Search Icon

Struktūra ir kontaktai

Dažniausiai užduodami klausimai

Pranešti apie problemą mieste

Registracija į darželius ir mokyklas

Gyvenamosios vietos deklaravimas

Dokumento statuso patikrinimas

Struktūra ir kontaktai

Sporto ir sveikatingumo skyrius

Konstitucijos pr. 3, 09601 Vilnius

sportas@vilnius.lt

(8 5) 211 2411, telefonas (8 5) 211 2428

Vardas ir pavardė Pareigos Tel. El. paštas
Alytė Jaruševičiūtė Vyriausioji specialistė, vykdanti vedėjo funkcijas
211 2624 alyte.jaruseviciute@vilnius.lt
Akvilė Jovaišienė Vyresnioji specialistė
+370 60383065 akvile.jovaisiene@vilnius.lt
Viktorija Kotaitė Vyresnioji specialistė
211 2189 viktorija.kotaite@vilnius.lt
Saulenis Pociūnas Vyriausiasis specialistas
211 2758 saulenis.pociunas@vilnius.lt

Skyriaus darbo laikas: Pirmadieniais-ketvirtadieniais 8.30-17.30 val. Penktadieniais 8.30-16.15 val. Pietų pertraukos laikas 12.30 - 13.15 val. Švenčių dienų išvakarėse darbo laikas sutrumpinamas viena valanda.


Siekiant sistemingai atnaujinti Vilniaus miesto sporto infrastruktūrą, Vilniaus miesto savivaldybės administracijos Švietimo, kultūros ir sporto departamento Sporto skyrius įgyvendino Europos Sąjungos lėšomis dalinai finansuojamą projektą „Vilniaus miesto sporto infrastruktūros (sporto aikštelių ir aikštynų) atnaujinimas“ galimybių studijos parengimas“ galimybių studijos parengimas Nr. VP1-4.2-VRM-02-R-02-012. Projekto metu parengta „Vilniaus miesto sporto infrastruktūros (sporto aikštelių ir aikštynų) atnaujinimas“ galimybių studija, kurios pagrindu yra atnaujintas Vilniaus miesto savivaldybės 2010–2020 metų strateginis planas. Rengiant galimybių studiją buvo atlikta išsami Vilniaus mieste esančių sporto infrastruktūros objektų (sporto aikštynų, aikštelių, bazių ir kt.) situacijos analizė, įvertintas Vilniaus miesto gyventojų poreikį sporto objektams, sudarytas Vilniaus miesto sporto infrastruktūros atnaujinimo planas, atlikti finansiniai paskaičiavimai dėl lėšų poreikio Vilniaus miesto sporto infrastruktūrai atnaujinti. Atsižvelgiant į parengtą galimybių studiją ir jos pagrindu atnaujintą Savivaldybės strateginį planą bei esant finansavimui, Vilniaus mieste bus kryptingai vykdomas sporto infrastruktūros objektų atnaujinimas. Studiją rengėja SĮ „Vilniaus planas“. Projekto vertė – 160.250,00 litų, iš kurių 136.212,50 Lt sudaro Europos socialinio fondo lėšos. Savivaldybė šiam projektui skyrė 24.037,50,00 Lt.

VILNIAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS ŠVIETIMO, KULTŪROS IR SPORTO DEPARTAMENTO SPORTO SKYRIAUS NUOSTATAI »


