Search Icon

Struktūra ir kontaktai

Dažniausiai užduodami klausimai

Pranešti apie problemą mieste

Registracija į darželius ir mokyklas

Gyvenamosios vietos deklaravimas

Dokumento statuso patikrinimas

Struktūra ir kontaktai

Apskaitos skyrius

Konstitucijos pr. 3, LT-09601 Vilnius,

Vardas ir pavardė Pareigos Tel. El. paštas
Audronė Beleckienė Skyriaus vedėja
211 2238 audrone.beleckiene@vilnius.lt
Algis Žvejis Vyresnysis patarėjas
Užtikrina Savivaldybės Finansų valdymo ir apskaitos sistemos priežiūrą ir valdymą.
211 2208 algis.zvejys@vilnius.lt
Irina Usovienė Patarėja
211 2826 irina.usoviene@vilnius.lt
Rita Smagurauskaitė Praktikantė

Apskaitos skyrius yra Administracijos struktūrinis padalinys, tiesiogiai pavaldus Administracijos direktoriui.

Apskaitos skyrius, įgyvendindamas jam pavestus uždavinius ir vykdydamas Savivaldybės apskaitos tvarkytojo funkcijas:

1. vykdo Savivaldybės turto, įsipareigojimų, finansavimo sumų, pajamų ir sąnaudų apskaitą bei kontrolę;

2. vykdo programų finansavimą pagal Savivaldybės Tarybos patvirtintą Savivaldybės biudžetą, tvarko lėšų apskaitą, kontroliuoja, kad Savivaldybės biudžeto lėšos būtų naudojamos tik Savivaldybės tarybos patvirtintoms programoms vykdyti;

3. vykdo Valstybės investicijų programose patvirtintų projektų finansavimą. Šiuo tikslu teikia atitinkamoms institucijoms paraiškas lėšoms, skirtoms Valstybės investicijų programoje numatytiems projektams, finansuoti;

4. kontroliuoja Savivaldybės paskolų gavimą ir grąžinimą, tvarko jų apskaitą, analizuoja finansinių ir skolinių įsipareigojimų dinamiką;

5. tvarko gautų valstybės lėšų pagal tikslinę paskirtį apskaitą, derina su Lietuvos Respublikos finansų ministerijos ir kitų institucijų duomenimis;

6. rengia ir kontroliuoja mokėjimo pavedimus bankams, teikia informaciją apie lėšas bankų sąskaitose;

7. organizuoja bei vykdo turto ir įsipareigojimų inventorizaciją, seka turto ir įsipareigojimų būklę;

8. rengia Savivaldybės iždo ir Administracijos finansinių ataskaitų rinkinius, biudžeto vykdymo ataskaitas ir jų rinkinius, skolinių įsipareigojimų bei kitas ataskaitas;

9. rengia konsoliduotų finansinių ataskaitų rinkinį;

10. vykdo lėšų, skirtų vykdyti savarankiškosioms ir valstybinėms (valstybės perduotoms savivaldybėms) funkcijoms, apskaitą;

11. nustatytu laiku apskaičiuoja ir perveda valstybės politikų, valstybės tarnautojų ir darbuotojų, dirbančių pagal darbo sutartis, darbo užmokestį ir kitas išmokas;

12. išskaičiuoja sumas iš valstybės politikų, valstybės tarnautojų ir darbuotojų, dirbančių pagal darbo sutartis, darbo užmokesčio ir kitų išmokų pagal vykdomuosius raštus ar kitus dokumentus;

13. apskaičiuoja ir perveda gyventojų pajamų mokestį į biudžetą, valstybinio socialinio draudimo įnašus – į Valstybinio socialinio draudimo fondo valdybą;

14. rengia ir teikia Valstybinei mokesčių inspekcijai gyventojų pajamų mokesčio deklaracijas;

15. rengia ir teikia Valstybinio socialinio draudimo fondo valdybai, Valstybinei mokesčių inspekcijai ir Lietuvos statistikos departamentui mėnesio, ketvirčio bei metų ataskaitas;

