Search Icon

Struktūra ir kontaktai

Dažniausiai užduodami klausimai

Pranešti apie problemą mieste

Registracija į darželius ir mokyklas

Gyvenamosios vietos deklaravimas

Dokumento statuso patikrinimas

Struktūra ir kontaktai

Socialinių išmokų skyrius

Kauno g. 3, LT-01314 Vilnius

sis@vilnius.lt

Informacija teikiama 8 700 35545

Vardas ir pavardė Pareigos Tel. El. paštas
Ieva Paberžienė Skyriaus vedėja
870035545 ieva.paberziene@vilnius.lt
Janina Girucka Skyriaus vedėjo pavaduotoja
231 0530 janina.girucka@vilnius.lt
Ričard Ancukevič Vyriausiasis specialistas
233 7870 ricard.ancukevic@vilnius.lt
Ana Dalinkevičienė Vyriausioji specialistė
241 2567 ana.dalinkeviciene@vilnius.lt
Ivona Kodis-Marcinkevič Vyriausioji socialinių išmokų specialistė
Organizuoja ir tvarko skyriaus raštvedybą, personalą, pavedimų vykdymų kontrolę ir koresponden...
231 0530 ivona.kodis@vilnius.lt
Edvinas Komparskas Vyriausiasis specialistas
241 2567 edvinas.komparskas@vilnius.lt
Vilena Laurinaitienė Vyriausioji specialistė
231 0530 vilena.laurinaitiene@vilnius.lt
Laisva Palaimaitė Vyriausioji specialistė
2310530 laisva.palaimaite@vilnius.lt
Renata Suškienė Vyriausioji socialinių išmokų specialistė
Organizuoja ir tvarko skyriaus raštvedybą, personalą, pavedimų vykdymų kontrolę ir koresponden...
231 0530 Renata.Suskiene@vilnius.lt
Valdas Vainius Vyriausiasis specialistas
233 7870 Valdas.Vainius@vilnius.lt
Jūratė Vasiliauskienė Vyriausioji socialinių išmokų specialistė
Dokumentų tvarkymas
276 0849 jurate.vasiliauskiene@vilnius.lt
Nijolė Kulikovskienė Socialinių išmokų specialistė
Dokumentų tvarkymas
276 0849 nijole.kulikovskiene@vilnius.lt
Tomaš Lavrijaniec Socialinių išmokų specialistas
Dokumentų tvarkymas
213 9540 tomas.lavrijaniec@vilnius.lt
Saulė Malikėnienė Socialinių išmokų specialistė
Dokumentų tvarkymas
276 0849 Saule.Malikeniene@vilnius.lt
Konstantin Pečenko Kompiuterių sistemų specialistas
Socialinių išmokų apskaitos sistemų administravimas, informacinių technologijų priežiūra
konstantin.pecenko@vilnius.lt
Rasa Savickienė Socialinių išmokų specialistė
Dokumentų tvarkymas
213 9540 Rasa.Savickiene@vilnius.lt
Darius Serapinas Kompiuterių sistemų specialistas
Socialinių išmokų apskaitos sistemų administravimas, informacinių technologijų priežiūra
darius.serapinas@vilnius.lt
Irina Šliapkova Socialinių išmokų specialistė
Dokumentų tvarkymas
276 0849 Irina.Sliapkova@vilnius.lt
Danguolė Misierauskė Skyriaus vedėja (vaiko priežiūros atostogose)
danguole.misierauske@vilnius.lt

Asmenys, besikreipiantys į Socialinių išmokų skyrių dėl socialinių išmokų, aptarnaujami:

– išankstinės registracijos tvarka (pirmumo teise) –
registruotis į priėmimą galima internetu http://sis.vilnius.lt ar bendruoju telefonu 8 700 35545;

– be išankstinės registracijos (eilės tvarka) atvykę bet kuriuo nurodytu adresu:
Kauno g. 3 (pagal elektroninę eilių valdymo sistemą);
Loretos Asanavičiūtės g. 20, 7 kab.;
Erfurto g. 29, 8 kab.;
Gerovės g. 1, 204 kab.;
Žirmūnų g. 143, 114 kab.

Dėl būtinų pateikti dokumentų iš anksto galima pasiteirauti tel. 8 700 35545.

Socialinių išmokų skyriaus darbo laikas:
pirmadieniais–ketvirtadieniais nuo 7.30 iki 16.30 val.;
penktadieniais nuo 7.30 iki 15.15 val.;
pietų pertrauka nuo 11.30 iki 12.15 val.

Asmenų aptarnavimo laikas:
pagal el. eilių valdymo sistemą Kauno g. 3:
pirmadieniais–ketvirtadieniais nuo 7.00 iki 16.30 val.;
penktadieniais nuo 7.00 iki 11.30 val.;

kitose aptarnavimo vietose:
pirmadieniais–ketvirtadieniais nuo 7.30 iki 16.30 val.;
penktadieniais nuo 7.30 iki 11.30 val.;
pietų pertrauka nuo 11.30 iki 12.15 val.

Skyriaus vedėjas asmenis priima Kauno g. 3, 306 kab., ketvirtadieniais nuo 13.00 iki 14.00 val. iš anksto užsiregistravus tel. 8 700 35545, el. p. sis@vilnius.lt ar Skyriuje (Kauno g. 3) I aukšte prie 2-o informacinio langelio.

Pastabos:
Prieššventinėmis dienomis dirbame viena valanda trumpiau.
Skambučiai tel. 8 700 35545 nėra papildomai apmokestinti.

Socialinių išmokų skyrius teikia Lietuvos Respublikos įstatymais ir Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimais numatytą piniginę paramą (pašalpas, išmokas, kompensacijas) Vilniaus miesto gyventojams, atstovaujantiems įvairioms socialinėms grupėms. 

Savivaldybės administracijos direktoriaus 2019 m. birželio 4 d. įsakymu  Nr. 40-208/19 patvirtinti Socialinių išmokų skyriaus nuostatai.

SKYRIAUS UŽDAVINIAI IR FUNKCIJOS

8. Svarbiausias Skyriaus uždavinys – organizuoti Lietuvos Respublikos įstatymais ir Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimais nustatytų pašalpų, išmokų ir kompensacijų teikimą Vilniaus miesto gyventojams.

