Search Icon

Struktūra ir kontaktai

Dažniausiai užduodami klausimai

Pranešti apie problemą mieste

Registracija į darželius ir mokyklas

Gyvenamosios vietos deklaravimas

Dokumento statuso patikrinimas

Struktūra ir kontaktai

Administracinės veiklos skyrius

Konstitucijos pr.3, LT-09601 Vilnius

Vardas ir pavardė Pareigos Tel. El. paštas
Gintaras Leperskas Skyriaus vedėjas 219 7930 gintaras.leperskas@vilnius.lt
Vaida Maslaveckaitė Vyriausioji specialistė 219 7953 vaida.maslaveckaite@vilnius.lt

Administracinės veiklos skyrius yra Saugaus miesto departamento struktūrinis padalinys.

VILNIAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS SAUGAUS MIESTO DEPARTAMENTO ADMINISTRACINĖS VEIKLOS SKYRIAUS NUOSTATAI »


ADMINISTRACINĖS VEIKLOS SKYRIAUS UŽDAVINIAI IR FUNKCIJOS 1. Svarbiausieji Skyriaus uždaviniai: 1.1. dalyvauti, bendradarbiauti su kompetentingomis institucijomis, įstaigomis, organizacijomis užtikrinant viešąją tvarką, kuriant ir įgyvendinant nusikalstamų veikų ir administracinių teisės pažeidimų prevencijos ilgalaikes ar trumpalaikes programas ar įgyvendinant kitas priemones; 1.2. kontroliuoti, ar nepažeidžiami Lietuvos Respublikos įstatymai ir kiti teisės aktai, už kurių pažeidimus Lietuvos Respublikos administracinių teisės pažeidimų kodekse (toliau – ATPK) nustatyta administracinė atsakomybė ir nagrinėti administracinių teisės pažeidimų bylas; 1.3. išduoti leidimus organizuoti renginius viešosiose Savivaldybės teritorijos vietose, pažymėjimus dėl suderintos grafičių piešimo vietos, leidimus laikyti pavojingus šunis; 1.4. derinti orlaivių parodomuosius skrydžius virš Savivaldybės teritorijos gyvenamųjų vietovių, 4 kategorijos fejerverkų, T2 kategorijos teatrinių ir P2 kategorijos kitų pirotechnikos priemonių naudojimo vietas ir laiką, bešeimininkių kačių kastravimo programas ir nustatyti bešeimininkių kačių šėrimo vietas. 2. Skyrius, įgyvendindamas jam pavestus uždavinius, vykdo šias funkcijas: 2.1. bendradarbiaudamas su policijos pareigūnais, institucijomis, įmonėmis, įstaigomis, organizacijomis, Administracijos struktūriniais padaliniais, inicijuoja, įgyvendina ir koordinuoja su nusikalstamų veikų ir administracinių teisės pažeidimų prevencija susijusias programas bei projektus, dalyvauja juos įgyvendinant ir kontroliuoja, kaip jie vykdomi, teikia Departamento direktoriui siūlymus dėl saugumo ir viešosios tvarkos užtikrinimo renginių (susirinkimų) metu; 2.2. palaiko profesinius ir dalykinius ryšius su Savivaldybės teritorijoje veikiančiomis teisėsaugos institucijomis, kitomis tarnybomis ar žinybomis Skyriaus veiklos klausimais; 2.3. analizuoja, ar Savivaldybės tarybos, Administracijos direktoriaus įsakymai, mero potvarkiai, susiję su Skyriaus veikla, yra veiksmingi, rengia jų papildymo, pakeitimo ar panaikinimo projektus, renka informaciją, teikia pasiūlymus Departamento direktoriui; 2.4. analizuoja fizinių ir juridinių asmenų pasiūlymus dėl Savivaldybės institucijų priimtų teisės aktų; 2.5. teikia pagalbą ir informaciją seniūnijoms, kitiems Administracijos struktūriniams padaliniams teisės pažeidimų prevencijos, tyrimo, įrodymų rinkimo ir fiksavimo klausimais; 2.6. nagrinėja Administracijos struktūrinių padalinių, fizinių ir juridinių asmenų pareiškimus, pranešimus, prašymus, skundus ir kitą informaciją; 2.7. atskirai ar kartu su atitinkamomis institucijomis organizuoja ir dalyvauja patikrinimuose; 2.8. vadovaudamasis ATPK ir Administracijos direktoriaus suteiktais įgaliojimais, nagrinėja administracinių teisės pažeidimų bylas, vykdo administracinių teisės pažeidimų bylų teiseną; 2.9. organizuoja Savivaldybės tarybos Administracinės komisijos darbą; 2.10. vadovaudamasis Lietuvos Respublikos susirinkimų įstatymu ir kitais teisės aktais, rengia, derina Administracijos direktoriaus įsakymų projektus dėl susirinkimų ir išduoda leidimus organizuoti renginius viešosiose Savivaldybės teritorijos vietose; 2.11. vadovaudamasis Lietuvos Respublikos civilinių pirotechnikos priemonių apyvartos kontrolės įstatymu, derina 4 kategorijos fejerverkų, T2 kategorijos teatrinių ir P2 kategorijos kitų pirotechnikos priemonių naudojimo vietas ir laiką; 2.12. vadovaudamasis Lietuvos Respublikos aviacijos įstatymu, derina orlaivių parodomuosius skrydžius virš Savivaldybės teritorijos gyvenamųjų vietovių; 2.13. koordinuoja šunų ir kačių registravimą ir identifikavimą Savivaldybės teritorijoje; 2.14. įstatymų ir kitų teisės aktų nustatyta tvarka išduoda leidimus įvežti, įsigyti, laikyti, veisti ar parduoti pavojingus šunis ir prižiūri, kaip laikomasi šių teisės aktų reikalavimų; 2.15. Administracijos direktoriaus įsakymu patvirtinto Pažymėjimų dėl suderintos grafičių piešimo vietos išdavimo tvarkos aprašo nustatyta tvarka išduoda pažymėjimus dėl suderintos grafičių piešimo vietos; 2.16. Administracijos direktoriaus įsakymu patvirtintų Gyvūnų laikymo Vilniaus miesto savivaldybės teritorijoje taisyklių nustatyta tvarka organizuoja bešeimininkių kačių kastravimo programų derinimą ir bešeimininkių kačių šėrimo vietų nustatymą; 2.17. vadovaudamasis Lietuvos Respublikos alkoholio kontrolės įstatymu, renka informaciją ir teikia ją Mažmeninės prekybos alkoholiniais gėrimais ribojimo komisijai, organizuoja šios komisijos posėdžius; 2.18. siekdamas užtikrinti saugų eismą vietinės reikšmės keliuose, Administracijos direktoriaus patvirtinto Kliūčių eismui pašalinimo vietinės reikšmės keliuose tvarkos aprašo nustatyta tvarka organizuoja neteisėtų kliūčių šalinimą, kaupia su tuo susijusią informaciją ir dokumentus; 2.19. vykdo Departamento direktoriaus nurodymus ir pavedimus, nustatyta tvarka atsako į paklausimus Skyriaus veiklos klausimais; 2.20. Departamento direktoriaus nurodymu per kitus struktūrinius padalinius teikia žiniasklaidos atstovams informaciją Skyriaus veiklos klausimais; 2.21. vykdo įsipareigojimus pagal sutartis ir prižiūri, kaip jie vykdomi; 2.22. vadovaudamasis Lietuvos Respublikos triukšmo valdymo įstatymu ir Savivaldybės tarybos patvirtintomis Triukšmo prevencijos viešosiose vietose taisyklėmis, kontroliuoja, kaip vykdoma triukšmo prevencija Savivaldybės teritorijoje.