16. sudaro mokėtinų ir gautinų sumų ataskaitą ir teikia Lietuvos Respublikos finansų ministerijai;

17.vykdo Savivaldybės bei valstybės investicijų programose patvirtintų projektų finansavimą ir investicinės programos lėšų apskaitą;

18. rengia Savivaldybės tarybos sprendimų, Administracijos direktoriaus įsakymų ir kitų norminių aktų projektus dėl Savivaldybės finansų valdymo ir buhalterinės apskaitos politikos įgyvendinimo;

19. derina kitų Savivaldybės administracijos dalinių parengtus Tarybos sprendimų, Administracijos direktoriaus įsakymų projektus dėl Savivaldybės buhalterinės apskaitos;

20. organizuoja Savivaldybės apskaitos politikos, apskaitos tvarkų aprašų atnaujinimą;

21. teikia konsultacijas Administracijos ir pavaldžių įstaigų darbuotojams apskaitos ir finansinės atskaitomybės bei darbo su FVAS klausimais;

22. organizuoja FVAS naudojamų klasifikatorių (tiekėjų, sąskaitos segmentų ir pan.) ir nustatymų priežiūrą bei koordinuoja jų atnaujinimą ar papildymą;

23. teikia informaciją suinteresuotiems asmenims teisės aktų numatyta tvarka;

24. atlieka kitas įstatymų, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimų ir Finansų kontrolės taisyklėse numatytas funkcijas;

25. skyriaus valstybės tarnautojai ir darbuotojai, vykdydami savo funkcijas, vykdo finansų kontrolę vadovaudamiesi patvirtintomis Vilniaus miesto savivaldybės administracijos finansų kontrolės taisyklėmis ir Skyriaus vedėjo įsakymais.

Administracijos apskaitos poskyris ❯❯❯
Vardas ir pavardė Pareigos Tel. El. paštas
Virginija Kurilo Poskyrio vedėja
211 2379 virginija.kurilo@vilnius.lt
Janina Slepovienė Patarėja
211 2788 janina.slepoviene@vilnius.lt
Rasa Anisovienė Vyriausioji specialistė
211 2322 rasa.anisoviene@vilnius.lt
Asta Bareikienė Vyriausioji specialistė
211 2349 asta.bareikiene@vilnius.lt
Aušra Katėnaitė Vyriausioji specialistė
219 7959, trump. 4959 ausra.katenaite@vilnius.lt
Daiva Subačienė Vyriausioji specialistė
211 2201 daiva.subaciene@vilnius.lt
Dalia Surdokienė Vyriausioji specialistė
211 2840 dalia.surdokiene@vilnius.lt
Jolita Šapokaitė Vyriausioji specialistė
211 2214 jolita.sapokaite@vilnius.lt
Laima Šlepetienė Vyriausioji specialistė
219 7950 laima.slepetiene@vilnius.lt
Laima Zabulėnė Vyriausioji specialistė
211 2166 laima.zabulene@vilnius.lt
Živilė Baguševičienė Finansininkė
Nėra darbe zivile.baguseviciene@vilnius.lt
Rūta Dovydaitytė Finansininkė
211 2680 ruta.dovydaityte@vilnius.lt
Laima Grigoravičienė Finansininkė
211 2777 laima.grigoraviciene@vilnius.lt
Virginija Grigorjevaitė Finansininkė
211 2087 virginija.grigorjevaite@vilnius.lt
Aliona Kolodinskaitė Finansininkė
211 2842 aliona.kolodinskaite@vilnius.lt
Jūratė Lazdinienė Finansininkė
211 2110 jurate.lazdiniene@vilnius.lt
Ramunė Macijauskienė Finansininkė
Finansininkė
211 2354 ramune.macijauskiene@vilnius.lt
Antonina Nastasenko Finansininkė
211 2203 antonina.nastasenko@vilnius.lt
Rimutė Prašmuntienė Finansininkė
211 2202 rimute.prasmuntiene@vilnius.lt
Laima Rinkevičienė Finansininkė
211 2394 laima.rinkeviciene@vilnius.lt
Joalita Sabalienė Finansininkė
211 2090 joalita.sabaliene@vilnius.lt
Dainora Vijeikienė Finansininkė
Nėra darbe dainora.vijeikiene@vilnius.lt

Administracijos apskaitos poskyris yra Apskaitos skyriaus struktūrinis padalinys.

