Search Icon

Struktūra ir kontaktai

Dažniausiai užduodami klausimai

Pranešti apie problemą mieste

Registracija į darželius ir mokyklas

Gyvenamosios vietos deklaravimas

Dokumento statuso patikrinimas

Struktūra ir kontaktai

Finansų ir strateginio planavimo departamentas

Konstitucijos pr. 3, LT-09601 Vilnius

findep@vilnius.lt

(8 5) 211 2420

Vardas ir pavardė Pareigos Tel. El. paštas
Darius Leišys Departamento direktorius 211 2240 darius.leisys@vilnius.lt
Algis Žvejis Vyresnysis patarėjas 211 2208 algis.zvejys@vilnius.lt
Lina Subačiūtė Vyriausioji specialistė 211 2120 lina.subaciute@vilnius.lt
Gintarė Kindurienė Vyriausioji specialistė (vaiko priežiūros atostogose) gintare.kinduriene@vilnius.lt

Finansų ir strateginio planavimo departamentas yra Vilniaus miesto savivaldybės administracijos struktūrinis padalinys.


Departamento darbo laikas: I – IV 8.30 – 17.30 val. V 8.30 – 16.15 val. Pietūs: 12.30 – 13.15 val.

VILNIAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS FINANSŲ IR STRATEGINIO PLANAVIMO DEPARTAMENTO NUOSTATAI »


DEPARTAMENTO UŽDAVINIAI IR FUNKCIJOS 8. Svarbiausieji Departamento uždaviniai: 8.1. valdyti Savivaldybės disponuojamus piniginius išteklius biudžeto ir kitose sąskaitose, įskaitant Europos Sąjungos finansinės paramos, kitos finansinės paramos, išteklių fondų ir kitus išteklius; 8.2. rengti ir įgyvendinti Savivaldybės politiką iždo, apskaitos ir finansų valdymo, strateginio planavimo ir biudžeto bei mokesčių klausimais; 8.3. analizuoti miesto ir regiono ekonominius socialinius rodiklius, ekonominę ir socialinę būklę, investicinę aplinką bei jos pokyčius, įgyvendinant Savivaldybės veiklos planą, formuojant Savivaldybės biudžetą. Organizuoti Savivaldybės strateginio veiklos plano ir biudžeto projektų rengimą; 8.4. vykdyti Savivaldybės ir asignavimų valdytojų turto (ilgalaikio materialaus, nematerialaus finansinio, atsargų, gautinų sumų, piniginių lėšų ir kt. turto), įsipareigojimų, finansavimo ir kitų sumų apskaitą; 8.5. užtikrinti Savivaldybės asignavimų valdytojų ir pavaldžių įstaigų finansinių ataskaitų rinkinių, biudžeto vykdymo ir kitų ataskaitų teisingumą ir savalaikį pateikimą; 8.6. užtikrinti Departamente atliekamą išankstinę, einamąją ir paskesnę finansų kontrolę; 8.7. spręsti Departamento valstybės tarnautojų ir darbuotojų, dirbančių pagal darbo sutartis, mokymo ir kvalifikacijos kėlimo klausimus; 8.8. teikti gyventojams ir institucijoms informaciją, leisti informacinę medžiagą Departamento kompetencijai priklausančiais klausimais; 8.9. nagrinėti įstaigų, organizacijų, asmenų prašymus, skundus, pasiūlymus, imtis priemonių rastiems ar nurodytiems pažeidimams bei trūkumams šalinti. 9. Departamentas, įgyvendindamas jam pavestus uždavinius apskaitos ir finansų valdymo metodologijos srityje, vykdo šias funkcijas: 9.1. vykdo Savivaldybės asignavimų valdytojų turto, įsipareigojimų, finansavimo sumų apskaitą ir kontrolę; 9.2. organizuoja bei vykdo turto ir įsipareigojimų inventorizaciją, seka turto ir įsipareigojimų būklę; 9.3. rengia Savivaldybės asignavimų valdytojų finansinių ataskaitų rinkinį ir kitas ataskaitas, nustatyta tvarka teikia jas Savivaldybės kontrolės ir audito tarnybai, Savivaldybės tarybai, Lietuvos Respublikos finansų ministerijai ir kitoms institucijoms; 9.4. priima Savivaldybės asignavimų valdytojų pavaldžių įstaigų ataskaitas, rengia suvestines, konsoliduotas finansines, biudžeto vykdymo ir kitas ataskaitas; 9.5. vykdo asignavimų valdytojų programų finansavimą, rengia ir kontroliuoja mokėjimo pavedimus, teikia informaciją apie lėšas asignavimų valdytojų bankų sąskaitose; 9.6. nustatytais terminais apskaičiuoja ir perveda valstybės politikų, valstybės tarnautojų ir darbuotojų, dirbančių pagal darbo sutartis, darbo užmokestį ir kitas išmokas; 9.7. išskaičiuoja sumas iš valstybės politikų, valstybės tarnautojų ir darbuotojų, dirbančių pagal darbo sutartis, darbo užmokesčio ir kitų išmokų pagal vykdomuosius raštus ar kitus dokumentus; 9.8. apskaičiuoja ir perveda gyventojų pajamų mokestį į biudžetą, valstybinio socialinio draudimo įnašus – į Valstybinio socialinio draudimo fondo valdybą; 9.9. rengia ir teikia Valstybinei mokesčių inspekcijai gyventojų pajamų mokesčio deklaracijas; 9.10. rengia ir teikia Valstybinio socialinio draudimo fondo valdybai, Valstybinei mokesčių inspekcijai ir Lietuvos statistikos departamentui mėnesines, ketvirtines bei metines ataskaitas. 9.11. įgyvendinant Savivaldybės apskaitos politiką rengia Savivaldybės tarybos sprendimų, Administracijos direktoriaus įsakymų ir kitų teisės aktų projektus; 9.12. derina Savivaldybės administracijos padalinių parengtus Savivaldybės tarybos sprendimų, Administracijos direktoriaus įsakymų projektus apskaitos klausimais; 9.13. organizuoja Savivaldybės apskaitos politikos, tvarkų aprašų atnaujinimą; 9.14. teikia konsultacijas departamento darbuotojams apskaitos ir finansinės atskaitomybės bei darbo su Finansų valdymo ir apskaitos sistema (toliau – FVAS) klausimais; 9.15. organizuoja FVAS naudojamų klasifikatorių (tiekėjų, sąskaitos segmentų ir pan.) ir nustatymų priežiūrą bei koordinuoja jų atnaujinimą/papildymą. 