Search Icon

Struktūra ir kontaktai

Dažniausiai užduodami klausimai

Pranešti apie problemą mieste

Registracija į darželius ir mokyklas

Gyvenamosios vietos deklaravimas

Dokumento statuso patikrinimas

Struktūra ir kontaktai

Nekilnojamojo turto skyrius

Konstitucijos pr. 3, LT-09601 Vilnius

Vardas ir pavardė Pareigos Tel. El. paštas
Vilma Lajauskaitė Skyriaus vedėja
211 2441 vilma.lajauskaite@vilnius.lt
Raminta Ramanauskienė Vyresnioji patarėja
analizuoja Savivaldybės ilgalaikio turto panaudojimo efektyvumą;
211 2318 raminta.ramanauskiene@vilnius.lt
Modestas Rudys Patarėjas
211 2348 modestas.rudys@vilnius.lt
Janina Aleksiukienė Vyresnioji specialistė
Negyvenamųjų patalpų priežiūra ir administravimas. Sąskaitų nagrinėjimas.
211 2206 janina.aleksiukiene@vilnius.lt
Dalia Gakaitė Vyresnioji specialistė
Negyvenamųjų patalpų priežiūra ir administravimas.
Nėra darbe dalia.gakaite@vilnius.lt
Tadeušas Gečis Vyriausiasis specialistas
Rengia neįrengtų pastogių savivaldybės dalių, esančių bendroje dalinėje nuosavybėje pardavi...
211 2255 tadeusas.gecis@vilnius.lt
Jolanta Grotus Vyresnioji specialistė
Organizuoja viešus patalpų nuomos konkursus
211 2182 jolanta.grotus@vilnius.lt
Aušra Kažukauskaitė Vyriausioji specialistė
Savivaldybei nuosavybės teise priklausančio turto administravimas
211 2289 ausra.kazukauskaite@vilnius.lt
Natalija Mešalkina Vyriausioji specialistė
Savivaldybei priklausančio nekilnojamojo turto pardavimas
Nėra darbe natalija.mesalkina@vilnius.lt
Rita Morkūnienė Vyriausioji specialistė
Administruoja (perduoto / gauto patikėjimo, panaudos, nuomos teise) Savivaldybei nuosavybės teise ...
211 2851 rita.morkuniene@vilnius.lt
Diana Petraškevičienė Vyriausioji specialistė
Teisės aktų rengimas, patalpų administravimas.
211 2251 diana.petraskeviciene@vilnius.lt
Aurelija Petronytė Vyresnioji specialistė
211 2284 aurelija.petronyte@vilnius.lt
Violeta Remeikienė Vyriausioji specialistė
Savivaldybei priklausomo nekilnojamojo turto pardavimas
211 2711 violeta.remeikiene@vilnius.lt
Vilma Spaičienė Vyriausioji specialistė
Atlieka Savivaldybės nekilnojamojo turto pardavimo analizę, rengia parduodamo nekilnojamojo turto ...
211 2260 vilma.spaiciene@vilnius.lt

Skyriaus darbo laikas: I - IV - 8:00 - 17:00 val. V - 8:00 - 16:00 val. Pietūs 12:00 - 12:45 val.

SKYRIAUS UŽDAVINIAI IR FUNKCIJOS

1. Svarbiausieji skyriaus uždaviniai:

1.1. perimti Savivaldybės nuosavybėn įstatymais priskirtą nekilnojamąjį turtą, apskaitomą Administracijos balanse, taip pat bešeimininkį turtą;

1.2. užtikrinti Savivaldybei nuosavybės teise priklausančio bei patikėjimo teise valdomo nekilnojamojo turto objektų efektyvų valdymą;

1.3. vykdyti Savivaldybei nuosavybės teise priklausančio turto parengimą įtraukimui į parduodamo nekilnojamojo turto ir privatizavimo objektų sąrašus;

1.4. vykdyti viso Savivaldybės nekilnojamojo turto analitinę-informacinę apskaitą ir valdymą;

