Search Icon

Struktūra ir kontaktai

Dažniausiai užduodami klausimai

Pranešti apie problemą mieste

Registracija į darželius ir mokyklas

Gyvenamosios vietos deklaravimas

Dokumento statuso patikrinimas

Struktūra ir kontaktai

Kultūros skyrius

Konstitucijos pr. 3, LT-09601 Vilnius

kulturos@vilnius.lt

211 2396

Vardas ir pavardė Pareigos Tel. El. paštas
Aušra Kiškūnienė Vyriausioji specialistė, vykdanti vedėjo funkcijas
211 2416 ausra.kiskuniene@vilnius.lt
Veronika Jaruševičiūtė Vyriausioji specialistė
Nėra darbe
Pavaduoja
veronika.jaruseviciute@vilnius.lt
Renata Lisovska-Urbanovič Vyriausioji specialistė
211 2675 renata.lisovska@vilnius.lt
Daiva Meilutė-Šeršniova Vyriausioji specialistė
211 2385 daiva.meilute@vilnius.lt
Giedrė Rudminienė Vyriausioji specialistė
211 2419 giedre.rudminiene@vilnius.lt
Justina Tamošiūnienė Vyriausioji specialistė
211 2366 justina.tamosiuniene@vilnius.lt
Laura Švežauskaitė Specialistė
211 2872 laura.svezauskaite@vilnius.lt
Jovita Dirgėlienė Patarėja (vaiko priežiūros atostogose)
jovita.dirgeliene@vilnius.lt

DARBO LAIKAS Pirmadieniais - ketvirtadieniais 8.30 - 17.30 val. Penktadieniais 8.30 - 16.15 val. Pietų pertrauka 12.30 - 13.15 val. Švenčių išvakarėse darbo laikas sutrumpinamas viena valanda.