10. Departamentas, įgyvendindamas jam pavestus uždavinius strateginio planavimo ir biudžeto srityje, vykdo šias funkcijas: 10.1. analizuoja ir apibendrina Vilniaus miesto 2010-2020 metų strateginį bei strateginį veiklos planą, teikia išvadas ir pasiūlymus Savivaldybės struktūriniams padaliniams dėl jų tobulinimo; 10.2. kontroliuoja Savivaldybės tarybos patvirtintų strateginio veiklos plano programų vykdymą; 10.3. koordinuoja Savivaldybės asignavimų valdytojų (programų vykdytojų) veiklos planų rengimą, rengia apibendrintą Savivaldybės strateginį veiklos planą, derina jį su Vilniaus miesto 2010-2020 metų strateginiu planu, rengia Vilniaus miesto 2010-2020 metų strateginio plano įgyvendinimo ataskaitą; 10.4. organizuoja Savivaldybės paskolų skoloms grąžinti ir investicijų projektams paėmimą iš kredito įstaigų, o prireikus – jų refinansavimą; 10.5. analizuoja ir teikia pasiūlymus dėl lėšų poreikio Vilnius miesto investicijų programai įgyvendinti, organizuoja jos rengimą ir vykdymo kontrolę; 10.6. rengia išvadas ir pasiūlymus dėl Savivaldybės administracijos struktūrinių padalinių vykdomų programų (priemonių) tikslingumo; 10.7. teikia pasiūlymus Savivaldybės tarybai ir merui dėl Savivaldybės viešųjų investicijų politikos; 10.8. teikia Administracijos struktūriniams padaliniams metodinę pagalbą strateginio planavimo ir biudžeto sudarymo srityse (rengiant biudžetą, planus, teikiant ataskaitas, vertinant programų rezultatus ir kt.); 10.9. rengia Savivaldybės tarybos sprendimų, Administracijos direktoriaus įsakymų ir kitų norminių aktų projektus dėl Savivaldybės biudžeto politikos įgyvendinimo, derina Savivaldybės administracijos dalinių parengtus projektus dėl Savivaldybės biudžeto ir kitų piniginių išteklių planavimo; 10.10. pagal patvirtintą Vilniaus miesto 2010-2020 metų strateginį bei strateginį veiklos planą rengia atitinkamų metų Savivaldybės biudžeto projektą, biudžeto pajamų ir išlaidų ketvirtinio paskirstymo bei jų tikslinimo projektus; 10.11. analizuoja ir kontroliuoja Savivaldybės biudžeto pajamų plano vykdymą, analizuoja biudžeto išlaidų panaudojimą. 11. Departamentas, įgyvendindamas jam pavestus uždavinius mokesčių srityje, vykdo šias funkcijas: 11.1. vykdo valstybinės žemės nuomos mokesčio administravimą, apskaitą ir kontrolę; 11.2. vykdo paramos socialinės infrastruktūros plėtrai administravimą; 11.3. vykdo nekilnojamojo turto mokesčio, paveldimo turto mokesčio, žemės mokesčio, žemės nuomos mokesčio lengvatų teikimo Savivaldybės biudžeto sąskaita administravimą; 11.4. vykdo viešųjų pirkimų pasiūlymų ir sutarčių įvykdymo užtikrinimo garantijų Savivaldybėje administravimą, apskaitą ir kontrolę; 11.5. vykdo atsiskaitymų už Savivaldybės negyvenamųjų patalpų nuomą apskaitą; 11.6. atlieka apleistų patalpų ir pastatų Vilniaus miesto savivaldybės teritorijoje analizę, įvertina pateiktą medžiagą ir derina ją su Savivaldybės struktūriniais daliniais, atsako už Administracijos direktoriaus įsakymo projekto dėl apleistų patalpų ir pastatų sąrašo patvirtinimo parengimą, užtikrina savalaikį informacijos perdavimą Valstybinei mokesčių inspekcijai prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos; 11.7. atlieka nenaudojamų žemės sklypų Vilniaus miesto savivaldybės teritorijoje analizę, įvertina pateiktą medžiagą ir derina ją su Savivaldybės struktūriniais daliniais, atsako už Administracijos direktoriaus įsakymo projekto dėl nenaudojamų žemės sklypų sąrašo patvirtinimo parengimą, užtikrina savalaikį informacijos perdavimą Valstybinei mokesčių inspekcijai prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos; 11.8. analizuoja sąlyginio deponavimo sąskaitos, skirtos vietinei rinkliavai, lėšų paskirstymą; 11.9. vykdo vietinės rinkliavos už naudojimąsi Vilniaus miesto viešąja turizmo ir poilsio infrastruktūra administravimą; 11.10. vykdo vietinės rinkliavos už atliekų surinkimą ir tvarkymą administravimą; 11.11. rengia Tarybos sprendimų, mero potvarkių, Administracijos direktoriaus įsakymų projektus dėl mokesčių bei paramos lėšų mokėjimo procedūrų ir dydžių nustatymo. 12. Departamentas, įgyvendindamas jam pavestus uždavinius iždo srityje, vykdo šias funkcijas: 12.1. priima mokėjimo paraiškas ir vykdo Savivaldybės biudžeto, Savivaldybės investicinių projektų, Valstybės investicijų programose patvirtintų ir kitų projektų finansavimą; 12.2. rengia asignavimų valdytojų lėšų poreikio vykdomoms programoms finansuoti prognozes; 12.3. teikia atitinkamoms institucijoms paraiškas lėšoms, skirtoms Valstybės investicijų programoje numatytiems projektams, finansuoti; 12.4. vykdo Savivaldybės paskolų grąžinimo apskaitą ir sudaro Vilniaus miesto savivaldybės paskolų registrą; 12.5. rengia Savivaldybės biudžeto įvykdymo ataskaitą, teikia ją tvirtinti Savivaldybės tarybai, o patvirtintą - Lietuvos Respublikos finansų ministerijai; 12.6. rengia konsoliduotas išteklių fondų finansines ataskaitas. 13. Departamentas ir jo skyriai, vykdydami Departamento bei Skyrių nuostatuose nurodytas funkcijas, finansų kontrolės srityje vadovaujasi Vilniaus miesto savivaldybės administracijos finansų kontrolės taisyklėmis.