Poskyris, įgyvendindamas jam pavestus uždavinius, vykdo šias funkcijas:

1. vykdo Savivaldybės administracijos padalinių turto, įsipareigojimų, finansavimo sumų, pajamų ir sąnaudų apskaitą bei kontrolę;

2. organizuoja bei vykdo Administracijos padalinių administruojamo turto ir įsipareigojimų inventorizaciją, seka turto ir įsipareigojimų būklę;

3. rengia Savivaldybės finansinių ataskaitų ir konsoliduotųjų finansinių atskaitų rinkinius;

4. peržiūri ir įkelia į Finansų valdymo ir apskaitos sistemą Administracijos padaliniams pavaldžių įstaigų pateiktas biudžeto vykdymo ir mokėtinų ir gautinų sumų ataskaitas;

5. priima iš įstaigų, gaunančių finansavimą iš Savivaldybės biudžeto paraiškas gauti lėšų iš Savivaldybės iždo, tikrina, ar pateiktose paraiškose nurodyta lėšų suma neviršija įstaigai patvirtintų asignavimų pagal programas ir priemones, valstybės funkcijas ir ekonominę klasifikaciją, ir rengia paraiškų suvestines;

6. rengia ir vykdo mokėjimo pavedimus;

7. vykdo Savivaldybės įstaigų ir Administracijos padalinių finansavimą pagal patvirtintą biudžetą;

8. moka socialinės paramos, tikslinių kompensacijų, išmokų vaikams,  mokinių nemokamo maitinimo, aprūpinimo mokinio reikmenimis ir kitas su socialine apsauga susijusias išmokas, tvarko jų buhalterinę apskaitą ir rengia ataskaitas;

9. vykdo investicinės programos lėšų apskaitą pagal patvirtintas sąmatas;

10. vykdo lėšų, skirtų vykdyti savarankiškosioms ir valstybinėms (valstybės perduotoms savivaldybėms) funkcijoms, apskaitą;

11. sudaro Administracijos padalinių tarpines ir metines biudžeto išlaidų sąmatos vykdymo  bei kitas ataskaitas ir nustatyta tvarka teikia Iždo poskyriui;

12. sudaro Administracijos padalinių mokėtinų ir gautinų sumų  ataskaitas ir pateikia Iždo poskyriui – Savivaldybės mokėtinų ir gautinų sumų suvestinei ataskaitai parengti;

13. kontroliuoja, kad Savivaldybės biudžeto lėšos būtų naudojamos tik Savivaldybės tarybos patvirtintoms programoms vykdyti;

14. rengia ir teikia Iždo poskyriui paraiškas lėšoms gauti;

15. teikia informaciją suinteresuotiems asmenims teisės aktų nustatyta tvarka;

16. Poskyrio tarnautojai ir darbuotojai, vykdydami savo funkcijas, vykdo finansų kontrolę vadovaudamiesi patvirtintomis Vilniaus miesto savivaldybės administracijos finansų kontrolės taisyklėmis ir Skyriaus vedėjo įsakymais;

17. pagal savo kompetenciją rengia Savivaldybės tarybos sprendimų, Administracijos direktoriaus, Skyriaus vedėjo įsakymų projektus;

18. atlieka kitas įstatymais, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimais, Savivaldybės tarybos sprendimais, Administracijos direktoriaus bei Skyriaus vedėjo įsakymais numatytas funkcijas.