1.5. vykdyti Savivaldybės turto (įmonių akcijų, nekilnojamojo bei kito ilgalaikio materialiojo turto) rengimo parduoti bei privatizuoti funkcijas;

1.6. vykdyti teisės aktų nustatyta tvarka Savivaldybės turto pardavimą bei privatizavimą;

1.7. vykdyti nekilnojamųjų daiktų išpirkimą iš fizinių ir juridinių asmenų bei kitus su tuo susijusius darbus;

1.8. dalyvauti rengiant ir įgyvendinant Europos Sąjungos finansuojamus arba remiamus projektus skyriaus kompetencijos klausimais;

1.9. vykdyti teisės aktų nustatyta tvarka Savivaldybės pagalbinio ūkio paskirties pastatų pardavimo procedūras.

2. Skyrius, įgyvendindamas jam pavestus uždavinius, vykdo šias funkcijas:

2.1. vykdo valstybines (valstybės perduotas savivaldybėms) funkcijas – patikėjimo teise valdo, naudoja ir disponuoja Savivaldybei priskirtą valstybės nekilnojamąjį turtą;

2.2. rengia Vilniaus miesto savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymus, Tarybos sprendimų projektus dėl nekilnojamųjų daiktų (žemės, esamų pastatų (statinių) arba kitų pagal prigimtį nekilnojamųjų daiktų) išpirkimo iš fizinių ar juridinių asmenų;

2.3. renka duomenis apie fizinių ir juridinių asmenų nekilnojamuosius daiktus, kuriuos reikia išpirkti, kurie patenka į kelių tiesimo ribas bei kitais atvejais;

2.4. organizuoja darbo grupės nekilnojamajam turtui įsigyti posėdžius bei teikia klausimus darbo grupei dėl nekilnojamųjų daiktų išpirkimo;

2.5. informuoja bei konsultuoja fizinius ir juridinius asmenis nekilnojamųjų daiktų išpirkimo klausimais;

2.6. renka dokumentus ir teikia užsakymus Administracijos Žemės tvarkymo ir administravimo skyriui dėl žemės sklypų dokumentų pateikimo;

2.7. rengia įstatymais Vilniaus miesto savivaldybės nuosavybėn priskirto nekilnojamojo turto perdavimo dokumentus ir teikia juos Vyriausybės įgaliotiems asmenims;

2.8. užtikrina, kad Savivaldybės nuosavybėn perduotas nekilnojamasis turtas būtų inventorizuotas ir teisiškai įregistruotas;

2.9. užtikrindamas Savivaldybei nuosavybės teise valdomo nekilnojamojo turto objektų efektyvų valdymą organizuoja viešus negyvenamųjų patalpų nuomos konkursus, Lietuvos Respublikos įstatymų, Vyriausybės nutarimų ir kitų teisės aktų nustatyta tvarka sudaro negyvenamųjų patalpų naudojimo (nuomos, panaudos) sutartis, jas pratęsia ar nutraukia bei apskaičiuoja sutartyje įrašomo nuomos mokesčio dydį, registruoja ir administruoja Savivaldybės Finansinio valdymo ir apskaitos sistemoje (toliau - FVAS) skyriaus sudarytas sutartis, esant sutarčių papildymams, taiso ir koreguoja FVAS‘e sudarytų sutarčių duomenis, Vyriausybės nustatyta tvarka rengia dokumentus dėl patikėjimo teise valdomų negyvenamųjų patalpų perdavimo valdyti kitoms valdžios ir valdymo institucijoms, įstatymų nustatyta tvarka rengia dokumentus ir teikia Teisės grupei dėl negyvenamųjų patalpų nuomos bei panaudos sutarčių nutraukimo, skolų išieškojimo, nuomininkų bei panaudos gavėjų iškeldinimo, vykdo teisės aktų nustatyta tvarka Savivaldybės pagalbinio ūkio paskirties pastatų pardavimo procedūras;

