Search Icon

Struktūra ir kontaktai

Dažniausiai užduodami klausimai

Pranešti apie problemą mieste

Registracija į darželius ir mokyklas

Gyvenamosios vietos deklaravimas

Dokumento statuso patikrinimas

Struktūra ir kontaktai

Korupcijos ir nusižengimų prevencijos skyrius

Konstitucijos pr.3, LT-09601 Vilnius

Vardas ir pavardė Pareigos Tel. El. paštas
Tatjana Rusenko Skyriaus vedėja 211 2606 tatjana.rusenko@vilnius.lt
Renata Michalkevičienė Vyriausioji specialistė 211 2034 renata.michalkeviciene@vilnius.lt
Aistė Paludnevičiūtė Vyriausioji specialistė 211 2816 aiste.paludneviciute@vilnius.lt
Giedrė Ūdraitė Vyriausioji specialistė 211 2607 giedre.udraite@vilnius.lt

Korupcijos ir nusižengimų prevencijos skyrius yra Personalo departamento struktūrinis padalinys.

SKYRIAUS UŽDAVINIAI IR FUNKCIJOS 7. Svarbiausieji Skyriaus uždaviniai: 7.1. kovoti su korupcija; 7.2. konsultuoti privačių interesų deklaravimo klausimais ir vykdyti interesų konflikto prevenciją; 7.3. užtikrinti tinkamą (pagal teisės aktų reikalavimus) piliečių ir kitų asmenų aptarnavimą, kokybišką paslaugų teikimą; 7.4. kontroliuoti Savivaldybės vidaus darbo drausmę ir mokyti asmenis, dirbančius Savivaldybėje, etiško elgesio; 7.5. užtikrinti lyčių lygybę ir lygias galimybes Savivaldybėje; 7.6. pagal kompetenciją įgyvendinti kitas Lietuvos Respublikos valstybės tarnybos įstatymo nuostatas. 8. Skyrius, įgyvendindamas jam pavestus uždavinius, vykdo šias funkcijas: 8.1. pagal kompetenciją kartu su kitais Administracijos struktūriniais padaliniais kontroliuoja Darbo tvarkos taisyklių laikymąsi Savivaldybėje, tikrina Savivaldybės įstaigų ir įmonių vadovų darbo drausmę, teikia Administracijos direktoriui siūlymus dėl darbo drausmės, darbo ir tarnybos sąlygų Administracijoje gerinimo; 8.2. padeda Tarybos ir Administracijos direktoriaus sudaromų komisijų, susijusių su kova su korupcija, personalo valdymu, pirmininkams organizuoti šių komisijų darbą; 8.3. dirba darbo grupėse ir komisijose, dalyvauja pasitarimuose Departamento kompetencijos klausimais; 8.4. dirba darbo grupėse ar komisijose, atliekančiose Savivaldybės veiklos sričių, kuriose egzistuoja didelė korupcijos pasireiškimo tikimybė, įvertinimą; 8.5. rengia motyvuotą išvadą dėl korupcijos pasireiškimo tikimybės Savivaldybės veikloje ir kitą informaciją; 8.6. dirba darbo grupėse ir komisijose, kurios rengia ir teikia tvirtinti kovos su korupcija programas ir jų įgyvendinimo priemonių planus; 8.7. teikia Administracijos direktoriui pasiūlymus dėl kovos su korupcija priemonių ir jų įgyvendinimo Savivaldybės veiklos srityse, analizuoja užfiksuotus korupcijos faktus; 8.8. teikia pasiūlymus Administracijos direktoriui dėl būdų ir konkrečių priemonių kovai su korupcija užtikrinti, organizuoja Lietuvos Respublikos specialiųjų tyrimų tarnybos pateiktų pasiūlymų įgyvendinimą, rengia Specialiųjų tyrimų tarnybos pareigūnams informaciją, reikalingą korupcijos rizikos analizei atlikti; 8.9. vertina įgyvendintų kovos su korupcija priemonių poveikį; 8.10. atlieka interesantų apklausas, apibendrina jų duomenis ir teikia pasiūlymus dėl paslaugų kokybės ir jų teikimo organizavimo gerinimo; 8.11. tiria skundus, prašymus, pranešimus, kitą gautą ar sužinotą informaciją apie galimus tarnybinius nusižengimus ir darbo bei etikos pažeidimus; 8.12. priima ir saugo asmenų, dirbančių Savivaldybėje (išskyrus asmenis, kurie interesus tiesiogiai deklaruoja Vyriausiojoje tarnybinės etikos komisijoje), pateiktas privačių interesų deklaracijas; 8.13. rengia rašytines rekomendacijas, kokių priemonių Savivaldybės tarybos nariai, asmenys, dirbantys Savivaldybėje, turi imtis, kad išvengtų viešųjų ir privačių interesų konflikto, didintų visuomenės pasitikėjimą Savivaldybe ir jos institucijomis; 8.14. teikia informaciją Valstybės tarnautojų ir Juridinių asmenų registrams apie asmenis, dirbančius Savivaldybėje, Lietuvos Respublikos korupcijos prevencijos įstatymo nustatyta tvarka; 8.15. pagal kompetenciją padeda