Pagrindiniai Kultūros skyriaus uždaviniai yra šie: 1. pagal kompetenciją vykdyti viešąjį administravimą Savivaldybei pavaldžiose kultūros ir meno įstaigose; 2. formuoti Savivaldybės kultūros ir meno politiką; 3. puoselėti tautines tradicijas, rūpintis etnokultūros plėtra; 4. rūpintis miesto gyventojų kultūriniu ugdymu; 5. įgyvendinti kultūros projektus; 6. telkti visas miesto kūrybines pajėgas, skatinti ir remti kūrybines iniciatyvas; 7. įgyvendinti valstybinę kultūros ir meno politiką kultūros organizavimo, analizės ir planavimo srityse; 8. bendradarbiauti su Lietuvos Respublikos kultūros ministerija, kūrybinėmis sąjungomis ir organizacijomis; 9. tirti ir vertinti kultūros ir meno būklę; 10. koordinuoti Kultūros skyriaus reguliavimo sričiai pavaldžių kultūros įstaigų veiklą; 11. dalyvauti nustatant strategines kryptis; 12. kuruoti pagal koordinavimo sritis priskirtus renginius ir šventes; 13. įgyvendinti Vilniaus miesto savivaldybės tarybos patvirtintas programas ir sprendimus; 14. kultūros srityje bendradarbiauti su miestais, susigiminiavusiais su Vilniumi; 15. pagal savo kompetenciją nagrinėti suinteresuotų asmenų ir institucijų skundus, pareiškimus, prašymus, rengti ir teikti atsakymus; 17. koordinuoti Kultūros rėmimo programų, projektų įgyvendinimą; 18. formuoti ir įgyvendinti Vilniaus miesto savivaldybės kultūros politiką bendradarbiavimo su užsieniu srityje; 19. formuoti ir įgyvendinti Vilniaus kultūros sklaidos užsienyje koncepcijos nuostatas; 20. koordinuoti informacijos sisteminimą bei projektų rengimą, siekiant panaudoti Europos Sąjungos finansavimo šaltinius; 21. koordinuoti Savivaldybės kultūros įstaigų dalyvavimą Europos Sąjungos kultūros programose, siekiant integruotis į Europos struktūras; 22. talkinti planuojant biudžeto lėšų poreikį kultūrai; 24. analizuoti pavaldžių viešųjų įstaigų balansus ir suderinus su Departamento direktoriumi teikti Administracijos direktoriui juos tvirtinti; 25. rengti Savivaldybės strateginių planų ilgalaikius kultūros plėtros tikslus ir nurodyti priemones joms įgyvendinti. Skyrius, įgyvendindamas priskirtus uždavinius, vykdo šias funkcijas: 1. organizuoja Savivaldybės paskelbtų kultūros programų vykdymą; 2. rengia Savivaldybės kultūrinės veiklos plėtros ir jos įgyvendinimo projektus; 3. dalyvauja rengiant Savivaldybės biudžeto projektus kultūros programoms įgyvendinti; 4. teikia Departamentui ir Savivaldybės tarybai pasiūlymus dėl kultūros sklaidos; 5. kaupia, analizuoja ir vertina informaciją apie kultūrinės veiklos pokyčius, kultūros įstaigų būklę, valstybinę ir regioninę politiką; 6. kuruoja tautinių bendrijų, žmonių su negalia, pagyvenusių žmonių, nevyriausybinių organizacijų, kraštiečių klubų, religinių bendruomenių ir kitų susivienijimų kultūros programas; 7. rūpinasi Skyriaus reguliavimo sričiai priskirtų kultūros įstaigų materialine būkle; 8. rengia Tarybos sprendimų projektus dėl įstaigų steigimo, reorganizavimo ir likvidavimo pagal Lietuvos Respublikos įstatymus, organizuoja jų įgyvendinimą; 9. nagrinėja įstaigų, organizacijų, asmenų prašymus, skundus, pasiūlymus, imasi veiksmingų priemonių išaiškintiems ar nurodytiems darbo trūkumams bei pažeidimams pašalinti; 10. analizuoja ir teikia Departamento direktoriui išvadas dėl Skyriaus reguliavimo sričiai priskirtų įstaigų etatų sąrašų; 11. derina Skyriaus reguliavimo sričiai priskirtų kultūros įstaigų veiklos planus ir ataskaitas; 12. analizuoja ir teikia Departamento direktoriui išvadas dėl Skyriaus reguliavimo sričiai priskirtų kultūros įstaigų vadovų atlyginimų koeficientų ir priedų prie tarnybinio atlyginimo; 13. tvarko Skyriaus vykdomosios veiklos dokumentus; 14. atlieka kitus Savivaldybės tarybos, Administracijos ir Departamento direktoriaus pavestus darbus, kurie neprieštarauja Lietuvos Respublikos įstatymams ir kitiems teisės aktams; 15. teikia gyventojams bei institucijoms informaciją, pagal poreikį rūpinasi kultūros sklaida Skyriaus kompetencijai priklausančiais klausimais; 16. padeda Departamento direktoriui vykdyti įstatymų suteiktas funkcijas; 17. atlieka bibliotekų, muziejų, kultūros centrų, dailės, profesionalių ir mėgėjų meno kolektyvų veiklos įvertinimą; 18. kaupia duomenų bazę apie visus mieste esančius meno kolektyvus, atsako už pasirengimą šventėms, festivaliams, konkursams ir organizuoja informacijos pateikimą visuomenei; 19. koordinuoja švenčių ir