Darbo užmokesčio poskyris ❯❯❯
Vardas ir pavardė Pareigos Tel. El. paštas
Agnė Kovalenko L. e. poskyrio vedėjo pareigas
211 2088 agne.kovalenko@vilnius.lt
Jolita Lukoševičienė Poskyrio vedėja
(vaiko priežiūros atostogose)
jolita.lukoseviciene@vilnius.lt
Birutė Jakštienė Apskaitos buhalterė
Nėra darbe birute.jakstiene@vilnius.lt
Lina Repeikienė Apskaitos buhalterė
219 7949 lina.repeikiene@vilnius.lt
Ieva Stanionytė Apskaitos buhalterė
211 2080 ieva.stanionyte@vilnius.lt
Erika Zaborovskienė Apskaitos buhalterė
211 2164 erika.zaborovskiene@vilnius.lt

Darbo užmokesčio poskyris yra Apskaitos skyriaus struktūrinis padalinys.

Poskyrio uždaviniai ir funkcijos

Svarbiausieji Poskyrio uždaviniai yra šie:

1.1. teisingai apskaičiuoti valstybės politikams, valstybės tarnautojams ir darbuotojams, dirbantiems pagal darbo sutartis, darbo užmokestį ir kitus išmokėjimus;

1.2. teisingai apskaičiuoti ir nustatytu laiku pervesti gyventojų pajamų mokestį, socialinio draudimo įmokas;

1.3. laiku pateikti įvairias ataskaitas atitinkamoms institucijoms.

Poskyris, spręsdamas jam pavestus uždavinius, vykdo šias funkcijas:

2.1. vadovaudamasis pirminiais dokumentais, pagal išlaidų sąmatas apskaičiuoja valstybės politikams, valstybės tarnautojams ir darbuotojams, dirbantiems pagal darbo sutartis, darbo užmokestį, kitus išmokėjimus ir socialinio draudimo įmokas;

2.2. pagal autorines sutartis apskaičiuoja ir perveda autoriams autorinius atlyginimus;

2.3. apskaičiuoja ir perveda gyventojų pajamų mokestį į biudžetą, valstybinio socialinio draudimo įnašus – į Valstybinio socialinio draudimo fondo valdybą;

2.4. išskaičiuoja sumas iš valstybės politikų, valstybės tarnautojų ir darbuotojų, dirbančių pagal darbo sutartis, darbo užmokesčio ir kitų išmokų pagal vykdomuosius raštus ar kitus dokumentus;

2.5. rengia ir teikia Valstybinei  mokesčių inspekcijai gyventojų pajamų mokesčio deklaracijas;

2.6. teikia paraiškas gauti lėšų darbo užmokesčiui, socialinio draudimo įmokoms ir kitoms išmokoms;

2.7. rengia ir teikia Valstybinio socialinio draudimo fondo valdybai, Valstybinei mokesčių inspekcijai, Statistikos departamentui ir ministerijoms mėnesines, ketvirtines bei metines ataskaitas;

2.8. pagal pareikalavimą rengia valstybės politikams, valstybės tarnautojams ir darbuotojams, dirbantiems pagal darbo sutartis, pažymas apie jiems apskaičiuotą ir išmokėtą darbo užmokestį, išskaičiuotus iš darbo užmokesčio ir sumokėtus mokesčius;

2.9. poskyrio darbuotojai vykdo darbo užmokesčio, mokamo valstybės tarnautojams ir darbuotojams iš lėšų, skirtų vykdyti savarankiškąsias ir valstybines (valstybės perduotas savivaldybėms) funkcijas, apskaitą;

2.11. teikia informaciją bankams apie priimtus ir atleistus iš darbo darbuotojus;

2.12. teikia metodinę pagalbą ir konsultuoja Administracijos padalinius darbo užmokesčio apskaitos klausimais;

2.13. poskyrio darbuotojai ir valstybės tarnautojai, vykdydami savo funkcijas, atlieka finansų kontrolę vadovaudamiesi patvirtintomis Vilniaus miesto savivaldybės administracijos finansų kontrolės taisyklėmis ir Skyriaus vedėjo įsakymais.