Apskaitos ir finansų valdymo metodologijos skyrius ❯❯❯
Vardas ir pavardė Pareigos Tel. El. paštas
Audronė Beleckienė Skyriaus vedėja 211 2238 audrone.beleckiene@vilnius.lt

Apskaitos ir finansų valdymo metodologijos skyrius yra Finansų ir strateginio planavimo departamento struktūrinis padalinys.


VILNIAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS FINANSŲ DEPARTAMENTO APSKAITOS IR FINANSŲ VALDYMO METODOLOGIJOS SKYRIAUS NUOSTATAI »


SKYRIAUS UŽDAVINIAI IR FUNKCIJOS 8. Skyriaus svarbiausieji uždaviniai yra: 8.1. vykdyti Savivaldybės ir asignavimų valdytojų turto (ilgalaikio materialaus, nematerialaus finansinio, atsargų, gautinų sumų, piniginių lėšų ir kt. turto), įsipareigojimų, finansavimo sumų, pajamų ir sąnaudų apskaitą, rengti biudžeto vykdymo ir finansines ataskaitas bei jų rinkinius, kitas ataskaitas; 8.2. užtikrinti Savivaldybės, asignavimų valdytojų ir pavaldžių įstaigų biudžeto vykdymo, finansinių ataskaitų ir jų rinkinių, kitų ataskaitų rengimo teisingumą ir pateikimą laiku; 8.3. vykdyti Savivaldybės biudžeto, Privatizavimo fondo ir kitų lėšų apskaitą pagal asignavimų valdytojus ir patvirtintas programas; 8.4. rengti metodinius nurodymus, teikti konsultacijas dėl buhalterinės apskaitos pagal Skyriaus kompetenciją; 8.5. organizuoti Finansų valdymo apskaitos sistemos (toliau – FVAS) naudojamų klasifikatorių priežiūrą, teikti konsultacijas darbo su FVAS klausimais pagal Skyriaus kompetenciją; 9. Skyrius, įgyvendindamas jam pavestus uždavinius, vykdo šias funkcijas: 9.1. vykdo Savivaldybės ir asignavimų valdytojų turto, įsipareigojimų, finansavimo sumų, pajamų ir sąnaudų apskaitą bei kontrolę; 9.2. organizuoja bei vykdo turto ir įsipareigojimų inventorizaciją, seka turto ir įsipareigojimų būklę; 9.3. rengia Savivaldybės ir asignavimų valdytojų finansinių ataskaitų rinkinį, biudžeto vykdymo ir kitas ataskaitas, nustatyta tvarka teikia juos Finansų departamento Iždo skyriui, Finansų ministerijai, Savivaldybės kontrolės ir audito tarnybai, Savivaldybės tarybai ir kitoms institucijoms; 9.4. peržiūri ir apdoroja Savivaldybės asignavimų valdytojų pavaldžių įstaigų ataskaitas, rengia suvestines, konsoliduotas finansines, biudžeto vykdymo ir kitas ataskaitas; 9.5. vykdo lėšų, skirtų vykdyti savarankiškosioms ir valstybinėms (valstybės perduotoms savivaldybėms) funkcijoms, apskaitą; 9.6. rengia ir kontroliuoja mokėjimo pavedimus; 9.7. vykdo investicinės programos lėšų apskaitą; 9.8. nustatytu laiku apskaičiuoja ir perveda valstybės politikų, valstybės tarnautojų ir darbuotojų, dirbančių pagal darbo sutartis, darbo užmokestį ir kitas išmokas; 9.9 išskaičiuoja sumas iš valstybės politikų, valstybės tarnautojų ir darbuotojų, dirbančių pagal darbo sutartis, darbo užmokesčio ir kitų išmokų pagal vykdomuosius raštus ar kitus dokumentus; 9.10. apskaičiuoja ir perveda gyventojų pajamų mokestį į biudžetą, valstybinio socialinio draudimo įnašus – į Valstybinio socialinio draudimo fondo valdybą; 9.11. rengia ir teikia Valstybinei mokesčių inspekcijai gyventojų pajamų mokesčio deklaracijas; 9.12. rengia ir teikia Valstybinio socialinio draudimo fondo valdybai, Valstybinei mokesčių inspekcijai ir Lietuvos statistikos departamentui mėnesio, ketvirčio bei metų ataskaitas; 9.13. sudaro asignavimų valdytojų ir programų vykdytojų mokėtinų ir gautinų sumų ataskaitas ir pateikia Iždo skyriui rengti Savivaldybės mokėtinų ir gautinų sumų suvestinę ataskaitą; 9.14. vykdo Savivaldybės biudžeto išlaidų pagal asignavimų valdytojus ir programas apskaitą; 9.15. kontroliuoja, kad Savivaldybės biudžeto lėšos būtų naudojamos tik Savivaldybės tarybos patvirtintoms programoms vykdyti; 9.16. vykdo Savivaldybės bei valstybės investicijų programose patvirtintų projektų apskaitą; 9.17. rengia paraiškas lėšoms gauti ir teikia Neįgaliųjų reikalų departamentui prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos; 9.18. vykdo Specialiosios valstybės paramos gyvenamiesiems namams, butams įsigyti, Politinių kalinių ir tremtinių, jų šeimų sugrįžimo į Lietuvą ir jų aprūpinimo bei Socialinio būsto fondo plėtros programų lėšų apskaitą; 9.19. teikia ataskaitas apie panaudotas lėšas Socialinių paslaugų priežiūros departamentui bei Neįgaliųjų reikalų departamentui prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos; 9.20. rengia savivaldybės tarybos sprendimų, administracijos direktoriaus, departamento direktoriaus įsakymų ir kitų norminių aktų projektus dėl savivaldybės finansų valdymo ir buhalterinės apskaitos politikos įgyvendinimo; 9.21. derina kitų savivaldybės administracijos dalinių parengtus ir teikiamus tarybai sprendimų, administracijos direktoriaus įsakymų projektus dėl savivaldybės buhalterinės apskaitos; 9.22. organizuoja Savivaldybės apskaitos politikos, apskaitos tvarkų aprašų atnaujinimą; 9.23. teikia konsultacijas, organizuoja mokymus departamento darbuotojams apskaitos ir finansinės atskaitomybės bei darbo su FVAS klausimais; 9.24. organizuoja FVAS naudojamų klasifikatorių (tiekėjų, sąskaitos segmentų ir pan.) ir nustatymų priežiūrą bei koordinuoja jų atnaujinimą ar papildymą; 9.25. teikia informaciją suinteresuotiems asmenims teisės aktų numatyta tvarka; 9.26. atlieka kitas įstatymų, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimų bei Finansų departamento nuostatuose ir Finansų kontrolės taisyklėse numatytas funkcijas; 9.27. skyriaus tarnautojai ir darbuotojai, vykdydami savo funkcijas, atlieka finansų kontrolę vadovaudamiesi patvirtintomis Vilniaus miesto savivaldybės administracijos finansų kontrolės taisyklėmis ir Departamento direktoriaus įsakymais.

Asignavimų valdytojų poskyris ❯❯❯
Vardas ir pavardė Pareigos Tel. El. paštas
Virginija Kurilo Poskyrio vedėja 211 2379 virginija.kurilo@vilnius.lt
Rasa Anisovienė Vyriausioji specialistė 211 2322 rasa.anisoviene@vilnius.lt
Asta Bareikienė Vyriausioji specialistė 211 2349 asta.bareikiene@vilnius.lt
Vilija Dokudovičienė Vyriausioji specialistė 211 2353 vilija.dokudoviciene@vilnius.lt
Aušra Katėnaitė Vyriausioji specialistė 219 7959 ausra.katenaite@vilnius.lt
Daiva Subačienė Vyriausioji specialistė 211 2201 daiva.subaciene@vilnius.lt
Dalia Surdokienė Vyriausioji specialistė 211 2840 dalia.surdokiene@vilnius.lt
Jolita Šapokaitė Vyriausioji specialistė 211 2214 jolita.sapokaite@vilnius.lt
Laima Šlepetienė Vyriausioji specialistė 219 7950 laima.slepetiene@vilnius.lt
Laima Zabulėnė Vyriausioji specialistė 211 2166 laima.zabulene@vilnius.lt
Živilė Baguševičienė Finansininkė 211 2159 zivile.baguseviciene@vilnius.lt
Rūta Dovydaitytė Finansininkė 211 2680 ruta.dovydaityte@vilnius.lt
Laima Grigoravičienė Finansininkė 211 2777 laima.grigoraviciene@vilnius.lt
Virginija Grigorjevaitė Finansininkė 211 2087 virginija.grigorjevaite@vilnius.lt
Aliona Kolodinskaitė Finansininkė 211 2842 aliona.kolodinskaite@vilnius.lt
Jūratė Lazdinienė Finansininkė 211 2110 jurate.lazdiniene@vilnius.lt
Ramunė Macijauskienė Finansininkė 211 2354 ramune.macijauskiene@vilnius.lt
Antonina Nastasenko Finansininkė 211 2203 antonina.nastasenko@vilnius.lt
Rimutė Prašmuntienė Finansininkė 211 2202 rimute.prasmuntiene@vilnius.lt
Laima Rinkevičienė Finansininkė 211 2394 laima.rinkeviciene@vilnius.lt
Joalita Sabalienė Finansininkė 211 2090 joalita.sabaliene@vilnius.lt
Dainora Vijeikienė Finansininkė 211 2531 dainora.vijeikiene@vilnius.lt

VILNIAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS FINANSŲ IR STRATEGINIO PLANAVIMO DEPARTAMENTO APSKAITOS IR FINANSŲ VALDYMO METODOLOGIJOS SKYRIAUS ASIGNAVIMŲ VALDYTOJŲ POSKYRIO NUOSTATAI »