9. Skyrius, įgyvendindamas jam pavestus uždavinius, pagal kompetenciją vykdo šias funkcijas:
9.1. konsultuoja ir informuoja į Skyrių besikreipiančius asmenis, Savivaldybės administracijos valstybės tarnautojus ir darbuotojus pašalpų, išmokų ir kompensacijų skyrimo ir mokėjimo klausimais;
9.2. priima ir teisės aktų nustatyta tvarka nagrinėja asmenų prašymus dėl piniginės socialinės paramos, išmokų vaikams, tikslinių kompensacijų, paramos mirties atveju, pagalbos pinigų, socialinės paramos mokiniams, išmokos už komunalines paslaugas neįgaliesiems, kurie yra pripažinti nedarbingais ir kurių šeimose nėra darbingų asmenų, vienkartinės kompensacijos asmenims, sužalotiems atliekant būtinąją karinę tarnybą sovietinėje armijoje, ir šioje armijoje žuvusiųjų šeimoms, vienkartinės pašalpos ginkluoto pasipriešinimo (rezistencijos) dalyviams – kariams savanoriams ir lėšų jiems laidoti, valstybės paramos žuvusių pasipriešinimo 1940−1990 metų okupacijoms dalyvių šeimoms, kompensacijų už šildymą, karštą vandenį, geriamąjį vandenį ir kitas paslaugas nepriklausomybės gynėjams, nukentėjusiems nuo 1991 m. sausio 11−13 d. ir po to vykdytos SSRS agresijos (toliau – nepriklausomybės gynėjai), bei jų šeimoms, laidojimo išlaidų kompensacijos mirus nepriklausomybės gynėjui, pripažintam nedarbingu ar iš dalies darbingu,  teisės į būsto šildymo išlaidų kompensaciją, apmokant kreditą ir palūkanas (toliau – išmokos)  gavimo;
9.3. tvarko besikreipiančių asmenų (bendrai gyvenančių asmenų) duomenis  išmokoms gauti Socialinės paramos apskaitos sistemoje „Parama“ (toliau – sistema „Parama“);
9.4. suveda asmenų (bendrai gyvenančių asmenų) valstybės įmonės Registrų centro teikiamus turto vertės duomenis į sistemą „Parama“;
9.5. apskaičiuoja asmenų (bendrai gyvenančių asmenų) pajamas, nustato jų teisę į išmokas, išmokų dydžius, teikimo laikotarpius, jas skiria ir tvirtina sistemoje „Parama“;
9.6. informuoja asmenis (bendrai gyvenančius asmenis) raštu dėl išmokų skyrimo, neskyrimo, mokėjimo sustabdymo, nutraukimo, perskaičiavimo, permokų nustatymo, jų išskaičiavimo arba išieškojimo teismo tvarka, tikslinių kompensacijų mokėjimo termino pabaigos;
9.7. perduoda duomenis apie asmenų (bendrai gyvenančių asmenų) vidutines pajamas būsto šildymo išlaidų, išlaidų geriamajam ir išlaidų karštam vandeniui kompensacijas (toliau – kompensacijos) skaičiuojančioms įmonėms;
9.8. su paslaugas teikiančių įmonių atstovais tikslina pateiktus duomenis apie kompensacijų skyrimo laikotarpį,  asmenų (bendrai gyvenančių asmenų) pajamas kompensacijoms skaičiuoti, kitas neatitiktis;
9.9. suveda apskaičiuotų kompensacijų duomenis į sistemą „Parama“ pagal daugiabučių namų savininkų bendrijų, įmonių ar organizacijų, kurios apskaičiuoja kompensacijas, pateiktas ir patikrintas paraiškas, o patikrintas paraiškas perduoda jas apmokėti;
9.10. išduoda pažymas apie paskirtas ir (ar) išmokėtas išmokas, pažymas, patvirtinančias asmenų (bendrai gyvenančių asmenų) teisę į būsto šildymo išlaidų kompensacijas, apmokant kreditą ir palūkanas, gavėjų bylose esančių dokumentų kopijas;
9.11. teikia pažymas arba duomenis apie asmenims (bendrai gyvenantiems asmenims) nustatytą teisę į būsto šildymo, geriamojo ir (ar) karšto vandens kompensacijas Savivaldybės įmonei „Vilniaus miesto būstas“;
9.12. nustato asmenų teisę į išmokas pagal Europos Parlamento ir Tarybos reglamentus (EB) Nr. 883/2004 ir (EB) Nr. 987/2009, užpildo ir siunčia nustatytos formos pažymas kompetentingoms įstaigoms;
9.13. formuoja duomenis, spausdina mokėjimo dokumentus ir parengia elektronines rinkmenas išmokoms mokėti;
9.14. formuoja ir teikia planinių išlaidų, ketvirtines statistines ir kitas ataskaitas;
9.15. rengia tarnybinius raštus išmokoms išmokėti vardiniu pavedimu, pervedant jas į gavėjų asmenines sąskaitas bankuose;
9.16. atlieka neišmokėtų išmokų apskaitą, patikrina grąžintų lėšų sumas, duomenis suveda į sistemą „Parama“;
9.17. vykdo priimtų prašymų, dokumentų ir sprendimų dėl išmokų skyrimo, neskyrimo, sustabdymo, nutraukimo, perskaičiavimo ir permokų nustatymo teisėtumo ir teisingumo tikrinimą;
9.18. teisės aktų nustatyta tvarka siunčia tikslinių kompensacijų bylas į kitas savivaldybes;
9.19. rengia procesinius dokumentus bei atstovauja Skyriaus interesams ikiteisminėse ginčų nagrinėjimo institucijose, teismuose ir antstolių kontorose;
9.20. planuoja, tikslina ir nustatyta tvarka teikia Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministerijai (toliau – Ministerija), Savivaldybės administracijos padaliniams pagal kompetenciją lėšų išmokoms mokėti ir administruoti poreikį;
9.21. rengia Skyriaus veiklos planus bei jų įvykdymo ataskaitas;
9.22. nagrinėja gyventojų ir juridinių asmenų prašymus, pranešimus ir skundus, teikia žodinę ir rašytinę informaciją;
9.23. analizuoja besikreipiančių dėl išmokų skyrimo asmenų, išmokų gavėjų srautus, išmokų išlaidas ir kitus su išmokų skyrimu ir mokėjimu susijusius rodiklius;
9.24. rengia viešųjų pirkimų dokumentus ir derina juos nustatyta tvarka;
9.25. organizuoja ir tvarko Skyriaus raštvedybą, užtikrina tinkamą dokumentų tvarkymą ir saugojimą Skyriaus archyve;
9.26. rengia informaciją ir per žiniasklaidos priemones nustatyta tvarka informuoja Vilniaus miesto Savivaldybės gyventojus apie priimtus teisės aktus, jų pakeitimus Skyriaus kompetencijai priklausančiais klausimais, asmenų aptarnavimo tvarkos Skyriuje pakeitimus;
9.27. bendradarbiauja su Ministerija, kitomis valstybės, savivaldybių institucijomis ir įstaigomis;
9.28. Skyriaus kompetencijai priskirtais klausimais rengia ir derina Savivaldybės tarybos sprendimų, mero potvarkių ir Savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymų projektus;
9.29. Savivaldybės administracijos vadovybės pavedimu atstovauja Savivaldybei Lietuvos Respublikos valstybinėse institucijose, įmonėse, įstaigose ir organizacijose;
9.30. vykdo Skyriaus kompetencijai priskirtų sutarčių priežiūrą (kontrolę);
9.31. vykdo kituose teisės aktuose Skyriui nustatytas funkcijas.

