Search Icon

Struktūra ir kontaktai

Dažniausiai užduodami klausimai

Pranešti apie problemą mieste

Registracija į darželius ir mokyklas

Gyvenamosios vietos deklaravimas

Dokumento statuso patikrinimas

Struktūra ir kontaktai

Licencijavimo ir leidimų skyrius

Konstitucijos pr.3, LT-09601 Vilnius

Vardas ir pavardė Pareigos Tel. El. paštas
Julius Morkūnas L. e. skyriaus vedėjo pareigas
211 2614 julius.morkunas@vilnius.lt
Gintaras Karanda Patarėjas
865056006 gintaras.karanda@vilnius.lt

Darbo laikas: 8.30 - 17.30 val. penktadieniais: 8.30 - 16.15 val. pietų pertrauka: 12.30 - 13.15 val.

VILNIAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS LICENCIJAVIMO IR LEIDIMŲ SKYRIAUS NUOSTATAI »


SKYRIAUS UŽDAVINIAI IR FUNKCIJOS 8. Svarbiausieji Skyriaus uždaviniai: 8.1. įgyvendinti Savivaldybės politiką formuojant verslui palankią aplinką, rengti teisės aktus, susijusius su prekybos ir paslaugų viešosiose vietose teikimu, vietinės rinkliavos nustatymu; 8.2. vykdyti Lietuvos Respublikos teisės aktais nustatytas funkcijas ir įgyvendinti Savivaldybės politiką mažmeninės prekybos licencijavimo, keleivių vežimo už atlygį lengvaisiais automobiliais ir lengvaisiais automobiliais taksi, leidimų išdavimo ir kitose srityse, pagal savo kompetenciją teikti siūlymus Savivaldybės tarybai ir Administracijai dėl šios politikos formavimo; 8.3. įgyvendinti Savivaldybės politiką išorinės reklamos (toliau - reklama) srityje, pagal savo kompetenciją užtikrinti teisėtumo laikymąsi įrengiant ir eksploatuojant reklamą Savivaldybės teritorijoje, administruoti leidimų įrengti išorinę reklamą išdavimą. 9. Skyrius vykdo šias funkcijas: 9.1. įgyvendindamas uždavinius formuojant verslui palankią aplinką, vykdo šias funkcijas: 9.1.1. rengia ir derina Savivaldybės tarybos sprendimų, Savivaldybės mero potvarkių, Administracijos direktoriaus ir Skyriaus vedėjo įsakymų, raštų bei dokumentų projektus, susijusius su prekybos, paslaugų ir kito verslo organizavimu, vietinės rinkliavos už leidimo prekiauti ar teikti paslaugas viešosiose vietose išdavimu, individualios veiklos, kuria gali būti verčiamasi turint verslo liudijimą, rūšių fiksuotų pajamų dydžių nustatymu ir lengvatų suteikimu; 9.1.2. nagrinėja ir atsako į juridinių ir fizinių asmenų, įvairių institucijų paklausimus, atstovauja Savivaldybei kitose valdžios institucijose, įmonėse, įstaigose, organizacijose pagal Skyriaus kompetenciją. Bendradarbiauja su verslo struktūromis ir asociacijomis klausimais, susijusiais su verslo organizavimu, prekyba ir paslaugų teikimu; 9.1.3. rengia prekybos viešosiose vietose taisykles, leidimų prekiauti (teikti paslaugas) viešosiose vietose išdavimo ir panaikinimo tvarkos aprašą, analizuoja vietinės rinkliavos pokyčius ir rengia pasiūlymus dėl vietinės rinkliavos už prekybą ir paslaugų teikimą viešosiose