POSKYRIO UŽDAVINIAI IR FUNKCIJOS 5. Poskyrio svarbiausieji uždaviniai yra: 5.1. vykdyti Savivaldybės asignavimų valdytojų turto (ilgalaikio materialaus, nematerialaus, finansinio, atsargų, gautinų sumų, piniginių lėšų ir kt. turto), įsipareigojimų, finansavimo sumų, pajamų ir sąnaudų apskaitą, rengti biudžeto vykdymo ir finansines ataskaitas bei jų rinkinius, kitas ataskaitas; 5.2. užtikrinti Savivaldybės asignavimų valdytojų ir pavaldžių įstaigų biudžeto vykdymo ataskaitų ir jų rinkinių rengimo teisingumą ir pateikimą laiku; 5.3. dalyvauti rengiant Savivaldybės administracijos finansinių ataskaitų ir Savivaldybės konsoliduotųjų finansinių ataskaitų rinkinius. 6. Poskyris, įgyvendindamas jam pavestus uždavinius, vykdo šias funkcijas: 6.1. vykdo Savivaldybės asignavimų valdytojų turto, įsipareigojimų, finansavimo sumų, pajamų ir sąnaudų apskaitą bei kontrolę; 6.2. organizuoja bei vykdo asignavimų valdytojų administruojamo turto ir įsipareigojimų inventorizaciją, seka turto ir įsipareigojimų būklę; 6.3. dalyvauja rengiant Savivaldybės finansinių ataskaitų ir konsoliduotųjų finansinių atskaitų rinkinius; 6.4. rengia savivaldybės asignavimų valdytojų biudžeto vykdymo ir kitas ataskaitas, nustatyta tvarka teikia jas Finansų ir strateginio planavimo departamento Iždo skyriui, Finansų ministerijai, Savivaldybės kontrolės ir audito tarnybai ir kitoms institucijoms; 6.5. peržiūri ir apdoroja Savivaldybės asignavimų valdytojų pavaldžių įstaigų ataskaitas, rengia suvestines, konsoliduotas finansines, biudžeto vykdymo ir kitas ataskaitas; 6.6. rengia ir kontroliuoja mokėjimo pavedimus; 6.7. vykdo investicinės programos lėšų apskaitą pagal asignavimų valdytojus; 6.8. poskyrio darbuotojai vykdo lėšų, skirtų vykdyti savarankiškosioms ir valstybinėms (valstybės perduotoms savivaldybėms) funkcijoms, apskaitą; 6.9. sudaro Administracijos ir Savivaldybės asignavimų valdytojų mokėtinų ir gautinų sumų ataskaitas ir pateikia Iždo skyriui rengti Savivaldybės mokėtinų ir gautinų sumų suvestinę ataskaitą; 6.10. kontroliuoja, kad Savivaldybės biudžeto lėšos būtų naudojamos tik Savivaldybės tarybos patvirtintoms programoms vykdyti; 6.11. rengia ir teikia Iždo skyriui paraiškas lėšoms gauti; 6.12. teikia informaciją suinteresuotiems asmenims teisės aktų nustatyta tvarka; 6.13. atlieka kitas įstatymų, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimų bei Finansų ir strateginio planavimo departamento nuostatuose ir Finansų kontrolės taisyklėse numatytas funkcijas; 6.14. poskyrio tarnautojai ir darbuotojai, vykdydami savo funkcijas, atlieka finansų kontrolę vadovaudamiesi patvirtintomis Vilniaus miesto savivaldybės administracijos finansų kontrolės taisyklėmis ir Departamento direktoriaus įsakymais.

Darbo užmokesčio poskyris ❯❯❯
Vardas ir pavardė Pareigos Tel. El. paštas
Agnė Kovalenko L. e. poskyrio vedėjo pareigas 211 2088 agne.kovalenko@vilnius.lt
Jolita Lukoševičienė Poskyrio vedėja jolita.lukoseviciene@vilnius.lt
Birutė Jakštienė Apskaitos buhalterė 211 2170 birute.jakstiene@vilnius.lt
Lina Repeikienė Apskaitos buhalterė 219 7949 lina.repeikiene@vilnius.lt
Ieva Stanionytė Apskaitos buhalterė 211 2080 ieva.stanionyte@vilnius.lt
Erika Zaborovskienė Apskaitos buhalterė 211 2164 erika.zaborovskiene@vilnius.lt

VILNIAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS FINANSŲ IR STRATEGINIO PLANAVIMO DEPARTAMENTO APSKAITOS IR FINANSŲ VALDYMO METODOLOGIJOS SKYRIAUS DARBO UŽMOKESČIO POSKYRIO NUOSTATAI »


POSKYRIO UŽDAVINIAI IR FUNKCIJOS 6. Svarbiausieji Poskyrio uždaviniai yra šie: 6.1. teisingai apskaičiuoti valstybės politikams, valstybės tarnautojams ir darbuotojams, dirbantiems pagal darbo sutartis, darbo užmokestį ir kitus išmokėjimus; 6.2. teisingai apskaičiuoti ir nustatytu laiku pervesti gyventojų pajamų mokestį, socialinio draudimo įmokas; 6.3. laiku pateikti įvairias ataskaitas atitinkamoms institucijoms. 7. Poskyris, spręsdamas jam pavestus uždavinius, vykdo šias funkcijas: 7.1. vadovaudamasis pirminiais dokumentais, pagal išlaidų sąmatas apskaičiuoja valstybės politikams, valstybės tarnautojams ir darbuotojams, dirbantiems pagal darbo sutartis, darbo užmokestį, kitus išmokėjimus ir socialinio draudimo įmokas; 7.2. pagal autorines sutartis apskaičiuoja ir perveda autoriams autorinius atlyginimus; 7.3. rengia Darbo biržai pažymas apie teritorinės darbo biržos nusiųstų ieškančių darbo asmenų, įdarbintų pagal darbo sutartis viešiesiems darbams atlikti, dirbtą darbo laiką ir apskaičiuotą jiems darbo užmokestį pagal kiekvieną seniūniją ir kartu su darbo laiko apskaitos žiniaraščiais pateikia Darbo biržai; 7.4. apskaičiuoja ir perveda gyventojų pajamų mokestį į biudžetą, valstybinio socialinio draudimo įnašus – į Valstybinio socialinio draudimo fondo valdybą; 7.5. išskaičiuoja sumas iš valstybės politikų, valstybės tarnautojų ir darbuotojų, dirbančių pagal darbo sutartis, darbo užmokesčio ir kitų išmokų pagal vykdomuosius raštus ar kitus dokumentus; 7.6. rengia ir teikia Valstybinei mokesčių inspekcijai gyventojų pajamų mokesčio deklaracijas; 7.7. teikia Departamentui paraiškas gauti lėšų darbo užmokesčiui, socialinio draudimo įmokoms ir kitoms išmokoms; 7.8. rengia ir teikia Valstybinio socialinio draudimo fondo valdybai, Valstybinei mokesčių inspekcijai, Statistikos departamentui ir ministerijoms mėnesines, ketvirtines bei metines ataskaitas; 7.9. pagal pareikalavimą rengia valstybės politikams, valstybės tarnautojams ir darbuotojams, dirbantiems pagal darbo sutartis, pažymas apie jiems apskaičiuotą ir išmokėtą darbo užmokestį, išskaičiuotus iš darbo užmokesčio ir sumokėtus mokesčius; 7.10. poskyrio darbuotojai vykdo darbo užmokesčio, mokamo valstybės tarnautojams ir darbuotojams iš lėšų, skirtų vykdyti savarankiškąsias ir valstybines (valstybės perduotas savivaldybėms) funkcijas, apskaitą; 7.11. teikia informaciją bankams apie priimtus ir atleistus iš darbo darbuotojus; 7.12. teikia metodinę pagalbą ir konsultuoja Administracijos padalinius darbo užmokesčio apskaitos klausimais; 7.13. poskyrio tarnautojai ir darbuotojai, vykdydami savo funkcijas, atlieka finansų kontrolę vadovaudamiesi patvirtintomis Vilniaus miesto savivaldybės administracijos finansų kontrolės taisyklėmis ir Departamento direktoriaus įsakymais. 7.14. pagal savo kompetenciją rengia Savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymų projektus.

Finansų valdymo metodologijos poskyris ❯❯❯
Vardas ir pavardė Pareigos Tel. El. paštas
Irina Usovienė L. e. poskyrio vedėjo pareigas 211 2826 irina.usoviene@vilnius.lt
Vaiva Valentonienė Poskyrio vedėja vaiva.valentoniene@vilnius.lt
Vilius Klimas Vyriausiasis specialistas 211 2746 vilius.klimas@vilnius.lt
Ramunė Zaleskaitė Vyriausioji specialistė 211 2351 ramune.zaleskaite@vilnius.lt

Finansų valdymo metodologijos poskyris yra Finansų ir strateginio planavimo departamento Apskaitos ir finansų valdymo metodologijos skyriaus struktūrinis dalinys.