Administracinių bylų nagrinėjimo poskyris ❯❯❯
Vardas ir pavardė Pareigos Tel. El. paštas
Vaida Misiūnienė Poskyrio vedėja Nėra darbe vaida.misiuniene@vilnius.lt
Virginija Bartkevičienė Vyriausioji specialistė 211 2796 virginija.bartkeviciene@vilnius.lt
Renata Dulko Vyriausioji specialistė 211 2144 renata.dulko@vilnius.lt
Rasa Gutmanienė Vyriausioji specialistė Nėra darbe rasa.gutmaniene@vilnius.lt
Jūratė Ivanauskaitė Vyriausioji specialistė 211 2558 jurate.ivanauskaite@vilnius.lt
Nomeda Jakuškaitė Vyriausioji specialistė 219 7900
Dalia Lagunavičienė Vyriausioji specialistė Nėra darbe dalia.lagunaviciene@vilnius.lt
Nikolajus Masterovas Vyriausiasis specialistas Nėra darbe nikolajus.masterovas@vilnius.lt
Inga Micevičiūtė Vyriausioji specialistė 211 2312 inga.miceviciute@vilnius.lt
Ramūnas Sabaliauskas Vyriausiasis specialistas 211 2218 ramunas.sabaliauskas@vilnius.lt
Raminta Anžela Žižiūnienė Vyriausioji specialistė 211 2037 raminta.ziziuniene@vilnius.lt

Administracinių bylų nagrinėjimo poskyris yra Saugaus miesto departamento Administracinės veiklos skyriaus struktūrinis padalinys.

