Search Icon

Struktūra ir kontaktai

Dažniausiai užduodami klausimai

Pranešti apie problemą mieste

Registracija į darželius ir mokyklas

Gyvenamosios vietos deklaravimas

Dokumento statuso patikrinimas

Struktūra ir kontaktai

Finansų ir ekonomikos skyrius

Konstitucijos pr. 3, LT-09601 Vilnius

senasisfindep@vilnius.lt

211 2420

Vardas ir pavardė Pareigos Tel. El. paštas
Darius Leišys Skyriaus vedėjas
211 2240 darius.leisys@vilnius.lt

Darbo laikas:
I – IV 8.30 – 17.30 val.
V 8.30 – 16.15 val.
Pietūs: 12.00 – 12.45 val.

Svarbiausieji Skyriaus uždaviniai:
1. užtikrinti tinkamą Savivaldybės disponuojamų piniginių išteklių planavimą ir valdymą biudžeto ir kitose sąskaitose, įskaitant Europos Sąjungos finansinės paramos, kitos finansinės paramos, išteklių fondų ir kitus išteklius;
2. rengti ir įgyvendinti Savivaldybės politiką  strateginio planavimo ir biudžeto, mokesčių bei įmonių valdymo klausimais;
3. bendradarbiauti su kitais Administracijos struktūriniais padaliniais formuojant Savivaldybės finansų valdymo politiką, tobulinant finansų planavimą ir rengiant Savivaldybės strateginį ir veiklos planus bei biudžetą;
4. analizuoti regiono rinką, jos ekonominius socialinius rodiklius, miesto ir regiono ekonominę ir socialinę būklę, investicinę aplinką bei jos pokyčius, įgyvendinant Savivaldybės veiklos planą, formuojant Savivaldybės biudžetą ir lėšų poreikį Vilnius miesto investicijų programai;
5. užtikrinti Savivaldybės ir pavaldžių įstaigų biudžeto vykdymo ir kitų ataskaitų teisingumą ir savalaikį pateikimą;
6. užtikrinti Skyriuje atliekamą išankstinę, einamąją ir paskesnę finansų kontrolę;
7 dalyvauti įgyvendinant Savivaldybei priskirtų mokesčių politiką, nustatytas procedūras bei tvarkas;
8. analizuoti Savivaldybės įmonių ir įstaigų veiklą, jos atitikimą Savivaldybės strateginiams tikslams, įgyvendinant Savivaldybės veiklos planą;
9 siekti, kad Savivaldybės veikla būtų efektyvi ir sprendimų priėmimas būtų orientuotas į rezultatus;
10. spręsti Skyriaus valstybės tarnautojų ir darbuotojų, dirbančių pagal darbo sutartis, mokymo ir kvalifikacijos kėlimo klausimus;
11. teikti fiziniams ir juridiniams asmenims informaciją, leisti informacinę medžiagą Skyriaus kompetencijai priklausančiais klausimais.

Biudžeto poskyris ❯❯❯
Vardas ir pavardė Pareigos Tel. El. paštas
Almantas Šimonis Poskyrio vedėjas
219 7957, trump. 4957 almantas.simonis@vilnius.lt
Liucija Aleksandrovič Vyriausioji specialistė
211 2370 liucija.aleksandrovic@vilnius.lt
Galina Demidovienė Vyriausioji specialistė
Nėra darbe galina.demidoviene@vilnius.lt
Vilija Dokudovičienė Vyriausioji specialistė
211 2353 vilija.dokudoviciene@vilnius.lt
Jolanta Narušienė Vyriausioji specialistė
211 2277 jolanta.narusiene@vilnius.lt
Giedrė Preikšienė Vyriausioji specialistė
211 2278 giedre.preiksiene@vilnius.lt
Vytautas Rasimavičius Vyriausiasis specialistas
211 2225 vytautas.rasimavicius@vilnius.lt
Violeta Seliuchovienė Vyriausioji specialistė
211 2276 violeta.seliuchoviene@vilnius.lt
Lina Subačiūtė Vyriausioji specialistė
Nėra darbe lina.subaciute@vilnius.lt
Margarita Tonkaitė-Tichonovienė Vyriausioji specialistė
211 2774 margarita.tonkaite@vilnius.lt
Banga Valickienė Vyriausioji specialistė
211 2186 banga.valickiene@vilnius.lt
Aušra Valiukonienė Vyriausioji specialistė
211 2275 ausra.valiukoniene@vilnius.lt

VILNIAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS FINANSŲ IR EKONOMIKOS SKYRIAUS BIUDŽETO POSKYRIO NUOSTATAI

1. Svarbiausieji Poskyrio uždaviniai:

1.1. analizuoti Vilniaus ir jo regiono rinką, ekonominius socialinius rodiklius, miesto ir regiono ekonominę ir socialinę būklę, investicinę aplinką bei jos pokyčius, įgyvendinant Savivaldybės strateginius plėtros ir veiklos planus;