Asmenų aptarnavimo poskyris ❯❯❯
Vardas ir pavardė Pareigos Tel. El. paštas
Inga Grinevič Poskyrio vadovė
(8 5) 213 1755 inga.grinevic@vilnius.lt
Karina Aleksiūnaitė Vyriausioji socialinių išmokų specialistė
Asmenų prašymų skirti išmokas priėmimas
Nėra darbe karina.aleksiunaite@vilnius.lt
Stanislava Markevičiūtė Vyriausioji socialinių išmokų specialistė
Asmenų prašymų skirti išmokas priėmimas.
(8 5) 241 3896 Stanislava.Markeviciute@vilnius.lt
Renata Michalkevič Vyriausioji socialinių išmokų specialistė
Asmenų prašymų skirti išmokas priėmimas
8 700 35545 renata.michalkevic@vilnius.lt
Alma Andriušonienė Socialinių išmokų specialistė
Informacijos teikimas telefonu, registracija į priėmimą pas specialistus socialinių išmokų kla...
8 700 35545 Alma.Andriusoniene@vilnius.lt
Nijolė Bareikienė Socialinių išmokų specialistė
Asmenų prašymų skirti išmokas priėmimas
(8 5) 247 4131 Nijole.Bareikiene@vilnius.lt
Jolanta Benkunskienė Socialinių išmokų specialistė
Asmenų prašymų skirti išmokas priėmimas (aptarnauja Karoliniškių seniūnijos gyventojus)
(8 5) 216 8364, 8 618 31 487 Jolanta.Benkunskiene@vilnius.lt
Alma Benkunskienė Socialinių išmokų specialistė
Asmenų prašymų skirti išmokas priėmimas
(8 5) 247 0413, 8 686 97 379 Alma.Benkunskiene@vilnius.lt
Lilija Blaževič Socialinių išmokų specialistė
Asmenų prašymų skirti išmokas priėmimas
(8 5) 233 3972 lilija.blazevic@vilnius.lt
Daiva Datenienė Socialinių išmokų specialistė
Asmenų prašymų skirti išmokas priėmimas
(8 5) 231 0879 Daiva.Dateniene@vilnius.lt
Ema Demjanova Socialinių išmokų specialistė
Asmenų prašymų skirti išmokas priėmimas
Nėra darbe ema.demjanova@vilnius.lt
Jadvyga Dikienė Socialinių išmokų specialistė
Informacijos teikimas telefonu, registracija į priėmimą pas specialistus socialinių išmokų kla...
8 700 35 545 Jadvyga.Dikiene@vilnius.lt
Aurelija Gruodytė-Dorniak Socialinių išmokų specialistė
Asmenų prašymų skirti išmokas priėmimas
(8 5) 247 4131 aurelija.gruodytedorniak@vilnius.lt
Rita Gumbienė Socialinių išmokų specialistė
Asmenų prašymų skirti išmokas priėmimas (aptarnauja Karoliniškių seniūnijos gyventojus)
(8 5) 216 8364, 8 618 31 487 rita.gumbiene@vilnius.lt
Eolanta Jakel Socialinių išmokų specialistė
Asmenų prašymų skirti išmokas priėmimas
(8 5) 235 4049 eolanta.jakel@vilnius.lt
Lilija Jaselionienė Socialinių išmokų specialistė
Informacijos teikimas telefonu, registracija į priėmimą pas specialistus socialinių išmokų kla...
8 700 35545 lilija.jaselioniene@vilnius.lt
Marytė Jeremičiūtė Socialinių išmokų specialistė
Informacijos teikimas telefonu, registracija į priėmimą pas specialistus išmokų klausimais
8 700 35545 Maryte.Jeremiciute@vilnius.lt
Rasa Klybienė Socialinių išmokų specialistė
Asmenų prašymų skirti išmokas priėmimas (aptarnauja Žirmūnų seniūnijos gyventojus)
(8 5) 276 0841, 8 618 84 170 rasa.klybiene@vilnius.lt
Loreta Lukaševičienė Socialinių išmokų specialistė
Asmenų prašymų skirti išmokas priėmimas
(8 5) 247 4131 Loreta.Lukaseviciene@vilnius.lt
Janina Maculevič Socialinių išmokų specialistė
Asmenų prašymų skirti išmokas priėmimas (aptarnauja Lazdynų seniūnijos gyventojus)
(8 5) 244 0029, 8 612 80 467 Janina.Maculevic@vilnius.lt
Rasa Malinauskienė Socialinių išmokų specialistė
Asmenų prašymų skirti išmokas priėmimas
(8 5) 231 0479 rasa.malinauskiene@vilnius.lt
Aušra Masevičienė Socialinių išmokų specialistė
