė Vyriausioji specialistė Nėra darbe audrone.kernagiene@vilnius.lt
Joana Petroševičienė Vyriausioji specialistė Nėra darbe joana.petroseviciene@vilnius.lt
Vida Kutko Vyresnioji specialistė 211 2283 vida.kutko@vilnius.lt


Verslo organizavimo ir leidimų poskyris yra yra Turto departamento Licencijavimo ir leidimų skyriaus struktūrinis padalinys.

Poskyris vykdo šias funkcijas: 1. rengia ir derina Savivaldybės tarybos sprendimų, Savivaldybės mero potvarkių, Administracijos direktoriaus, departamento direktoriaus ir skyriaus vedėjo įsakymų, raštų projektus, dėl prekybos, paslaugų ir kito verslo organizavimo, vietinės rinkliavos už leidimo prekiauti ar teikti paslaugas viešosiose vietose išdavimo, individualios veiklos, kuria gali būti verčiamasi turint verslo liudijimą, rūšių fiksuotų pajamų dydžių nustatymo ir lengvatų suteikimo, smulkaus ir vidutinio verslo rėmimo, darbo vietų kūrimo bei gyventojų užimtumo; 2. rengia leidimus prekiauti (teikti paslaugas) iš kiosko, paviljone, lauko kavinėje; 3. rengia Prekybos viešosiose vietose taisykles, leidimų prekiauti ir teikti paslaugas viešosiose vietose išdavimo tvarkos aprašą, analizuoja vietinės rinkliavos pokyčius ir rengia pasiūlymus dėl vietinės rinkliavos už prekybą ir paslaugų teikimą viešosiose vietose nustatymo; 4. rengia sprendimus individualios veiklos, kuria gali būti verčiamasi turint verslo liudijimą, rūšių fiksuotų pajamų dydžius; 5. rengia sutarčių projektus tarp Savivaldybės ir įmonių, įstaigų, organizacijų dėl verslo skatinimo, gyventojų užimtumo, prekybos viešosiose vietose, viešojo maitinimo, paslaugų teikimo, mugių rengimo; 6. organizuoja pramoginių įrenginių konkursus, rengia tvarkos aprašą, išduoda leidimus; 7. vykdo valstybines (valstybės perduotas savivaldybėms) funkcijas: 7.1. dalyvavimas rengiant ir įgyvendinant darbo rinkos politikos priemones ir gyventojų užimtumo programas: rengia Viešųjų darbų programą, koordinuoja jos įgyvendinimą; 7.2. kitas pagal įstatymus perduotas funkcijas – duomenų teikimas Suteiktos valstybės pagalbos registrui;

Vilniaus meras

Vilnius per amžius buvo ir yra orus laisvų piliečių bendrabūvį telkiantis miestas, kuriame tobulai dera didinga istorija, įstabi gamta ir veržli kūryba. Mano tikslas – toliau kurti šį laisvės bei kūrybos dvasios sklidiną Miestą, kad Vilnius taptų gėrio bei įkvėpimo šaltiniu vilniečiams, Lietuvai ir visai Europai. ❯❯❯
Darbotvarkė

Savivaldybės prioritetai

  • Kurti ir įgyvendinti miesto strateginę viziją
  • Teikti kokybiškas paslaugas gyventojams
  • Pritraukti į miestą investicijas, kuriančias gerai apmokamas darbo vietas
  • Veikti skaidriai, greitai ir būti atvirai gyventojams, svečiams, investuotojams