ADMINISTRACINIŲ BYLŲ NAGRINĖJIMO POSKYRIO UŽDAVINIAI IR FUNKCIJOS 1. Svarbiausieji Poskyrio uždaviniai: 1.1. nagrinėti administracinių teisės pažeidimų bylas, kurias pagal Lietuvos Respublikos administracinių teisės pažeidimų kodeksą (toliau – ATPK) turi teisę nagrinėti savivaldybių vykdomųjų institucijų ir jų tam įgalioti pareigūnai; 1.2. kartu su kompetentingomis institucijomis, įstaigomis, organizacijomis aiškintis teisės pažeidimų priežastis ir siūlyti jas pašalinti; 2. Poskyris, įgyvendindamas jam pavestus uždavinius, vykdo šias funkcijas: 2.1. analizuoja, ar įstatymai ir kiti teisės aktai, Savivaldybės tarybos, Administracijos direktoriaus įsakymai, mero potvarkiai, susiję su Poskyrio veikla, yra veiksmingi, renka informaciją, teikia pasiūlymus Skyriaus vedėjui; 2.2. teikia pagalbą ir informaciją seniūnijoms, kitiems Administracijos struktūriniams padaliniams teisės pažeidimų prevencijos, tyrimo, įrodymų rinkimo ir fiksavimo klausimais; 2.3. nagrinėja Administracijos struktūrinių padalinių, fizinių ir juridinių asmenų pareiškimus, pranešimus, prašymus, skundus ir kitą informaciją; 2.4. vadovaudamasis ATPK ir Administracijos direktoriaus suteiktais įgaliojimais, nagrinėja administracinių teisės pažeidimų bylas, vykdo administracinių teisės pažeidimų bylų teiseną, tvarko duomenis administracinių teisės pažeidimų registre; 2.5. organizuoja Savivaldybės tarybos Administracinės komisijos darbą; 2.6. vykdo Skyriaus vedėjo nurodymus ir pavedimus, nustatyta tvarka atsako į paklausimus Poskyrio veiklos klausimais.

Organizavimo poskyris ❯❯❯
Vardas ir pavardė Pareigos Tel. El. paštas
Vladimiras Michailovas Poskyrio vedėjas 211 2185 vladimiras.michailovas@vilnius.lt
Mindaugas Gečas Vyriausiasis specialistas 211 2743 mindaugas.gecas@vilnius.lt
Gintarė Makarevičienė Vyriausioji specialistė 211 2308 gintare.makareviciene@vilnius.lt
Viktor Marcinkevič Vyriausiasis specialistas 219 7915 viktor.marcinkevic@vilnius.lt
Brigita Pavliukevičiūtė Vyriausioji specialistė 211 2053 brigita.pavliukeviciute@vilnius.lt
Aušra Raškevičienė Vyriausioji specialistė 211 2783 ausra.raskeviciene@vilnius.lt
Jurgita Uksė Vyriausioji specialistė 211 2256 jurgita.ukse@vilnius.lt

Organizavimo poskyris yra Saugaus miesto departamento Administracinės veiklos skyriaus struktūrinis padalinys.

ORGANIZAVIMO POSKYRIO UŽDAVINIAI IR FUNKCIJOS 1. Svarbiausieji Poskyrio uždaviniai: 1.1. teikti siūlymus dėl bendradarbiavimo su kompetentingomis institucijomis, įstaigomis, organizacijomis, kuriant ir įgyvendinant nusikalstamų veikų ir administracinių teisės pažeidimų prevencijos programas bei kitas priemones; 1.2. organizuoti leidimų organizuoti renginius viešosiose Savivaldybės teritorijos vietose, pažymėjimų dėl suderintos grafičių piešimo vietos, leidimų laikyti pavojingus šunis išdavimą; 1.3. organizuoti orlaivių parodomųjų skrydžių virš Savivaldybės teritorijos gyvenamųjų vietovių, 4 kategorijos fejerverkų, T2 kategorijos teatrinių ir P2 kategorijos kitų pirotechnikos priemonių naudojimo vietų ir laiko, bešeimininkių kačių kastravimo programų derinimą ir bešeimininkių kačių šėrimo vietų nustatymą, