Search Icon

Struktūra ir kontaktai

Dažniausiai užduodami klausimai

Pranešti apie problemą mieste

Registracija į darželius ir mokyklas

Gyvenamosios vietos deklaravimas

Dokumento statuso patikrinimas

Struktūra ir kontaktai

Saugaus miesto departamentas

Konstitucijos pr.3, LT-09601 Vilnius

Vardas ir pavardė Pareigos Tel. El. paštas
Henryk Surovič Departamento direktorius Nėra darbe henryk.surovic@vilnius.lt
Raimonda Jasponienė Vyresnioji patarėja Nėra darbe
Pavaduoja
raimonda.jasponiene@vilnius.lt
Božena Bevza Vyriausioji specialistė 211 2642 bozena.bevza@vilnius.lt

Saugaus miesto departamentas yra Vilniaus miesto savivaldybės administracijos struktūrinis padalinys.


VILNIAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS SAUGAUS MIESTO DEPARTAMENTO NUOSTATAI »


DEPARTAMENTO UŽDAVINIAI IR FUNKCIJOS 1. Svarbiausi Departamento uždaviniai: 1.1. pagal kompetenciją siekti, kad Savivaldybės teritorijoje vykdoma veikla atitiktų įstatymus, būtų laikomasi Savivaldybės tarybos sprendimų, mero potvarkių, Administracijos direktoriaus įsakymų ir kitų teisės aktų reikalavimų; 1.2. siekti, kad būtų užtikrinamas Savivaldybės teritorijos gyventojų ir svečių saugumas, viešoji tvarka, vykdomos akcijos, prevenciniai projektai, įgyvendinamos kitos priemonės, didinančios asmenų ir jų turto saugumą; 1.3. teikti siūlymus Savivaldybės tarybai, merui, Administracijos direktoriui ir jo pavaduotojams dėl saugumo Savivaldybės teritorijoje didinimo; 1.4. prognozuoti galimas ekstremalias situacijas, vertinti jų pavojingumą, planuoti ekstremaliųjų situacijų likvidavimą ir jų padarinių šalinimą, veiksmus joms gresiant ar susidarius ir siekti žalos minimizavimo. 2. Departamentas vykdo šias funkcijas: 2.1. rengia strateginius planus ir juos įgyvendina, siekdamas užtikrinti viešąją tvarką, asmenų ir jų turto saugumą, saugią gyvenamąją aplinką; 2.2. užtikrina tinkamą Savivaldybės savarankiškųjų (dalyvavimas, bendradarbiavimas užtikrinant viešąją tvarką, kuriant ir įgyvendinant nusikalstamų veikų ir teisės pažeidimų prevencijos programas), valstybinių (civilinė sauga, valstybinės kalbos vartojimo ir taisyklingumo kontrolė) ir kitų (triukšmo valdymas, alkoholinių gėrimų ir tabako gaminių vartojimo prevencija, keleivių vežimo lengvaisiais automobiliais taksi kontrolė ir kita) funkcijų vykdymą; 2.3. rengia projektus Europos Sąjungos fondų paramai gauti, dalyvauja juos įgyvendinant; 2.4. nagrinėja fizinių ir juridinių asmenų prašymus, pareiškimus, skundus, siūlymus, imasi priemonių juose nurodytiems pažeidimams ar trūkumams šalinti; 2.5. Lietuvos Respublikos teisės gauti informaciją iš valstybės ir savivaldybių institucijų ir įstaigų įstatymo nustatyta tvarka teikia asmenims informaciją apie Departamente ir jo padaliniuose sprendžiamus klausimus ir kitą informaciją, susijusią su Savivaldybės veikla; 2.6. analizuoja Lietuvos Respublikos įstatymų ir jų lydimųjų teisės aktų veikimą, rengia įstatymų ir jų lydimųjų teisės aktų projektus ar teikia pasiūlymus dėl įstatymų ar jų lydimųjų teisės aktų papildymo, pakeitimo ar panaikinimo; 2.7. rengia Savivaldybės tarybos sprendimų, mero potvarkių, Administracijos direktoriaus ir jo pavaduotojo įsakymų projektus, teikia Savivaldybės tarybai ir kitoms institucijoms reikalingą informaciją, siūlymus, galimus sprendimo variantus dėl asmenų saugumo ir viešosios tvarkos užtikrinimo Savivaldybės teritorijoje; 2.8. prognozuoja galimas ekstremalias situacijas, rengia ir tikslina Savivaldybės ekstremaliųjų situacijų valdymo planą, organizuoja civilinės saugos pratybas; 2.9. kontroliuoja, kaip laikomasi civilinę saugą reglamentuojančių teisės aktų reikalavimų; 2.10. renka iš visų Savivaldybėje esančių civilinės saugos sistemos subjektų duomenis, reikalingus civilinės saugos uždaviniams vykdyti; 2.11. įspėja ir informuoja gyventojus apie ekstremalių situacijų pobūdį, išplitimo tikimybę, mastą, iškilusią grėsmę ir apie