Search Icon

Struktūra ir kontaktai

Dažniausiai užduodami klausimai

Pranešti apie problemą mieste

Registracija į darželius ir mokyklas

Gyvenamosios vietos deklaravimas

Dokumento statuso patikrinimas

Struktūra ir kontaktai

Turto departamentas

Konstitucijos pr. 3, LT-09601 Vilnius

Vardas ir pavardė Pareigos Tel. El. paštas
Vygintas Jakas Departamento direktorius Nėra darbe vygintas.jakas@vilnius.lt
Raminta Ramanauskienė Vyresnioji patarėja 211 2318 raminta.ramanauskiene@vilnius.lt
Renata Viršilaitė Specialistė 211 2483 Renata.Virsilaite@vilnius.lt

Turto departamentas yra Vilniaus miesto savivaldybės administracijos struktūrinis padalinys.


Darbo laikas: I-IV 8.30 - 17.30 val. V 8.30 - 16.15 val. Pietų pertrauka: 12.30 - 13.15 val.

VILNIAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS TURTO DEPARTAMENTO NUOSTATAI »


TURTO DEPARTAMENTO UŽDAVINIAI IR FUNKCIJOS 8. Svarbiausieji Departamento uždaviniai: 8.1. rengti ir įgyvendinti Savivaldybės politiką turto valdymo ir privatizavimo, verslo plėtros ir gyventojų užimtumo klausimais; 8.2. analizuoti miesto ir regiono ekonominius socialinius rodiklius, ekonominę ir socialinę būklę, investicinę aplinką bei jos pokyčius, įgyvendinant Savivaldybės veiklos planą; 8.3. užtikrinti efektyvų Savivaldybės turto valdymą, priežiūrą bei privatizavimą; 8.4. rengti ir įgyvendinti Savivaldybės politiką verslo organizavimo, plėtros ir skatinimo, verslo licencijavimo ir leidimų išdavimo, vietinės rinkliavos nustatymo, išorinės vaizdinės reklamos įrengimo, gyventojų užimtumo ir darbo rinkos srityse; 8.5. spręsti Departamento valstybės tarnautojų ir darbuotojų, dirbančių pagal darbo sutartis, mokymo ir kvalifikacijos kėlimo klausimus; 8.6. teikti gyventojams ir institucijoms informaciją, leisti informacinę medžiagą Departamento kompetencijai priklausančiais klausimais; 8.7. nagrinėti įstaigų, organizacijų, asmenų prašymus, skundus, pasiūlymus, imtis priemonių rastiems ar nurodytiems pažeidimams bei trūkumams šalinti. 9. Departamentas, įgyvendindamas jam pavestus uždavinius įmonių valdymo srityje, vykdo šias funkcijas: 9.1. vertina ir analizuoja Savivaldybės kontroliuojamų įmonių ir įstaigų veiklos efektyvumą ir rezultatyvumą; 9.2. analizuoja Savivaldybės kontroliuojamų įmonių ir įstaigų veiklos procesus bei teikia rekomendacijas dėl jų veiklos optimizavimo; 9.3. rengia ilgalaikes Savivaldybės kontroliuojamų įmonių ir įstaigų prognozes; 9.4. gauna, analizuoja ir apibendrina Savivaldybės kontroliuojamų įmonių atskleidžiamą informaciją, įskaitant įmonės finansinių ataskaitų rinkinius, audito išvadas ir audito ataskaitas, Savivaldybės kontroliuojamų bendrovių metinius pranešimus, Savivaldybės įmonių metines veiklos ataskaitas, taip pat veiksmus pateikiant finansinių ataskaitų rinkinius, metinius pranešimus, veiklos ataskaitas ir kitą informaciją atitinkamoms institucijoms ir viešai skelbia atitiktį Vilniaus miesto savivaldybės turtinių ir neturtinių teisių įgyvendinimo Savivaldybės kontroliuojamose įmonėse tvarkos aprašui (toliau – Aprašas), vertina, apibendrintai teikia savo išvadas ir pasiūlymus Tarybai, merui, Savivaldybės administracijos direktoriui, Turto valdymo ekspertų darbo grupei ir kitiems subjektams, jei tai numatyta tų subjektų veiklą reglamentuojančiuose teisės aktuose; 9.5. stebi ir analizuoja Savivaldybės kontroliuojamų įmonių veiklos finansinius ir nefinansinius rodiklius, teikia Tarybai, merui, Savivaldybės administracijos direktoriui, Turto valdymo ekspertų darbo grupei pasiūlymus dėl Savivaldybės kontroliuojamų įmonių veiklos veiksmingumo didinimo; 9.6. kaupia ir apibendrina Savivaldybės kontroliuojamų įmonių valdymo praktiką; 9.7. rengia pasiūlymus Tarybai, merui, Savivaldybės administracijos direktoriui, Turto valdymo ekspertų darbo grupei dėl Savivaldybės kontroliuojamų įmonių valdymo politikos tobulinimo, teikia ataskaitas Tarybai apie Savivaldybės kontroliuojamų įmonių veiklą; 9.8. atlieka Aprašo taikymo monitoringą ir analizę, teikia su tuo susijusias rekomendacijas Tarybai; 9.9. techniškai aptarnauja ir teikia informaciją Turto valdymo ekspertų darbo grupei ir Atrankos komitetui, jam vykdant funkcijas, susijusias su kandidatų į Savivaldybės kontroliuojamų įmonių valdybas atranka. Turto valdymo centras apibendrina Savivaldybės kontroliuojamų įmonių valdymo organų narių ataskaitas; 9.10. rengia analizę dėl Savivaldybės turto investavimo tikslingumo ir teikia ją Tarybai, merui, Savivaldybės administracijos direktoriui ir Turto valdymo ekspertų darbo grupei; 9.11. skaičiuoja siektinus Savivaldybės kontroliuojamų įmonių kapitalo grąžos ir įsiskolinimo rodiklius ir teikia juos Turto valdymo ekspertų darbo grupei; 9.12. kaupia Savivaldybės kontroliuojamų įmonių galimų nepriklausomų narių duomenų bazę; 9.13. vykdo kitas Apraše ir kituose teisės aktuose jam priskirtas funkcijas; 9.14. prižiūri ir pagal kompetenciją siekia, kad akcijų valdytojas pasirašytų rašytinį įsipareigojimą neatskleisti komercinės (gamybinės) paslapties, konfidencialios informacijos, susijusios su Savivaldybės kontroliuojamomis bendrovėmis 10. Departamentas, įgyvendindamas jam pavestus uždavinius turto valdymo srityje: 10.1. vykdo valstybinę (valstybės perduotą savivaldybėms) funkciją – patikėjimo teise valdo, naudoja ir disponuoja Savivaldybei priskirta valstybine žeme ir kitu valstybės turtu; 10.2. perima Savivaldybės nuosavybėn įstatymais priskirtą turtą; 10.3. užtikrina Savivaldybei nuosavybės teise priklausančių įmonių akcijų apskaitą ir efektyvų valdymą; 10.4. apskaito Savivaldybei nuosavybės teise priklausantiems nekilnojamojo turto objektams priskirtus žemės sklypus bei atlieka kitus su tuo susijusius darbus; 10.5. Lietuvos Respublikos valstybės ir savivaldybių turto privatizavimo įstatymo ir Savivaldybės institucijų teisės aktų nustatyta tvarka vykdo Savivaldybės turto (įmonių akcijų, nekilnojamojo bei kito ilgalaikio materialaus turto) rengimo privatizuoti funkcijas; 10.6. užtikrina Savivaldybei nuosavybės teise priklausančio bei patikėjimo teisė valdomo nekilnojamojo turto objektų apskaitą ir efektyvų valdymą. Registruoja, apskaito ir administruoja FVAS valdomą turtą ir sudarytas sutartis; 10.7. Lietuvos Respublikos įstatymų, Vyriausybės nutarimų ir Vilniaus miesto savivaldybės tarybos nustatyta tvarka organizuoja uždarus ir atvirus negyvenamųjų patalpų nuomos konkursus, sudaro negyvenamųjų patalpų naudojimo (nuomos, panaudos) sutartis, jas pratęsia ir/ar nutraukia; 10.8. vykdo Tarybos sprendimus dėl nekilnojamojo turto išpirkimo arba kitokio tikslinio įsigijimo; 10.9. organizuoja nekilnojamojo turto vertinimą; 10.10. analizuoja nekilnojamojo turto panaudojimo galimybes; 10.11. valdo nekilnojamojo turto registrą (duomenų bazę); 11. Departamentas, įgyvendindamas jam pavestus uždavinius licencijavimo ir leidimų srityje: 11.1. įgyvendina Savivaldybės politiką verslo plėtros ir gyventojų užimtumo srityse; 11.2. vykdo valstybines (valstybės perduotas savivaldybėms) funkcijas: 11.2.1. dalyvauja rengdamas ir įgyvendindamas darbo rinkos politikos priemones bei gyventojų užimtumo programas – rengia viešųjų darbų programą; 11.2.2. teikia duomenis apie suteiktą valstybės pagalbą Suteiktos pagalbos registrui; 11.3. rengia įsakymų projektus dėl licencijų verstis mažmenine prekyba alkoholiniais gėrimais, tabako gaminiais, nefasuotais naftos produktais bei leidimų suskystintų dujų prekybai išdavimo, jų papildymo, patikslinimo, galiojimo sustabdymo, panaikinimo; 11.4. išduoda leidimus prekiauti (teikti paslaugas) iš kiosko, paviljone, lauko kavinėje ir renginių metu bei leidimus teikti paslaugas pramoginiais įrenginiais; 11.5. įgyvendindamas Savivaldybės politiką reklamos srityje, rengia ir išduoda leidimus įrengti išorinę vaizdinę reklamą, organizuoja konkursus išorinės vaizdinės reklamos įrenginiams įrengti ir eksploatuoti; 11.6. rengia teisės aktus dėl prekybos ir paslaugų teikimo viešosiose vietose, rengia sutikimus steigti lošimo namus; 11.7. rengia ir derina Savivaldybės tarybos sprendimų, Savivaldybės mero potvarkių, Savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymų projektus prekybos, paslaugų ir kito verslo organizavimo, vietinės rinkliavos už leidimo prekiauti ar teikti paslaugas viešosiose vietose išdavimą, individualios veiklos, kuria gali būti verčiamasi turint verslo liudijimą, rūšių fiksuotų pajamų dydžių ir įkainių nustatymo ir lengvatų suteikimo, smulkiojo ir vidutinio verslo rėmimo, darbo vietų kūrimo bei gyventojų užimtumo klausimais; 11.8. rengia prekybos viešosiose vietose taisykles, leidimų prekiauti (teikti paslaugas) viešosiose vietose išdavimo ir panaikinimo tvarkos aprašą, analizuoja vietinės rinkliavos pokyčius ir rengia pasiūlymus dėl vietinės rinkliavos už prekybą ir paslaugų teikimą viešosiose vietose nustatymo; 11.9. organizuoja pramoginių įrenginių operatoriaus atrankos konkursus, rengia tvarkos aprašą, išduoda leidimus; 11.10. rengia ir derina Administracijos direktoriaus įsakymų projektus dėl licencijų verstis mažmenine prekyba alkoholiniais gėrimais, tabako gaminiais, prekybos nefasuotais naftos produktais veikla išdavimo, jų papildymo, patikslinimo, dublikatų išdavimo, šių licencijų galiojimo sustabdymo, galiojimo sustabdymo panaikinimo, galiojimo panaikinimo; dėl leidimų vežti keleivius lengvaisiais automobiliais taksi išdavimo, jų papildymo, patikslinimo, dublikatų išdavimo, šių leidimų galiojimo sustabdymo, galiojimo sustabdymo panaikinimo, galiojimo panaikinimo; 11.11. rengia licencijas verstis mažmenine prekyba alkoholiniais gėrimais, licencijas verstis mažmenine prekyba tabako gaminiais, licencijas verstis mažmenine prekybos nefasuotais naftos produktais veikla, leidimus vežti keleivius lengvaisiais automobiliais taksi; 11.12. teisės aktų nustatyta tvarka rengia įspėjimus įmonėms apie galimą joms išduotų licencijų ir leidimų galiojimo sustabdymą ar galiojimo panaikinimą, kaupia ir sistemina informaciją apie įmonių, kurioms išduotos licencijos ir leidimai, pažeidimus; 11.13. teikia informaciją apie licencijų išdavimą, jų galiojimo sustabdymą, galiojimo sustabdymo panaikinimą, galiojimo panaikinimą Vilniaus apskrities valstybinei mokesčių inspekcijai, valstybės įmonei Registrų centrui bei teikia E. miesto departamento Informacinių technologijų skyriui skelbti šią informaciją Savivaldybės internetinėje svetainėje; 11.14. analizuoja valstybės rinkliavos už licencijų ir leidimų išdavimą, papildymą ir patikslinimą bei vietinės rinkliavos už prekybą viešosiose vietose, pervestos į miesto biudžetą, pokyčius, rengia pažymas Vilniaus apskrities valstybinei mokesčių inspekcijai dėl įmonių sumokėtos, bet nepanaudotos valstybės rinkliavos; 11.15. rengia pasiūlymus Lietuvos Respublikos finansų ministerijai dėl valstybės rinkliavos dydžių.