Asmenų prašymų skirti išmokas priėmimas
(8 5) 241 3896 ausra.maseviciene@vilnius.lt
Nomeda Morozienė Socialinių išmokų specialistė
Asmenų prašymų skirti išmokas priėmimas
(8 5) 235 4049 nomeda.moroziene@vilnius.lt
Rima Mozūrienė Socialinių išmokų specialistė
Asmenų prašymų skirti išmokas priėmimas
(8 5) 272 2937 rima.mozuriene@vilnius.lt
Nijolė Pachomovienė Socialinių išmokų specialistė
Asmenų prašymų skirti išmokas priėmimas
8 700 35545 Nijole.Pachomoviene@vilnius.lt
Olė Pūtienė Socialinių išmokų specialistė
Asmenų prašymų skirti išmokas priėmimas
(8 5) 233 4031 Ole.Putiene@vilnius.lt
Alvyra Sesicka Socialinių išmokų specialistė
Asmenų prašymų skirti išmokas priėmimas (aptarnauja Žirmūnų seniūnijos gyventojus)
(8 5) 276 0841, 8 618 84 170 alvyra.sesicka@vilnius.lt
Galina Simonaitienė Socialinių išmokų specialistė
Asmenų prašymų skirti išmokas priėmimas
(8 5) 240 6332 Galina.Simonaitiene@vilnius.lt
Barbara Stacevič Socialinių išmokų specialistė
Asmenų prašymų skirti išmokas priėmimas (aptarnauja Naujosios Vilnios seniūnijos gyventojus)
(8 5) 211 2946, 8 614 30 919 barbara.stacevic@vilnius.lt
Jadvyga Šatienė Socialinių išmokų specialistė
Asmenų prašymų skirti išmokas priėmimas (aptarnauja Naujosios Vilnios seniūnijos gyventojus)
(8 5) 211 2946, 8 614 30 919 jadvyga.satiene@vilnius.lt
Eglė Šiško Socialinių išmokų specialistė
Asmenų prašymų skirti išmokas priėmimas
(8 5) 247 4131 egle.sisko@vilnius.lt
Piotr Šugalskij Socialinių išmokų specialistas
Asmenų prašymų skirti išmokas priėmimas
(8 5) 247 0413, 8 686 97 379 piotr.sugalskij@vilnius.lt
Danutė Švedienė Socialinių išmokų specialistė
Asmenų prašymų skirti išmokas priėmimas
(8 5) 240 6332 danute.svediene@vilnius.lt
Viktorija Toliušytė Socialinių išmokų specialistė
Asmenų prašymų skirti išmokas priėmimas
(8 5) 233 4031 viktorija.toliusyte@vilnius.lt
Elena Trunovienė Socialinių išmokų specialistė
Asmenų prašymų skirti išmokas priėmimas (aptarnauja Lazdynų seniūnijos gyventojus)
(8 5) 244 0029, 8 612 80 467 Elena.Trunoviene@vilnius.lt
Anžela Vidutienė Socialinių išmokų specialistė
Asmenų prašymų skirti išmokas priėmimas
(8 5) 231 0479 anzela.vidutiene@vilnius.lt
Diana Vitėnienė Socialinių išmokų specialistė
informacijos teikimas telefonu, registracija į priėmimą pas specialistus socialinių išmokų kla...
8 700 35545 diana.viteniene@vilnius.lt
Olga Volkonovska Socialinių išmokų specialistė
Asmenų prašymų skirti išmokas priėmimas
(8 5) 272 2937 olga.volkonovska@vilnius.lt
Rimutė Voverytė Socialinių išmokų specialistė
Asmenų prašymų skirti išmokas priėmimas
(8 5) 241 3896 Rimute.Voveryte@vilnius.lt
Judita Zaleskienė Socialinių išmokų specialistė
Asmenų prašymų skirti išmokas priėmimas (aptarnauja Šeškinės seniūnijos gyventojus)
(8 5) 241 9301, 8 686 20 769 Judita.Zaleskiene@vilnius.lt
Galina Zigelienė Socialinių išmokų specialistė
Asmenų prašymų skirti išmokas priėmimas
(8 5) 233 3972 Galina.Zigeliene@vilnius.lt
Ivona Ancukevič Vyriausioji socialinių išmokų specialistė (vaiko priežiūros atostogose)
ivona.ancukevic@vilnius.lt
Ana Venclovaitienė Vyriausioji socialinių išmokų specialistė (vaiko priežiūros atostogose)
ana.venclovaitiene@vilnius.lt
Ivona Kučiauskienė Socialinių išmokų specialistė (vaiko priežiūros atostogose)
Ivona.Kuciauskiene@vilnius.lt
Remutė Šemetovienė Socialinių išmokų specialistė (vaiko priežiūros atostogose)
Remute.Semetoviene@vilnius.lt