veiksmus siekiant sumažinti jų padarinius; 2.12. kontroliuoja, kaip laikomasi Savivaldybės tarybos, mero, Administracijos direktoriaus išleistų teisės aktų; 2.13. organizuoja ir užtikrina Renginių derinimo komisijos darbą, teisės aktų nustatyta tvarka išduoda leidimus organizuoti renginius viešosiose Savivaldybės teritorijos vietose; 2.14. dalyvauja darbo grupėse viešosios tvarkos užtikrinimo ir saugumo klausimais; 2.15. vadovaudamasis Lietuvos Respublikos civilinių pirotechnikos priemonių apyvartos kontrolės įstatymu, derina 4 kategorijos fejerverkų, T2 kategorijos teatrinių ir P2 kategorijos kitų pirotechnikos priemonių naudojimo vietas ir laiką; 2.16. vadovaudamasis Lietuvos Respublikos aviacijos įstatymu, derina orlaivių parodomuosius skrydžius virš Savivaldybės teritorijos gyvenamųjų vietovių; 2.17. vadovaudamasis Lietuvos Respublikos alkoholio kontrolės įstatymu ir Savivaldybės tarybos patvirtintomis Mažmeninės prekybos alkoholiniais gėrimais ribojimo taisyklėmis, organizuoja ir užtikrina Mažmeninės prekybos alkoholiniais gėrimais ribojimo komisijos darbą; 2.18. vadovaudamasis Lietuvos Respublikos triukšmo valdymo įstatymu ir Savivaldybės tarybos patvirtintomis Triukšmo prevencijos viešosiose vietose taisyklėmis, kontroliuoja, kaip vykdoma triukšmo prevencija Savivaldybės teritorijoje; 2.19. siekdamas užtikrinti saugų eismą vietinės reikšmės keliuose, Administracijos direktoriaus patvirtinto Kliūčių eismui pašalinimo vietinės reikšmės keliuose tvarkos aprašo nustatyta tvarka organizuoja neteisėtų kliūčių šalinimą; 2.20. organizuoja ir užtikrina Savivaldybės tarybos Administracinės komisijos darbą; 2.21. koordinuoja šunų ir kačių registravimą ir identifikavimą Savivaldybės teritorijoje; 2.22. įstatymų ir jų lydimųjų teisės aktų nustatyta tvarka išduoda leidimus įvežti, įsigyti, laikyti, veisti ar parduoti pavojingus šunis ir prižiūri, kaip laikomasi šių teisės aktų reikalavimų; 2.23. vadovaudamasis Administracijos direktoriaus įsakymu patvirtinto Pažymėjimų dėl suderintos grafičių piešimo vietos išdavimo tvarkos aprašo nustatyta tvarka išduoda pažymėjimus dėl suderintos grafičių piešimo vietos; 2.24. vadovaudamasis Administracijos direktoriaus įsakymu patvirtintų Gyvūnų laikymo Vilniaus miesto savivaldybės teritorijoje taisyklių nustatyta tvarka derina bešeimininkių kačių kastravimo programas ir nustato bešeimininkių kačių šėrimo vietas; 2.25. rengia ir vykdo nusikalstamų veikų ir teisės pažeidimų prevencijos programas ir projektus, atlieka jų stebėseną; 2.26. palaiko profesinius ir dalykinius ryšius su teisėsaugos institucijomis, kitomis savivaldybėmis, tarnybomis ar žinybomis Departamento veiklos klausimais; 2.27. bendradarbiauja ir koordinuoja Savivaldybės struktūrinių padalinių bendradarbiavimą su įmonėmis, įstaigomis ir organizacijomis Departamento kompetencijai priskirtais klausimais; 2.28. vadovaudamasis Lietuvos Respublikos administracinių teisės pažeidimų kodeksu ir suteiktais įgaliojimais, tiria ir nagrinėja administracinių teisės pažeidimų bylas, vykdo administracinių teisės pažeidimų bylų teiseną; 2.29. sudaro su Departamento kuruojamais pirkimais susijusias viešųjų pirkimų sutartis su fiziniais ir juridiniais asmenimis; 2.30. vykdo įsipareigojimus pagal sutartis ir prižiūri, kaip jie vykdomi; 2.31. analizuoja ir apibendrina duomenis, suderinus su kitais struktūriniais padaliniais, teikia žiniasklaidai informaciją apie Departamentui priskirtas funkcijas ir Departamento veiklą; 2.32. atstovauja Savivaldybei ginant jos interesus teismuose, valstybės valdžios ir valdymo institucijose.

Administracinės veiklos skyrius ❯❯❯
Vardas ir pavardė Pareigos Tel. El. paštas
Gintaras Leperskas Skyriaus vedėjas 219 7930 gintaras.leperskas@vilnius.lt
Vaida Maslaveckaitė Vyriausioji specialistė 219 7953 vaida.maslaveckaite@vilnius.lt

Administracinės veiklos skyrius yra Saugaus miesto departamento struktūrinis padalinys.

VILNIAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS SAUGAUS MIESTO DEPARTAMENTO ADMINISTRACINĖS VEIKLOS SKYRIAUS NUOSTATAI »


ADMINISTRACINĖS VEIKLOS SKYRIAUS UŽDAVINIAI IR FUNKCIJOS 1. Svarbiausieji Skyriaus uždaviniai: 1.1. dalyvauti, bendradarbiauti su kompetentingomis institucijomis, įstaigomis, organizacijomis užtikrinant viešąją tvarką, kuriant ir įgyvendinant nusikalstamų veikų ir administracinių teisės pažeidimų prevencijos ilgalaikes ar trumpalaikes programas ar įgyvendinant kitas priemones; 1.2. kontroliuoti, ar nepažeidžiami Lietuvos Respublikos įstatymai ir kiti teisės aktai, už kurių pažeidimus Lietuvos Respublikos administracinių teisės pažeidimų kodekse (toliau – ATPK) nustatyta administracinė atsakomybė ir nagrinėti administracinių teisės pažeidimų bylas; 1.3. išduoti leidimus organizuoti renginius viešosiose Savivaldybės teritorijos vietose, pažymėjimus dėl suderintos grafičių piešimo vietos, leidimus laikyti pavojingus šunis; 1.4. derinti orlaivių parodomuosius skrydžius virš Savivaldybės teritorijos gyvenamųjų vietovių, 4 kategorijos fejerverkų, T2 kategorijos teatrinių ir P2 kategorijos kitų pirotechnikos priemonių naudojimo vietas ir laiką, bešeimininkių kačių kastravimo programas ir nustatyti bešeimininkių kačių šėrimo vietas. 2. Skyrius, įgyvendindamas jam pavestus uždavinius, vykdo šias funkcijas: 2.1. bendradarbiaudamas su policijos pareigūnais, institucijomis, įmonėmis, įstaigomis, organizacijomis, Administracijos struktūriniais padaliniais, inicijuoja, įgyvendina ir koordinuoja su nusikalstamų veikų ir administracinių teisės pažeidimų prevencija susijusias programas bei projektus, dalyvauja juos įgyvendinant ir kontroliuoja, kaip jie vykdomi, teikia Departamento direktoriui siūlymus dėl saugumo ir viešosios tvarkos užtikrinimo renginių (susirinkimų) metu; 2.2. palaiko profesinius ir dalykinius ryšius su Savivaldybės teritorijoje veikiančiomis teisėsaugos institucijomis, kitomis tarnybomis ar žinybomis Skyriaus veiklos klausimais; 2.3. analizuoja, ar Savivaldybės tarybos, Administracijos direktoriaus įsakymai, mero potvarkiai, susiję su Skyriaus veikla, yra veiksmingi, rengia jų papildymo, pakeitimo ar panaikinimo projektus, renka informaciją, teikia pasiūlymus Departamento direktoriui; 2.4. analizuoja fizinių ir juridinių asmenų pasiūlymus dėl Savivaldybės institucijų priimtų teisės aktų; 2.5. teikia pagalbą ir informaciją seniūnijoms, kitiems Administracijos struktūriniams padaliniams teisės pažeidimų prevencijos, tyrimo, įrodymų rinkimo ir fiksavimo klausimais; 2.6. nagrinėja Administracijos struktūrinių padalinių, fizinių ir juridinių asmenų pareiškimus, pranešimus, prašymus, skundus ir kitą informaciją; 2.7. atskirai ar kartu su atitinkamomis institucijomis organizuoja ir dalyvauja patikrinimuose; 2.8. vadovaudamasis ATPK ir Administracijos direktoriaus suteiktais įgaliojimais, nagrinėja administracinių teisės pažeidimų bylas, vykdo administracinių teisės pažeidimų bylų teiseną; 2.9. organizuoja Savivaldybės tarybos Administracinės komisijos darbą; 2.10. vadovaudamasis Lietuvos Respublikos susirinkimų įstatymu ir kitais teisės aktais, rengia, derina Administracijos direktoriaus įsakymų projektus dėl susirinkimų ir išduoda leidimus organizuoti renginius viešosiose Savivaldybės teritorijos vietose; 2.11. vadovaudamasis Lietuvos Respublikos civilinių pirotechnikos priemonių apyvartos kontrolės įstatymu, derina 4 kategorijos fejerverkų, T2 kategorijos teatrinių ir P2 kategorijos kitų pirotechnikos priemonių naudojimo vietas ir laiką; 2.12. vadovaudamasis Lietuvos Respublikos aviacijos įstatymu, derina orlaivių parodomuosius skrydžius virš Savivaldybės teritorijos gyvenamųjų vietovių; 2.13. koordinuoja šunų ir kačių registravimą ir identifikavimą Savivaldybės teritorijoje; 2.14. įstatymų ir kitų teisės aktų nustatyta tvarka išduoda leidimus įvežti, įsigyti, laikyti, veisti ar parduoti pavojingus šunis ir prižiūri, kaip laikomasi šių teisės aktų reikalavimų; 2.15. Administracijos direktoriaus įsakymu patvirtinto Pažymėjimų dėl suderintos grafičių piešimo vietos išdavimo tvarkos aprašo nustatyta tvarka išduoda pažymėjimus dėl suderintos grafičių piešimo vietos; 2.16. Administracijos direktoriaus įsakymu patvirtintų Gyvūnų laikymo Vilniaus miesto savivaldybės teritorijoje taisyklių nustatyta tvarka organizuoja bešeimininkių kačių kastravimo programų derinimą ir bešeimininkių kačių šėrimo vietų nustatymą; 2.17. vadovaudamasis Lietuvos Respublikos alkoholio kontrolės įstatymu, renka informaciją ir teikia ją Mažmeninės prekybos alkoholiniais gėrimais ribojimo komisijai, organizuoja šios komisijos posėdžius; 2.18. siekdamas užtikrinti saugų eismą vietinės reikšmės keliuose, Administracijos direktoriaus patvirtinto Kliūčių eismui pašalinimo vietinės reikšmės keliuose tvarkos aprašo nustatyta tvarka organizuoja neteisėtų kliūčių šalinimą, kaupia su tuo susijusią informaciją ir dokumentus; 2.19. vykdo Departamento direktoriaus nurodymus ir pavedimus, nustatyta tvarka atsako į paklausimus Skyriaus veiklos klausimais; 2.20. Departamento direktoriaus nurodymu per kitus struktūrinius padalinius teikia žiniasklaidos atstovams informaciją Skyriaus veiklos klausimais; 2.21. vykdo įsipareigojimus pagal sutartis ir prižiūri, kaip jie vykdomi; 2.22. vadovaudamasis Lietuvos Respublikos triukšmo valdymo įstatymu ir Savivaldybės tarybos patvirtintomis Triukšmo prevencijos viešosiose vietose taisyklėmis, kontroliuoja, kaip vykdoma triukšmo prevencija Savivaldybės teritorijoje.