Įmonių valdymo skyrius ❯❯❯
Vardas ir pavardė Pareigos Tel. El. paštas
Olga Stravinskienė Skyriaus vedėja 211 2062 olga.stravinskiene@vilnius.lt
Izolda Venckienė Vyriausioji specialistė 211 2499 izolda.venckiene@vilnius.lt
Alfredas Ziberkas Vyriausiasis specialistas 211 2039 alfredas.ziberkas@vilnius.lt

Įmonių valdymo skyrius yra Turto departamento struktūrinis dalinys.


Skyriaus darbo laikas: I - IV - 8:30 - 17:30 val. V - 8:30 - 16:15 val. Pietūs 12:30 - 13:15 val.
Įmonių valdymo skyriaus kuruojamos įmonės:
 • UAB „Vilniaus parkai“ M.K. Čiurlionio g. 100
 • UAB „LFK Management“ Didžioji g. 35
 • UAB „Lilijonė“ Vilniaus g. 21
 • UAB „Originalas“ Kęstučio g. 41
 • UAB „Perkūno užkandinė“ V. Druskio g. 2/20
 • UAB „Vilniaus madi“ Etmonų g. 4
 • UAB „NASZA GAZETA“ Didžioji g. 40

VILNIAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS TURTO DEPARTAMENTO ĮMONIŲ VALDYMO SKYRIAUS NUOSTATAI »


SKYRIAUS UŽDAVINIAI IR FUNKCIJOS 8. Svarbiausieji Skyriaus uždaviniai: 8.1. analizuoti regiono rinką, jos ekonominius socialinius rodiklius, miesto ir regiono ekonominę ir socialinę būklę, investicinę aplinką bei jos pokyčius, įgyvendinant Savivaldybės veiklos planą; 8.2. siekti, kad Savivaldybės įmonių veikla būtų efektyvi ir sprendimų priėmimas būtų orientuotas į rezultatus; 8.3. dalyvauti Savivaldybės turto (įmonių akcijų) rengime parduoti bei privatizuoti. 9. Skyrius, įgyvendindamas jam pavestus uždavinius, vykdo šias funkcijas: 9.1. vadovaudamasis Savivaldybės kontroliuojamų įmonių ir įstaigų veiklos rezultatais, vertina ir analizuoja Savivaldybės kontroliuojamų įmonių ir įstaigų veiklos efektyvumą ir rezultatyvumą; 9.2. analizuoja Savivaldybės kontroliuojamų įmonių ir įstaigų veiklos procesus bei teikia rekomendacijas dėl jų veiklos optimizavimo; 9.3. rengia ilgalaikes Savivaldybės kontroliuojamų įmonių ir įstaigų prognozes; 9.4. gauna, analizuoja ir apibendrina Savivaldybės kontroliuojamų įmonių atskleidžiamą informaciją, įskaitant įmonės finansinių ataskaitų rinkinius, audito išvadas ir audito ataskaitas, Savivaldybės kontroliuojamų bendrovių metinius pranešimus, Savivaldybės įmonių metines veiklos ataskaitas, taip pat veiksmus pateikiant finansinių ataskaitų rinkinius, metinius pranešimus, veiklos ataskaitas ir kitą informaciją atitinkamoms institucijoms ir viešai skelbia atitiktį Vilniaus miesto savivaldybės turtinių ir neturtinių teisių įgyvendinimo Savivaldybės kontroliuojamose įmonėse tvarkos aprašui (toliau – Aprašas), vertina, apibendrintai teikia savo išvadas ir pasiūlymus Tarybai, merui, Savivaldybės administracijos direktoriui, Turto valdymo ekspertų darbo grupei ir kitiems subjektams, jei tai numatyta tų subjektų veiklą reglamentuojančiuose teisės aktuose; 9.5. stebi ir analizuoja Savivaldybės kontroliuojamų įmonių veiklos finansinius ir nefinansinius rodiklius, teikia Tarybai, merui, Savivaldybės administracijos direktoriui, Turto valdymo ekspertų darbo grupei pasiūlymus dėl Savivaldybės kontroliuojamų įmonių veiklos veiksmingumo didinimo; 9.6. kaupia ir apibendrina Savivaldybės kontroliuojamų įmonių gerąją valdymo praktiką; 9.7. rengia pasiūlymus Tarybai, merui, Savivaldybės administracijos direktoriui, Turto valdymo ekspertų darbo grupei dėl Savivaldybės kontroliuojamų įmonių valdymo politikos tobulinimo, teikia ataskaitas Tarybai apie Savivaldybės kontroliuojamų įmonių veiklą; 9.8. atlieka Aprašo taikymo monitoringą ir analizę, teikia su tuo susijusias rekomendacijas Tarybai; 9.9. techniškai aptarnauja ir teikia informaciją Turto valdymo ekspertų darbo grupei ir Atrankos komitetui, jam vykdant funkcijas, susijusias su kandidatų į Savivaldybės kontroliuojamų įmonių valdybas atranka. Turto valdymo centras apibendrina Savivaldybės kontroliuojamų įmonių valdymo organų narių ataskaitas; 9.10. rengia analizę dėl Savivaldybės turto investavimo tikslingumo ir teikia ją Tarybai, merui, Savivaldybės administracijos direktoriui ir Turto valdymo ekspertų darbo grupei; 9.11. skaičiuoja siektinus Savivaldybės kontroliuojamų įmonių kapitalo grąžos ir įsiskolinimo rodiklius ir teikia juos Turto valdymo ekspertų darbo grupei; 9.12. kaupia Savivaldybės kontroliuojamų įmonių galimų nepriklausomų narių duomenų bazę; 9.13. prižiūri ir pagal kompetenciją siekia, kad akcijų valdytojas pasirašytų rašytinį įsipareigojimą neatskleisti komercinės (gamybinės) paslapties, konfidencialios informacijos, susijusios su Savivaldybės kontroliuojamomis bendrovėmis; 9.14. dalyvauja vykdant Savivaldybės turto (įmonių akcijų) pardavimą ir privatizavimą; 9.15. nagrinėja fizinių ir juridinių asmenų pasiūlymus, skundus ir pareiškimus, Tarybos narių paklausimus (klausimus), priskirtinus Skyriaus kompetencijai, užtikrina, kad būtų išspręsti juose keliami klausimai; 9.16. informuoja visuomenę apie Skyriaus veiklą, skelbia informaciją, susijusią su Skyriaus veikla Savivaldybės interneto tinklalapyje; 9.17. teikia informaciją interesantams, institucijoms, įmonėms, įstaigoms ir organizacijoms bei Administracijos struktūriniams padaliniams Skyriaus kompetencijai priskirtais klausimais; 9.18. rengia ir derina Savivaldybės tarybos sprendimų, mero potvarkių ir Administracijos direktoriaus įsakymų projektus Skyriaus kompetencijos klausimais; 9.19. mero, Administracijos direktoriaus, Departamento direktoriaus pavedimu atstovauja Savivaldybei kitose Lietuvos Respublikos ir užsienio institucijose, įmonėse, įstaigose ir organizacijose; 9.20. vykdo kitas Apraše ir kituose teisės aktuose jam priskirtas funkcijas. 9.21. atlieka kitas įstatymų ir Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimų bei Savivaldybės sprendimų numatytas funkcijas.