vietose nustatymo; 9.1.4. rengia Savivaldybės tarybos sprendimus dėl individualios veiklos, kuria gali būti verčiamasi turint verslo liudijimą, rūšių fiksuotų pajamų dydžių nustatymo; 9.1.5. rengia sutarčių projektus tarp Savivaldybės ir įmonių dėl verslo organizavimo, prekybos viešosiose vietose, viešojo maitinimo, paslaugų teikimo, mugių rengimo; 9.1.6. rengia leidimų teikti paslaugas pramoginiais įrenginiais viešosiose vietose išdavimo tvarkos aprašus ir organizuoja pramoginių įrenginių operatoriaus atrankos konkursus; 9.1.7. rengia leidimus prekiauti (teikti paslaugas) iš kiosko, paviljone, lauko kavinėje; 9.1.8. vykdo valstybinę (valstybės perduotą savivaldybėms) funkciją – duomenų teikimas Suteiktos valstybės pagalbos registrui, kitas pagal įstatymus perduotas funkcijas; 9.1.9. vykdo Administracijos direktoriaus ir kuruojančio Administracijos direktoriaus pavaduotojo pavedimus; 9.2. įgyvendindamas mažmeninės prekybos licencijavimo uždavinius, vykdo šias funkcijas: 9.2.1. rengia ir derina Savivaldybės tarybos sprendimų, Savivaldybės mero potvarkių, Administracijos direktoriaus, Skyriaus vedėjo įsakymų projektus licencijavimo, leidimų išdavimo, vietinės rinkliavos ir kitais klausimais; 9.2.2. rengia ir derina Administracijos direktoriaus įsakymų projektus dėl licencijų verstis mažmenine prekyba alkoholiniais gėrimais, tabako gaminiais, jų papildymo, patikslinimo, šių licencijų galiojimo sustabdymo, galiojimo sustabdymo panaikinimo, galiojimo panaikinimo; 9.2.3. rengia licencijas verstis mažmenine prekyba alkoholiniais gėrimais, licencijas verstis mažmenine prekyba tabako gaminiais, leidimus verstis prekybos nefasuotais naftos produktais veikla, leidimus vežti keleivius lengvaisiais automobiliais taksi; 9.2.4. rengia ir derina Administracijos direktoriaus įsakymų projektus dėl leidimų verstis prekybos nefasuotais naftos produktais veikla, leidimų vežti keleivius lengvaisiais automobiliais taksi išdavimo, jų papildymo, patikslinimo, dublikatų išdavimo, šių leidimų galiojimo sustabdymo, galiojimo sustabdymo panaikinimo, galiojimo panaikinimo; 9.2.5. analizuoja įmonių, norinčių įsigyti licencijas ir leidimus teikti paslaugas viešosiose vietose renginių metu, paraiškas ir pateiktus dokumentus, pagal kompetenciją konsultuoja ūkio subjektus dėl atitinkamų įstatymų ir kitų teisės aktų taikymo licencijavimo ir leidimų išdavimo klausimais; 9.2.6. teisės aktų nustatyta tvarka rengia įspėjimus įmonėms apie galimą joms išduotų licencijų ir leidimų galiojimo sustabdymą ar galiojimo panaikinimą. Prireikus atlieka įmonių, norinčių įsigyti licencijas ar leidimus, apžiūrą, kaupia ir sistemina informaciją apie įmonių, kurioms išduotos licencijos ir leidimai, pažeidimus; 9.2.7. administruoja Licencijų informacinėje sistemoje duomenis apie licencijų, leidimų