Administracinių bylų nagrinėjimo poskyris ❯❯❯
Vardas ir pavardė Pareigos Tel. El. paštas
Vaida Misiūnienė Poskyrio vedėja 211 2864 vaida.misiuniene@vilnius.lt
Virginija Bartkevičienė Vyriausioji specialistė Nėra darbe virginija.bartkeviciene@vilnius.lt
Renata Dulko Vyriausioji specialistė 211 2144 renata.dulko@vilnius.lt
Rasa Gutmanienė Vyriausioji specialistė 211 2307 rasa.gutmaniene@vilnius.lt
Jūratė Ivanauskaitė Vyriausioji specialistė 211 2558 jurate.ivanauskaite@vilnius.lt
Nomeda Jakuškaitė Vyriausioji specialistė Nėra darbe
Dalia Lagunavičienė Vyriausioji specialistė 211 2273 dalia.lagunaviciene@vilnius.lt
Nikolajus Masterovas Vyriausiasis specialistas 211 2220 nikolajus.masterovas@vilnius.lt
Inga Micevičiūtė Vyriausioji specialistė 211 2312 inga.miceviciute@vilnius.lt
Ramūnas Sabaliauskas Vyriausiasis specialistas Nėra darbe ramunas.sabaliauskas@vilnius.lt
Raminta Anžela Žižiūnienė Vyriausioji specialistė 211 2037 raminta.ziziuniene@vilnius.lt

Administracinių bylų nagrinėjimo poskyris yra Saugaus miesto departamento Administracinės veiklos skyriaus struktūrinis padalinys.

ADMINISTRACINIŲ BYLŲ NAGRINĖJIMO POSKYRIO UŽDAVINIAI IR FUNKCIJOS 1. Svarbiausieji Poskyrio uždaviniai: 1.1. nagrinėti administracinių teisės pažeidimų bylas, kurias pagal Lietuvos Respublikos administracinių teisės pažeidimų kodeksą (toliau – ATPK) turi teisę nagrinėti savivaldybių vykdomųjų institucijų ir jų tam įgalioti pareigūnai; 1.2. kartu su kompetentingomis institucijomis, įstaigomis, organizacijomis aiškintis teisės pažeidimų priežastis ir siūlyti jas pašalinti; 2. Poskyris, įgyvendindamas jam pavestus uždavinius, vykdo šias funkcijas: 2.1. analizuoja, ar įstatymai ir kiti teisės aktai, Savivaldybės tarybos, Administracijos direktoriaus įsakymai, mero potvarkiai, susiję su Poskyrio veikla, yra veiksmingi, renka informaciją, teikia pasiūlymus Skyriaus vedėjui; 2.2. teikia pagalbą ir informaciją seniūnijoms, kitiems Administracijos struktūriniams padaliniams teisės pažeidimų prevencijos, tyrimo, įrodymų rinkimo ir fiksavimo klausimais; 2.3. nagrinėja Administracijos struktūrinių padalinių, fizinių ir juridinių asmenų pareiškimus, pranešimus, prašymus, skundus ir kitą informaciją; 2.4. vadovaudamasis ATPK ir Administracijos direktoriaus suteiktais įgaliojimais, nagrinėja administracinių teisės pažeidimų bylas, vykdo administracinių teisės pažeidimų bylų teiseną, tvarko duomenis administracinių teisės pažeidimų registre; 2.5. organizuoja Savivaldybės tarybos Administracinės komisijos darbą; 2.6. vykdo Skyriaus vedėjo nurodymus ir pavedimus, nustatyta tvarka atsako į paklausimus Poskyrio veiklos klausimais.