FINANSŲ IR STRATEGINIO PLANAVIMO DEPARTAMENTO APSKAITOS IR FINANSŲ VALDYMO METODOLOGIJOS SKYRIAUS FINANSŲ VALDYMO METODOLOGIJOS POSKYRIO NUOSTATAI »


POSKYRIO UŽDAVINIAI IR FUNKCIJOS 6. Svarbiausieji poskyrio uždaviniai yra šie: 6.1. rengti metodinius nurodymus, teikti konsultacijas dėl buhalterinės apskaitos pagal Poskyrio kompetenciją; 6.2. organizuoti Finansų valdymo apskaitos sistemos (toliau – FVAS) naudojamų klasifikatorių priežiūrą, teikti konsultacijas darbo su FVAS klausimais pagal Poskyrio kompetenciją; 6.3. teikti pasiūlymus Skyriui, Departamentui, Administracijos direktoriui, Tarybai dėl: 6.3.1. apskaitos politikos, apskaitos tvarkų aprašų, finansų valdymo procedūrų atnaujinimo; 6.3.2. apskaitos procedūrų FVAS tobulinimo; 6.3.3. kitų klausimų, susijusių su Poskyriui pavestų funkcijų vykdymu. 7. Poskyris, įgyvendindamas jam pavestus uždavinius, vykdo šias funkcijas: 7.1. rengia Savivaldybės tarybos sprendimų, Administracijos direktoriaus, Departamento direktoriaus įsakymų ir kitų norminių aktų projektus dėl Savivaldybės finansų valdymo ir buhalterinės apskaitos politikos įgyvendinimo; 7.2. derina kitų Savivaldybės administracijos dalinių parengtus ir teikiamus Tarybai sprendimų, Administracijos direktoriaus įsakymų projektus dėl Savivaldybės buhalterinės apskaitos; 7.3. organizuoja Savivaldybės apskaitos politikos, apskaitos tvarkų aprašų atnaujinimą; 7.4. teikia konsultacijas, organizuoja mokymus Departamento darbuotojams apskaitos ir finansinės atskaitomybės bei darbo su FVAS klausimais; 7.5. organizuoja FVAS naudojamų klasifikatorių (tiekėjų, sąskaitos segmentų ir pan.) ir nustatymų priežiūrą bei koordinuoja jų atnaujinimą ar papildymą; 7.6. nagrinėja įmonių, įstaigų bei piliečių pasiūlymus, skundus ir pareiškimus, Tarybos narių paklausimus (klausimus), priskirtinus Poskyrio kompetencijai, imasi priemonių, kad būtų išspręsti juose keliami klausimai; 7.7. poskyrio tarnautojai ir darbuotojai, vykdydami savo funkcijas, atlieka finansų kontrolę vadovaudamiesi patvirtintomis Vilniaus miesto savivaldybės administracijos finansų kontrolės taisyklėmis ir Departamento direktoriaus įsakymais; 7.8. atlieka kitas įstatymais, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimais ir Savivaldybės tarybos sprendimais numatytas funkcijas.

Iždo skyrius ❯❯❯
Vardas ir pavardė Pareigos Tel. El. paštas
Živilė Urbonienė Skyriaus vedėja 219 7933 zivile.urboniene@vilnius.lt

Iždo skyrius yra Finansų ir strateginio planavimo departamento struktūrinis padalinys.


VILNIAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS FINANSŲ IR STRATEGINIO PLANAVIMO DEPARTAMENTO IŽDO SKYRIAUS NUOSTATAI »


SKYRIAUS UŽDAVINIAI IR FUNKCIJOS 8. Skyriaus svarbiausieji uždaviniai: 8.1. užtikrinti tinkamą Savivaldybės disponuojamų piniginių išteklių valdymą biudžeto ir kitose sąskaitose, įskaitant Europos Sąjungos finansinės paramos, kitos finansinės paramos, išteklių fondų ir kitus išteklius; 8.2. kaupti savivaldybės disponuojamus išteklius iždo sąskaitose, juos nustatyta tvarka išduoti, tvarkyti šių procesų apskaitą; 8.3. vykdyti finansavimą iš Savivaldybės biudžeto ir kitų lėšų pagal asignavimų valdytojus ir patvirtintas programas; 8.4. vykdyti Savivaldybės biudžetą, rengti ir teikti nustatyta tvarka bei terminais biudžeto vykdymo atskaitomybę; 8.5. tvarkyti ne biudžeto lėšų ir įsipareigojimų apskaitą, rengti ir teikti nustatyta tvarka bei terminais atskaitomybę; 8.6. teikti biudžeto išlaidų finansavimo suvestines, Investicijų programos vykdymo suvestines rengiant Savivaldybės biudžeto projektą, organizuojant jo vykdymą. 9. Skyrius, įgyvendindamas jam pavestus uždavinius, vykdo šias funkcijas: 9.1. vykdo Savivaldybės biudžeto asignavimų valdytojų vykdomų programų finansavimą, tvarko joms įgyvendinti panaudotų lėšų apskaitą bei atlieka panaudojimo analizę ir kontrolę, tikrina asignavimų valdytojų biudžeto sąmatų įvykdymo ataskaitas, kontroliuoja, kad Savivaldybės biudžeto lėšos būtų naudojamos tik Savivaldybės tarybos patvirtintoms programoms vykdyti; 9.2. priima asignavimų valdytojų paraiškas lėšoms gauti ir nagrinėja jų atitikimą norminiams teisės aktams; 9.3. rengia būtiniausių biudžeto išlaidų mokėjimų poreikio planus; 9.4. tvarko Savivaldybės biudžeto pajamų ir išlaidų apskaitą; 9.5. rengia Savivaldybės biudžeto įvykdymo apyskaitą, teikia ją tvirtint Savivaldybės tarybai; 9.6. rengia Iždo fondo finansines ataskaitas; 9.7. vykdo Savivaldybės vykdomų investicinių projektų finansavimą; 9.8. vykdo Valstybės investicijų programose patvirtintų projektų finansavimą. Šiuo tikslu teikia atitinkamoms institucijoms paraiškas lėšoms, skirtoms Valstybės investicijų programoje numatytiems projektams, finansuoti; 9.9. kontroliuoja Savivaldybės paskolų gavimą ir grąžinimą, tvarko jų apskaitą; 9.10. vykdo Specialiosios valstybės paramos gyvenamiesiems namams, butams įsigyti apskaitą; 9.11. tvarko gautų valstybės lėšų pagal tikslinę paskirtį apskaitą, derina su Lietuvos Respublikos finansų ministerijos ir kitų institucijų duomenimis; 9.12. rengia mokėjimo pavedimus bankams, teikia informaciją apie lėšas bankų sąskaitose; 9.13. sudaro Savivaldybės mokėtinų ir gautinų sumų ataskaitą ir teikia ją Lietuvos Respublikos finansų ministerijai; 9.14. rengia Savivaldybės biudžeto skolos pagal kreditorių grupes ir kreditorius ataskaitą. 9.15. esant poreikiui rengia mokėjimų atidėjimo ir išdėstymo sutarčių projektus. 9.16. rengia Savivaldybės tarybos sprendimų ir Savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymų projektus skyriui priskirtoms funkcijoms ir uždaviniams įgyvendinti; 9.17. atlieka kitas funkcijas, numatytas departamento nuostatuose ir Finansų kontrolės taisyklėse; 9.18. atlieka kitus Departamento direktoriaus, direktoriaus pavaduotojo pavedimus.