išdavimą, patikslinimą, papildymą, galiojimo sustabdymą, galiojimo sustabdymo panaikinimą ir galiojimo panaikinimą; 9.2.8. analizuoja valstybės rinkliavos už licencijų ir leidimų išdavimą, papildymą ir patikslinimą bei vietinės rinkliavos už prekybą viešosiose vietose, pervestos į miesto biudžetą, pokyčius, rengia pažymas Vilniaus apskrities valstybinei mokesčių inspekcijai ir Administracijos Finansų ir ekonomikos skyriui dėl įmonių sumokėtos, bet nepanaudotos valstybės rinkliavos; 9.2.9. teisės aktų nustatyta tvarka rengia leidimus prekiauti ir teikti paslaugas renginių metu; 9.2.10. rengia ir derina Tarybos sprendimų projektus dėl sutikimo įmonėms steigti Vilniaus mieste lošimų namus; 9.2.11. rengia pasiūlymus Lietuvos Respublikos finansų ministerijai dėl valstybės rinkliavos dydžių; 9.2.12. nagrinėja skundus dėl licencijos verstis mažmenine prekyba alkoholiniais gėrimais neišdavimo, vykdo Tarybos 2012-03-21 sprendimu Nr. 1-506 patvirtintose Mažmeninės prekybos alkoholiniais gėrimais ribojimo taisyklėse numatytas procedūras, teikia surinktą informaciją Mažmeninės prekybos alkoholiniais gėrimais ribojimo komisijai, rengia Tarybos sprendimų projektus dėl licencijos neišdavimo; 9.2.13. priima deklaracijas apie ketinimą vykdyti keleivių vežimo už atlygį lengvaisiais automobiliais veiklą; 9.3. įgyvendindamas Savivaldybės politiką reklamos srityje, vykdo šias funkcijas: 9.3.1. pagal savo kompetenciją užtikrina teisėtumo laikymąsi įrengiant ir eksploatuojant reklamą Savivaldybės teritorijoje; 9.3.2. administruoja leidimų įrengti išorinę reklamą Savivaldybės teritorijoje išdavimą; 9.3.3. pagal savo kompetenciją prižiūri, kaip laikomasi Išorinės reklamos įrengimo taisyklių, Vietinės rinkliavos už leidimo įrengti išorinę reklamą Vilniaus miesto savivaldybės teritorijoje išdavimą nuostatų ir Vilniaus miesto išorinės reklamos specialiojo plano reikalavimų; 9.3.4. organizuoja ir vykdo konkursus reklamos įrenginiams įrengti ir eksploatuoti, rengia šių konkursų nuostatus ir leidimų projektus; 9.3.5. organizuoja Komisijos išorinės reklamos projektui vertinti komisijos posėdžius; 9.3.6. nagrinėja paraiškas ir tikrina pateiktus dokumentus dėl leidimų įrengti išorinę reklamą išdavimo; 9.3.7. teikia siūlymus Savivaldybės tarybai ir Administracijai dėl reklamos politikos formavimo; 9.3.8. pagal savo kompetenciją rengia teisės aktų projektus reklamos įrengimo klausimais; 9.3.9. nagrinėja Administracijos struktūrinių padalinių, fizinių ir juridinių asmenų prašymus dėl su Savivaldybės veikla susijusių reklamos klausimų, rengia atsakymus, teikia informaciją apie reklamos įrengimą Administracijos struktūriniams padaliniams bei Savivaldybės reguliavimo sričiai priskirtomis įmonėms ir įstaigoms; 9.3.10. priima ir konsultuoja asmenis su Reklamos poskyrio veikla susijusiais klausimais.