atmintinų datų paminėjimo renginius, festivalių, konkursų ir kitų švenčių renginius; 20. atsako už Vilniaus miesto kolektyvų pasirengimą ir dalyvavimą Lietuvos Respublikos dainų šventėse, palaiko jų aktyvumą tarp švenčių; 21. bendradarbiauja su Lietuvos kūrybinėmis sąjungomis, koncertinėmis organizacijomis ir teatrais, Lietuvos muzikos ir teatro ir Vilniaus dailės akademijomis, Vilniaus pedagoginiu universitetu, kolegijomis, muzikos ir bendrojo lavinimo mokyklomis; 22. įgyvendina valstybės ir Savivaldybės politiką kultūros srityje, Europos Sąjungos projektų ir programų strategijas, Lietuvos kultūros politikos nuostatas; 23. koordinuoja skyriaus bei jam pavaldžių įstaigų kultūros ir meno projektus, rengiamus Europos tarptautinėms organizacijoms: Europos miestų asociacijai (EUROCITIES), Baltijos miestų sąjungai (UBC), Baltijos miestų asociacijai (BALTMET), Europos Sąjungos šalių sostinių sąjungai (UCEU), tarptautinei organizacijai UNESCO, Europos Bendrijos iniciatyvinei programai URBACT, Europos miestų ir regionų kultūros asociacijai Les Rencontres; Baltijos šalių sostinių forumui, Pasaulio miestų organizacijai (OWAC). 24. dalyvauja Vilniaus miesto savivaldybės administracijos tarptautiniuose projektuose ir bendradarbiauja su Lietuvos Respublikos užsienio reikalų ministerija, Lietuvos Respublikos kultūros ministerija bei jos įsteigtomis institucijomis, Europos Komisijos Švietimo ir kultūros direktoratu, Lietuvos Respublikos ambasadų Kultūros atašė, užsienio šalių Kultūros atašė, Europos Komisijos delegacijos Lietuvoje informaciniu centru ir kitais Lietuvoje veikiančiais užsienio šalių kultūros institutais bei informacijos ir mokymo centrais; 25. rengia ir įgyvendina susigiminiavusių miestų kultūros projektus; 26. administruoja informacijos kaupimą ir sklaidą apie projektų parengimo eigą Europos Sąjungos struktūrinių fondų paramai gauti: Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijai, Lietuvos Respublikos kultūros ministerijai, Lietuvos Respublikos finansų ministerijai, Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministerijai; 27. vykdo Skyriui pavaldžių įstaigų darbuotojų tobulinimosi bei gebėjimų prisitaikyti prie pokyčių ugdymo projektus; 28. organizuoja Kultūros rėmimo programų projektų finansavimo iš Savivaldybės biudžeto lėšų nuostatų parengimą, konkursų paskelbimą, paraiškų priėmimą; 29. renka ir sistemina duomenų bazę apie kasmetinius bei tradicinius renginius Vilniaus mieste; 30. administruoja internetinį projektą apie Vilniaus kultūros įstaigas ir meno kolektyvus tinklapyje www.vilnius.lt; 31. kuruoja Skyriui pavaldžių įstaigų projektų pateikimą finansavimui, kuruoja Skyriui priskirtų kultūros įstaigų ir organizacijų veiklą; 32. tiria ir ekspertuoja pateiktus konkursams projektus; 33. dalyvauja rengiant Skyriaus metų biudžeto projektus; 34. diegia naujus kultūros informacijos ir edukacijos projektų metodus; 35. konsultuoja kitus subjektus apie projektų rengimą, siekiant regioninės bei tarptautinės finansinės paramos ir jų įgyvendinimą gaunant paramą; 36. plėtoja ryšius ir siekia bendradarbiavimo su panašių tikslų siekiančiomis šalies ir užsienio organizacijomis; 37. konsultuoja pavaldžių kultūros įstaigų vadovus ir darbuotojus, bendruomenes ir tautines bendrijas ugdymo, kultūros edukacijos organizavimo ir turinio įgyvendinimo klausimais; 38. rengia Vilniaus kultūros įstaigų informacinę bazę bei metines statistines ataskaitas; 39. koordinuoja Savivaldybės tarybai pavaldžių kultūros įstaigų projektų rengimą bei teikimą nustatyta tvarka atitinkamoms organizacijoms bei fondams; 40. numato biudžeto lėšų poreikį kultūrai; 41. administruoja Skyriaus reguliavimo sričiai priskirtų įstaigų patalpas; 42. kuruoja Europos Sąjungos finansuojamus kultūros projektus, rengia viešųjų pirkimų sąlygas bei derina jas su Europos socialinio fondo agentūra; 43. kaupia ir analizuoja informaciją apie kultūros centrų veiklos pokyčius ir būklę, analizuoja ir vertina ją valstybinės ir regioninės kultūros politikos plėtotės požiūriu, ją apibendrina; 44. nagrinėja įstaigų, organizacijų ir asmenų prašymus, skundus, pasiūlymus dėl priskirtų pagal kompetenciją kultūros įstaigų veiklos bei teikiamų projektų, imasi veiksmingų priemonių nustatytiems ar nurodytiems darbo trūkumams bei pažeidimams pašalinti; 45. koordinuoja projektų ir programų konkursus, organizuoja atranką bei vykdymą.