Apskaitos ir atskaitomybės poskyris ❯❯❯
Vardas ir pavardė Pareigos Tel. El. paštas
Danguolė Jakimavičienė Poskyrio vedėja 211 2280 danguole.jakimaviciene@vilnius.lt
Virginija Balevičienė Vyriausioji specialistė 211 2228 virginija.baleviciene@vilnius.lt
Vida Bernotienė Vyriausioji specialistė 211 2224 vida.bernotiene@vilnius.lt
Renata Buivienė Vyriausioji specialistė 211 2227 renata.buiviene@vilnius.lt

Apskaitos ir atskaitomybės poskyris yra Finansų ir strateginio planavimo departamento Iždo skyriaus struktūrinis padalinys


VILNIAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS FINANSŲ IR STRATEGINIO PLANAVIMO DEPARTAMENTO IŽDO SKYRIAUS APSKAITOS IR ATSKAITOMYBĖS POSKYRIO NUOSTATAI »


UŽDAVINIAI IR FUNKCIJOS 8. Poskyrio svarbiausieji uždaviniai: 8.1. valdyti Savivaldybės disponuojamus piniginius išteklius biudžeto ir kitose sąskaitose, įskaitant Europos Sąjungos finansinės paramos, kitos finansinės paramos, išteklių fondų ir kitus išteklius; 8.2. kaupti Savivaldybės disponuojamus išteklius iždo sąskaitose, juos nustatyta tvarka išduoti, tvarkyti šių procesų apskaitą; 8.3. vykdyti Savivaldybės biudžetą, rengti ir teikti nustatyta tvarka bei terminais biudžeto vykdymo atskaitomybę; 8.4. tvarkyti ne biudžeto lėšų ir įsipareigojimų apskaitą, rengti ir teikti nustatyta tvarka bei terminais atskaitomybę. 9. Poskyris, vykdydamas jam pavestus uždavinius ir funkcijas: 9.1. vykdo Savivaldybės biudžeto asignavimų valdytojų vykdomų programų finansavimą, tvarko joms įgyvendinti panaudotų lėšų apskaitą bei atlieka panaudojimo analizę; 9.2. tvarko Savivaldybės biudžeto pajamų ir išlaidų apskaitą; 9.3. tikrina asignavimų valdytojų biudžeto sąmatų įvykdymo ataskaitas; 9.4. rengia Savivaldybės biudžeto įvykdymo apyskaitą, teikia ją tvirtinti Savivaldybės tarybai; 9.5. kontroliuoja Savivaldybės paskolų gavimą ir grąžinimą ir tvarko jų apskaitą; 9.6. vykdo Specialiosios valstybės paramos gyvenamiesiems namams, butams įsigyti apskaitą; 9.7. tvarko gautų valstybės lėšų pagal tikslinę paskirtį apskaitą, derina su Lietuvos Respublikos finansų ministerijos ir kitų institucijų duomenimis; 9.8. rengia mokėjimo pavedimus bankams, teikia informaciją apie lėšas bankų sąskaitose; 9.9. sudaro Savivaldybės mokėtinų gautinų sumų ataskaitą ir teikia ją Lietuvos Respublikos finansų ministerijai; 9.10. kontroliuoja, kad Savivaldybės biudžeto lėšos būtų naudojamos tik Savivaldybės tarybos patvirtintoms programoms vykdyti; 9.11. Iždo fondų finansines ataskaitas; 9.12. rengia Savivaldybės tarybos sprendimų ir Savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymų projektus skyriui priskirtoms funkcijoms ir uždaviniams įgyvendinti; 9.13. vykdo kitas funkcijas, numatytas skyriaus nuostatuose ir Finansų kontrolės taisyklėse.

Finansavimo poskyris ❯❯❯
Vardas ir pavardė Pareigos Tel. El. paštas
Romutė Šarmavičienė Poskyrio vedėja 211 2245 romute.sarmaviciene@vilnius.lt
Liudmila Krivenko Vyriausioji specialistė 211 2644 liudmila.krivenko@vilnius.lt
Dalia Megelinskienė Vyriausioji specialistė 211 2226 dalia.megelinskiene@vilnius.lt

Finansavimo poskyris yra Finansų ir strateginio planavimo departamento Iždo skyriaus struktūrinis padalinys


VILNIAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS FINANSŲ IR STRATEGINIO PLANAVIMO DEPARTAMENTO IŽDO SKYRIAUS FINANSAVIMO POSKYRIO NUOSTATAI »


UŽDAVINIAI IR FUNKCIJOS 6. Poskyrio svarbiausieji uždaviniai: 6.1. valdyti Savivaldybės disponuojamus piniginius išteklius biudžeto, pasiskolintų ir kitų lėšų sąskaitose; 6.2. vykdyti Savivaldybės biudžeto ir kitų lėšų finansavimą pagal asignavimų valdytojus ir patvirtintas programas; 6.3. teikti biudžeto išlaidų finansavimo suvestines, Investicijų programos vykdymo suvestines rengiant Savivaldybės biudžeto projektą, organizuojant jo vykdymą; 6.4. teikti biudžeto išlaidų finansavimo suvestines rengiant Savivaldybės biudžeto įvykdymo apyskaitą. 7. Poskyris, įgyvendindamas jam pavestus uždavinius, vykdo šias funkcijas: 7.1. įgyvendina Savivaldybės biudžeto išlaidų pagal asignavimų valdytojus ir programas finansavimą; 7.2. priima asignavimų valdytojų lėšoms gauti paraiškas ir nagrinėja jų atitikimą norminiams teisės aktams; 7.3. rengia būtiniausių biudžeto išlaidų mokėjimų poreikio planus; 7.4. kontroliuoja, kad Savivaldybės biudžeto lėšos būtų naudojamos tik Savivaldybės tarybos patvirtintoms programoms vykdyti; 7.5. rengia Savivaldybės biudžeto, Investicijų programos, Aplinkos apsaugos rėmimo specialiųjų programų išlaidų finansavimo lyginamąsias lenteles; 7.6. įgyvendina Savivaldybės ir Valstybės investicijų programose patvirtintų projektų finansavimą; 7.7. gavęs informaciją iš asignavimų valdytojų, tvarko panaudotų lėšų apskaitą bei atlieka jų analizę; 7.8. vykdo Specialiosios valstybės paramos gyvenamiesiems namams, butams įsigyti, Valstybės investicijų programų finansavimą; 7.9. teikia Socialinės apsaugos ir darbo ministerijai paraiškas lėšoms gauti sumokėti pagal bankų pateiktus duomenis socialiai remtiniems asmenims, pasinaudojusiems lengvatiniu kreditu būstui įsigyti, palūkanų ir negrąžintos paskolos dalį; 7.10. teikia Sveikatos apsaugos, Kultūros, Socialinės apsaugos ir darbo, Švietimo ir mokslo ministerijoms paraiškas lėšoms gauti Valstybės investicijų programoje patvirtintiems projektams įgyvendinti; 7.11. gavus iš ministerijų valstybės lėšas, vadovaudamasis Savivaldybės priimtais sprendimais, perveda jas asignavimų valdytojui; 7.12. vykdo Savivaldybės investicinių projektų iš komerciniuose bankuose paimtų paskolų asignavimų valdytojams finansavimą. 8. Rengia Savivaldybės biudžeto skolos pagal kreditorių grupes ir kreditorius ataskaitą. 9. Esant poreikiui rengia mokėjimų atidėjimo ir išdėstymo sutarčių projektus. 10. Rengia Tarybos sprendimų, Mero potvarkių, Administracijos direktoriaus, departamento direktoriaus, skyriaus vedėjo įsakymų projektus poskyriui priskirtoms funkcijoms ir uždaviniams įgyvendinti. 11. Vykdo kitas funkcijas, numatytas skyriaus nuostatuose ir Finansų kontrolės taisyklėse.