Licencijavimo ir leidimų skyrius ❯❯❯
Vardas ir pavardė Pareigos Tel. El. paštas
Gintaras Karanda Skyriaus vedėjas 211 2298 gintaras.karanda@vilnius.lt

Licencijavimo ir leidimų skyrius yra Turto departamento struktūrinis dalinys.


Darbo laikas: 8.30 - 17.30 val. penktadieniais: 8.30 - 16.15 val. pietų pertrauka: 12.30 - 13.15 val.

VILNIAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS TURTO DEPARTAMENTO LICENCIJAVIMO IR LEIDIMŲ SKYRIAUS NUOSTATAI »


SKYRIAUS UŽDAVINIAI IR FUNKCIJOS 8. Svarbiausieji Skyriaus uždaviniai: 8.1. įgyvendinti Savivaldybės politiką formuojant verslui palankią aplinką, rengti teisės aktus susijusius su prekybos ir paslaugų viešosiose vietose teikimo, vietinės rinkliavos nustatymo. Inicijuoti smulkiojo verslo skatinimo, naujų darbo vietų kūrimo projektus, dalyvauti įgyvendinant darbo rinkos politikos priemones bei gyventojų užimtumo programas; 8.2. vykdyti Lietuvos Respublikos teisės aktais nustatytas funkcijas ir įgyvendinti Savivaldybės politiką, nustatytas procedūras, tvarkas mažmeninės prekybos licencijavimo, leidimų išdavimo ir kitose srityse, pagal savo kompetenciją teikti siūlymus Savivaldybės tarybai ir administracijai dėl šios politikos formavimo; 8.3. įgyvendinti Savivaldybės politiką reklamos srityje, pagal savo kompetenciją užtikrinti teisėtumo laikymąsi įrengiant ir eksploatuojant reklamą Savivaldybės teritorijoje, vykdyti reklamos leidimų išdavimą. 9. Skyrius vykdo šias funkcijas: 9.1. įgyvendindamas uždavinius formuojant verslui palankią aplinką, vykdo šias funkcijas: 9.1.1. rengia ir derina Savivaldybės tarybos sprendimų, Savivaldybės mero potvarkių, Savivaldybės administracijos direktoriaus, Departamento direktoriaus ir Skyriaus vedėjo įsakymų, raštų bei dokumentų projektus, susijusius su prekybos, paslaugų ir kito verslo organizavimo, vietinės rinkliavos už leidimo prekiauti ar teikti paslaugas viešosiose vietose išdavimą, individualios veiklos, kuria gali būti verčiamasi turint verslo liudijimą, rūšių fiksuotų pajamų dydžių nustatymo ir lengvatų suteikimo, smulkiojo ir vidutinio verslo rėmimo, darbo vietų kūrimo bei gyventojų užimtumo klausimais; 9.1.2. nagrinėja ir atsako į juridinių ir fizinių asmenų, įvairių institucijų paklausimus, atstovauja Savivaldybei kitose valdžios institucijose, įmonėse, įstaigose, organizacijose pagal Skyriaus kompetenciją. Bendradarbiauja su verslo struktūromis ir asociacijomis, susijusiuose su verslo skatinimu, gyventojų užimtumu, prekyba, paslaugų teikimu; 9.1.3. rengia prekybos viešosiose vietose taisykles, leidimų prekiauti (teikti paslaugas) viešosiose vietose išdavimo ir panaikinimo tvarkos aprašą, analizuoja vietinės rinkliavos pokyčius ir rengia pasiūlymus dėl vietinės rinkliavos už prekybą ir paslaugų teikimą viešosiose vietose nustatymo; 9.1.4. rengia Savivaldybės tarybos sprendimus individualios veiklos, kuria gali būti verčiamasi turint verslo liudijimą, rūšių fiksuotų pajamų dydžių nustatymo; 9.1.5. rengia sutarčių projektus tarp Savivaldybės ir įmonių dėl verslo skatinimo, gyventojų užimtumo, prekybos viešosiose vietose, viešojo maitinimo, paslaugų teikimo, mugių rengimo; 9.1.6. rengia leidimų teikti paslaugas pramoginiais įrenginiais viešosiose vietose išdavimo tvarkos aprašus ir organizuoja pramoginių įrenginių operatoriaus atrankos konkursus; 9.1.7. rengia leidimus prekiauti (teikti paslaugas) iš kiosko, paviljone, lauko kavinėje; 9.1.8. vykdo valstybines (valstybės perduotas savivaldybėms) funkcijas: 9.1.8.1. dalyvavimas rengiant ir įgyvendinant darbo rinkos politikos priemones ir gyventojų užimtumo programas: rengia Viešųjų darbų programą, koordinuoja jos įgyvendinimą; 9.1.8.2. kitas pagal įstatymus perduotas funkcijas – duomenų teikimas Suteiktos valstybės pagalbos registrui; 9.1.9. vykdo Administracijos direktoriaus, Departamento direktoriaus ir Skyriaus vedėjo pavedimus; 9.2. įgyvendindamas mažmeninės prekybos licencijavimo uždavinius, vykdo šias funkcijas: 9.2.1. rengia ir derina Savivaldybės tarybos sprendimų, Savivaldybės mero potvarkių, Savivaldybės administracijos direktoriaus, Departamento direktoriaus, Verslo licencijavimo ir leidimų skyriaus vedėjo įsakymų projektus licencijavimo, leidimų išdavimo, vietinės rinkliavos ir kitais klausimais; 9.2.2. rengia ir derina Administracijos direktoriaus įsakymų projektus dėl licencijų verstis mažmenine prekyba alkoholiniais gėrimais, tabako gaminiais, prekybos nefasuotais naftos produktais veikla išdavimo, jų papildymo, patikslinimo, dublikatų išdavimo, šių licencijų galiojimo sustabdymo, galiojimo sustabdymo panaikinimo, galiojimo panaikinimo; 9.2.3. rengia licencijas verstis mažmenine prekyba alkoholiniais gėrimais, licencijas verstis mažmenine prekyba tabako gaminiais, licencijas verstis mažmenine prekybos nefasuotais naftos produktais veikla, leidimus vežti keleivius lengvaisiais automobiliais taksi; 9.2.4. rengia ir derina Administracijos direktoriaus įsakymų projektus dėl leidimų vežti keleivius lengvaisiais automobiliais taksi išdavimo, jų papildymo, patikslinimo, dublikatų išdavimo, šių leidimų galiojimo sustabdymo, galiojimo sustabdymo panaikinimo, galiojimo panaikinimo; 9.2.5. analizuoja įmonių, norinčių įsigyti licencijas ir leidimus teikti paslaugas viešosiose vietose renginių metu paraiškas ir pateiktus dokumentus, pagal kompetenciją konsultuoja ūkio subjektus dėl atitinkamų įstatymų ir kitų teisės aktų licencijavimo ir leidimų išdavimo klausimais taikymo; 9.2.6. teisės aktų nustatyta tvarka rengia įspėjimus įmonėms apie galimą joms išduotų licencijų ir leidimų galiojimo sustabdymą ar galiojimo panaikinimą. Esant reikalui atlieka įmonių, norinčių įsigyti licencijas ar leidimus, apžiūrą, kaupia ir sistemina informaciją apie įmonių, kurioms išduotos licencijos ir leidimai, pažeidimus; 9.2.7. teikia informaciją apie licencijų išdavimą, jų galiojimo sustabdymą, galiojimo sustabdymo panaikinimą, galiojimo panaikinimą Vilniaus apskrities valstybinei mokesčių inspekcijai, valstybės įmonei Registrų centrui bei teikia E. miesto departamento Informacinių technologijų skyriui skelbti šią informaciją Savivaldybės internetinėje svetainėje; 9.2.8. analizuoja valstybės rinkliavos už licencijų ir leidimų išdavimą, papildymą ir patikslinimą bei vietinės rinkliavos už prekybą viešosiose vietose, pervestos į miesto biudžetą, pokyčius, rengia pažymas Vilniaus apskrities valstybinei mokesčių inspekcijai dėl įmonių sumokėtos, bet nepanaudotos valstybės rinkliavos; 9.2.9. teisės aktų nustatyta tvarka rengia leidimus prekiauti ir teikti paslaugas renginių metu; 9.2.10. rengia ir derina Vilniaus miesto savivaldybės tarybos sprendimų projektus dėl sutikimų įmonėms steigti Vilniaus mieste lošimų namus; 9.2.11. rengia pasiūlymus Lietuvos Respublikos finansų ministerijai dėl valstybės rinkliavos dydžių; 9.2.12. nagrinėja skundus dėl licencijos verstis mažmenine prekyba alkoholiniais gėrimais neišdavimo, vykdo 2012-03-21 Tarybos sprendimu Nr. 1-506 patvirtintose Mažmeninės prekybos alkoholiniais gėrimais ribojimo taisyklėse numatytas procedūras, teikia surinktą informaciją Mažmeninės prekybos alkoholiniais gėrimais ribojimo komisijai, rengia Tarybos sprendimo projektus dėl licencijos neišdavimo. 9.3. įgyvendindamas Savivaldybės politiką reklamos srityje, vykdo šias funkcijas: 9.3.1. pagal savo kompetenciją užtikrina teisėtumo laikymąsi įrengiant ir eksploatuojant reklamą Savivaldybės teritorijoje; 9.3.2. vykdo leidimų įrengti išorinę reklamą Savivaldybės teritorijoje išdavimą; 9.3.3. pagal savo kompetenciją prižiūri, kaip laikomasi Išorinės reklamos taisyklių, Vietinės rinkliavos už leidimo įrengti išorinę reklamą Vilniaus miesto savivaldybės teritorijoje išdavimo nuostatų ir Vilniaus miesto išorinės reklamos specialiojo plano reikalavimų; 9.3.4. organizuoja ir vykdo konkursus reklamos įrenginiams įrengti ir eksploatuoti, rengia šių konkursų nuostatus ir leidimų projektus; 9.3.5. organizuoja Išorinės reklamos komisijos posėdžius; 9.3.6. nagrinėja prašymus ir tikrina pateiktus dokumentus dėl reklamos leidimų išdavimo; 9.3.7. teikia siūlymus Savivaldybės tarybai ir Administracijai dėl reklamos politikos formavimo; 9.3.8. rengia teisės aktų projektus reklamos įrengimo klausimais; 9.3.9. nagrinėja Savivaldybės administracijos struktūrinių padalinių, fizinių ir juridinių asmenų prašymus dėl su Savivaldybės veikla susijusių reklamos klausimų, rengia atsakymus, teikia informaciją apie reklamos įrengimą Administracijos struktūriniams padaliniams bei Savivaldybės reguliavimo sričiai priskirtomis įmonėms ir įstaigoms; 9.3.10. priima ir konsultuoja asmenis su Reklamos poskyrio veikla susijusiais klausimais.