Organizavimo poskyris ❯❯❯
Vardas ir pavardė Pareigos Tel. El. paštas
Vladimiras Michailovas Poskyrio vedėjas 211 2185 vladimiras.michailovas@vilnius.lt
Mindaugas Gečas Vyriausiasis specialistas Nėra darbe mindaugas.gecas@vilnius.lt
Gintarė Makarevičienė Vyriausioji specialistė 211 2308 gintare.makareviciene@vilnius.lt
Viktor Marcinkevič Vyriausiasis specialistas 219 7915 viktor.marcinkevic@vilnius.lt
Brigita Pavliukevičiūtė Vyriausioji specialistė 211 2053 brigita.pavliukeviciute@vilnius.lt
Aušra Raškevičienė Vyriausioji specialistė Nėra darbe ausra.raskeviciene@vilnius.lt
Jurgita Uksė Vyriausioji specialistė 211 2256 jurgita.ukse@vilnius.lt

Organizavimo poskyris yra Saugaus miesto departamento Administracinės veiklos skyriaus struktūrinis padalinys.

ORGANIZAVIMO POSKYRIO UŽDAVINIAI IR FUNKCIJOS 1. Svarbiausieji Poskyrio uždaviniai: 1.1. teikti siūlymus dėl bendradarbiavimo su kompetentingomis institucijomis, įstaigomis, organizacijomis, kuriant ir įgyvendinant nusikalstamų veikų ir administracinių teisės pažeidimų prevencijos programas bei kitas priemones; 1.2. organizuoti leidimų organizuoti renginius viešosiose Savivaldybės teritorijos vietose, pažymėjimų dėl suderintos grafičių piešimo vietos, leidimų laikyti pavojingus šunis išdavimą; 1.3. organizuoti orlaivių parodomųjų skrydžių virš Savivaldybės teritorijos gyvenamųjų vietovių, 4 kategorijos fejerverkų, T2 kategorijos teatrinių ir P2 kategorijos kitų pirotechnikos priemonių naudojimo vietų ir laiko, bešeimininkių kačių kastravimo programų derinimą ir bešeimininkių kačių šėrimo vietų nustatymą, Renginių derinimo ir Mažmeninės prekybos alkoholiniais gėrimais ribojimo komisijų darbą; 1.4. kontroliuoti, ar nepažeidžiami įstatymai ir kiti teisės aktai, už kurių pažeidimus Lietuvos Respublikos administracinių teisės pažeidimų kodeksas nustato administracinę atsakomybę. 2. Poskyris, įgyvendindamas jam pavestus uždavinius, vykdo šias funkcijas: 2.1. bendradarbiaudamas su policijos ir kitų institucijų pareigūnais, įmonėmis, įstaigomis, organizacijomis, Administracijos struktūriniais padaliniais, inicijuoja, įgyvendina ir koordinuoja su nusikalstamų veikų ir administracinių teisės pažeidimų prevencija susijusias programas bei projektus; 2.2. teikia Skyriaus vedėjui siūlymus dėl saugumo ir viešosios tvarkos užtikrinimo renginių (susirinkimų) metu, dėl rengiamų ar patvirtintų programų nusikalstamumo, administracinių teisės pažeidimų prevencijos, viešosios tvarkos, visuomenės saugumo ir kitais klausimais, dalyvauja jas įgyvendinant ir kontroliuoja, kaip jos vykdomos; 2.3. analizuoja, ar įstatymai ir kiti teisės aktai, Savivaldybės tarybos sprendimai, Administracijos direktoriaus įsakymai, mero potvarkiai, susiję su Departamento veikla, yra veiksmingi, rengia jų papildymo, pakeitimo ar panaikinimo projektus, renka informaciją, teikia pasiūlymus Skyriaus vedėjui; 2.4. analizuoja fizinių ir juridinių asmenų pasiūlymus dėl Savivaldybės institucijų priimtų teisės aktų; 2.5. pagal kompetenciją nagrinėja Administracijos struktūrinių padalinių, fizinių ir juridinių asmenų pareiškimus, pranešimus, prašymus, skundus ir kitą informaciją; 2.6. atskirai ar kartu su policijos, valstybinės darbo inspekcijos, valstybinės mokesčių inspekcijos ir kitomis institucijomis organizuoja ir dalyvauja patikrinimuose, darbo grupėse; 2.7. vadovaudamasis Lietuvos Respublikos susirinkimų įstatymu ir kitais teisės aktais, rengia, derina Administracijos direktoriaus įsakymų projektus dėl susirinkimų ir organizuoja leidimų organizuoti renginius viešosiose Savivaldybės teritorijos vietose išdavimą; 2.8. vadovaudamasis Lietuvos Respublikos civilinių pirotechnikos priemonių apyvartos kontrolės įstatymu, organizuoja 4 kategorijos fejerverkų, T2 kategorijos teatrinių ir P2 kategorijos kitų pirotechnikos priemonių naudojimo vietų ir laiko derinimą; 2.9. vadovaudamasis Lietuvos Respublikos aviacijos įstatymu, organizuoja orlaivių parodomųjų skrydžių virš Savivaldybės teritorijos gyvenamųjų vietovių derinimą; 2.10. koordinuoja šunų ir kačių registravimą ir identifikavimą Vilniaus mieste; 2.11. įstatymų ir kitų teisės aktų nustatyta tvarka organizuoja leidimų įvežti, įsigyti, laikyti, veisti ar parduoti pavojingus šunis išdavimą; 2.12. organizuoja kovinių šunų, kovinių šunų mišrūnų, pavojingų šunų ir pavojingų šunų mišrūnų paėmimą įstatymų ir kitų teisės aktų numatytais atvejais ir tvarka; 2.13. Administracijos direktoriaus įsakymu patvirtinto Pažymėjimų dėl suderintos grafičių piešimo vietos išdavimo tvarkos aprašo nustatyta tvarka organizuoja pažymėjimų dėl suderintos grafičių piešimo vietos išdavimą; 2.14. Administracijos direktoriaus įsakymu patvirtintų Gyvūnų laikymo Vilniaus miesto savivaldybės teritorijoje taisyklių nustatyta tvarka organizuoja bešeimininkių kačių kastravimo programų derinimą ir bešeimininkių kačių šėrimo vietų nustatymą; 2.15. vadovaudamasis Lietuvos Respublikos alkoholio kontrolės įstatymu, renka informaciją ir teikia ją Mažmeninės prekybos alkoholiniais gėrimais ribojimo komisijai, organizuoja šios komisijos posėdžius; 2.16. siekdamas užtikrinti saugų eismą vietinės reikšmės keliuose, Administracijos direktoriaus patvirtinto Kliūčių eismui pašalinimo vietinės reikšmės keliuose tvarkos aprašo nustatyta tvarka organizuoja neteisėtų kliūčių šalinimą, kaupia su tuo susijusią informaciją ir dokumentus; 2.17. vykdo Skyriaus vedėjo nurodymus ir pavedimus, nustatyta tvarka atsako į paklausimus Poskyrio veiklos klausimais; 2.18. vykdo įsipareigojimus pagal sutartis ir prižiūri, kaip jie vykdomi; 2.19. vadovaudamasis Lietuvos Respublikos triukšmo valdymo įstatymu ir Savivaldybės tarybos patvirtintomis Triukšmo prevencijos viešosiose vietose taisyklėmis, kontroliuoja, kaip vykdoma triukšmo prevencija Savivaldybės teritorijoje.