Administracijos direktoriui užtikrinti personalo elgesio ir profesinės etikos normų laikymąsi; 8.16. Administracijos direktoriaus pavedimu kontroliuoja, kaip asmenys, dirbantys Savivaldybėje, vykdo Lietuvos Respublikos viešųjų ir privačių interesų derinimo valstybės tarnyboje įstatymo nuostatas; 8.17. teikia konsultacijas ir išvadas (esant reikalui raštu) Administracijos direktoriui, departamentų direktoriams, skyrių vedėjams, kitiems Savivaldybės valstybės tarnautojams ir darbuotojams etiško elgesio, nustatyto Asmenų, dirbančių Vilniaus miesto savivaldybėje, elgesio taisyklėse, kovos su korupcija, privačių interesų, leidimo dirbti kitą darbą ir kitais klausimais; 8.18. pagal kompetenciją nagrinėja Savivaldybės įstaigų ir institucijų, Administracijos padalinių, fizinių ir juridinių asmenų pareiškimus, skundus dėl korupcijos atvejų bei pasiūlymus dėl kovos su korupcija, esant pagrindui, tyrimo medžiagą perduoda pagal kompetenciją Savivaldybės komisijoms arba valstybės institucijoms ar įstaigoms; 8.19. pagal kompetenciją atstovauja Skyriui Savivaldybės struktūriniuose padaliniuose, kitose valstybės ir savivaldybių institucijose, įstaigose ar kitose organizacijose; 8.20. bendradarbiauja ir keičiasi informacija, kurios reikia kovai su korupcija užtikrinti, su kitais Savivaldybės struktūriniais padaliniais, kitomis valstybės ar savivaldybių institucijomis ir įstaigomis bei jose dirbančiais asmenimis, vykdančiais korupcijos prevenciją ir kontrolę; 8.21. organizuoja ir atlieka tarnybinių nusižengimų ir darbo drausmės pažeidimų tyrimus; 8.22. teisės aktų nustatytais atvejais ar gavus pavedimą, rengia Tarybos sprendimų, Tarybos kolegijos protokolinių nutarimų, mero potvarkių, Administracijos direktoriaus įsakymų projektus dėl komisijų tarnybiniams nusižengimams ar darbo drausmės pažeidimams ištirti sudarymo; 8.23. suderinus su komisijų tarnybiniams nusižengimams ar darbo drausmės pažeidimams ištirti pirmininkais ir nariais, organizuoja komisijų posėdžius bei juos protokoluoja; 8.24. analizuoja nustatytus tarnybinius nusižengimus ir darbo drausmės pažeidimus bei teikia pasiūlymus dėl jų prevencijos; 8.25. atlieka teisės aktų projektų antikorupcinį vertinimą; 8.26. rengia atsakymus į teisėsaugos ar kitų institucijų bei asmenų prašymus, nagrinėja asmenų, dirbančių Savivaldybėje, prašymus, skundus ar pareiškimus pagal savo kompetenciją; 8.27. organizuoja Savivaldybės komisijų ir darbo grupių (Antikorupcijos, Leidimų dirbti kitą darbą, Darbo ginčų, Teisės aktų projektų antikorupcinio vertinimo ir kt.) posėdžius bei juos protokoluoja; 8.28. dalyvauja konferencijose ir seminaruose apie korupcijos problemas vietos savivaldoje; 8.29. rengia plačiajai visuomenei, asmenims, dirbantiems Savivaldybėje, švietimo priemones kovos su korupcija klausimais; 8.30. atlieka Lietuvos Respublikos moterų ir vyrų lygių galimybių ir Lietuvos Respublikos lygių galimybių įstatymų nuostatų įgyvendinimo Savivaldybės institucijose ir Administracijoje priežiūrą; 8.31. pagal kompetenciją tiria Savivaldybės institucijų, Administracijos valstybės tarnautojų ir darbuotojų skundus dėl tiesioginės ar netiesioginės diskriminacijos arba persiunčia juos nagrinėti kompetentingoms institucijoms; 8.32. vykdo kitą veiklą, susijusią su kova su korupcija, visuomenės antikorupciniu švietimu ir Savivaldybės veiklos skaidrumo didinimu.

Vilniaus meras

Vilnius per amžius buvo ir yra orus laisvų piliečių bendrabūvį telkiantis miestas, kuriame tobulai dera didinga istorija, įstabi gamta ir veržli kūryba. Mano tikslas – toliau kurti šį laisvės bei kūrybos dvasios sklidiną Miestą, kad Vilnius taptų gėrio bei įkvėpimo šaltiniu vilniečiams, Lietuvai ir visai Europai. ❯❯❯
Darbotvarkė

Savivaldybės prioritetai

  • Kurti ir įgyvendinti miesto strateginę viziją
  • Teikti kokybiškas paslaugas gyventojams
  • Pritraukti į miestą investicijas, kuriančias gerai apmokamas darbo vietas
  • Veikti skaidriai, greitai ir būti atvirai gyventojams, svečiams, investuotojams