Licencijavimo poskyris ❯❯❯
Vardas ir pavardė Pareigos Tel. El. paštas
Vida Jankauskienė Poskyrio vedėja Nėra darbe vida.jankauskiene@vilnius.lt
Eglė Sadaunykienė Vyriausioji specialistė 211 2270 egle.sadaunykiene@vilnius.lt
Veronika Savanevičienė Vyriausioji specialistė Nėra darbe veronika.savaneviciene@vilnius.lt
Edualija Venckienė Vyriausioji specialistė 211 2297 edualija.venckiene@vilnius.lt
Natalija Žuravliova Vyriausioji specialistė 211 2736 natalija.zuravliova@vilnius.lt
Zita Dzikienė Vyresnioji specialistė 211 2241 zita.dzikiene@vilnius.lt


Licencijavimo poskyris yra Turto departamento Licencijavimo ir leidimų skyriaus struktūrinis padalinys.

LICENCIJAVIMO POSKYRIO UŽDAVINIAI IR FUNKCIJOS Svarbiausias poskyrio uždavinys yra įgyvendinti Savivaldybės politiką mažmeninės prekybos licencijavimo, leidimų išdavimo ir kitose srityse, pagal savo kompetenciją teikti siūlymus Tarybai ir Administracijai dėl šios politikos formavimo. Poskyris, vykdydamas jam pavestus uždavinius, vykdo šias funkcijas: - rengia ir derina Vilniaus miesto savivaldybės tarybos sprendimų, Vilniaus miesto savivaldybės mero potvarkių, Administracijos direktoriaus, departamento direktoriaus, skyriaus vedėjo įsakymų projektus licencijavimo, leidimų išdavimo ir kitais klausimais; - analizuoja įmonių, norinčių įsigyti licencijas verstis alkoholinių gėrimų, tabako gaminių, prekybos nefasuotais naftos produktais veikla, leidimus prekiauti ar teikti paslaugas viešosiose vietose renginių metu, paraiškas ir pateiktus dokumentus; - rengia ir derina Administracijos direktoriaus įsakymų projektus dėl licencijų ir leidimų verstis mažmenine prekyba alkoholiniais gėrimais, tabako gaminiais, prekybos nefasuotais naftos produktais veikla, vežti keleivius lengvaisiais automobiliais taksi išdavimo, jų papildymo, patikslinimo, dublikatų išdavimo, šių licencijų ir leidimų galiojimo sustabdymo, galiojimo sustabdymo panaikinimo, galiojimo panaikinimo; - esant reikalui, atlieka įmonių, kuriose bus pardavinėjami alkoholiniai gėrimai, apžiūrą ir pateikia išvadas; - išrašo licencijas verstis mažmenine prekyba alkoholiniais gėrimais, licencijas verstis mažmenine prekyba tabako gaminiais, leidimus verstis prekybos nefasuotais naftos produktais veikla, vežti keleivius lengvaisiais automobiliais taksi, registruoja juos Licencijų ir Leidimų registravimo žurnaluose; - kaupia įmonių pateiktus dokumentus ir išduotų licencijų, leidimų kopijas; - pagal kompetenciją konsultuoja ūkio subjektus dėl atitinkamų įstatymų ir kitų teisės aktų licencijavimo ir leidimų išdavimo klausimais taikymo; - analizuoja ir kaupia informaciją iš kontroliuojančių institucijų apie įmonių, kurioms išduotos licencijos, leidimai, veiklos pažeidimus; - teisės aktų nustatyta tvarka rengia įspėjimus įmonėms apie galimą joms išduotų licencijų ir leidimų galiojimo sustabdymą, galiojimo panaikinimą; - rengia informaciją apie licencijų išdavimą, jų galiojimo sustabdymą, galiojimo sustabdymo panaikinimą, galiojimo panaikinimą Vilniaus apskrities valstybinei mokesčių inspekcijai, valstybės įmonei Registrų centrui, įmonei, kuriai sustabdytas ar panaikintas licencijos galiojimas. Šią informaciją bei informaciją apie patikslintas, papildytas licencijas skelbia Savivaldybės interneto puslapyje; - teisės aktų nustatyta tvarka rengia leidimus prekiauti ir teikti paslaugas renginių metu; - vykdo bendras užduotis su Lietuvos Respublikoje įregistruotomis asociacijomis bei konfederacijomis; analizuoja pasiūlymus, teikia siūlymus dėl Lietuvos Respublikos įstatymų, Seimo ir Vyriausybės nutarimų, Savivaldybės tarybos sprendimų, mero potvarkių, Administracijos direktoriaus įsakymų, kitų norminių aktų pakeitimo bei papildymo; - rengia ir derina Vilniaus miesto savivaldybės tarybos sprendimų projektus dėl sutikimų įmonėms steigti Vilniaus mieste lošimų namus; - nagrinėja skundus dėl licencijos verstis mažmenine prekyba alkoholiniais gėrimais neišdavimo, vykdo 2012-03-21 Tarybos sprendimu Nr. 1-506 patvirtintose Mažmeninės prekybos alkoholiniais gėrimais ribojimo taisyklėse numatytas procedūras, teikia surinktą informaciją Mažmeninės prekybos alkoholiniais gėrimais ribojimo komisijai, rengia Tarybos sprendimo projektą dėl licencijos neišdavimo. - nagrinėja pagal kompetenciją juridinių ir fizinių asmenų pareiškimus, pasiūlymus, skundus; rengia informaciją ir teikia skyriaus vedėjui poskyrio darbo ataskaitą; - vykdo Administracijos direktoriaus, departamento direktoriaus, skyriaus vedėjo pavedimus.