Asmenų aptarnavimo poskyris yra Socialinių išmokų skyriaus struktūrinis padalinys.

POSKYRIO UŽDAVINIAI IR FUNKCIJOS

7. Svarbiausias Poskyrio uždavinys – organizuoti ir užtikrinti Vilniaus miesto gyventojų priėmimą dėl Lietuvos Respublikos įstatymais ir Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimais nustatytų pašalpų, išmokų ir kompensacijų.

8. Poskyris, įgyvendindamas jam pavestus uždavinius, pagal kompetenciją vykdo šias funkcijas:
8.1. konsultuoja ir informuoja (žodžiu, raštu, elektroniniu paštu ar telefonu) į Skyrių besikreipiančius asmenis, Savivaldybės administracijos valstybės tarnautojus ir darbuotojus, pašalpų, išmokų ir kompensacijų teikimo klausimais;
8.2. registruoja asmenis priėmimui  asmenų registravimo informacinėje sistemoje (kalendoriuje);
8.3. priima ir teisės aktų nustatyta tvarka nagrinėja asmenų prašymus dėl piniginės socialinės paramos, išmokų vaikams, tikslinių kompensacijų, paramos mirties atveju, pagalbos pinigų, socialinės paramos mokiniams, išmokos už komunalines paslaugas neįgaliesiems, kurie yra pripažinti nedarbingais ir kurių šeimose nėra darbingų asmenų,  vienkartinės kompensacijos asmenims, sužalotiems atliekant būtinąją karinę tarnybą sovietinėje armijoje, ir šioje armijoje žuvusiųjų šeimoms, vienkartinės pašalpos ginkluoto pasipriešinimo (rezistencijos) dalyviams – kariams savanoriams ir lėšų jiems laidoti, valstybės paramos žuvusių pasipriešinimo 1940−1990 metų okupacijoms dalyvių šeimoms, kompensacijų už šildymą, karštą vandenį, geriamąjį vandenį ir kitas paslaugas nepriklausomybės gynėjams, nukentėjusiems nuo 1991 m. sausio 11−13 d. ir po to vykdytos SSRS agresijos (toliau – nepriklausomybės gynėjai), bei jų šeimoms, laidojimo išlaidų kompensacijos mirus nepriklausomybės gynėjui, pripažintam nedarbingu ar iš dalies darbingu,  teisės į būsto šildymo išlaidų kompensaciją, apmokant kreditą ir palūkanas (toliau – išmokos)  gavimo;
8.4. tvarko besikreipiančių asmenų (bendrai gyvenančių asmenų) dokumentus ir duomenis paramai gauti Socialinės paramos apskaitos sistemoje „Parama“ (toliau – sistema „Parama“);
8.5. išduoda asmeniui siuntimą atlikti visuomenei naudingą veiklą;
8.6. rengia asmenims (bendrai gyvenantiems asmenims) sprendimų, pranešimų projektus dėl išmokų neskyrimo, sustabdymo ar nutraukimo;
8.7. rengia tarnybinių pranešimų dėl pareiškėjo gyvenimo sąlygų patikrinimo ir buities ir gyvenimo sąlygų patikrinimo akto surašymo, socialinės pašalpos ir išmokų vaikams skyrimo nepinigine forma projektus;
8.8. teisės aktų nustatyta tvarka ir terminais perduoda priimtus prašymus ir dokumentus nagrinėjimui. Nustačius terminą trūkstamiems dokumentams pateikti, priimti prašymai iki bus pateikti dokumentai saugomi nustatyta tvarka;
8.9. teisės aktų nustatyta tvarka organizuoja ir vykdo asmenų (bendrai gyvenančių asmenų) gyvenimo sąlygų, turimo turto ir užimtumo patikrinimą;
8.10. teisės aktų nustatyta tvarka teikia prašymą kitai savivaldybei dėl tikslinės kompensacijos bylos atsiuntimo;
8.11. išduoda su išmokų skyrimu, neskyrimu, mokėjimu susijusias pažymas, gavėjų bylose esančių dokumentų kopijas;
8.12. nagrinėja fizinių ir juridinių asmenų prašymus, pranešimus, skundus;
8.13. vykdo asmenų aptarnavimo kokybės apklausas;
8.14. analizuoja besikreipiančių dėl išmokų skyrimo asmenų srautus, rengia Poskyrio veiklos ataskaitas;
8.15. siekdamas įgyvendinti institucijai iškeltus strateginius tikslus, pagal kompetenciją  vykdo kitas funkcijas.

Išmokų kontrolės poskyris ❯❯❯
Vardas ir pavardė Pareigos Tel. El. paštas
Diana Leonavičienė Poskyrio vedėja
Koordinuoja Išmokų kontrolės poskyrio veiklą
213 3706 diana.leonaviciene@vilnius.lt
Ivona Bražinskienė Vyriausioji socialinių išmokų specialistė
Vykdo patvirtintų sprendimų dėl išmokų skyrimo teisėtumo ir teisingumo tikrinimą
213 3962 ivona.brazinskiene@vilnius.lt
Vita Burneikaitė Vyriausioji specialistė
Vykdo patvirtintų sprendimų dėl išmokų skyrimo teisėtumo ir teisingumo tikrinimą
213 3706 Vita.Burneikaite@vilnius.lt
Lina Butėnienė Vyriausioji specialistė
Vykdo patvirtintų sprendimų dėl išmokų skyrimo teisėtumo ir teisingumo tikrinimą
Nėra darbe lina.buteniene@vilnius.lt
Toma Jasinskienė Vyriausioji specialistė
Vykdo patvirtintų sprendimų dėl išmokų skyrimo teisėtumo ir teisingumo tikrinimą
Nėra darbe toma.jasinskiene@vilnius.lt
Inesa Kaktavičienė Vyriausioji specialistė
Vykdo patvirtintų sprendimų dėl išmokų skyrimo teisėtumo ir teisingumo tikrinimą
213 3706 Inesa.Kaktaviciene@vilnius.lt
Sandra Karačionkienė Vyriausioji specialistė
213 1755 sandra.karacionkiene@vilnius.lt
Elena Kovalevskaja Vyriausioji specialistė
Vykdo patvirtintų sprendimų dėl išmokų skyrimo teisėtumo ir teisingumo tikrinimą
213 3706 Elena.Kovalevskaja@vilnius.lt
Kristina Meidūnienė Vyriausioji specialistė
Vykdo patvirtintų sprendimų dėl išmokų skyrimo teisėtumo ir teisingumo tikrinimą
213 3962 kristina.meiduniene@vilnius.lt
Audra Staniulienė Vyriausioji specialistė
Vykdo patvirtintų sprendimų dėl išmokų skyrimo teisėtumo ir teisingumo tikrinimą
213 3962 Audra.Staniuliene@vilnius.lt
Albertas Strumila Vyriausiasis specialistas
Vykdo patvirtintų sprendimų dėl išmokų skyrimo teisėtumo ir teisingumo tikrinimą
241 2567 Albertas.Strumila@vilnius.lt
Rasa Vaitkevičienė Vyresnioji specialistė
Vykdo patvirtintų sprendimų dėl išmokų skyrimo teisėtumo ir teisingumo tikrinimą
Nėra darbe Rasa.Vaitkeviciene@vilnius.lt

Išmokų kontrolės poskyris yra Socialinių išmokų skyriaus struktūrinis padalinys.