Administracinių pažeidimų tyrimo skyrius ❯❯❯
Vardas ir pavardė Pareigos Tel. El. paštas
Gintaras Zinkevičius Skyriaus vedėjas 211 2052 gintaras.zinkevicius@vilnius.lt
Aivaras Rūkštelis Patarėjas Nėra darbe aivaras.rukstelis@vilnius.lt
Skaidrė Bartkevičienė Vyriausioji specialistė Nėra darbe skaidre.bartkeviciene@vilnius.lt
Vaiva Bendikienė Vyriausioji specialistė 85 2112605 vaiva.bendikiene@vilnius.lt
Luiza Dolgovič Vyriausioji specialistė 211 2236 luiza.dolgovic@vilnius.lt
Martynas Gapšys Vyriausiasis specialistas 211 2106 martynas.gapsys@vilnius.lt
Algis Grėbliūnas Vyriausiasis specialistas 211 2439 algis.grebliunas@vilnius.lt
Zbignev Janovič Vyriausiasis specialistas 211 2834 zbignev.janovic@vilnius.lt
Kristina Kazarinienė Vyriausioji specialistė 852197907 kristina.kazariniene@vilnius.lt
Asta Radvilienė Vyriausioji specialistė 211 2281 asta.radviliene@vilnius.lt
Ernesta Madany Raslan Vyriausiasis specialistas 211 2249 Ernesta.MadanyRaslan@vilnius.lt
Indrė Venskūnaitė Vyriausioji specialistė 8 615 38678 indre.venskunaite@vilnius.lt
Vladas Žemblauskas Vyriausiasis specialistas 211 2834 vladas.zemblauskas@vilnius.lt
Irina Kondrašova Specialistė 211 2052 irina.kondrasova@vilnius.lt
Dovilė Samuolienė Specialistė 211 2623 dovile.samuoliene@vilnius.lt
Marija Zajankovska Specialistė 211 2099 marija.zajankovska@vilnius.lt

Administracinių pažeidimų tyrimo skyrius (toliau – Skyrius) yra Saugaus miesto departamento struktūrinis padalinys, tiesiogiai pavaldus Departamento direktoriui.


Skyrių sudaro vedėjas, vedėjo pavaduotojas, vyriausieji specialistai ir specialistai.


Skyriaus darbo laikas: Pirmadieniais – ketvirtadieniais 7.30 – 16.30 val., pietūs 11.30 – 12.15 val. Penktadieniais 7.30 – 15.15 val., pietūs 11.30 – 12.15 val.


