Search Icon

Struktūra ir kontaktai

Dažniausiai užduodami klausimai

Pranešti apie problemą mieste

Registracija į darželius ir mokyklas

Gyvenamosios vietos deklaravimas

Dokumento statuso patikrinimas

Struktūra ir kontaktai

Centralizuotas vidaus audito skyrius

Konstitucijos pr.3, LT-09601 Vilnius

Vardas ir pavardė Pareigos Tel. El. paštas
Audra Marcinkevičiūtė Skyriaus vedėja
211 2162 audra.marcinkeviciute@vilnius.lt
Raimonda Jasponienė Patarėja
211 2229 raimonda.jasponiene@vilnius.lt
Vitalija Bitinienė Vidaus auditorė (vyriausioji specialistė)
Vidaus auditų atlikimas
211 2026 vitalija.bitiniene@vilnius.lt
Ričard Tomaševič Vidaus auditorius (vyriausiasis specialistas)
211 2797 ricard.tomasevic@vilnius.lt
Julija Gladyševė Vidaus auditorė (vaiko priežiūros atostogose)
julija.gladyseve@vilnius.lt

Centralizuotas vidaus audito skyrius yra Vilniaus miesto savivaldybės administracijos struktūrinis padalinys.


Vidaus audito skyriaus darbo laikas: I - IV - 8:00 - 17:00 val. V - 8:00 - 15:45 val. Pietūs: 12:00 - 12:45 val.

VIDAUS AUDITĄ REGLAMENTUOJANTYS TEISĖS AKTAI

Lietuvos Respublikos vidaus kontrolės ir vidaus audito įstatymas (http://www3.lrs.lt/cgi-bin/preps2?Condition1=197703) Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2003 m. balandžio 14 d. nutarimas Nr. 470 „Dėl Lietuvos Respublikos vidaus kontrolės ir vidaus audito įstatymo įgyvendinimo ir Vidaus audito tarnybos pavyzdinių nuostatų patvirtinimo“ (http://www3.lrs.lt/cgi-bin/preps2?Condition1=209137) Lietuvos Respublikos finansų ministro 2018 m. gegužės 31 d. įsakymas Nr. 1K-207 „Dėl Finansų ministro 2003 m. gegužės 2 d. įsakymo Nr. 1K-117 „Dėl pavyzdinės vidaus audito metodikos, Vidaus auditorių profesinės etikos taisyklių ir Vidaus audito poreikio įvertinimo analizės metmenų patvirtinimo“ pakeitimo“ (https://e-seimas.lrs.lt/portal/legalAct/lt/TAD/094090b06e7711e89bb0cb50d0500eab)

Svarbiausieji skyriaus uždaviniai: 1. atliekant vidaus auditus tikrinti ir vertinti, ar Administracijos, jos struktūrinių padalinių, Administracijai pavaldžių ir (arba) jos valdymo sričiai priskirtų viešųjų juridinių asmenų veikla atitinka įstatymų ir kitus teisės aktų reikalavimus, ar informacija apie finansinę ir ūkinę veiklą yra išsami ir patikima, ar pasiekti nustatyti tikslai ir uždaviniai; 2. teikti Administracijos direktoriui bei Administracijos padalinių, jai pavaldžių ir (arba) jos reguliavimo sričiai priskirtų viešųjų juridinių asmenų vadovams objektyvią informaciją, rekomendacijas ir išvadas dėl audituoto Administracijos padalinio, jai pavaldaus ir (arba) jos reguliavimo sričiai priskirto viešojo juridinio asmens veiklos, vidaus kontrolės būklės, strateginių arba kitų veiklos planų, programų vykdymo, galimos arba nustatytos veiklos rizikos audituotuose Administracijos padaliniuose, jai pavaldžiuose ir (arba) jos reguliavimo sričiai priskirtuose viešuosiuose juridiniuose asmenyse.

Vilniaus meras

Vilnius per amžius buvo ir yra orus laisvų piliečių bendrabūvį telkiantis miestas, kuriame tobulai dera didinga istorija, įstabi gamta ir veržli kūryba. Mano tikslas – toliau kurti šį laisvės bei kūrybos dvasios sklidiną Miestą, kad Vilnius taptų gėrio bei įkvėpimo šaltiniu vilniečiams, Lietuvai ir visai Europai. ❯❯❯
Darbotvarkė

Savivaldybės prioritetai

  • Kurti ir įgyvendinti miesto strateginę viziją
  • Teikti kokybiškas paslaugas gyventojams
  • Pritraukti į miestą investicijas, kuriančias gerai apmokamas darbo vietas
  • Veikti skaidriai, greitai ir būti atvirai gyventojams, svečiams, investuotojams