POSKYRIO UŽDAVINIAI IR FUNKCIJOS

7. Svarbiausias Poskyrio uždavinys – vadovaujantis Lietuvos Respublikos įstatymais, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimais, ministrų įsakymais vykdyti Asmenų aptarnavimo poskyrio darbuotojų priimtų prašymų, dokumentų ir Išmokų skyrimo poskyrio darbuotojų ir valstybės tarnautojų priimtų sprendimų dėl išmokų skyrimo, neskyrimo, perskaičiavimo, sustabdymo, nutraukimo ir permokų nustatymo teisėtumo ir teisingumo tikrinimą.

8. Poskyris, įgyvendindamas jam pavestus uždavinius, pagal kompetenciją vykdo šias funkcijas:
8.1. konsultuoja ir informuoja (žodžiu, raštu, elektroniniu paštu ar telefonu) į Skyrių besikreipiančius asmenis, Savivaldybės administracijos valstybės tarnautojus ir darbuotojus dėl piniginės socialinės paramos, išmokų vaikams, tikslinių kompensacijų, paramos mirties atveju, pagalbos pinigų, socialinės paramos mokiniams,  išmokų už komunalines paslaugas neįgaliesiems, kurie yra pripažinti nedarbingais ir kurių šeimose nėra darbingų asmenų, vienkartinių kompensacijų asmenims, sužalotiems atliekant būtinąją karinę tarnybą sovietinėje armijoje, ir šioje armijoje žuvusiųjų šeimoms, vienkartinių pašalpų ginkluoto pasipriešinimo (rezistencijos) dalyviams – kariams savanoriams ir lėšų jiems laidoti, valstybės paramos žuvusių pasipriešinimo 1940−1990 metų okupacijoms dalyvių šeimoms, kompensacijų už šildymą, karštą vandenį, geriamąjį vandenį ir kitas paslaugas nepriklausomybės gynėjams, nukentėjusiems nuo 1991 m. sausio 11−13 d. ir po to vykdytos SSRS agresijos (toliau – nepriklausomybės gynėjai), bei jų šeimoms, laidojimo išlaidų kompensacijos mirus nepriklausomybės gynėjui, pripažintam nedarbingu ar iš dalies darbingu,  teisės į būsto šildymo išlaidų kompensaciją, apmokant kreditą ir palūkanas (toliau – išmokos)  teikimo;
8.2. tvarko besikreipiančių asmenų (bendrai gyvenančių asmenų) duomenis išmokoms gauti Socialinės paramos apskaitos sistemoje „Parama“ (toliau – sistema „Parama“);
8.3. suveda asmenų (bendrai gyvenančių asmenų) valstybės įmonės Registrų centro teikiamus turto vertės duomenis į sistemą „Parama“;
8.4. apskaičiuoja asmenų (bendrai gyvenančių asmenų) pajamas, nustato asmenų teisę į išmokas, jų teikimo laikotarpius ir dydžius;
8.5. rengia sprendimus, įsakymų projektus, pranešimus dėl išmokų skyrimo, neskyrimo, mokėjimo stabdymo ar nutraukimo, perskaičiavimo, permokų nustatymo, jų išskaičiavimo ar išieškojimo teismo tvarka;
8.6. nagrinėja išmokų gavėjų asmens bylas, analizuoja permokos nustatymo priežastis, nustatytos permokos sumos, laikotarpio teisingumą;
8.7. nagrinėja fizinių ir juridinių asmenų prašymus, pranešimus ir skundus;
8.8. Poskyrio vedėjo pavedimu atlieka priimtų prašymų, dokumentų bei sprendimų teisėtumo ir teisingumo tikrinimą;
8.9. atlieka piniginės socialinės paramos teikimo veiksmingumo vertinimą;
8.10. atlieka iš nelegalaus darbo kontrolę ir prevenciją vykdančių ar kitų institucijų gautos informacijos vertinimą, priima sprendimą nutraukti piniginės socialinės paramos teikimą arba jos neteikti;
8.11. teikia pažymas apie asmenims (bendrai gyvenantiems asmenims) nustatytą teisę į būsto šildymo, geriamojo ir (ar) karšto vandens kompensacijas Savivaldybės įmonei „Vilniaus miesto būstas“;
8.12. Skyriaus kompetencijai priskirtais klausimais rengia ir derina Savivaldybės tarybos sprendimų, mero potvarkių ir Savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymų projektus;
8.13. Skyriaus kompetencijai priskirtais klausimais teikia valstybinėms institucijoms pastabas ir pasiūlymus dėl rengiamų teisės aktų projektų;
8.14. dalyvauja Savivaldybės administracijos direktoriaus, Skyriaus vedėjo įsakymais sudarytų komisijų, darbo grupių veikloje;
8.15. rengia pranešimus Savivaldybės administracijos struktūriniams padaliniams ir įmonėms apie išmokų teikimą, jų grąžinimą bei kitą informaciją;
8.16. siekdamas įgyvendinti institucijai iškeltus strateginius tikslus, pagal kompetenciją  vykdo kitas funkcijas.