Pagrindiniai Sporto skyriaus uždaviniai: 1. vykdyti kūno kultūros ir sporto politikos viešąjį administravimą; 2. įgyvendinti Savivaldybės kūno kultūros ir sporto politiką; 3. rengti ir įgyvendinti Savivaldybės kūno kultūros ir sporto strategiją Vilniaus mieste; 4. įgyvendinti Savivaldybės tarybos patvirtintas programas ir sprendimus; 5. įgyvendinti valstybės kūno kultūros ir sporto plėtotės politiką, sveikos gyvensenos programas kartu su kitomis suinteresuotomis valstybės institucijomis, įstaigomis ir nevalstybinėmis organizacijomis; 6. inicijuoti, skatinti ir koordinuoti kūno kultūros ir sporto programų rengimą ir įgyvendinimą Savivaldybėje; 7. užtikrinti Savivaldybės tarybos įsteigtų, skyriaus reguliavimo sričiai priskirtų neformaliojo švietimo Vilniaus sporto mokymo įstaigų veiklą ir vykdyti veiklos priežiūrą; 8. tirti ir vertinti kūno kultūros ir sporto plėtrą Savivaldybės teritorijoje; 9. tirti ir vertinti skyriaus reguliavimo sričiai priskirtų sporto bazių būklę. Skyrius, įgyvendindamas pavestus uždavinius, vykdo šias funkcijas: 1. nustato prioritetines kūno kultūros ir sporto plėtojimo kryptis; 2. rengia ir įgyvendina miesto kūno kultūros ir sporto programas; 3. teikia paraiškas lėšoms gauti iš Europos Sąjungos ir Sanglaudos šalių struktūrinių fondų; 4. inicijuoja, Vilniaus miesto sporto mokyklų reorganizaciją; 5. rengia Savivaldybės tarybos sprendimų, mero potvarkių, Administracijos direktoriaus, departamento direktoriaus ir skyriaus vedėjo įsakymų projektus, susijusius su priskirtomis funkcijomis; 6. atsako už Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimų, Savivaldybės tarybos sprendimų, mero potvarkių, Administracijos direktoriaus, departamento direktoriaus ir skyriaus vedėjo įsakymų, reglamentuojančių kūno kultūros ir sporto veiklą, vykdymą; 7. rengia ir įgyvendina Savivaldybės kūno kultūros ir sporto plėtojimo strateginius planus; 8. rengia Vilniaus miesto sporto objektų socialinį-ekonominį vertinimą bei inicijuoja renovaciją, statybą ir valdymą koncesijos suteikimo tikslingumą ir galimos naudos visuomenės poreikiams. 9. įgyvendina sporto bazių plėtros strategiją Savivaldybėje, užtikrina jų prieinamumą gyventojams; 10. koordinuoja bei kontroliuoja skyriaus reguliavimo sričiai priskirtų įstaigų, įmonių ir neformaliojo švietimo įstaigų veiklą ir sporto bazių renovacijos įgyvendinimo klausimais; 11. teikia departamento direktoriui tvirtinti Sporto mokymo įstaigų trenerių-sporto mokytojų darbo krūvio tarifikavimo komisijos nustatytus sporto mokymo įstaigų trenerių-sporto mokytojų pedagoginius darbo krūvius; 12. teikia departamento direktoriui tvirtinti skyriaus reguliavimo sričiai priskirtų sporto mokymo įstaigų, išlaikomų iš Savivaldybės biudžeto, etatų sąrašą, neviršijant nustatyto darbo užmokesčio fondo; 13. koordinuoja didelio meistriškumo sportininkų rengimą; 14. rūpinasi neįgaliųjų kūno kultūra ir sportu; 15. organizuoja ir koordinuoja mokinių, dirbančių žmonių ir veteranų kūno kultūrą ir sportą, sveikos gyvensenos ,,Sportas visiems“ judėjimą; 16. rengia ir teikia Savivaldybės tarybai ir Administracijos direktoriui tvirtinti teisės aktus; 17. rengia Vilniaus miesto kūno kultūros ir sporto renginių kalendorinį planą; 18. inicijuoja ir koordinuoja kūno kultūros ir sporto renginius Vilniaus mieste; 19. tvirtina miesto sporto šakų rinktines; 20. koordinuoja iš Savivaldybės biudžeto lėšų finansuojamų miesto sporto renginių vykdymą ir organizavimą; 21. formuoja sporto bazių ir kitų sporto statinių plėtros strategiją Savivaldybės teritorijoje ir ją įgyvendina; 22. bendradarbiauja kūno kultūros ir sporto srityje su Vilniumi susigiminiavusiais miestais pagal priskirtas sritis; 23. bendrauja su įvairiomis sporto organizacijomis ir įstaigomis tarptautinio bendradarbiavimo srityje; 24. bendradarbiauja su Kūno kultūros ir sporto departamentu prie Lietuvos Respublikos Vyriausybės, Lietuvos tautiniu olimpiniu komitetu, Lietuvos parolimpiniu komitetu, Lietuvos sporto federacijomis, sąjungomis, asociacijomis ir kitomis valstybinėmis ir nevalstybinėmis institucijomis, įgyvendindamas kūno kultūros ir sporto plėtotės politiką, sveikos gyvensenos programas; 25. suderinus su departamento direktoriumi ir kuruojančiu Administracijos direktoriaus pavaduotoju nustatyta tvarka teikia Savivaldybės merui ir Administracijos direktoriui pasiūlymus dėl pasižymėjusių sportininkų, sporto organizacijų darbuotojų apdovanojimo; 26. pagal Kūno kultūros ir sporto departamento prie Lietuvos Respublikos Vyriausybės nustatytą tvarką suteikia treneriams-sporto mokytojams ir sportininkams kvalifikacines kategorijas, tarpininkauja dėl licencijų suteikimo treneriams; 27. organizuoja viešuosius pirkimus pagal skyriaus kompetenciją; 28. kaupia, analizuoja ir sistemina informaciją, kurios reikia skyriaus uždaviniams įgyvendinti; 29. tvarko statistinius duomenis ir nustatyta tvarka teikia informaciją atitinkamoms institucijoms; 30. rengia metines skyriaus veiklos ataskaitas; 31. pagal savo kompetenciją nagrinėja suinteresuotų asmenų ir institucijų skundus, pareiškimus, prašymus, rengia atsakymus; 32. teikia informaciją Savivaldybės Rinkodaros ir viešųjų ryšių skyriui apie skyriaus ir jam pavaldžių institucijų renginius, kitą veiklą, rengia informaciją spaudai; 33. teikia gyventojams bei institucijoms informaciją, pagal poreikį leidžia informacinę medžiagą skyriaus kompetencijai priskirtais klausimais; 34. tvarko skyriaus vykdomosios veiklos dokumentus; 35. atlieka kitus Savivaldybės vadovybės pavestus darbus, kurie neprieštarauja Lietuvos Respublikos įstatymams ir kitiems teisės aktams.