Mokesčių skyrius ❯❯❯
Vardas ir pavardė Pareigos Tel. El. paštas
Edita Žilinskienė Skyriaus vedėja 211 2243 edita.zilinskiene@vilnius.lt
Eugenijus Šimanauskas Patarėjas 211 2310 eugenijus.simanauskas@vilnius.lt
Laima Krisiūnienė Vyriausioji specialistė 211 2323 laima.krisiuniene@vilnius.lt
Jekaterina Kryžova Vyriausioji specialistė 211 2230 jekaterina.kryzova@vilnius.lt
Erika Kuročkina Vyriausioji specialistė 211 2069 Erika.Kurockina@vilnius.lt
Agnė Rukienė Vyriausioji specialistė 211 2813 agne.rukiene@vilnius.lt
Jurga Ašmantaitė Specialistė 211 2634 Jurga.Asmantaite@vilnius.lt
Mantas Grigaitis Specialistas 211 2219 mantas.grigaitis@vilnius.lt
Karine Žukauskienė Specialistas 211 2285 karine.zukauskiene@vilnius.lt
Živilė Kutulytė Praktikantė zivile.kutulyte@vilnius.lt

Mokesčių skyrius yra Finansų ir strateginio planavimo departamento struktūrinis padalinys.


Mokesčių skyriaus darbo laikas: I - IV - 8.30 - 17.30 val. V - 8.30 - 16.15 val. Pietų pertrauka 12.00-12.45 val.

VILNIAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS FINANSŲ IR STRATEGINIO PLANAVIMO DEPARTAMENTO MOKESČIŲ SKYRIAUS NUOSTATAI »


SKYRIAUS UŽDAVINIAI IR FUNKCIJOS 8. Svarbiausieji Skyriaus uždaviniai: 8.1. dalyvauti įgyvendinant Savivaldybei priskirtų mokesčių politiką, nustatytas procedūras bei tvarkas; 8.2. teikti elektronines paslaugas gyventojams pagal Skyriaus kompetenciją; 8.3. informuoti mokesčių mokėtojus apie Skyriui priskirtų mokesčių mokėjimo procedūras, tvarkas, terminus; 9. Skyrius, įgyvendindamas jam pavestus uždavinius, vykdo šias funkcijas: 9.1. vykdant Savivaldybės biudžete patvirtintą pajamų surinkimo planą komunikuoja su fiziniais ir juridiniais asmenimis dėl Skyriaus kompetencijai priskirtų mokesčių, ieško naujų mokesčių mokėtojų; 9.2. vykdo valstybinės žemės nuomos mokesčio administravimą, apskaitą ir kontrolę: 9.3. vykdo pajamų iš turto nuomos mokesčio kontrolę; 9.4. vykdo paramos socialinės infrastruktūros plėtrai administravimą: 9.5. vykdo nekilnojamojo turto mokesčio, paveldimo turto mokesčio, žemės mokesčio, žemės nuomos mokesčio lengvatų teikimo Savivaldybės biudžeto sąskaita administravimą: 9.6. vykdo viešųjų pirkimų pasiūlymų ir sutarčių įvykdymo užtikrinimo garantijų Savivaldybėje administravimą, apskaitą ir kontrolę; 9.7. vykdo atsiskaitymų už Savivaldybės negyvenamųjų patalpų nuomą apskaitą; 9.8. atlieka apleistų patalpų ir pastatų Vilniaus miesto savivaldybės teritorijoje analizę, įvertina pateiktą medžiagą ir derina ją su Savivaldybės struktūriniais daliniais, atsako už Administracijos direktoriaus įsakymo projekto dėl apleistų patalpų ir pastatų sąrašo patvirtinimo parengimą, užtikrina savalaikį informacijos perdavimą Valstybinei mokesčių inspekcijai prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos; 9.9. atlieka nenaudojamų žemės sklypų Vilniaus miesto savivaldybės teritorijoje analizę, įvertina pateiktą medžiagą ir derina ją su Savivaldybės struktūriniais daliniais, atsako už Administracijos direktoriaus įsakymo projekto dėl nenaudojamų žemės sklypų sąrašo patvirtinimo parengimą, užtikrina savalaikį informacijos perdavimą Valstybinei mokesčių inspekcijai prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos; 9.10. analizuoja sąlyginio deponavimo sąskaitos, skirtos vietinei rinkliavai, lėšų paskirstymą; 9.11. vykdo vietinės rinkliavos už naudojimąsi Vilniaus miesto viešąja turizmo ir poilsio infrastruktūra administravimą; 9.12. vykdo vietinės rinkliavos už atliekų surinkimą ir tvarkymą administravimą; 9.13. nustato Skyriui priskirtų mokesčių bei paramos lėšų mokėjimo procedūras, dydžius, terminus teisės aktų nustatyta tvarka; 9.14. rengia Tarybos sprendimų, mero potvarkių, Administracijos direktoriaus įsakymų projektus pagal Skyriaus kompetenciją; 9.15. atlieka teisinės bazės, susijusios su Skyriui priskirtais mokesčiais, analizę, rengia ir teikia pasiūlymus Lietuvos Respublikos Vyriausybei, Lietuvos Respublikos finansų ministerijai, Lietuvos savivaldybių asociacijai; 9.16. konsultuoja fizinius ir juridinius asmenis bei Administracijos struktūrinių padalinių darbuotojus Skyriui priskirtų mokesčių mokėjimo procedūrų, tvarkų, terminų klausimais; 9.17. nagrinėja juridinių ir fizinių asmenų prašymus, Tarybos narių paklausimus, priima interesantus; 9.18. perkelia į Finansų valdymo ir apskaitos sistemą Skyriui priskirtų mokesčių suvestinius duomenis; 9.19. tvarko kontroliuojamų užduočių vykdymą Savivaldybės informacinėje dokumentų valdymo sistemoje „@vilys”; 9.20. rengia Skyriaus vykdomų viešųjų pirkimų dokumentus ir teikia juos derinti Viešųjų pirkimų skyriui.

Strateginio planavimo ir biudžeto skyrius ❯❯❯
Vardas ir pavardė Pareigos Tel. El. paštas
Almantas Šimonis Skyriaus vedėjas 219 7957, trump. 4957 almantas.simonis@vilnius.lt
Gintaras Antanas Kaminskas Patarėjas 211 2279 gintaras.kaminskas@vilnius.lt
Liucija Aleksandrovič Vyriausioji specialistė 211 2370 liucija.aleksandrovič@vilnius.lt
Galina Demidovienė Vyriausioji specialistė 211 2221 galina.demidoviene@vilnius.lt
Aleksandra Gužienė Vyriausioji specialistė 211 2061 aleksandra.guziene@vilnius.lt
Valdemaras Mockaitis Vyriausiasis specialistas 211 2268 valdemaras.mockaitis@vilnius.lt
Jolanta Narušienė Vyriausioji specialistė 211 2277 jolanta.narusiene@vilnius.lt
Giedrė Preikšienė Vyriausioji specialistė 211 2278 giedre.preiksiene@vilnius.lt
Vytautas Rasimavičius Vyriausiasis specialistas 211 2225 Vytautas.Rasimavicius@vilnius.lt
Violeta Seliuchovienė Vyriausioji specialistė 211 2276 violeta.seliuchovien@vilnius.lt
Skirma Serbentienė Vyriausioji specialistė 219 7954 , trump. 4954 skirma.serbentiene@vilnius.lt
Margarita Tonkaitė-Tichonovienė Vyriausioji specialistė 211 2774 margarita.tonkaite@vilnius.lt
Banga Valickienė Vyriausioji specialistė 211 2186 banga.valickiene@vilnius.lt
Aušra Valiukonienė Vyriausioji specialistė 211 2275 ausra.valiukoniene@vilnius.lt
Aušra Katinienė Specialistė 211 2321 ausra.katiniene@vilnius.lt

VILNIAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS FINANSŲ IR STRATEGINIO PLANAVIMO DEPARTAMENTO STRATEGINIO PLANAVIMO IR BIUDŽETO SKYRIAUS NUOSTATAI »