Išmokų skyrimo poskyris ❯❯❯
Vardas ir pavardė Pareigos Tel. El. paštas
Julita Kleveckaitė-Špiliauskienė Poskyrio vedėja
233 7870 julita.spiliauskiene@vilnius.lt
Anželika Aleksiuk Vyriausioji specialistė
Socialinių išmokų skyrimas
231 0529 anzelika.aleksiuk@vilnius.lt
Renata Andrulienė Vyriausioji specialistė
Socialinių išmokų skyrimas
213 9540 renata.andruliene@vilnius.lt
Renata Araminė Vyriausioji specialistė
Socialinių išmokų skyrimas
243 2291 renata.aramine@vilnius.lt
Inga Ylienė Vyriausioji specialistė
Socialinių išmokų skyrimas
231 0528 inga.yliene@vilnius.lt
Violeta Jasiūnienė Vyriausioji specialistė
Socialinių išmokų skyrimas
233 7870 violeta.jasiuniene@vilnius.lt
Gediminas Jonikas Vyriausiasis specialistas
Socialinių išmokų skyrimas
233 3754 Gediminas.Jonikas@vilnius.lt
Levutė Kravcova Vyriausioji specialistė
216 3188 levute.kravcova@vilnius.lt
Rita Matulienė Vyriausioji specialistė
233 7870 Rita.Matuliene@vilnius.lt
Maija Novikova Vyriausioji specialistė
Socialinių išmokų skyrimas
216 3188 maija.novikova@vilnius.lt
Asta Pocienė Vyriausioji specialistė
Socialinių išmokų skyrimas
233 3754 Asta.Pociene@vilnius.lt
Jūratė Rakštelytė-Urbonienė Vyriausioji specialistė
Socialinių išmokų skyrimas
231 0529 jurate.urboniene@vilnius.lt
Aušra Sabaliauskienė Vyriausioji specialistė
213 9540 ausra.sabaliauskiene@vilnius.lt
Ina Samoilenko Vyriausioji specialistė
Socialinių išmokų skyrimas
231 0528 ina.samoilenko@vilnius.lt
Rūta Sobolevska Vyriausioji specialistė
Socialinių išmokų skyrimas
231 0529 Ruta.Sobolevska@vilnius.lt
Milda Tolevičienė Vyriausioji specialistė
(85) 231 0529 milda.toleviciene@vilnius.lt
Greta Urbonaitė Vyriausioji specialistė
Socialinių išmokų skyrimas
216 3188 greta.urbonaite@vilnius.lt
Audronė Vinslovienė Vyriausioji specialistė
Socialinių išmokų skyrimas
2760842 audrone.vinsloviene@vilnius.lt
Aida Zakaitė Vyriausioji specialistė
Socialinių išmokų skyrimas
243 2291 AidaZakaite@vilnius.lt
Božena Zarankienė Vyriausioji specialistė
Socialinių išmokų skyrimas
270 9215 bozena.zarankiene@vilnius.lt
Laima Žiurkuvienė Vyriausioji specialistė
Socialinių išmokų skyrimas
233 7870 laima.ziurkuviene@vilnius.lt
Aušra Čarienė Vyresnioji socialinių išmokų specialistė
Socialinių išmokų skyrimas
241 3896 ausra.cariene@vilnius.lt
Rita Gineikienė Vyresnioji socialinių išmokų specialistė
Socialinių išmokų skyrimas
231 0529 rita.gineikiene@vilnius.lt
Ieva Grabauskienė Vyresnioji socialinių išmokų specialistė
852432291 Ieva.Grabauskiene@vilnius.lt
Nijolė Ignatavičienė Vyresnioji socialinių išmokų specialistė
Asmenų laidojimo pašalpai gauti priėmimas, laidojimo pašalpos skyrimas
216 3580 nijole.ignataviciene@vilnius.lt
Sandra Klimavičienė Vyresnioji socialinių išmokų specialistė
Socialinių išmokų skyrimas
233 7870 Sandra.Klimaviciene@vilnius.lt
Zita Lukaševič Vyresnioji socialinių išmokų specialistė
Socialinių išmokų skyrimas
270 9215 Zita.Lukasevic@vilnius.lt
Katažyna Matyžonok Vyresnioji socialinių išmokų specialistė
Socialinių išmokų skyrimas
852139540 katazyna.matyzonok@vilnius.lt
Jelena Mazneva Vyresnioji socialinių išmokų specialistė
Socialinių išmokų skyrimas
Nėra darbe jelena.mazneva@vilnius.lt
Marija Melko Vyresnioji socialinių išmokų specialistė
Socialinių išmokų skyrimas
2139540 marija.melko@vilnius.lt
Teresa Narkevič Vyresnioji socialinių išmokų specialistė
Socialinių išmokų skyrimas
270 9215 Teresa.Narkevic@vilnius.lt
Ingrida Povilauskienė Vyresnioji socialinių išmokų specialistė
Socialinių išmokų skyrimas
241 3896 ingrida.povilauskiene@vilnius.lt
Jelena Rybakova Socialinių išmokų specialistė
Socialinių išmokų skyrimas
276 0842 Jelena.Rybakova@vilnius.lt
Viktorija Rudnik Vyresnioji socialinių išmokų specialistė
216 3188 viktorija.rudnik@vilnius.lt
Rita Rutkauskienė Vyresnioji socialinių išmokų specialistė
Socialinių išmokų skyrimas
213 9540 Rita.Rutkauskiene@vilnius.lt
Elena Sėliukienė Vyresnioji socialinių išmokų specialistė
Socialinių išmokų skyrimas
243 2291 Elena.Seliukiene@vilnius.lt
Elžbieta Sysojeva Vyresnioji socialinių išmokų specialistė
Socialinių išmokų skyrimas
231 0528 elzbieta.sysojeva@vilnius.lt
Asta Umbrasienė Vyresnioji socialinių išmokų specialistė
Socialinių išmokų skyrimas
Nėra darbe Asta.Umbrasiene@vilnius.lt
Gerda Vaikšnoraitė Vyresnioji socialinių išmokų specialistė
Socialinių išmokų skyrimas
233 7870 gerda.vaiksnoraite@vilnius.lt
Oksana Vilčevskaja Vyresnioji socialinių išmokų specialistė
Asmenų laidojimo pašalpai gauti priėmimas, laidojimo pašalpos skyrimas
216 3580 Oksana.Vilcevskaja@vilnius.lt
Natalija Voicechovskaja Vyresnioji socialinių išmokų specialistė
Socialinių išmokų skyrimas
276 0849 Natalija.Voicechovskaja@vilnius.lt
Jurga Vrubliauskienė Vyresnioji socialinių išmokų specialistė
Socialinių išmokų skyrimas
213 9540 Jurga.Vrubliauskiene@vilnius.lt
Irena Zabarauskienė Vyresnioji socialinių išmokų specialistė
Socialinių išmokų skyrimas
213 9540 Irena.Zabarauskiene@vilnius.lt
Indrė Kačėnienė Vyriausioji specialistė (vaiko priežiūros atostogose)
indre.kaceniene@vilnius.lt

Išmokų skyrimo poskyris yra Socialinių išmokų skyriaus struktūrinis padalinys.