Pavaldžios įmonės (įstaigos)

BĮ Grigiškių kultūros centras ❯❯❯
Vardas ir pavardė Pareigos Tel. El. paštas
Jonas Auriukas Direktorius 2 43 2373 gkckultura@gmail.com
BĮ Kirtimų kultūros centras ❯❯❯
Vardas ir pavardė Pareigos Tel. El. paštas
Vilma Ramanauskienė Direktorė 230 6139 kultura@kirtimukc.lt
BĮ Literatūrinis A. Puškino muziejus ❯❯❯
Vardas ir pavardė Pareigos Tel. El. paštas
Nadežda Petrauskienė Direktorė 8 5 2600 00 80
BĮ M. K. Čiurlionio namai ❯❯❯
Vardas ir pavardė Pareigos Tel. El. paštas
Rokas Zubovas Direktorius
BĮ Marijos ir Jurgio Šlapelių namas-muziejus ❯❯❯
Vardas ir pavardė Pareigos Tel. El. paštas
Jolanta Paškevičienė Direktorė 261 07 71 slapeliumuziejus@gmail.com
BĮ Naujosios Vilnios kultūros centras ❯❯❯
Vardas ir pavardė Pareigos Tel. El. paštas
Laimutė Šakalienė L. e. direktoriaus pareigas 267 04 30 sakaliene.nvkc@gmail.com
BĮ Vilniaus etninės kultūros centras ❯❯❯
Vardas ir pavardė Pareigos Tel. El. paštas
Sandra Daugirdienė L. e. direktoriaus pareigas 279 1288 sandra@etno.lt
BĮ Vilniaus kultūros centras ❯❯❯
Vardas ir pavardė Pareigos Tel. El. paštas
Paulius Jurgutis Direktorius 261 9557 paulius@vilniuskc.lt
BĮ Vilniaus memorialinių muziejų direkcija ❯❯❯
Vardas ir pavardė Pareigos Tel. El. paštas
Birutė Vagrienė Direktorė 262 8525 vmmd@vilniausmuziejai.lt
BĮ Vilniaus miesto savivaldybės centrinė biblioteka ❯❯❯
Vardas ir pavardė Pareigos Tel. El. paštas
Rima Gražienė Direktorė 212 1265 r.graziene@vcb.lt
Simona Žilienė Direktoriaus pavaduotoja 262 0292 s.ziliene@vcb.lt
BĮ Vilniaus miesto savivaldybės choras „Jauna muzika“ ❯❯❯
Vardas ir pavardė Pareigos Tel. El. paštas
Salomėja Jonynaitė Direktorė 231 3029 jauna.muzika@post.omnitel.net
BĮ Vilniaus miesto savivaldybės Šv. Kristoforo kamerinis orkestras ❯❯❯
Vardas ir pavardė Pareigos Tel. El. paštas
Nerijus Masevičius L. e. direktoriaus pareigas info@kristoforas.lt
VšĮ „Menų spaustuvė“ ❯❯❯
Vardas ir pavardė Pareigos Tel. El. paštas
Jolita Balandytė Direktorė jolita@menuspaustuve.lt
VšĮ „Sakralus menas“ ❯❯❯
Vardas ir pavardė Pareigos Tel. El. paštas
Sigita Maslauskaitė Direktorė sigita.maslauskaite@bpmuziejus.lt
VšĮ „Skalvijos“ kino centras ❯❯❯
Vardas ir pavardė Pareigos Tel. El. paštas
Vilma Levickaitė Direktorė 268 5832 vilma@skalvija.lt
VšĮ „Trakų Vokės dvaro sodyba“ ❯❯❯
Vardas ir pavardė Pareigos Tel. El. paštas
Ieva Šiušaitė Direktorė