2.10. nustatyta tvarka nagrinėja gyventojų, įmonių bei organizacijų pareiškimus, skundus ir pasiūlymus;

2.11. vykdydamas Savivaldybei nuosavybės teise priklausančio turto parengimo įtraukimui į parduodamo nekilnojamojo turto  ir privatizavimo objektų sąrašus funkciją vadovaudamasis teisės aktų reikalavimais, parengia Vilniaus miesto savivaldybės tarybos sprendimo projektus dėl viešame aukcione parduodamo nekilnojamojo turto sąrašo tvirtinimo bei privatizavimo objektų (akcijų paketų) įtraukimo į privatizuojamų objektų sąrašus, teikia turto vertintojams dokumentus dėl objekto įvertinimo, užsako Kultūros paveldo departamente pažymas dėl numatomo parduoti objekto statuso;

2.12. vykdydamas viso Savivaldybės nekilnojamojo turto informacinę-analitinę apskaitą suveda į kompiuterines duomenų laikmenas kitų Savivaldybės struktūrinių padalinių pateiktus duomenis apie jų eksploatuojamą nekilnojamąjį turtą, po kiekvieno ataskaitinio laikotarpio, o pasikeitus turto struktūrai, tuoj po kiekvieno pasikeitimo įveda pokyčius į kompiuterinę duomenų bazę, reikalui esant, rengia turto suvestines ir įvairias pažymas pagal įvairius turto išraiškos rodiklius;

2.13. vykdydamas Savivaldybės turto pardavimą ir privatizavimą rengia Savivaldybei priklausančių akcijų privatizavimo sąrašų projektus ir nustatyta tvarka teikia juos svarstyti ir tvirtinti, teikia Tarybos patvirtintų privatizavimo objektų (akcijų) sąrašą valstybės įmonei Turto bankui, kuris rengia Vyriausybės nutarimo projektą dėl privatizavimo objektų sąrašų tvirtinimo, taip pat teikia išbraukti objektus iš privatizavimo objektų sąrašo, parengia objektų privatizavimo programų projektus, kitus dokumentus ir teikia Privatizavimo komisijai, parengia Privatizavimo komisijos darbotvarkes, organizuoja Privatizavimo komisijos posėdžius, surašo posėdžių protokolus, perduoda valstybės įmonei Turto bankui nustatytu laiku duomenis, kurių reikia objektų privatizavimo programoms paskelbti Informaciniame privatizavimo biuletenyje, rengia viešame aukcione parduodamo Savivaldybės nekilnojamojo turto sąrašo projektus ir nustatyta tvarka teikia juos svarstyti ir tvirtinti, rengia viešame aukcione parduodamo Savivaldybės nekilnojamojo turto pardavimo sąlygas ir teikia tvirtinti Administracijos direktoriui, organizuoja ir vykdo turto pardavimą bei privatizavimą pagal nustatytą tvarką, parengia reklaminę dokumentaciją ir organizuoja privatizavimo objektų bei parduodamo nekilnojamojo turto reklamą Savivaldybės interneto puslapyje bei reklaminiuose stenduo<

Vilniaus meras

Vilnius per amžius buvo ir yra orus laisvų piliečių bendrabūvį telkiantis miestas, kuriame tobulai dera didinga istorija, įstabi gamta ir veržli kūryba. Mano tikslas – toliau kurti šį laisvės bei kūrybos dvasios sklidiną Miestą, kad Vilnius taptų gėrio bei įkvėpimo šaltiniu vilniečiams, Lietuvai ir visai Europai. ❯❯❯
Darbotvarkė

Savivaldybės prioritetai

  • Kurti ir įgyvendinti miesto strateginę viziją
  • Teikti kokybiškas paslaugas gyventojams
  • Pritraukti į miestą investicijas, kuriančias gerai apmokamas darbo vietas
  • Veikti skaidriai, greitai ir būti atvirai gyventojams, svečiams, investuotojams