Search Icon

Struktūra ir kontaktai

Dažniausiai užduodami klausimai

Pranešti apie problemą mieste

Registracija į darželius ir mokyklas

Gyvenamosios vietos deklaravimas

Dokumento statuso patikrinimas

Struktūra ir kontaktai

Aplinkos apsaugos poskyris

Konstitucijos pr. 3, LT-09601 Vilnius

Vardas ir pavardė Pareigos Tel. El. paštas
Rasa Lozoraitienė Poskyrio vedėja 211 2843 rasa.lozoraitiene@vilnius.lt
Emilis Tamošiūnas Vyriausiasis specialistas 211 2646 emilis.tamosiunas@vilnius.lt
Ona Motiejūnaitė Ekologė 211 2461 Ona.Motiejunaite@vilnius.lt

Aplinkos apsaugos poskyris yra yra Miesto ūkio ir transporto departamento Miesto tvarkymo ir aplinkos apsaugos skyriaus struktūrinis padalinys.

VILNIAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS MIESTO ŪKIO IR TRANSPORTO DEPARTAMENTO MIESTO TVARKYMO IR APLINKOS APSAUGOS SKYRIAUS APLINKOS APSAUGOS POSKYRIO NUOSTATAI »


Svarbiausias poskyrio uždavinys – užtikrinti aplinkos kokybės priežiūrą ir kontrolę. Poskyris, įgyvendindamas jam pavestus uždavinius, vykdo šias funkcijas: 1. teikia siūlymus, rengiant planus, programas, taisykles ir kitus dokumentus aplinkos kokybės, aplinkos taršos reguliavimo klausimais; 2. rengia ir įgyvendina aplinkos stebėsenos (monitoringo) ir oro kokybės valdymo veiksmų programą; 3. rengia ir įgyvendina oro taršos mažinimo ir triukšmo prevencijos veiksmų programas; 4. analizuoja miesto aplinkos apsaugos būklę, teikia pasiūlymus suinteresuotoms ir atsakingoms institucijoms dėl aplinkos apsaugos priemonių įgyvendinimo; 5. kontroliuoja, ar fiziniai ir juridiniai asmenys vykdo aplinkos apsaugą ir gamtos išteklių naudojimą reglamentuojančiuose įstatymuose bei kituose teisės aktuose nustatytus reikalavimus; 6. rengia aplinkosaugos sąlygas teritorijų planavimo dokumentams tikrina, ar išduotuose detaliuosiuose, specialiuosiuose planuose ir projektuose nurodytos sąlygos atitinka aplinkos apsaugos reikalavimus; 7. organizuoja ir kontroliuoja „Vilniaus miesto teritorijų, kuriose nėra centralizuotų nuotekų surinkimo tinklų, nuotekų tvarkymo taisyklės“ įgyvendinimą; 8. skiria administracines nuobaudas bei taiko kitas administracinio poveikio priemones aplinkos apsaugos įstatymų ir kitų teisės aktų pažeidėjams; 9. bendradarbiauja su juridiniais ir fiziniais asmenimis aplinkos apsaugos kontrolės srityje, nustatyta tvarka informuoja visuomenę apie aplinkos kokybės pokyčius, dalyvauja aplinkosauginio švietimo veikloje; 10. teikia siūlymus formuojant Savivaldybės aplinkos apsaugos rėmimo specialiosios programos ir kitų programų panaudojimo sąmatų projektus; 11. rengia Savivaldybės aplinkos apsaugos rėmimo specialiosios programos sąmatos ir ataskaitos projektus; 12. dalyvauja kompleksiniuose patikrinimuose aplinkos apsaugos pažeidimų, nuotekų tvarkymo taisyklių pažeidimo klausimais, teikia įvairiapusę pagalbą seniūnijoms bei kitiems Savivaldybės daliniams aplinkos apsaugos kokybės klausimais; 13. dalyvauja Nuolatinės statybos komisijos darbe nustatant aplinkosauginius reikalavimus; 14. organizuoja konferencijas, seminarus, diskusijas aplinkos apsaugos klausimais; 15. vykdo Savivaldybei priklausančių paviršinių vandens telkinių inventorizaciją, apsaugos zonų ir juostų kontrolę; 16. derina urbanistinius-architektūrinius apribojimus ir sąlygas aplinkosaugos srityje bei specialiąsias žemės ir miško naudojimo sąlygas; 17. organizuoja atvirų vandens telkinių įžuvinimo programų rengimą bei sprendžia rekreacinės žuvininkystės klausimus; 18. įgyvendina Savivaldybės, valstybės bei Europos Sąjungos politiką aplinkos apsaugos, racionalaus gamtos išteklių naudojimo, taršos prevencijos ir mažinimo, poveikio aplinkai vertinimo ir aplinkos kokybės stebėsenos ir gerinimo bei visuomenės ekologinio švietimo srityse; 19. analizuoja Savivaldybės strateginius tikslus, uždavinius ir funkcijas, atlieka aplinkos apsaugos kokybės stebėseną, pagal kompetenciją teikia siūlymus dėl taršos mažinimo ir programų rengimo bei visuomenės ekologinio švietimo ir aplinkos kokybės gerinimo; 20. pagal poskyrio kompetenciją rengia informacinę, analitinę medžiagą taršos mažinimo ir programų rengimo bei aplinkos kokybės stebėsenos ir visuomenės ekologinio švietimo klausimais; 21. organizuoja pasitarimus taršos mažinimo, programų rengimo, aplinkos kokybės gerinimo, visuomenės ekologinio švietimo ir kitais aplinkos apsaugos klausimais. 22. nagrinėja Savivaldybės dalinių, įstaigų, įmonių, organizacijų ir gyventojų skundus, paklausimus, pareiškimus, prašymus bei kitą informaciją; 23. pagal savo kompetenciją rengia Savivaldybės tarybos sprendimų, mero potvarkių, administracijos direktoriaus įsakymų projektus; 24. sprendžia kitus poskyrio kompetencijai priklausančius klausimus ir įgyvendina priskirtas funkcijas.

Vilniaus meras

Vilnius per amžius buvo ir yra orus laisvų piliečių bendrabūvį telkiantis miestas, kuriame tobulai dera didinga istorija, įstabi gamta ir veržli kūryba. Mano tikslas – toliau kurti šį laisvės bei kūrybos dvasios sklidiną Miestą, kad Vilnius taptų gėrio bei įkvėpimo šaltiniu vilniečiams, Lietuvai ir visai Europai. ❯❯❯
Darbotvarkė

Savivaldybės prioritetai

  • Kurti ir įgyvendinti miesto strateginę viziją
  • Teikti kokybiškas paslaugas gyventojams
  • Pritraukti į miestą investicijas, kuriančias gerai apmokamas darbo vietas
  • Veikti skaidriai, greitai ir būti atvirai gyventojams, svečiams, investuotojams