VšĮ „Užupio meno inkubatorius“ ❯❯❯
Vardas ir pavardė Pareigos Tel. El. paštas
Giedrius Bagdonas Direktorius uzupiopleneras@gmail.com
VšĮ „Vilniaus festivaliai” ❯❯❯
Vardas ir pavardė Pareigos Tel. El. paštas
Remigijus Merkelys Generalinis direktorius 212 7364
VšĮ „Vilniaus Jeruzalės skulptūrų sodas“ ❯❯❯
Vardas ir pavardė Pareigos Tel. El. paštas
Laura Vildžiūnienė Direktorė Laura.vjss@gmail.com
VšĮ „Vilniaus miesto opera“ ❯❯❯
Vardas ir pavardė Pareigos Tel. El. paštas
Gediminas Šeduikis Direktorius
VšĮ Azijos menų centras ❯❯❯
Vardas ir pavardė Pareigos Tel. El. paštas
Nomeda Gabija Vosyliūtė L. e. direktoriaus pareigas gabija@azijosmenucentras.lt
VšĮ Jokūbo Kolaso kultūros centras ❯❯❯
Vardas ir pavardė Pareigos Tel. El. paštas
Aliaksandr Adamkovich Direktorius
VšĮ Jono Meko vizualiųjų menų centras ❯❯❯
Vardas ir pavardė Pareigos Tel. El. paštas
Gintaras Sodeika Direktorius
VšĮ Kultūros ir švietimo centras Vilniaus mokytojų namai ❯❯❯
Vardas ir pavardė Pareigos Tel. El. paštas
Zita Žepnickienė Direktorė 262 35 14 zita.zepnickiene@kultura.lt
VšĮ Lietuvos energetikos muziejus ❯❯❯
Vardas ir pavardė Pareigos Tel. El. paštas
Mykolas Bistrickas Direktorius 275 4312 info@etm.lt
VšĮ Vilniaus rotušė ❯❯❯
Vardas ir pavardė Pareigos Tel. El. paštas
Oksana Treščenko Valdytoja
VšĮ Vilniaus senamiesčio teatras ❯❯❯
Vardas ir pavardė Pareigos Tel. El. paštas
Laima Ašakaitė Vadovė steatras@gmail.com
VšĮ Vilniaus vaikų ir jaunimo meno galerija ❯❯❯
Vardas ir pavardė Pareigos Tel. El. paštas
Eglė Kielaitė L. e. direktoriaus pareigas info@vaikugalerija.lt
VšĮ Žydų kultūros ir informacijos centras ❯❯❯
Vardas ir pavardė Pareigos Tel. El. paštas
Algimantas Gurevičius Direktorius algisjm@mail.lt

Vilniaus meras

Vilnius per amžius buvo ir yra orus laisvų piliečių bendrabūvį telkiantis miestas, kuriame tobulai dera didinga istorija, įstabi gamta ir veržli kūryba. Mano tikslas – toliau kurti šį laisvės bei kūrybos dvasios sklidiną Miestą, kad Vilnius taptų gėrio bei įkvėpimo šaltiniu vilniečiams, Lietuvai ir visai Europai. ❯❯❯
Darbotvarkė

Savivaldybės prioritetai

  • Kurti ir įgyvendinti miesto strateginę viziją
  • Teikti kokybiškas paslaugas gyventojams
  • Pritraukti į miestą investicijas, kuriančias gerai apmokamas darbo vietas
  • Veikti skaidriai, greitai ir būti atvirai gyventojams, svečiams, investuotojams