2.14. pagal savo kompetenciją rengia Administracijos direktoriaus įsakymų projektus.

Finansų valdymo metodologijos poskyris ❯❯❯
Vardas ir pavardė Pareigos Tel. El. paštas
Vaiva Valentonienė Poskyrio vedėja
211 2862 vaiva.valentoniene@vilnius.lt
Danguolė Jakimavičienė Vyriausioji specialistė
211 2280 danguole.jakimaviciene@vilnius.lt
Vilius Klimas Vyriausiasis specialistas
211 2746 vilius.klimas@vilnius.lt
Ramunė Zaleskaitė Vyriausioji specialistė
Nėra darbe ramune.zaleskaite@vilnius.lt

Finansų valdymo metodologijos poskyris yra Apskaitos skyriaus struktūrinis padalinys.

Finansų valdymo metodologijos poskyris, įgyvendindamas jam pavestus uždavinius, vykdo šias funkcijas:

1. rengia Savivaldybės tarybos sprendimų, Administracijos direktoriaus įsakymų ir kitų norminių aktų projektus dėl Savivaldybės finansų valdymo ir buhalterinės apskaitos politikos įgyvendinimo;

2. derina kitų Savivaldybės administracijos dalinių parengtus ir teikiamus Tarybai sprendimų, Administracijos direktoriaus įsakymų projektus dėl Savivaldybės buhalterinės apskaitos;

3. organizuoja Savivaldybės apskaitos politikos, apskaitos tvarkų aprašų atnaujinimą ir kitų Skyriaus rengtų dokumentų atnaujinimą;

4. teikia konsultacijas ir metodinę pagalbą Savivaldybės administracijos darbuotojams ir Savivaldybės pavaldiems viešojo sektoriaus subjektams - FVAS sistemos vartotojams darbo su FVAS klausimais;

5. rengia skyriaus Finansų kontrolės būklės ataskaitą, koordinuoja ir rengia Savivaldybės administracijos suvestinę Finansų kontrolės būklės ataskaitą ir teikia ją Savivaldybės Merui bei Lietuvos Respublikos finansų ministerijai jos nustatyta tvarka ir terminais;

6. organizuoja FVAS naudojamų klasifikatorių (tiekėjų, sąskaitos segmentų ir pan.) ir nustatymų priežiūrą bei koordinuoja jų atnaujinimą ar papildymą;

7. nagrinėja įmonių, įstaigų bei piliečių pasiūlymus, skundus ir pareiškimus, Tarybos narių paklausimus (klausimus), priskirtinus Poskyrio kompetencijai, imasi priemonių, kad būtų išspręsti juose keliami klausimai;

8. Poskyrio tarnautojai ir darbuotojai, vykdydami savo funkcijas, vykdo finansų kontrolę vadovaudamiesi patvirtintomis Vilniaus miesto savivaldybės administracijos finansų kontrolės taisyklėmis ir Skyriaus vedėjo įsakymais;

9. atlieka kitas įstatymais, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimais, Savivaldybės tarybos sprendimais, Administracijos direktoriaus, Skyriaus vedėjo įsakymais pavestas funkcijas.

Iždo poskyris ❯❯❯
Vardas ir pavardė Pareigos Tel. El. paštas
Živilė Urbonienė Poskyrio vedėja
219 7933 zivile.urboniene@vilnius.lt
Romutė Šarmavičienė Patarėja
211 2245 romute.sarmaviciene@vilnius.lt
Vida Bernotienė Vyriausioji specialistė
211 2224 vida.bernotiene@vilnius.lt
Renata Buivienė Vyriausioji specialistė
211 2227 renata.buiviene@vilnius.lt
Liudmila Krivenko Vyriausioji specialistė
211 2644 liudmila.krivenko@vilnius.lt
Dalia Megelinskienė Vyriausioji specialistė
211 2226 dalia.megelinskiene@vilnius.lt

Iždo poskyris yra Apskaitos skyriaus struktūrinis padalinys.