Licencijavimo poskyris ❯❯❯
Vardas ir pavardė Pareigos Tel. El. paštas
Vida Jankauskienė Poskyrio vedėja
211 2299 vida.jankauskiene@vilnius.lt
Zita Dzikienė Vyresnioji specialistė
specialistas
2112241 zita.dzikiene@vilnius.lt
Eglė Sadaunykienė Vyriausioji specialistė
211 2270 egle.sadaunykiene@vilnius.lt
Veronika Savanevičienė Vyriausioji specialistė
Nėra darbe veronika.savaneviciene@vilnius.lt
Edualija Venckienė Vyriausioji specialistė
211 2297 edualija.venckiene@vilnius.lt
Natalija Žuravliova Vyriausioji specialistė
211 2736 natalija.zuravliova@vilnius.lt

Licencijavimo poskyris yra Licencijavimo ir leidimų skyriaus struktūrinis padalinys.

VILNIAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS LICENCIJAVIMO IR LEIDIMŲ SKYRIAUS LICENCIJAVIMO POSKYRIO NUOSTATAI »


UŽDAVINIAI IR FUNKCIJOS 8. Svarbiausias poskyrio uždavinys yra įgyvendinti Savivaldybės politiką mažmeninės prekybos licencijavimo, leidimų išdavimo ir kitose srityse, pagal savo kompetenciją teikti siūlymus Tarybai ir Administracijai dėl šios politikos formavimo. 9. Poskyris, vykdydamas jam pavestus uždavinius, vykdo šias funkcijas: 9.1. rengia ir derina Vilniaus miesto savivaldybės tarybos sprendimų, Vilniaus miesto savivaldybės mero potvarkių, Administracijos direktoriaus, skyriaus vedėjo įsakymų projektus licencijavimo, leidimų išdavimo, vietinės rinkliavos ir kitais klausimais; 9.2. analizuoja juridinių arba fizinių asmenų, norinčių įsigyti licencijas verstis alkoholinių gėrimų, tabako gaminių, leidimus prekybos nefasuotais naftos produktais veikla, leidimus prekiauti ar teikti paslaugas viešosiose vietose renginių metu, leidimus vežti keleivius lengvaisiais automobiliais taksi paraiškas ir pateiktus dokumentus, juridinių arba fizinių asmenų pateiktas deklaracijas apie ketinimą vykdyti keleivių vežimo už atlygį lengvaisiais automobiliais veiklą; 9.3. rengia ir derina Administracijos direktoriaus įsakymų projektus dėl licencijų verstis mažmenine prekyba alkoholiniais gėrimais, tabako gaminiais, papildymo, patikslinimo, šių licencijų galiojimo sustabdymo, galiojimo sustabdymo panaikinimo, galiojimo panaikinimo; 9.4. rengia licencijas verstis mažmenine prekyba alkoholiniais gėrimais, licencijas verstis mažmenine prekyba tabako gaminiais, leidimus verstis prekybos nefasuotais naftos produktais veikla, leidimus vežti keleivius lengvaisiais automobiliais taksi, leidimus prekiauti ir teikti paslaugas renginių metu; 9.5. rengia ir derina Administracijos direktoriaus įsakymų projektus dėl leidimų verstis prekybos nefasuotais naftos produktais veikla, leidimų vežti keleivius lengvaisiais automobiliais taksi išdavimo, jų papildymo, patikslinimo, dublikatų išdavimo, šių leidimų galiojimo sustabdymo, galiojimo sustabdymo panaikinimo, galiojimo panaikinimo. 9.6. išrašo leidimus verstis prekybos nefasuotais naftos produktais veikla, leidimus vežti keleivius lengvaisiais automobiliais taksi, leidimus prekiauti (teikti paslaugas) renginio metu, teisės aktų nustatyta tvarka registruoja juos Licencijų ir Leidimų registravimo žurnaluose; 9.7. esant reikalui, atlieka įmonių, kuriose bus pardavinėjami alkoholiniai gėrimai, apžiūrą ir pateikia išvadas; 9.8. kaupia įmonių pateiktus dokumentus ir leidimų kopijas; 9.9. pagal kompetenciją konsultuoja ūkio subjektus dėl atitinkamų įstatymų ir kitų teisės aktų licencijavimo ir leidimų išdavimo klausimais taikymo; 9.10. analizuoja ir kaupia informaciją iš kontroliuojančių institucijų apie įmonių, kurioms išduotos licencijos, leidimai, veiklos pažeidimus; 9.11. teisės aktų nustatyta tvarka rengia įspėjimus įmonėms apie galimą joms išduotų licencijų ir leidimų galiojimo sustabdymą, galiojimo panaikinimą; 9.12. įkelia į Licencijų informacinę sistemą duomenis apie licencijų, leidimų išdavimą, patikslinimą, papildymą, galiojimo sustabdymą, galiojimo sustabdymo panaikinimą ir galiojimo panaikinimą; 9.13. vykdo bendras užduotis su Lietuvos Respublikoje įregistruotomis asociacijomis bei konfederacijomis; analizuoja pasiūlymus, teikia siūlymus dėl Lietuvos Respublikos įstatymų, Seimo ir Vyriausybės nutarimų, Savivaldybės tarybos sprendimų, mero potvarkių, Administracijos direktoriaus įsakymų, kitų norminių aktų pakeitimo bei papildymo; 9.14. rengia ir derina Vilniaus miesto savivaldybės tarybos sprendimų projektus dėl sutikimų įmonėms steigti Vilniaus mieste lošimų namus; 9.15. nagrinėja skundus dėl licencijos verstis mažmenine prekyba alkoholiniais gėrimais neišdavimo, vykdo 2012-03-21 Tarybos sprendimu Nr. 1-506 patvirtintose Mažmeninės prekybos alkoholiniais gėrimais ribojimo taisyklėse numatytas procedūras, teikia surinktą informaciją Mažmeninės prekybos alkoholiniais gėrimais ribojimo komisijai, rengia Tarybos sprendimo projektą dėl licencijos neišdavimo; 9.16. nagrinėja pagal kompetenciją juridinių ir fizinių asmenų pareiškimus, pasiūlymus, skundus; 9.17. rengia informaciją ir teikia skyriaus vedėjui poskyrio darbo ataskaitą; 9.18. vykdo Administracijos direktoriaus, skyriaus vedėjo pavedimus.