Licencijos ir leidimai »

VILNIAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS TURTO DEPARTAMENTO LICENCIJAVIMO IR LEIDIMŲ SKYRIAUS LICENCIJAVIMO POSKYRIO NUOSTATAI »


PATVIRTINTA Vilniaus miesto savivaldybės administracijos direktoriaus 2016 m. lapkričio 8 d. įsakymu Nr. 40-524 VILNIAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS TURTO DEPARTAMENTO LICENCIJAVIMO IR LEIDIMŲ SKYRIAUS LICENCIJAVIMO POSKYRIO NUOSTATAI 1. Vilniaus miesto savivaldybės administracijos Turto departamento Licencijavimo ir leidimų skyriaus Licencijavimo poskyrio nuostatai (toliau –nuostatai) nustato Licencijavimo poskyrio (toliau – poskyris) statusą, uždavinius, funkcijas, valdymą, teises, darbo organizavimo tvarką. 2. Poskyris yra Vilniaus miesto savivaldybės administracijos (toliau – Administracija) Turto departamento (toliau – departamentas) Licencijavimo ir leidimų skyriaus (toliau – skyrius) struktūrinis padalinys, tiesiogiai pavaldus ir atskaitingas skyriaus vedėjui. 3. Poskyris savo veikloje vadovaujasi Lietuvos Respublikos įstatymais, Vyriausybės nutarimais, Vilniaus miesto savivaldybės tarybos (toliau – Taryba) sprendimais, Vilniaus miesto savivaldybės mero potvarkiais, Administracijos direktoriaus, departamento direktoriaus, skyriaus vedėjo įsakymais, departamento, skyriaus bei šiais nuostatais. 4. Poskyris negali būti įmonių, organizacijų ir fondų steigėjas. 5. Poskyrio vidaus struktūra formuojama vadovaujantis Administracijos direktoriaus patvirtintu pareigybių sąrašu. 6. Poskyris antspaudo neturi, jis naudojasi skyriaus antspaudu. 7. Poskyrio adresas – Konstitucijos pr. 3, LT-09601 Vilnius. II. UŽDAVINIAI IR FUNKCIJOS 8. Svarbiausias poskyrio uždavinys yra įgyvendinti Savivaldybės politiką mažmeninės prekybos licencijavimo, leidimų išdavimo ir kitose srityse, pagal savo kompetenciją teikti siūlymus Tarybai ir Administracijai dėl šios politikos formavimo. 9. Poskyris, vykdydamas jam pavestus uždavinius, vykdo šias funkcijas: 9.1. rengia ir derina Vilniaus miesto savivaldybės tarybos sprendimų, Vilniaus miesto savivaldybės mero potvarkių, Administracijos direktoriaus, departamento direktoriaus, skyriaus vedėjo įsakymų projektus licencijavimo, leidimų išdavimo, vietinės rinkliavos ir kitais klausimais; 9.2. analizuoja įmonių, norinčių įsigyti licencijas verstis alkoholinių gėrimų, tabako gaminių, prekybos nefasuotais naftos produktais veikla, leidimus prekiauti ar teikti paslaugas viešosiose vietose renginių metu, paraiškas ir pateiktus dokumentus; 9.3. rengia ir derina Administracijos direktoriaus įsakymų projektus dėl licencijų ir leidimų verstis mažmenine prekyba alkoholiniais gėrimais, tabako gaminiais, prekybos nefasuotais naftos produktais veikla, vežti keleivius lengvaisiais automobiliais taksi išdavimo, jų papildymo, patikslinimo, dublikatų išdavimo, šių licencijų ir leidimų galiojimo sustabdymo, galiojimo sustabdymo panaikinimo, galiojimo panaikinimo; 9.4. esant reikalui, atlieka įmonių, kuriose bus pardavinėjami alkoholiniai gėrimai, apžiūrą ir pateikia išvadas; 9.5. išrašo licencijas verstis mažmenine prekyba alkoholiniais gėrimais, licencijas verstis mažmenine prekyba tabako gaminiais, leidimus verstis prekybos nefasuotais naftos produktais veikla, vežti keleivius lengvaisiais automobiliais taksi registruoja juos Licencijų ir Leidimų registravimo žurnaluose; 9.6. kaupia įmonių pateiktus dokumentus ir išduotų licencijų, leidimų kopijas; 9.7. pagal kompetenciją konsultuoja ūkio subjektus dėl atitinkamų įstatymų ir kitų teisės aktų licencijavimo ir leidimų išdavimo klausimais taikymo; 9.8. analizuoja ir kaupia informaciją iš kontroliuojančių institucijų apie įmonių, kurioms išduotos licencijos, leidimai, veiklos pažeidimus; 9.9. teisės aktų nustatyta tvarka rengia įspėjimus įmonėms apie galimą joms išduotų licencijų ir leidimų galiojimo sustabdymą, galiojimo panaikinimą; 9.10. rengia informaciją apie licencijų išdavimą, jų galiojimo sustabdymą, galiojimo sustabdymo panaikinimą, galiojimo panaikinimą Vilniaus apskrities valstybinei mokesčių inspekcijai, valstybės įmonei Registrų centrui, įmonei, kuriai sustabdytas ar panaikintas licencijos galiojimas. Šią informaciją bei informaciją apie patikslintas, papildytas licencijas skelbia Savivaldybės interneto puslapyje; 9.11. teisės aktų nustatyta tvarka rengia leidimus prekiauti ir teikti paslaugas renginių metu; 9.12. vykdo bendras užduotis su Lietuvos Respublikoje įregistruotomis asociacijomis bei konfederacijomis; analizuoja pasiūlymus, teikia siūlymus dėl Lietuvos Respublikos įstatymų, Seimo ir Vyriausybės nutarimų, Savivaldybės tarybos sprendimų, mero potvarkių, Administracijos direktoriaus įsakymų, kitų norminių aktų pakeitimo bei papildymo; 9.13. rengia ir derina Vilniaus miesto savivaldybės tarybos sprendimų projektus dėl sutikimų įmonėms steigti Vilniaus mieste lošimų namus; 9.14. nagrinėja skundus dėl licencijos verstis mažmenine prekyba alkoholiniais gėrimais neišdavimo, vykdo 2012-03-21 Tarybos sprendimu Nr. 1-506 patvirtintose Mažmeninės prekybos alkoholiniais gėrimais ribojimo taisyklėse numatytas procedūras, teikia surinktą informaciją Mažmeninės prekybos alkoholiniais gėrimais ribojimo komisijai, rengia Tarybos sprendimo projektą dėl licencijos neišdavimo. 9.15. nagrinėja pagal kompetenciją juridinių ir fizinių asmenų pareiškimus, pasiūlymus, skundus; 9.16. rengia informaciją ir teikia skyriaus vedėjui poskyrio darbo ataskaitą; 9.17. vykdo Administracijos direktoriaus, departamento direktoriaus, skyriaus vedėjo pavedimus; 9.18. priima ir viešina gautas deklaracijas apie ketinimą vykdyti keleivių vežimo už atlygį lengvaisiais automobiliais veiklą. (2017 m. sausio 23 d. Vilniaus miesto savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymo Nr. 40-28 redakcija) III. TEISĖS 10. Poskyris, įgyvendindamas jam pavestas funkcijas, turi šias teises: 10.1. priimti interesantus; 10.2. teikti pagal kompetenciją siūlymus Vilniaus miesto savivaldybės tarybai, Vilniaus miesto savivaldybės merui, Administracijos direktoriui, departamento direktoriui, skyriaus vedėjui, jų sudarytoms komisijoms ir darbo grupėms; 10.3. teikti pasiūlymus poskyrio ir skyriaus darbo organizavimui gerinti; 10.4. kelti tarnautojų kvalifikaciją Savivaldybės biudžeto lėšomis; 10.5. teikti pasiūlymus miesto biudžetui sudaryti, nebiudžetinėms lėšoms panaudoti, metinėms ir ilgalaikėms programoms sudaryti; 10.6. gauti visus reikiamus duomenis, dokumentus ir informaciją iš Savivaldybės struktūrinių dalinių, seniūnijų, kitų institucijų, įmonių. 11. Poskyris gali turėti ir kitų teisės aktais jam suteiktų teisių. IV. SANDARA IR VALDYMAS 12. Poskyriui vadovauja vedėjas, kurį į pareigas skiria ir iš pareigų atleidžia Administracijos direktorius Valstybės tarnybos įstatymo ir Lietuvos Respublikos Vyriausybės nustatyta tvarka. 13. Nesant poskyrio vedėjo, poskyriui vadovauja skyriaus vedėjo įsakymu paskirtas vyriausiasis poskyrio specialistas. V. DARBO ORGANIZAVIMAS 14. Poskyrio darbas organizuojamas vadovaujantis Tarybos sprendimais, Administracijos direktoriaus, departamento direktoriaus, skyriaus vedėjo įsakymais. 15. Departamento direktoriaus, skyriaus ir poskyrio vedėjų žodiniai ir rašytiniai pavedimai vykdomi bei už įvykdymą atsiskaitoma vadovaujantis pavaldumo ir atskaitomybės principais. VI. BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS 16. Su šiais nuostatais pasirašytinai supažindinami visi poskyrio valstybės tarnautojai ir darbuotojai dirbantys pagal darbo sutartį. 17. Nuostatai gali būti keičiami ir (ar) papildomi Administracijos direktoriaus įsakymais.