Poskyris, įgyvendindamas jam pavestus uždavinius, vykdo šias funkcijas: 1. piniginius išteklius esančius Iždo sąskaitose apskaito pagal pajamų rūšis, kontroliuoja, kad tikslinės lėšos būtų naudojamos pagal paskirtį; 2. vykdo Administracijos padalinių vykdomų programų finansavimą, tvarko joms įgyvendinti panaudotų lėšų apskaitą bei atlieka panaudojimo analizę ir kontrolę, tikrina Administracijos padalinių biudžeto sąmatų įvykdymo ataskaitas, kontroliuoja, kad Savivaldybės biudžeto lėšos būtų naudojamos tik Savivaldybės tarybos patvirtintoms programoms vykdyti; 3. priima Administracijos padalinių paraiškas lėšoms gauti; 4. tvarko Savivaldybės iždo pajamų ir išlaidų apskaitą; 5. rengia ir teikia Savivaldybės biudžeto vykdymo ir Iždo finansinių ataskaitų rinkinius; 6. vykdo Savivaldybės vykdomų investicinių projektų finansavimą; 7. vykdo Valstybės investicijų programose patvirtintų projektų finansavimą. Šiuo tikslu teikia atitinkamoms institucijoms paraiškas lėšoms, skirtoms Valstybės investicijų programoje numatytiems projektams, finansuoti; 8. kontroliuoja Savivaldybės paskolų gavimą ir grąžinimą, tvarko jų apskaitą, analizuoja finansinių ir skolinių įsipareigojimų dinamiką; 9. vykdo Specialiosios valstybės paramos gyvenamiesiems namams, butams įsigyti programos finansavimą. Šiuo tikslu teikia atitinkamoms institucijoms paraiškas lėšoms gauti; 10. tvarko gautų valstybės lėšų pagal tikslinę paskirtį apskaitą, derina su Lietuvos Respublikos finansų ministerijos ir kitų institucijų duomenimis; 11. rengia mokėjimo pavedimus bankams, teikia informaciją apie lėšas bankų sąskaitose; 12. sudaro Savivaldybės mokėtinų ir gautinų sumų ataskaitą ir teikia ją Lietuvos Respublikos finansų ministerijai; 13. esant poreikiui rengia Savivaldybės biudžeto skolos pagal kreditorių grupes ir kreditorius ataskaitą; 14. esant poreikiui rengia mokėjimų atidėjimo ir išdėstymo sutarčių projektus; 15. Poskyrio tarnautojai ir darbuotojai, vykdydami savo funkcijas, vykdo finansų kontrolę vadovaudamiesi patvirtintomis Vilniaus miesto savivaldybės administracijos finansų kontrolės taisyklėmis ir Skyriaus vedėjo įsakymais; 16. rengia Savivaldybės tarybos sprendimų, Administracijos direktoriaus, Skyriaus vedėjo įsakymų projektus poskyriui priskirtoms funkcijoms ir uždaviniams įgyvendinti; 17. atlieka kitas įstatymais, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimais, Savivaldybės tarybos sprendimais, Administracijos direktoriaus bei Skyriaus vedėjo įsakymais numatytas funkcijas.

Vilniaus meras

Vilnius per amžius buvo ir yra orus laisvų piliečių bendrabūvį telkiantis miestas, kuriame tobulai dera didinga istorija, įstabi gamta ir veržli kūryba. Mano tikslas – toliau kurti šį laisvės bei kūrybos dvasios sklidiną Miestą, kad Vilnius taptų gėrio bei įkvėpimo šaltiniu vilniečiams, Lietuvai ir visai Europai. ❯❯❯
Darbotvarkė

Savivaldybės prioritetai

  • Kurti ir įgyvendinti miesto strateginę viziją
  • Teikti kokybiškas paslaugas gyventojams
  • Pritraukti į miestą investicijas, kuriančias gerai apmokamas darbo vietas
  • Veikti skaidriai, greitai ir būti atvirai gyventojams, svečiams, investuotojams