Reklamos poskyris ❯❯❯
Vardas ir pavardė Pareigos Tel. El. paštas
Darius Paulius Vizgirda Poskyrio vedėjas
211 2523 darius.vizgirda@vilnius.lt
Rūta Jakimavičienė Vyriausioji specialistė
219 7947 ruta.jakimaviciene@vilnius.lt
Raimonda Jokšaitė Vyriausioji specialistė
211 2804 raimonda.joksaite@vilnius.lt
Skaistuolė Misiūnaitė Vyresnioji specialistė
211 2866 skaistuole.misiunaite@vilnius.lt
Nijolė Simanavičienė Vyriausioji specialistė
211 2242 nijole.simanaviciene@vilnius.lt

Reklamos poskyris yra Llicencijavimo ir leidimų skyriaus struktūrinis padalinys.

VILNIAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS LICENCIJAVIMO IR LEIDIMŲ SKYRIAUS REKLAMOS POSKYRIO NUOSTATAI »


POSKYRIO UŽDAVINIAI IR FUNKCIJOS 8. Svarbiausieji poskyrio uždaviniai: 8.1. įgyvendinti Savivaldybės politiką išorinės reklamos (toliau – reklama) srityje; 8.2. administruoti leidimų įrengti išorinę reklamą (toliau – leidimas ) Savivaldybės teritorijoje išdavimą; 8.3. pagal savo kompetenciją užtikrinti teisėtumo laikymąsi įrengiant ir eksploatuojant reklamą Savivaldybės teritorijoje. 9. Poskyris vykdo šias funkcijas: 9.1. nagrinėja fizinių ir juridinių asmenų paraiškas ir tikrina pateiktus dokumentus dėl reklamos leidimų išdavimo; 9.2. organizuoja Komisijos išorinės reklamos projektui vertinti posėdžius; 9.3. pagal savo kompetenciją rengia teisės aktų projektus reklamos įrengimo klausimais; 9.4. nagrinėja Savivaldybės administracijos padalinių, piliečių ir kitų asmenų prašymus dėl su Savivaldybės veikla susijusių reklamos klausimų, rengia atsakymus, teikia informaciją apie reklamos įrengimą Administracijos daliniams bei Savivaldybės reguliavimo sričiai priskirtomis įmonėms, įstaigoms ir organizacijoms; 9.5. priima ir konsultuoja asmenis su poskyrio veikla susijusiais klausimais; 9.6. pagal savo kompetenciją prižiūri, kaip laikomasi Išorinės reklamos įrengimo taisyklių, Vietinės rinkliavos už leidimo įrengti išorinę reklamą Vilniaus miesto savivaldybės teritorijoje išdavimą nuostatų ir Vilniaus miesto išorinės vaizdinės reklamos specialiojo plano reikalavimų; 9.7. teikia siūlymus Tarybai ir Administracijai dėl reklamos politikos formavimo; 9.8. organizuoja ir vykdo konkursus reklamos įrenginiams įrengti ir eksploatuoti, rengia šių konkursų nuostatus ir leidimų projektus; 9.9. tvarko poskyrio archyvą; 9.10. administruoja duomenis apie išduotus leidimus Licencijų informacinėje sistemoje; 9.11. atlieka kitas funkcijas ir uždavinius pagal atskirus Savivaldybės tarybos sprendimus, Administracijos direktoriaus ir kuruojančio Administracijos direktoriaus pavaduotojo įsakymus ir nurodymus, susijusius su reklamos klausimais.

Verslo organizavimo ir leidimų poskyris ❯❯❯
Vardas ir pavardė Pareigos Tel. El. paštas
Virgina Skirienė Poskyrio vedėja
211 2286 virgina.skiriene@vilnius.lt
Audronė Kernagienė Vyriausioji specialistė
211 2269 audrone.kernagiene@vilnius.lt
Vida Kutko Vyresnioji specialistė
211 2283 vida.kutko@vilnius.lt
Joana Petroševičienė Vyriausioji specialistė
211 2271 joana.petroseviciene@vilnius.lt

Verslo organizavimo ir leidimų poskyris yra yra Licencijavimo ir leidimų skyriaus struktūrinis padalinys.

VILNIAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS LICENCIJAVIMO IR LEIDIMŲ SKYRIAUS VERSLO ORGANIZAVIMO IR LEIDIMŲ POSKYRIO NUOSTATAI »


POSKYRIO UŽDAVINIAI IR FUNKCIJOS 8. Svarbiausieji Poskyrio uždaviniai yra šie: 8.1. įgyvendinti Savivaldybės politiką formuojant verslui palankią aplinką, nustatyti individualios veiklos, kuria gali būti verčiamasi turint verslo liudijimą, rūšių fiksuotų pajamų dydžius, teikti siūlymus Savivaldybės tarybai, Administracijai dėl šios politikos formavimo; 8.2. rengti teisės aktus, susijusius su prekybos ir paslaugų viešosiose vietose teikimu, vietinės rinkliavos nustatymu; 8.3. bendradarbiauti su asocijuotomis verslo struktūromis formuojant palankią aplinką verslui. 9. Poskyris, atlikdamas jam pavestus uždavinius, vykdo šias funkcijas: 9.1. rengia ir derina Savivaldybės tarybos sprendimų, Savivaldybės mero potvarkių, Administracijos direktoriaus ir Skyriaus vedėjo įsakymų, raštų projektus dėl prekybos, paslaugų ir kito verslo organizavimo, vietinės rinkliavos už leidimo prekiauti ar teikti paslaugas viešosiose vietose išdavimo, individualios veiklos, kuria gali būti verčiamasi turint verslo liudijimą, rūšių fiksuotų pajamų dydžių nustatymo ir lengvatų suteikimo; 9.2. nagrinėja ir atsako į juridinių ir fizinių asmenų paklausimus, atstovauja Savivaldybei kitose valdžios institucijose, įmonėse, įstaigose, organizacijose pagal Poskyrio kompetenciją. Bendradarbiauja su asocijuotomis verslo struktūromis prekybos ir paslaugų teikimo srityje; 9.3. rengia ir išduoda leidimus prekiauti (teikti paslaugas) iš kiosko, paviljone, lauko kavinėje; 9.4. rengia ir derina Savivaldybės tarybos sprendimų, Savivaldybės mero potvarkių, Administracijos direktoriaus ir Skyriaus vedėjo įsakymų, raštų bei dokumentų projektus, susijusius su individualios veiklos, kuria gali būti verčiamasi turint verslo liudijimą, rūšių fiksuotų pajamų dydžių nustatymu ir lengvatų suteikimu; 9.5. rengia sutarčių projektus tarp Savivaldybės ir įmonių, įstaigų, organizacijų dėl prekybos, maitinimo ir paslaugų teikimo viešosiose vietose organizavimo, mugių rengimo; 9.6. organizuoja pramoginių įrenginių konkursus, rengia tvarkos aprašą, išduoda leidimus; 9.7. vykdo valstybinę (valstybės perduotą savivaldybėms) funkciją – duomenų teikimas Suteiktos valstybės pagalbos registrui ir kitas pagal įstatymus perduotas funkcijas; 9.8. vykdo Administracijos direktoriaus ir Skyriaus vedėjo pavedimus.

Vilniaus meras

Vilnius per amžius buvo ir yra orus laisvų piliečių bendrabūvį telkiantis miestas, kuriame tobulai dera didinga istorija, įstabi gamta ir veržli kūryba. Mano tikslas – toliau kurti šį laisvės bei kūrybos dvasios sklidiną Miestą, kad Vilnius taptų gėrio bei įkvėpimo šaltiniu vilniečiams, Lietuvai ir visai Europai. ❯❯❯
Darbotvarkė

Savivaldybės prioritetai

  • Kurti ir įgyvendinti miesto strateginę viziją
  • Teikti kokybiškas paslaugas gyventojams
  • Pritraukti į miestą investicijas, kuriančias gerai apmokamas darbo vietas
  • Veikti skaidriai, greitai ir būti atvirai gyventojams, svečiams, investuotojams