POSKYRIO UŽDAVINIAI IR FUNKCIJOS 7. Svarbiausias Poskyrio uždavinys – nustatyti asmenų (bendrai gyvenančių asmenų) teisę ir priimti sprendimus skirti, neskirti, sustabdyti, nutraukti, perskaičiuoti, nustatyti permokas, jas išskaičiuoti ar išieškoti teismo tvarka Lietuvos Respublikos įstatymais ir Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimais, ministrų įsakymais nustatytas išmokas. 8. Poskyris, įgyvendindamas jam pavestus uždavinius, pagal kompetenciją vykdo šias funkcijas: 8.1. konsultuoja ir informuoja (žodžiu, raštu, elektroniniu paštu ar telefonu) į Skyrių besikreipiančius asmenis, Savivaldybės administracijos valstybės tarnautojus ir darbuotojus dėl piniginės socialinės paramos, išmokų vaikams, tikslinių kompensacijų, paramos mirties atveju, pagalbos pinigų, socialinės paramos mokiniams, išmokų už komunalines paslaugas neįgaliesiems, kurie yra pripažinti nedarbingais ir kurių šeimose nėra darbingų asmenų, vienkartinių kompensacijų asmenims, sužalotiems atliekant būtinąją karinę tarnybą sovietinėje armijoje, ir šioje armijoje žuvusiųjų šeimoms, vienkartinių pašalpų ginkluoto pasipriešinimo (rezistencijos) dalyviams – kariams savanoriams ir lėšų jiems laidoti, valstybės paramos žuvusių pasipriešinimo 1940−1990 metų okupacijoms dalyvių šeimoms, kompensacijų už šildymą, karštą vandenį, geriamąjį vandenį ir kitas paslaugas nepriklausomybės gynėjams, nukentėjusiems nuo 1991 m. sausio 11−13 d. ir po to vykdytos SSRS agresijos (toliau – nepriklausomybės gynėjai), bei jų šeimoms, laidojimo išlaidų kompensacijos mirus nepriklausomybės gynėjui, pripažintam nedarbingu ar iš dalies darbingu, teisės į būsto šildymo išlaidų kompensaciją, apmokant kreditą ir palūkanas (toliau – išmokos) teikimo; 8.2. teisės aktų nustatyta tvarka nagrinėja Skyriui pateiktus prašymus dėl išmokų gavimo; 8.3. tvarko besikreipiančių asmenų (bendrai gyvenančių asmenų) duomenis išmokoms gauti Socialinės paramos apskaitos sistemoje „Parama“ (toliau – sistema „Parama“); 8.4. suveda asmenų (bendrai gyvenančių asmenų) valstybės įmonės Registrų centro teikiamus turto vertės duomenis į sistemą „Parama“; 8.5. apskaičiuoja asmenų (bendrai gyvenančių asmenų) pajamas, nustato jų teisę į išmokas, išmokų teikimo laikotarpius ir dydžius; 8.6. rengia sprendimų, įsakymų, pranešimų asmenims (bendrai gyvenantiems asmenis) dėl išmokų skyrimo, neskyrimo, mokėjimo stabdymo, nutraukimo, perskaičiavimo, permokų nustatymo, išskaičiavimo arba išieškojimo projektus, pranešimus dėl tikslinių kompensacijų mokėjimo termino pabaigos; 8.7. perduoda duomenis ar išsiunčia pažymas apie asmens (bendrai gyvenančių asmenų) vidutines pajamas būsto šildymo išlaidų, išlaidų geriamajam vandeniui ir išlaidų karštam vandeniui kompensacijas (toliau – kompensacijos) skaičiuojančioms įmonėms; 8.8. su paslaugas teikiančių įmonių atstovais tikslina pateiktus duomenis apie kompensacijų skyrimo laikotarpį, asmenų (bendrai gyvenančių asmenų) pajamas minėtoms kompensacijoms skaičiuoti, kitas neatitiktis; 8.9. suveda apskaičiuotų kompensacijų duomenis į sistemą „Parama“ pagal daugiabučių namų savininkų bendrijų, įmonių ar organizacijų, kurios apskaičiuoja kompensacijas, pateiktas ir patikslintas paraiškas, o patikrinus paraiškas, perduoda jas apmokėti; 8.10. išduoda pažymas apie paskirtas ir (ar) išmokėtas išmokas bei pažymas, patvirtinančias asmenų (bendrai gyvenančių asmenų) teisę į būsto šildymo išlaidų kompensaciją, apmokant kreditą ir palūkanas; 8.11. nustato asmenų teisę į išmokas pagal Europos Parlamento ir Tarybos reglamentus (EB) Nr. 883/2004 ir (EB) Nr. 987/2009, užpildo ir siunčia nustatytas formas pažymas kompetentingoms įstaigoms; 8.12. formuoja duomenis, spausdina mokėjimo dokumentus ir parengia elektronines rinkmenas išmokoms mokėti; 8.13. rengia tarnybinius raštus išmokoms išmokėti vardiniu pavedimu, pervedant jas į gavėjų asmenines sąskaitas bankuose; 8.14. atlieka neišmokėtų išmokų apskaitą, priima iš išmokų mokėtojų mokėjimo dokumentus, patikrina grąžintų lėšų sumas, duomenis suveda į sistemą „Parama“; 8.15. teisės aktų nustatyta tvarka rengia tikslinių kompensacijų bylas išsiuntimui į kitas savivaldybes; 8.16. nagrinėja gyventojų ir juridinių asmenų prašymus, pranešimus ir skundus; 8.17. siekdamas įgyvendinti institucijai iškeltus strateginius tikslus, pagal kompetenciją vykdo kitas funkcijas.

Vilniaus meras

Vilnius per amžius buvo ir yra orus laisvų piliečių bendrabūvį telkiantis miestas, kuriame tobulai dera didinga istorija, įstabi gamta ir veržli kūryba. Mano tikslas – toliau kurti šį laisvės bei kūrybos dvasios sklidiną Miestą, kad Vilnius taptų gėrio bei įkvėpimo šaltiniu vilniečiams, Lietuvai ir visai Europai. ❯❯❯
Darbotvarkė

Savivaldybės prioritetai

  • Kurti ir įgyvendinti miesto strateginę viziją
  • Teikti kokybiškas paslaugas gyventojams
  • Pritraukti į miestą investicijas, kuriančias gerai apmokamas darbo vietas
  • Veikti skaidriai, greitai ir būti atvirai gyventojams, svečiams, investuotojams