Informacija fiziniams asmenims »

Informacija juridiniams asmenims »

Informacija neįgaliesiems asmenims »

VILNIAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS SAUGAUS MIESTO DEPARTAMENTO ADMINISTRACINIŲ PAŽEIDIMŲ TYRIMO SKYRIAUS NUOSTATAI »


Teisės aktų suteiktais įgaliojimais Skyrius: - prižiūri, kaip vykdomi Savivaldybės tarybos priimti sprendimai, už kurių pažeidimą numatyta administracinė atsakomybė; - prižiūri, kaip laikomasi Lietuvos Respublikos administracinių nusižengimų kodekso (toliau – LR ANK) reikalavimų ir draudimų, kaip įgyvendinami kiti Savivaldybės priimti teisės aktai; - vadovaujantis LR ANK ir Administracijos direktoriaus suteiktais įgaliojimais surašo administracinių nusižengimų protokolus, kontroliuoja administracinių nurodymų įvykdymą; - palaiko profesinius ir dalykinius ryšius su teisėsaugos institucijomis, kitomis tarnybomis, įstaigomis ar organizacijomis skyriaus veiklos klausimais; - teikia Departamentui siūlymus ir informaciją dėl įstatymų ir kitų teisės aktų papildymo, pakeitimo ar panaikinimo; - nagrinėja Administracijos padalinių, fizinių ir juridinių asmenų pareiškimus, pranešimus, prašymus, skundus ir kt; - pagal kompetenciją vykdo kitas teisės aktų nustatytas funkcijas.

Civilinės saugos skyrius ❯❯❯
Vardas ir pavardė Pareigos Tel. El. paštas
Sandra Norbutaitė Skyriaus vedėja Nėra darbe sandra.norbutaite@vilnius.lt
Jordana Šablinska Patarėja 211 2811 jordana.sablinska@vilnius.lt
Justina Avlas Vyriausioji specialistė 211 2874 justina.avlas@vilnius.lt
Egidija Balkutė Vyriausioji specialistė 211 2458 egidija.balkute@vilnius.lt
Jolanta Mikulevič Vyriausioji specialistė 211 2504 Jolanta.Mikulevic@vilnius.lt
Jolanta Misiulytė Vyriausioji specialistė Nėra darbe jolanta.misiulyte@vilnius.lt
Rita Rusak Vyriausioji specialistė Nėra darbe rita.rusak@vilnius.lt
Andžej Romeiko Specialistas andzej.romeiko@vilnius.lt

Civilinės saugos skyrius yra Saugaus miesto departamento struktūrinis padalinys.


Skyriaus darbo laikas: pirmadieniais - ketvirtadieniais 8.00-17.00, penktadieniais 8.00-15.45, prieš šventes viena valanda trumpiau, pietų pertrauka 12.00-12.45.
Civilinė sauga » http://www.civilinesauga.lt

Viešosios tvarkos skyrius ❯❯❯
Vardas ir pavardė Pareigos Tel. El. paštas
Andžej Dinikis Skyriaus vedėjas 211 2720 andzej.dinikis@vilnius.lt
Marius Urvikis Patarėjas 211 2793 marius.urvikis@vilnius.lt
Ernanda Kairienė Vyriausioji specialistė 219 7925 ernanda.kairiene@vilnius.lt

Viešosios tvarkos skyrius yra Saugaus miesto departamento strukturinis padalinys.


Pranešti apie Viešosios tvarkos pažeidimus galite tel. (8 5) 2197948 arba el. p. viesoji.tvarka@vilnius.lt Darbo laikas: pirmadieniais–ketvirtadieniais nuo 6 iki 23 val., penktadieniais nuo 6 iki 24 val., šeštadieniais nuo 00 iki 2 val. ir nuo 8 iki 24 val., sekmadieniais nuo 00 iki 2 val. ir nuo 8 iki 22 val.

VILNIAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS SAUGAUS MIESTO DEPARTAMENTO VIEŠOSIOS TVARKOS SKYRIAUS NUOSTATAI »


Tvarkymo ir švaros taisyklių laikymosi kontrolė; Draudimo gerti alkoholinius gėrimus viešosiose vietose laikymosi kontrolė; Gyvūnų laikymo Vilniaus miesto savivaldybės teritorijoje taisyklių laikymosi kontrolė; Išorinės reklamos įrengimo reikalavimų laikymosi kontrolė; Prekybos viešosiose vietose kontrolė; Transporto priemonių statymo tvarkos laikymosi kontrolė; Keleivių vežimo lengvaisiais automobiliais už atlygį tvarkos laikymosi kontrolė; Triukšmo prevencijos viešosiose vietose taisyklių laikymosi kontrolė; Draudimo bendrojo naudojimo vietose laikyti neeksploatuojamas transporto priemones laikymosi kontrolė; Valstybinės kalbos vartojimo ir taisyklingumo kontrolė; Skundų ir pranešimų apie mieste kylančias problemas rinkimas, tikrinimas ir nagrinėjimas.

1-asis kontrolės poskyris ❯❯❯
Vardas ir pavardė Pareigos Tel. El. paštas
Kazimir Guščo Poskyrio vedėjas 219 7948 kazimir.gusco@vilnius.lt
Nerijus Giedrys Vyriausiasis specialistas 219 7948 nerijus.giedrys@vilnius.lt
Darius Kiela Vyriausiasis specialistas 219 7948 darius.kiela@vilnius.lt
Andrejus Kočnevas Vyriausiasis specialistas Nėra darbe andrejus.kocnevas@vilnius.lt
Tadeušas Šulskis Vyriausiasis specialistas 219 7948 tadeusas.sulskis@vilnius.lt

1-asis kontrolės poskyris yra Saugaus miesto departamento Viešosios tvarkos skyriaus struktūrinis padalinys.

