Search Icon

Struktūra ir kontaktai

Dažniausiai užduodami klausimai

Pranešti apie problemą mieste

Registracija į darželius ir mokyklas

Gyvenamosios vietos deklaravimas

Dokumento statuso patikrinimas

Struktūra ir kontaktai

Projektavimo poskyris

Konstitucijos pr.3, LT-09601 Vilnius

Vardas ir pavardė Pareigos Tel. El. paštas
Linas Bartusevičius Poskyrio vedėjas
219 7908 +37061515538 linas.bartusevicius@vilnius.lt
Danguolė Baleišytė Vyriausioji specialistė
211 2741 861290301 danguole.baleisyte@vilnius.lt
Sonata Čapienė Vyriausioji specialistė
211 2136 +37061609528 sonata.capiene@vilnius.lt
Ilona Lankininkienė Vyriausioji specialistė
211 2480 ilona.lankininkiene@vilnius.lt
Regina Vaišnoraitė Vyriausioji specialistė
852112169 +37061158913 regina.vaisnoraite@vilnius.lt

Projektavimo poskyris yra Infrastruktūros skyriaus struktūrinis padalinys.


Darbo laikas: Pirmadieniais-ketvirtadieniais 7.30 val. - 16.30 val. Penktadieniais 7.30 val. - 15.15 val. Pietų pertrauka 11.30 val. - 12.15 val.

VILNIAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS MIESTO ŪKIO IR TRANSPORTO DEPARTAMENTO INFRASTRUKTŪROS SKYRIAUS NUOSTATAI »


UŽDAVINIAI IR FUNKCIJOS Svarbiausieji Infrastruktūros skyriaus uždaviniai: 1. Skatinti miesto transporto infrastruktūros plėtrą, pritraukiant Europos Sąjungos fondų, valstybės bei privačias lėšas; 2. Įgyvendinti miesto transporto infrastruktūros investicinius projektus, finansuojamus Europos Sąjungos, valstybės, Savivaldybės bei kitomis lėšomis; 3. Užtikrinti projektų, kuriems skirtos Kelių priežiūros ir plėtros programos finansavimo lėšos, apmokėjimą, Lietuvos automobilių kelių direkcijos prie Susisiekimo ministerijos finansavimo sutartyse numatytų asignavimų ribose. 4. Organizuoti ir vykdyti departamento strateginio plano rengimą; 5. Organizuoti ir vykdyti departamento finansų valdymą. Skyrius, įgyvendindamas jam pavestus uždavinius, vykdo šias funkcijas: 1. Rengia transporto infrastruktūros projektams paraiškas Europos Sąjungos fondų lėšoms gauti ir vadovauja jų įgyvendinimui; 2. Vadovauja Europos Sąjungos fondų finansuojamų projektų įgyvendinimo grupėms, skiria grupės nariams užduotis ir kontroliuoja jų atlikimą; 3. Kontroliuoja Europos Sąjungos fondų finansuojamų projektų bendrąjį finansavimą ir lėšų gavimą; 4. Rengia ir teikia paraiškas (mokėjimo prašymus) ir jų privalomuosius priedus Duomenų mainų svetainėje, rengia ir teikia projektų tarpines ir galutines finansines ataskaitas Tarpinei ir Įgyvendinančiajai institucijoms, rengia investicinių projektų įgyvendinimo ataskaitas ir teikia Įgyvendinančiajai institucijai; 5. Vykdo einamąją finansų kontrolę; 6. Rengia paraiškas lėšoms gauti Savivaldybėje įdiegtoje Finansų valdymo apskaitos sistemoje; 7. Teikia Kelių priežiūros ir plėtros programos finansavimo sutarčių projektus bei išlaidų sąmatas, rengia paraiškas lėšoms gauti pagal atitinkamas finansavimo sutartis ir gautus mokėjimo dokumentus bei teikia Lietuvos automobilių kelių direkcijai prie Susisiekimo ministerijos; 8. Pasibaigus ketvirčiui, rengia Kelių priežiūros ir plėtros programos lėšų išlaidų sąmatų įvykdymo ataskaitą, pasibaigus metams – ataskaitas apie atliktus darbus ir Programos lėšų panaudojimą su Savivaldybės audito ataskaitos išvadomis apie šių lėšų panaudojimo teisingumą; 9. Teikia siūlymus dėl lėšų poreikio Europos Sąjungos finansuojamiems transporto infrastruktūros projektams įgyvendinti; 10. Teikia siūlymus ir skaičiavimus dėl lėšų poreikio, o esant būtinybei – dėl biudžeto asignavimų pagal ekonominę klasifikaciją paskirties pakeitimo, reikalingo miesto infrastruktūros objektams eksploatuoti ir statyti; 11. Vadovaudamasis departamento veiklos planu, patvirtintu Savivaldybės biudžetu, rengia programines sąmatas, investicijų programos projektą, renka informaciją, ją apibendrina, kontroliuoja sutarčių vykdymą; 12. Administruoja Aplinkos apsaugos rėmimo specialiąja programą; 13. Pagal savo kompetenciją įstatymų nustatyta tvarka nagrinėja fizinių ir juridinių asmenų prašymus, skundus, siūlymus ir imasi priemonių, siūlymams įgyvendinti; 14. Pagal savo kompetenciją rengia Savivaldybės teisės aktų projektus; 15. Pagal savo kompetenciją kaupia, analizuoja ir sistemina duomenis, teikia kitiems Savivaldybės struktūriniams padaliniams informaciją apie Skyriaus veiklą; 16. Teikia siūlymus dėl transporto infrastruktūros techninių projektų rengimo; 17. Rengia viešųjų pirkimų dokumentus ir teikia juos derinti Viešųjų pirkimų skyriui.

Vilniaus meras

Vilnius per amžius buvo ir yra orus laisvų piliečių bendrabūvį telkiantis miestas, kuriame tobulai dera didinga istorija, įstabi gamta ir veržli kūryba. Mano tikslas – toliau kurti šį laisvės bei kūrybos dvasios sklidiną Miestą, kad Vilnius taptų gėrio bei įkvėpimo šaltiniu vilniečiams, Lietuvai ir visai Europai. ❯❯❯
Darbotvarkė

Savivaldybės prioritetai

  • Kurti ir įgyvendinti miesto strateginę viziją
  • Teikti kokybiškas paslaugas gyventojams
  • Pritraukti į miestą investicijas, kuriančias gerai apmokamas darbo vietas
  • Veikti skaidriai, greitai ir būti atvirai gyventojams, svečiams, investuotojams