Pavaldžios įmonės (įstaigos)

BĮ Vilniaus futbolo mokykla ❯❯❯
Vardas ir pavardė Pareigos Tel. El. paštas
Jolanta Lukošienė Likvidatorė jolanta.lukosiene.info@gmail.com
BĮ Vilniaus krepšinio mokykla ❯❯❯
Vardas ir pavardė Pareigos Tel. El. paštas
Vytenis Tupčiauskas Direktorius vytenis@vilniauskrepsiniomokykla.lt
Janina Koženiauskaitė Direktoriaus pavaduotoja 233 33 18 janina@vilniauskrepsiniomokykla.lt
BĮ Vilniaus miesto sporto centras ❯❯❯
Vardas ir pavardė Pareigos Tel. El. paštas
Marius Jukonis Direktorius 213 0363 marius.jukonis@vilnius.lt
BĮ Vilniaus moksleivių sveikatos centras ❯❯❯
Vardas ir pavardė Pareigos Tel. El. paštas
Vytautas Janušaitis L. e. direktoriaus pareigas 8 611 50548 janusaitis.vytautas@gmail.com
BĮ Vilniaus sporto mokykla „Tauras“ ❯❯❯
Vardas ir pavardė Pareigos Tel. El. paštas
Bronius Burneika L. e. direktoriaus pareigas 276 7211 bronius.burneika@smtauras.lt
Audronė Gustienė Skyriaus vedėja 276 7211 audrone@smtauras.lt
UAB „Universali arena“ ❯❯❯
Vardas ir pavardė Pareigos Tel. El. paštas
VšĮ „Sveikas miestas“ ❯❯❯
Vardas ir pavardė Pareigos Tel. El. paštas
Mantas Paulauskas Direktorius mantas@sveikasmiestas.lt
Karolina Dilytė Specialistė karolina@sveikasmiestas.lt
VšĮ „Vilniaus teniso akademija“ ❯❯❯
Vardas ir pavardė Pareigos Tel. El. paštas
VšĮ „Vito Gerulaičio vardo teniso akademija“ ❯❯❯
Vardas ir pavardė Pareigos Tel. El. paštas
VšĮ futbolo klubas „Žalgiris“ ❯❯❯
Vardas ir pavardė Pareigos Tel. El. paštas
Vilma Venclovaitienė Direktorė v.venslovaitiene@zalgiris-vilnius.lt
VšĮ KK „Statyba“ ❯❯❯
Vardas ir pavardė Pareigos Tel. El. paštas
Darius Gudelis Generalinis direktorius
VšĮ Lazdynų baseinas ❯❯❯
Vardas ir pavardė Pareigos Tel. El. paštas
VšĮ Sostinės moterų krepšinio klubas ❯❯❯
Vardas ir pavardė Pareigos Tel. El. paštas
VšĮ Vilniaus futbolo akademija ❯❯❯
Vardas ir pavardė Pareigos Tel. El. paštas
VšĮ Vilniaus rankinio centras ❯❯❯
Vardas ir pavardė Pareigos Tel. El. paštas
Raimondas Maldžius Generalinis direktorius

Vilniaus meras

Vilnius per amžius buvo ir yra orus laisvų piliečių bendrabūvį telkiantis miestas, kuriame tobulai dera didinga istorija, įstabi gamta ir veržli kūryba. Mano tikslas – toliau kurti šį laisvės bei kūrybos dvasios sklidiną Miestą, kad Vilnius taptų gėrio bei įkvėpimo šaltiniu vilniečiams, Lietuvai ir visai Europai. ❯❯❯
Darbotvarkė

Savivaldybės prioritetai

  • Kurti ir įgyvendinti miesto strateginę viziją
  • Teikti kokybiškas paslaugas gyventojams
  • Pritraukti į miestą investicijas, kuriančias gerai apmokamas darbo vietas
  • Veikti skaidriai, greitai ir būti atvirai gyventojams, svečiams, investuotojams