2-asis kontrolės poskyris ❯❯❯
3-iasis kontrolės poskyris ❯❯❯
Vardas ir pavardė Pareigos Tel. El. paštas
Fiodor Politov Poskyrio vedėjas 219 7948 fiodor.politov@vilnius.lt
Arūnas Bronušas Vyriausiasis specialistas 219 7948 arunas.bronusas@vilnius.lt
Ramūnas Rupeika Vyriausiasis specialistas 219 7948 ramunas.rupeika@vilnius.lt
Leon Šot Vyriausiasis specialistas 219 7948 leon.sot@vilnius.lt
Vita Žemeckaitė Vyriausioji specialistė 219 7948 vita.zemeckaite@vilnius.lt
Roland Mickun Vyriausiasis specialistas (vaiko priežiūros atostogose) roland.mickun@vilnius.lt

3-asis kontrolės poskyris yra Saugaus miesto departamento Viešosios tvarkos skyriaus struktūrinis padalinys.

4-asis kontrolės poskyris ❯❯❯
Vardas ir pavardė Pareigos Tel. El. paštas
Vaidas Činčikas Poskyrio vedėjas 219 7948 vaidas.cincikas@vilnius.lt
Mindaugas Degutis Vyriausiasis specialistas 219 7948 mindaugas.degutis@vilnius.lt
Linas Gajauskas Vyriausiasis specialistas 219 7948 linas.gajauskas@vilnius.lt
Arnoldas Keršys Vyriausiasis specialistas Nėra darbe arnoldas.kersys@vilnius.lt
Slavomir Pliavgo Vyriausiasis specialistas slavomir.pliavgo@vilnius.lt
Aleksandr Viačeslavov Vyriausiasis specialistas 219 7948 aleksandr.viaceslavov@vilnius.lt

4-asis kontrolės poskyris yra Saugaus miesto departamento Viešosios tvarkos skyriaus struktūrinis padalinys.

Budėtojų poskyris ❯❯❯
Vardas ir pavardė Pareigos Tel. El. paštas
Darius Mitrofanovas Poskyrio vedėjas 211 2361 darius.mitrofanovas@vilnius.lt
Žana Chiminienė Vyriausioji specialistė 219 7923 zana.chiminiene@vilnius.lt
Marius Makrickas Vyriausiasis specialistas Nėra darbe marius.makrickas@vilnius.lt
Saulius Riaubūnas Vyriausiasis specialistas 219 7948 saulius.riaubunas@vilnius.lt

Budėtojų poskyris yra Saugaus miesto departamento Viešosios tvarkos skyriaus struktūrinis padalinys.

Prevencijos ir teisenos poskyris ❯❯❯
Vardas ir pavardė Pareigos Tel. El. paštas
Vidmantas Balčas Poskyrio vedėjas 211 2133 vidmantas.balcas@vilnius.lt
Dalius Didika Vyriausiasis specialistas Nėra darbe dalius.didika@vilnius.lt
Jolanta Kovalevska Vyriausioji specialistė 211 2833 jolanta.kovalevska@vilnius.lt
Jan Mincevič Vyriausiasis specialistas 211 2291 jan.mincevic@vilnius.lt
Dovilė Šulcienė Vyriausioji specialistė 211 2727 dovile.sulciene@vilnius.lt
Eitvydas Umbrasas Vyriausiasis specialistas 219 7948 eitvydas.umbrasas@vilnius.lt
Darius Vasiliauskas Vyriausiasis specialistas 211 2129 darius.vasiliauskas@vilnius.lt
Joana Zinkevičienė Vyriausioji specialistė 219 7921 joana.zinkeviciene@vilnius.lt
Sigita Bertulienė Vyriausioji kalbos tvarkytoja (vyriausioji specialistė) Nėra darbe Sigita.Bertuliene@vilnius.lt
Aurika Usonienė Vyriausioji kalbos tvarkytoja (vyriausioji specialistė) aurika.usoniene@vilnius.lt
Nadežda Šapovalova Vyriausioji specialistė (vaiko priežiūros atostogose) Nadezda.Sapovalova@vilnius.lt

Prevencijos ir teisenos poskyris yra Saugaus miesto departamento Viešosios tvarkos skyriaus struktūrinis padalinys.

Vilniaus meras

Vilnius per amžius buvo ir yra orus laisvų piliečių bendrabūvį telkiantis miestas, kuriame tobulai dera didinga istorija, įstabi gamta ir veržli kūryba. Mano tikslas – toliau kurti šį laisvės bei kūrybos dvasios sklidiną Miestą, kad Vilnius taptų gėrio bei įkvėpimo šaltiniu vilniečiams, Lietuvai ir visai Europai. ❯❯❯
Darbotvarkė

Savivaldybės prioritetai

  • Kurti ir įgyvendinti miesto strateginę viziją
  • Teikti kokybiškas paslaugas gyventojams
  • Pritraukti į miestą investicijas, kuriančias gerai apmokamas darbo vietas
  • Veikti skaidriai, greitai ir būti atvirai gyventojams, svečiams, investuotojams