Reklamos poskyris ❯❯❯
Vardas ir pavardė Pareigos Tel. El. paštas
Darius Paulius Vizgirda Poskyrio vedėjas 211 2523 darius.vizgirda@vilnius.lt
Rūta Jakimavičienė Vyriausioji specialistė 219 7947 ruta.jakimaviciene@vilnius.lt
Raimonda Jokšaitė Vyriausioji specialistė 211 2804 raimonda.joksaite@vilnius.lt
Nijolė Simanavičienė Vyriausioji specialistė 211 2242 nijole.simanaviciene@vilnius.lt
Skaistuolė Misiūnaitė Specialistė 211 2866 skaistuole.misiunaite@vilnius.lt


Reklamos poskyris yra Turto departamento Llicencijavimo ir leidimų skyriaus struktūrinis padalinys.

POSKYRIO UŽDAVINIAI IR FUNKCIJOS Svarbiausieji poskyrio uždaviniai: - įgyvendinti Savivaldybės politiką išorinės reklamos srityje; - vykdyti leidimų įrengti išorinę reklamą (toliau – reklama) Savivaldybės teritorijoje išdavimą; - pagal savo kompetenciją užtikrinti teisėtumo laikymąsi įrengiant ir eksploatuojant reklamą Savivaldybės teritorijoje. Poskyris vykdo šias funkcijas: - nagrinėja fizinių ir juridinių asmenų prašymus ir tikrina pateiktus dokumentus dėl reklamos leidimų išdavimo; - organizuoja Išorinės reklamos komisijos posėdžius; - rengia teisės aktų projektus reklamos įrengimo klausimais; - nagrinėja Savivaldybės administracijos padalinių, piliečių ir kitų asmenų prašymus dėl su Savivaldybės veikla susijusių reklamos klausimų, rengia atsakymus, teikia informaciją apie reklamos įrengimą Administracijos daliniams bei Savivaldybės reguliavimo sričiai priskirtomis įmonėms, įstaigoms ir organizacijoms; - priima ir konsultuoja asmenis su poskyrio veikla susijusiais klausimais; - pagal savo kompetenciją prižiūri, kaip laikomasi Išorinės reklamos įrengimo taisyklių, Vietinės rinkliavos už leidimo įrengti išorinę reklamą Vilniaus miesto savivaldybės teritorijoje išdavimo nuostatų ir Vilniaus miesto išorinės vaizdinės reklamos specialiojo plano reikalavimų; - teikia siūlymus Savivaldybės tarybai ir Administracijai dėl reklamos politikos formavimo; - organizuoja ir vykdo konkursus reklamos įrenginiams įrengti ir eksploatuoti, rengia šių konkursų nuostatus ir leidimų projektus; - tvarko poskyrio archyvą; - atlieka kitas funkcijas ir uždavinius pagal atskirus Savivaldybės tarybos sprendimus, Administracijos direktoriaus bei departamento direktoriaus įsakymus ir nurodymus, susijusius su reklamos klausimais.

VILNIAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS TURTO DEPARTAMENTO LICENCIJAVIMO IR LEIDIMŲ SKYRIAUS REKLAMOS POSKYRIO NUOSTATAI »


PATVIRTINTA Vilniaus miesto savivaldybės administracijos direktoriaus 2016 m. lapkričio 8 d. įsakymu Nr. 40-524 VILNIAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS TURTO DEPARTAMENTO LICENCIJAVIMO IR LEIDIMŲ SKYRIAUS REKLAMOS POSKYRIO NUOSTATAI I. BENDROSIOS NUOSTATOS 1. Vilniaus miesto savivaldybės administracijos Turto departamento Licencijavimo ir leidimų skyriaus Reklamos poskyrio nuostatai (toliau – nuostatai) nustato Reklamos poskyrio (toliau – poskyris) statusą, uždavinius, funkcijas, valdymą, teises, darbo organizavimo tvarką. 2. Poskyris yra Vilniaus miesto savivaldybės administracijos (toliau – Administracija) Turto departamento (toliau – departamentas) Licencijavimo ir leidimų skyriaus (toliau – skyrius) struktūrinis padalinys, tiesiogiai pavaldus ir atskaitingas skyriaus vedėjui. 3. Poskyris savo veikloje vadovaujasi Lietuvos Respublikos įstatymais, Vyriausybės nutarimais, Vilniaus miesto savivaldybės tarybos (toliau – Taryba) sprendimais, Vilniaus miesto savivaldybės mero potvarkiais, Administracijos direktoriaus, departamento direktoriaus, skyriaus vedėjo įsakymais, departamento, skyriaus bei šiais nuostatais. 4. Poskyris negali būti įmonių, organizacijų ir fondų steigėjas. 5. Poskyrio vidaus struktūra formuojama vadovaujantis Administracijos direktoriaus patvirtintu pareigybių sąrašu. 6. Poskyris antspaudo neturi, jis naudojasi skyriaus antspaudu. 7. Poskyrio adresas – Konstitucijos pr. 3, LT-09601 Vilnius. II. POSKYRIO UŽDAVINIAI IR FUNKCIJOS 8. Svarbiausieji poskyrio uždaviniai: 8.1. įgyvendinti Savivaldybės politiką išorinės reklamos srityje; 8.2. vykdyti leidimų įrengti išorinę reklamą (toliau – reklama) Savivaldybės teritorijoje išdavimą; 8.3. pagal savo kompetenciją užtikrinti teisėtumo laikymąsi įrengiant ir eksploatuojant reklamą Savivaldybės teritorijoje. 9. Poskyris vykdo šias funkcijas: 9.1. nagrinėja fizinių ir juridinių asmenų prašymus ir tikrina pateiktus dokumentus dėl reklamos leidimų išdavimo; 9.2. organizuoja Išorinės reklamos komisijos posėdžius; 9.3. rengia teisės aktų projektus reklamos įrengimo klausimais; 9.4. nagrinėja Savivaldybės administracijos padalinių, piliečių ir kitų asmenų prašymus dėl su Savivaldybės veikla susijusių reklamos klausimų, rengia atsakymus, teikia informaciją apie reklamos įrengimą Administracijos daliniams bei Savivaldybės reguliavimo sričiai priskirtomis įmonėms, įstaigoms ir organizacijoms; 9.5. priima ir konsultuoja asmenis su poskyrio veikla susijusiais klausimais; 9.6. pagal savo kompetenciją prižiūri, kaip laikomasi Išorinės reklamos įrengimo taisyklių, Vietinės rinkliavos už leidimo įrengti išorinę reklamą Vilniaus miesto savivaldybės teritorijoje išdavimo nuostatų ir Vilniaus miesto išorinės vaizdinės reklamos specialiojo plano reikalavimų; 9.7. teikia siūlymus Savivaldybės tarybai ir Administracijai dėl reklamos politikos formavimo; 9.8. organizuoja ir vykdo konkursus reklamos įrenginiams įrengti ir eksploatuoti, rengia šių konkursų nuostatus ir leidimų projektus; 9.9. tvarko poskyrio archyvą; 9.10. atlieka kitas funkcijas ir uždavinius pagal atskirus Savivaldybės tarybos sprendimus, Administracijos direktoriaus bei departamento direktoriaus įsakymus ir nurodymus, susijusius su reklamos klausimais. III. TEISĖS 10. Poskyris, įgyvendindamas jam pavestas funkcijas, turi šias teises: 10.1. priimti interesantus; 10.2. teikti pagal kompetenciją siūlymus Vilniaus miesto savivaldybės tarybai, Vilniaus miesto savivaldybės merui, Administracijos direktoriui, departamento direktoriui, skyriaus vedėjui, jų sudarytoms komisijoms ir darbo grupėms; 10.3. teikti pasiūlymus poskyrio ir skyriaus darbo organizavimui gerinti; 10.4. kelti tarnautojų kvalifikaciją Savivaldybės biudžeto lėšomis; 10.5. teikti pasiūlymus miesto biudžetui sudaryti, nebiudžetinėms lėšoms panaudoti, metinėms ir ilgalaikėms programoms sudaryti; 10.6. gauti visus reikiamus duomenis, dokumentus ir informaciją iš Savivaldybės struktūrinių dalinių, seniūnijų, kitų institucijų, įmonių. 11. Poskyris gali turėti ir kitų teisės aktais jam suteiktų teisių. IV. SANDARA IR VALDYMAS 12. Poskyriui vadovauja vedėjas, kurį į pareigas skiria ir iš pareigų atleidžia Administracijos direktorius Valstybės tarnybos įstatymo ir Lietuvos Respublikos Vyriausybės nustatyta tvarka. 13. Nesant poskyrio vedėjo, poskyriui vadovauja skyriaus vedėjo įsakymu paskirtas vyriausiasis poskyrio specialistas. V. DARBO ORGANIZAVIMAS 14. Poskyrio darbas organizuojamas vadovaujantis Tarybos sprendimais, Administracijos direktoriaus, departamento direktoriaus, skyriaus vedėjo įsakymais. 15. Departamento direktoriaus, skyriaus ir poskyrio vedėjų žodiniai ir rašytiniai pavedimai vykdomi bei už įvykdymą atsiskaitoma vadovaujantis pavaldumo ir atskaitomybės principais. VI. BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS 16. Su šiais nuostatais pasirašytinai supažindinami visi poskyrio valstybės tarnautojai ir darbuotojai dirbantys pagal darbo sutartį. 17. Nuostatai gali būti keičiami ir (ar) papildomi Administracijos direktoriaus įsakymais. ______________