SKYRIAUS UŽDAVINIAI IR FUNKCIJOS 8. Svarbiausieji Skyriaus uždaviniai: 8.1. analizuoti regiono rinką, jos ekonominius socialinius rodiklius, miesto ir regiono ekonominę ir socialinę būklę, investicinę aplinką bei jos pokyčius, įgyvendinant Savivaldybės veiklos planą, formuojant Savivaldybės biudžetą ir lėšų poreikį Vilnius miesto investicijų programai; 8.2. bendradarbiauti su kitais Administracijos struktūriniais padaliniais formuojant Savivaldybės finansų valdymo politiką, tobulinant finansų planavimą ir rengiant Savivaldybės strateginį ir veiklos planus bei biudžetą; 8.3. koordinuoti Savivaldybės strateginio planavimo procesą ir planavimo peržiūrą; 8.4. rengti apibendrintą Savivaldybės strateginį veiklos planą, atsižvelgiant į Vilniaus miesto 2010-2020 metų strateginį planą; 8.5. koordinuoti metinių veiklos planų, atskirų programų rengimą Administracijos struktūriniuose padaliniuose; 8.6. koordinuoti Savivaldybės investicinių projektų finansavimą iš kredito įstaigų ir skolinių įsipareigojimų klausimus; 8.7. organizuoti Vilniaus miesto savivaldybės investicijų programos rengimą ir kontrolę; 8.8. pagal Skyriaus kompetenciją viešųjų (valstybės ar Savivaldybės lėšomis finansuojamų) investicijų srityje koordinuoti Savivaldybės ir valstybės investicijų programas ir tvarkyti apskaitą Finansų valdymo ir apskaitos sistemoje (FVAS); 8.9. analizuoti Savivaldybės išlaidų kapitalo investicijoms panaudojimą; 8.10. siekti, kad Savivaldybės veikla būtų efektyvi ir sprendimų priėmimas būtų orientuotas į rezultatus; 8.11. pagal patvirtintą Vilniaus miesto 2010-2020 metų strateginį bei strateginį veiklos planą rengti Savivaldybės biudžeto projektą; 8.12. teikti pasiūlymus departamentui, Administracijos direktoriui, Tarybai dėl: 8.12.1. papildomų lėšų skyrimo; 8.12.2. Savivaldybės biudžeto; 8.12.3. kitų klausimų, susijusių su Skyriui pavestų funkcijų vykdymu. 9. Skyrius, įgyvendindamas jam pavestus uždavinius, vykdo šias funkcijas: 9.1. rengia apibendrintą Vilniaus miesto Vilniaus miesto 2010-2020 metų strateginio plano įgyvendinimo ataskaitą; 9.2. koordinuoja Savivaldybės asignavimų valdytojų (programų vykdytojų) veiklos planų rengimą, rengia apibendrintą Savivaldybės strateginį veiklos planą ir derina jį su Vilniaus miesto 2010-2020 metų strateginiu planu; 9.3. analizuoja ir apibendrina Vilniaus miesto 2010-2020 metų strateginį bei strateginį veiklos planą, teikia išvadas ir pasiūlymus Savivaldybės struktūriniams padaliniams dėl jų tobulinimo; 9.4. analizuoja ir teikia pasiūlymus dėl lėšų poreikio Vilnius miesto investicijų programai įgyvendinti, organizuoja jos rengimą ir vykdymo kontrolę; 9.5. rengia išvadas ir pasiūlymus dėl Savivaldybės administracijos struktūrinių padalinių vykdomų programų (priemonių) tikslingumo; 9.6. vykdo Savivaldybės tarybos sprendimus, mero potvarkius, Administracijos direktoriaus ir Departamento direktoriaus įsakymus; 9.7. teikia pasiūlymus Savivaldybės tarybai ir merui dėl Savivaldybės viešųjų investicijų politikos; 9.8. teikia informaciją interesantams, institucijoms, įmonėms, įstaigoms ir organizacijoms bei Administracijos struktūriniams padaliniams Skyriaus kompetencijai priskirtais klausimais; 9.9. rengia ir derina Savivaldybės tarybos sprendimų, mero potvarkių ir Administracijos direktoriaus įsakymų projektus Skyriaus kompetencijos klausimais; 9.10. dalyvauja Savivaldybės tarybos ir jos komitetų posėdžiuose; 9.11. nustatyta tvarka nagrinėja fizinių ir juridinių asmenų paklausimus, skundus, prašymus ir pasiūlymus, priima interesantus; 9.12. mero, Administracijos direktoriaus, Departamento direktoriaus pavedimu atstovauja Savivaldybei kitose Lietuvos Respublikos ir užsienio institucijose, įmonėse, įstaigose ir organizacijose; 9.13. teikia Administracijos struktūriniams padaliniams metodinę pagalbą strateginio planavimo srityje (rengiant planus, teikiant ataskaitas, vertinant programų rezultatus ir kt.); 9.14. padeda Savivaldybės Strateginio planavimo komisijai organizuoti darbą; 9.15. organizuoja ir tvarko Skyriaus raštvedybą, užtikrina tinkamą dokumentų saugojimą ir perdavimą į Personalo departamento Archyvą; 9.16. Skyriaus kompetencijos klausimais rengia viešųjų pirkimų dokumentus ir teikia juos derinti Viešųjų pirkimų skyriui; 9.17. rengia Savivaldybės tarybos sprendimų, Administracijos direktoriaus įsakymų ir kitų norminių aktų projektus dėl Savivaldybės biudžeto politikos įgyvendinimo; 9.18. derina kitų Savivaldybės administracijos dalinių parengtus ir teikiamus Tarybai sprendimų, Administracijos direktoriaus įsakymų projektus dėl Savivaldybės biudžeto ir kitų piniginių išteklių planavimo; 9.19. pagal patvirtintą Vilniaus miesto 2010-2020 metų strateginį bei strateginį veiklos planą rengia atitinkamų metų Savivaldybės biudžeto projektą, biudžeto pajamų ir išlaidų ketvirtinio paskirstymo bei jų tikslinimo projektus; 9.20. analizuoja ir kontroliuoja Savivaldybės biudžeto pajamų plano vykdymą; 9.21. analizuoja, švietimo, kultūros ir sporto, sveikatos ir socialinės apsaugos, miesto ūkio, miesto plėtros, Vilniaus miesto savivaldybės valdžios ir valdymo institucijų bei kitų biudžeto išlaidų panaudojimą; 9.22. nagrinėja iš asignavimų valdytojų gautus prašymus dėl papildomų lėšų skyrimo; 9.23. kontroliuoja Savivaldybės tarybos patvirtintų strateginio veiklos plano programų vykdymą; 9.24. nagrinėja fizinių ir juridinių asmenų pasiūlymus, skundus ir pareiškimus, Tarybos narių paklausimus (klausimus), priskirtinus Skyriaus kompetencijai, imasi priemonių, kad būtų išspręsti juose keliami klausimai; 9.25. informuoja visuomenę apie Skyriaus veiklą, skelbia informaciją, susijusią su Skyriaus veikla Savivaldybės interneto tinklalapyje; 9.26. atlieka kitas įstatymų ir Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimų bei Savivaldybės sprendimų numatytas funkcijas.

Vilniaus meras

Vilnius per amžius buvo ir yra orus laisvų piliečių bendrabūvį telkiantis miestas, kuriame tobulai dera didinga istorija, įstabi gamta ir veržli kūryba. Mano tikslas – toliau kurti šį laisvės bei kūrybos dvasios sklidiną Miestą, kad Vilnius taptų gėrio bei įkvėpimo šaltiniu vilniečiams, Lietuvai ir visai Europai. ❯❯❯
Darbotvarkė

Savivaldybės prioritetai

  • Kurti ir įgyvendinti miesto strateginę viziją
  • Teikti kokybiškas paslaugas gyventojams
  • Pritraukti į miestą investicijas, kuriančias gerai apmokamas darbo vietas
  • Veikti skaidriai, greitai ir būti atvirai gyventojams, svečiams, investuotojams