1.2. koordinuoti Savivaldybės strateginio planavimo procesą - strateginių plėtros, veiklos ir metinių planų, atskirų programų rengimą Administracijos struktūriniuose padaliniuose;

1.3. koordinuoti Savivaldybės investicinių projektų finansavimą iš visų finansavimo šaltinių ir skolinių įsipareigojimų klausimus;

1.4. organizuoti Vilniaus miesto savivaldybės investicijų programos rengimą ir kontrolę;

1.5. analizuoti Savivaldybės išlaidų kapitalo investicijoms panaudojimą;

1.6. rengti Savivaldybės biudžetų projektus ir tikslinimus metų eigoje.

2. Poskyris, įgyvendindamas jam pavestus uždavinius, vykdo šias funkcijas:

2.1. rengia Vilniaus miesto strateginio plėtros ir veiklos planų įgyvendinimo ataskaitas;

2.2. koordinuoja Savivaldybės administracijos padalinių (programų vykdytojų) veiklos planų rengimą;

2.3. analizuoja ir teikia pasiūlymus dėl lėšų poreikio Vilnius miesto investicijų programai įgyvendinti, organizuoja jos rengimą ir vykdymo kontrolę;

2.4. rengia išvadas ir pasiūlymus dėl Savivaldybės administracijos struktūrinių padalinių vykdomų programų (priemonių) tikslingumo;

2.5. teikia pasiūlymus Savivaldybės tarybai ir merui dėl Savivaldybės viešųjų investicijų politikos;

2.6. rengia ir derina Savivaldybės tarybos sprendimų, mero potvarkių ir Administracijos direktoriaus įsakymų projektus Poskyrio kompetencijos klausimais;

2.7. teikia Administracijos struktūriniams padaliniams metodinę pagalbą strateginio planavimo srityje rengiant planus, ataskaitas ir vertinant programų rezultatus;

2.8. padeda Savivaldybės Strateginio planavimo komisijai organizuoti darbą;

2.9. Poskyrio kompetencijos klausimais rengia viešųjų pirkimų dokumentus ir teikia juos derinti Viešųjų pirkimų skyriui;

2.10. rengia Savivaldybės tarybos sprendimų, Administracijos direktoriaus įsakymų ir kitų norminių aktų projektus dėl Savivaldybės biudžeto politikos įgyvendinimo, biudžeto ir kitų piniginių išteklių planavimo;

2.11. rengia atitinkamų metų Savivaldybės biudžeto projektą ir jo tikslinimus metų eigoje, biudžeto pajamų ir išlaidų ketvirtinio paskirstymo bei jų tikslinimo projektus;

2.13. analizuoja ir kontroliuoja Savivaldybės biudžeto pajamų plano vykdymą;

2.14. analizuoja, švietimo, kultūros ir sporto, sveikatos ir socialinės apsaugos, miesto ūkio, miesto plėtros, Vilniaus miesto savivaldybės valdžios ir valdymo institucijų bei kitų biudžeto išlaidų panaudojimą;

2.15. nagrinėja iš Administracijos padalinių gautus prašymus dėl papildomų lėšų skyrimo;

2.16. kontroliuoja Savivaldybės tarybos patvirtintų programų vykdymą.

Įmonių valdymo poskyris ❯❯❯
Vardas ir pavardė Pareigos Tel. El. paštas
Izolda Venckienė Vyriausioji specialistė
Nėra darbe izolda.venckiene@vilnius.lt
Alfredas Ziberkas Vyriausiasis specialistas
211 2039 alfredas.ziberkas@vilnius.lt

Įmonių valdymo poskyris yra Finansų ir ekonomikos skyriaus struktūrinis padalinys.


Darbo laikas: I - IV - 8:30 - 17:30 val. V - 8:30 - 16:15 val. Pietūs 12:30 - 13:15 val.
Įmonių valdymo poskyrio kuruojamos įmonės:
  • UAB „Vilniaus parkai“ M.K. Čiurlionio g. 100

Mokesčių poskyris ❯❯❯
Vardas ir pavardė Pareigos Tel. El. paštas
Edita Žilinskienė Poskyrio vedėja
211 2243 edita.zilinskiene@vilnius.lt
Eugenijus Šimanauskas Patarėjas
211 2310 eugenijus.simanauskas@vilnius.lt
Laima Krisiūnienė Vyriausioji specialistė
211 2323 laima.krisiuniene@vilnius.lt
Jekaterina Kryžova Vyriausioji specialistė
211 2230 jekaterina.kryzova@vilnius.lt
Erika Kuročkina Vyriausioji specialistė
211 2069 Erika.Kurockina@vilnius.lt
Agnė Rukienė Vyriausioji specialistė
211 2813 agne.rukiene@vilnius.lt
Jurga Ašmantaitė Specialistė
211 2634 Jurga.Asmantaite@vilnius.lt
Mantas Grigaitis Specialistas
Valstybinės žemės nuomos mokesčio skolų išieškojimas, kreditoriniai reikalavimai dėl valstyb...
211 2219 mantas.grigaitis@vilnius.lt
Karine Žukauskienė Specialistas
211 2285 karine.zukauskiene@vilnius.lt

Mokesčių poskyris yra Finansų ir ekonomikos skyriaus struktūrinis padalinys.


Darbo laikas: I - IV - 7.00 - 16.00 val. V - 7.00 - 14.45 val. Pietų pertrauka 12.00-12.45 val.

 Skyrius, įgyvendindamas jam pavestus uždavinius, vykdo šias funkcijas: 
- valstybinės žemės nuomos mokesčio administravimą, apskaitą ir kontrolę;
- paramos socialinės infrastruktūros plėtrai administravimą (rengia paramos pinigais sutartis):
- nekilnojamojo turto mokesčio, paveldimo turto mokesčio, žemės mokesčio, žemės nuomos mokesčio lengvatų teikimo Savivaldybės biudžeto sąskaita administravimą;
- viešųjų pirkimų pasiūlymų ir sutarčių įvykdymo užtikrinimo garantijų Savivaldybėje administravimą, apskaitą ir kontrolę; 
- atsiskaitymų už Savivaldybės negyvenamųjų patalpų nuomą apskaitą;
- apleistų patalpų ir pastatų ir nenaudojamų žemės sklypų Vilniaus miesto savivaldybės teritorijoje analizę, rengia Administracijos direktoriaus įsakymus dėl pastatų ir žemės sklypų apmokestinimo padidintu tarifu sąrašus ir teikia informaciją Valstybinei mokesčių inspekcijai prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos; 
- vietinės rinkliavos už naudojimąsi Vilniaus miesto viešąja turizmo ir poilsio infrastruktūra administravimą; 
- vietinės rinkliavos už atliekų surinkimą ir tvarkymą administravimą.

 

Strateginio planavimo poskyris ❯❯❯
Vardas ir pavardė Pareigos Tel. El. paštas
Skirma Serbentienė L. e. poskyrio vedėjo pareigas
219 7954 , trump. 4954 skirma.serbentiene@vilnius.lt
Gintaras Antanas Kaminskas Patarėjas
211 2279 gintaras.kaminskas@vilnius.lt
Valdemaras Mockaitis Vyriausiasis specialistas
211 2268 valdemaras.mockaitis@vilnius.lt
Aušra Katinienė Specialistė
211 2321 ausra.katiniene@vilnius.lt

Strateginio planavimo poskyris yra Finansų ir ekonomikos skyriaus struktūrinis padalinys.

1. rengia Vilniaus miesto strateginio plėtros ir veiklos planų įgyvendinimo ataskaitas;

2. koordinuoja Savivaldybės administracijos padalinių (programų vykdytojų) veiklos planų rengimą;

3. analizuoja ir teikia pasiūlymus dėl lėšų poreikio Vilnius miesto investicijų programai įgyvendinti, organizuoja jos rengimą ir vykdymo kontrolę;

4. rengia išvadas ir pasiūlymus dėl Savivaldybės administracijos struktūrinių padalinių vykdomų programų (priemonių) tikslingumo;

5. rengia ir derina Savivaldybės tarybos sprendimų, mero potvarkių ir Administracijos direktoriaus įsakymų projektus Poskyrio kompetencijos klausimais;

6. teikia Administracijos struktūriniams padaliniams metodinę pagalbą strateginio planavimo srityje rengiant planus, ataskaitas ir vertinant programų rezultatus;

7. Poskyrio kompetencijos klausimais rengia viešųjų pirkimų dokumentus ir teikia juos derinti Viešųjų pirkimų skyriui;

8. rengia Savivaldybės tarybos sprendimų, Administracijos direktoriaus įsakymų ir kitų norminių aktų projektus dėl Savivaldybės strateginio planavimo politikos įgyvendinimo.

Vilniaus meras

Vilnius per amžius buvo ir yra orus laisvų piliečių bendrabūvį telkiantis miestas, kuriame tobulai dera didinga istorija, įstabi gamta ir veržli kūryba. Mano tikslas – toliau kurti šį laisvės bei kūrybos dvasios sklidiną Miestą, kad Vilnius taptų gėrio bei įkvėpimo šaltiniu vilniečiams, Lietuvai ir visai Europai. ❯❯❯
Darbotvarkė

Savivaldybės prioritetai

  • Kurti ir įgyvendinti miesto strateginę viziją
  • Teikti kokybiškas paslaugas gyventojams
  • Pritraukti į miestą investicijas, kuriančias gerai apmokamas darbo vietas
  • Veikti skaidriai, greitai ir būti atvirai gyventojams, svečiams, investuotojams