Verslo organizavimo ir leidimų poskyris ❯❯❯
Vardas ir pavardė Pareigos Tel. El. paštas
Virgina Skirienė Poskyrio vedėja 211 2286 virgina.skiriene@vilnius.lt
Audronė Kernagienė Vyriausioji specialistė Nėra darbe audrone.kernagiene@vilnius.lt
Joana Petroševičienė Vyriausioji specialistė 211 2271 joana.petroseviciene@vilnius.lt
Vida Kutko Vyresnioji specialistė 211 2283 vida.kutko@vilnius.lt


Verslo organizavimo ir leidimų poskyris yra yra Turto departamento Licencijavimo ir leidimų skyriaus struktūrinis padalinys.

Poskyris vykdo šias funkcijas: 1. rengia ir derina Savivaldybės tarybos sprendimų, Savivaldybės mero potvarkių, Administracijos direktoriaus, departamento direktoriaus ir skyriaus vedėjo įsakymų, raštų projektus, dėl prekybos, paslaugų ir kito verslo organizavimo, vietinės rinkliavos už leidimo prekiauti ar teikti paslaugas viešosiose vietose išdavimo, individualios veiklos, kuria gali būti verčiamasi turint verslo liudijimą, rūšių fiksuotų pajamų dydžių nustatymo ir lengvatų suteikimo, smulkaus ir vidutinio verslo rėmimo, darbo vietų kūrimo bei gyventojų užimtumo; 2. rengia leidimus prekiauti (teikti paslaugas) iš kiosko, paviljone, lauko kavinėje; 3. rengia Prekybos viešosiose vietose taisykles, leidimų prekiauti ir teikti paslaugas viešosiose vietose išdavimo tvarkos aprašą, analizuoja vietinės rinkliavos pokyčius ir rengia pasiūlymus dėl vietinės rinkliavos už prekybą ir paslaugų teikimą viešosiose vietose nustatymo; 4. rengia sprendimus individualios veiklos, kuria gali būti verčiamasi turint verslo liudijimą, rūšių fiksuotų pajamų dydžius; 5. rengia sutarčių projektus tarp Savivaldybės ir įmonių, įstaigų, organizacijų dėl verslo skatinimo, gyventojų užimtumo, prekybos viešosiose vietose, viešojo maitinimo, paslaugų teikimo, mugių rengimo; 6. organizuoja pramoginių įrenginių konkursus, rengia tvarkos aprašą, išduoda leidimus; 7. vykdo valstybines (valstybės perduotas savivaldybėms) funkcijas: 7.1. dalyvavimas rengiant ir įgyvendinant darbo rinkos politikos priemones ir gyventojų užimtumo programas: rengia Viešųjų darbų programą, koordinuoja jos įgyvendinimą; 7.2. kitas pagal įstatymus perduotas funkcijas – duomenų teikimas Suteiktos valstybės pagalbos registrui;

Nekilnojamojo turto skyrius ❯❯❯
Vardas ir pavardė Pareigos Tel. El. paštas
Vilma Lajauskaitė Skyriaus vedėja 211 2441 vilma.lajauskaite@vilnius.lt
Modestas Rudys Patarėjas 211 2348 modestas.rudys@vilnius.lt
Tadeušas Gečis Vyriausiasis specialistas 211 2255 tadeusas.gecis@vilnius.lt
Aušra Kažukauskaitė Vyriausioji specialistė 211 2289 ausra.kazukauskaite@vilnius.lt
Natalija Mešalkina Vyriausioji specialistė 211 2705 natalija.mesalkina@vilnius.lt
Dovilė Momkienė Vyriausioji specialistė 211 2284 dovile.momkiene@vilnius.lt
Rita Morkūnienė Vyriausioji specialistė 211 2851 rita.morkuniene@vilnius.lt
Diana Petraškevičienė Vyriausioji specialistė 211 2251 diana.petraskeviciene@vilnius.lt
Violeta Remeikienė Vyriausioji specialistė 211 2711 violeta.remeikiene@vilnius.lt
Vilma Spaičienė Vyriausioji specialistė 211 2260 vilma.spaiciene@vilnius.lt
Janina Aleksiukienė Specialistė 211 2206 janina.aleksiukiene@vilnius.lt
Dalia Gakaitė Specialistė 211 2287 dalia.gakaite@vilnius.lt
Jolanta Grotus Specialistė 211 2182 jolanta.grotus@vilnius.lt
Dominykas Skestenis Praktikantas dominykas.skestenis@vilnius.lt

Nekilnojamojo turto skyrius yra Turto departamento struktūrinis dalinys.


Skyriaus darbo laikas: I - IV - 8:30 - 17:30 val. V - 8:30 - 16:15 val. Pietūs 12:30 - 13:15 val.

VILNIAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS TURTO DEPARTAMENTO NEKILNOJAMOJO TURTO SKYRIAUS NUOSTATAI »


SKYRIAUS UŽDAVINIAI IR FUNKCIJOS 8. Svarbiausieji skyriaus uždaviniai: 8.1. perimti Savivaldybės nuosavybėn įstatymais priskirtą nekilnojamąjį turtą, apskaitomą departamento balanse, taip pat bešeimininkį turtą; 8.2. užtikrinti Savivaldybei nuosavybės teise priklausančio bei patikėjimo teise valdomo nekilnojamojo turto objektų efektyvų valdymą; 8.3. vykdyti Savivaldybei nuosavybės teise priklausančio turto parengimą įtraukimui į parduodamo nekilnojamojo turto ir privatizavimo objektų sąrašus; 8.4. vykdyti viso Savivaldybės nekilnojamojo turto analitinę-informacinę apskaitą ir valdymą; 8.5. vykdyti Savivaldybės turto (įmonių akcijų, nekilnojamojo bei kito ilgalaikio materialiojo turto) rengimo parduoti bei privatizuoti funkcijas; 8.6. vykdyti teisės aktų nustatyta tvarka Savivaldybės turto pardavimą bei privatizavimą; 8.7. vykdyti nekilnojamųjų daiktų išpirkimą iš fizinių ir juridinių asmenų bei kitus su tuo susijusius darbus; 8.8. apskaityti Savivaldybei nuosavybės teise priklausantiems nekilnojamojo turto objektams priskirtus žemės sklypus bei atlikti kitus su tuo susijusius darbus; 8.9. dalyvauti rengiant ir įgyvendinant Europos Sąjungos finansuojamus arba remiamus projektus skyriaus kompetencijos klausimais; 8.10. vykdyti teisės aktų nustatyta tvarka Savivaldybės pagalbinio ūkio paskirties pastatų pardavimo procedūras. 9. Skyrius, įgyvendindamas jam pavestus uždavinius, vykdo šias funkcijas: 9.1. vykdo valstybines (valstybės perduotas savivaldybėms) funkcijas – patikėjimo teise valdo, naudoja ir disponuoja Savivaldybei priskirtą valstybinę žemę ir kitą valstybės turtą; 9.2. rengia Vilniaus miesto savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymus, Tarybos sprendimų projektus dėl nekilnojamųjų daiktų (žemės, esamų pastatų (statinių) arba kitų pagal prigimtį nekilnojamųjų daiktų) išpirkimo iš fizinių ar juridinių asmenų; 9.3. renka duomenis apie fizinių ir juridinių asmenų nekilnojamuosius daiktus, kuriuos reikia išpirkti, kurie patenka į kelių tiesimo ribas bei kitais atvejais; 9.4. organizuoja darbo grupės nekilnojamajam turtui įsigyti posėdžius bei teikia klausimus darbo grupei dėl nekilnojamųjų daiktų išpirkimo; 9.5. informuoja bei konsultuoja fizinius ir juridinius asmenis nekilnojamųjų daiktų išpirkimo klausimais; 9.6. vykdydamas Savivaldybės nekilnojamojo turto objektams priskirtų žemės sklypų apskaitą bei kitus su tuo susijusius darbus: 9.6.1. atlieka Savivaldybės nuosavybėn perimtų nekilnojamojo turto objektų žemės sklypų kompiuterinę duomenų apskaitą; 9.6.2. renka dokumentus ir teikia užsakymus Administracijos Miesto plėtros departamentui dėl žemės sklypų dokumentų pateikimo; 9.6.3. atstovauja Savivaldybei pasidalijant žemės sklypą tarp naudotojų, kai vienas iš jų yra Savivaldybė; 9.6.4. Lietuvos Respublikos įstatymų nustatyta tvarka kreipiasi į Nacionalinės žemės tarnybos prie Žemės ūkio ministerijos Vilniaus miesto skyrių dėl žemės sklypų, kuriuose yra Savivaldybei nuosavybės teisė priklausančių pastatų ir patalpų, panaudos (nuomos) sutarčių sudarymo pakeitimo ir nutraukimo; 9.6.5. konsultuoja Savivaldybės struktūrinius dalinius, fizinius ir juridinius asmenis dėl žemės sklypų panaudos (nuomos) sutarčių sudarymo; 9.6.6. rengia žemės sklypų, priskirtų Savivaldybės nekilnojamojo turto objektams, dokumentus objektams parduoti; 9.7. rengia įstatymais Vilniaus miesto savivaldybės nuosavybėn priskirto nekilnojamojo turto perdavimo dokumentus ir teikia juos Vyriausybės įgaliotiems asmenims; 9.8. užtikrina, kad Savivaldybės nuosavybėn perduotas nekilnojamasis turtas būtų inventorizuotas ir teisiškai įregistruotas; 9.9. užtikrindamas Savivaldybei nuosavybės teise valdomo nekilnojamojo turto objektų efektyvų valdymą: 9.9.1. organizuoja viešus negyvenamųjų patalpų nuomos konkursus; 9.9.2. Lietuvos Respublikos įstatymų, Vyriausybės nutarimų ir kitų teisės aktų nustatyta tvarka sudaro negyvenamųjų patalpų naudojimo (nuomos, panaudos) sutartis, jas pratęsia ar nutraukia bei apskaičiuoja sutartyje įrašomo nuomos mokesčio dydį; 9.9.3. registruoja ir administruoja Savivaldybės Finansinio valdymo ir apskaitos sistemoje (toliau - FVAS) departamento sudarytas sutartis; 9.9.4. esant sutarčių papildymams, taiso ir koreguoja FVAS‘e sudarytų sutarčių duomenis; 9.9.5. Vyriausybės nustatyta tvarka rengia dokumentus dėl patikėjimo teise valdomų negyvenamųjų patalpų perdavimo valdyti kitoms valdžios ir valdymo institucijoms; 9.9.6. įstatymų nustatyta tvarka rengia dokumentus ir teikia Teisės departamentui dėl negyvenamųjų patalpų nuomos bei panaudos sutarčių nutraukimo, skolų išieškojimo, nuomininkų bei panaudos gavėjų iškeldinimo; 9.9.7. vykdo teisės aktų nustatyta tvarka Savivaldybės pagalbinio ūkio paskirties pastatų pardavimo procedūras; 9.10. rengia ir teikia Negyvenamųjų ir gyvenamųjų pastatų bei patalpų komisijai dokumentus; 9.11. nustatyta tvarka nagrinėja gyventojų, įmonių bei organizacijų pareiškimus, skundus ir pasiūlymus; 9.12. vykdydamas Savivaldybei nuosavybės teise priklausančio turto parengimo įtraukimui į parduodamo nekilnojamojo turto ir privatizavimo objektų sąrašus funkciją: 9.12.1. vadovaudamasis teisės aktų reikalavimais, parengia Vilniaus miesto savivaldybės tarybos sprendimo projektus dėl viešame aukcione parduodamo nekilnojamojo turto sąrašo tvirtinimo bei privatizavimo objektų (akcijų paketų) įtraukimo į privatizuojamų objektų sąrašus; 9.12.2. teikia turto vertintojams dokumentus dėl objekto įvertinimo; 9.12.3. užsako Kultūros paveldo departamente pažymas dėl numatomo parduoti objekto statuso; 9.13. vykdydamas viso Savivaldybės nekilnojamojo turto informacinę-analitinę apskaitą: 9.13.1. suveda į kompiuterines duomenų laikmenas kitų Savivaldybės administracinių dalinių pateiktus duomenis apie jų eksploatuojamą nekilnojamąjį turtą; 9.13.2. po kiekvieno ataskaitinio laikotarpio, o pasikeitus turto struktūrai, tuoj po kiekvieno pasikeitimo įveda pokyčius į kompiuterinę duomenų bazę; 9.13.3. reikalui esant, rengia turto suvestines ir įvairias pažymas pagal įvairius turto išraiškos rodiklius; 9.14. vykdydamas Savivaldybės turto pardavimą ir privatizavimą: 9.14.1. rengia Savivaldybei priklausančių akcijų privatizavimo sąrašų projektus ir nustatyta tvarka teikia juos svarstyti ir tvirtinti; 9.14.2. teikia Tarybos patvirtintų privatizavimo objektų (akcijų) sąrašą valstybės įmonei Turto bankui, kuris rengia Vyriausybės nutarimo projektą dėl privatizavimo objektų sąrašų tvirtinimo, taip pat teikia išbraukti objektus iš privatizavimo objektų sąrašo; 9.14.3. parengia objektų privatizavimo programų projektus, kitus dokumentus ir teikia Privatizavimo komisijai; 9.14.4. parengia Privatizavimo komisijos darbotvarkes, organizuoja Privatizavimo komisijos posėdžius, surašo posėdžių protokolus; 9.14.5. perduoda valstybės įmonei Turto bankui nustatytu laiku duomenis, kurių reikia objektų privatizavimo programoms paskelbti Informaciniame privatizavimo biuletenyje; 9.14.6. rengia viešame aukcione parduodamo Savivaldybės nekilnojamojo turto sąrašo projektus ir nustatyta tvarka teikia juos svarstyti ir tvirtinti; 9.14.7. rengia viešame aukcione parduodamo Savivaldybės nekilnojamojo turto pardavimo sąlygas ir teikia tvirtinti Savivaldybės Negyvenamųjų ir gyvenamųjų pastatų bei patalpų komisijai; 9.14.8. organizuoja ir vykdo turto pardavimą bei privatizavimą pagal nustatytą tvarką; 9.14.9. parengia reklaminę dokumentaciją ir organizuoja privatizavimo objektų bei parduodamo nekilnojamojo turto reklamą Savivaldybės interneto puslapyje bei reklaminiuose stenduose; 9.14.10. informuoja potencialius pirkėjus apie privatizuojamų objektų (akcijų) ir parduodamo nekilnojamojo turto pardavimo tvarką, eigą ir procedūras; 9.14.11. rengia pažymas apskaitą tvarkančiam padaliniui apie pradinių įnašų grąžinimą viešųjų aukcionų dalyviams, nepripažintiems laimėtojais; 9.14.12. vykdo pasirašytų pirkimo-pardavimo sutarčių kontrolę, kontroliuoja atsiskaitymus už parduotą turtą, gaunant reikalingus duomenis iš apskaitą tvarkančio struktūrinio padalinio, pirkėjui įvykdžius sutartinius įsipareigojimus, rengia perdavimo ir priėmimo aktus; 9.14.13. suveda duomenis į FVAS-ą bei į duomenų bazes, sistemina duomenis apie parduotus objektus, atlieka parduodamo Savivaldybės turto pardavimo analizę, rengia parduodamo turto įvairias suvestines, ataskaitas; 9.14.14. pagal Administracijos direktoriaus įsakymus rengia reikalingus dokumentus palėpėms parduoti; 9.14.15. rengia viešųjų pirkimų dokumentus ir teikia juos derinti Viešųjų pirkimų skyriui.

Pavaldžios įmonės (įstaigos)

UAB „Vilniaus parkai“ ❯❯❯
Vardas ir pavardė Pareigos Tel. El. paštas

Vilniaus meras

Vilnius per amžius buvo ir yra orus laisvų piliečių bendrabūvį telkiantis miestas, kuriame tobulai dera didinga istorija, įstabi gamta ir veržli kūryba. Mano tikslas – toliau kurti šį laisvės bei kūrybos dvasios sklidiną Miestą, kad Vilnius taptų gėrio bei įkvėpimo šaltiniu vilniečiams, Lietuvai ir visai Europai. ❯❯❯
Darbotvarkė

Savivaldybės prioritetai

 • Kurti ir įgyvendinti miesto strateginę viziją
 • Teikti kokybiškas paslaugas gyventojams
 • Pritraukti į miestą investicijas, kuriančias gerai apmokamas darbo vietas
 • Veikti skaidriai, greitai ir būti atvirai gyventojams, svečiams, investuotojams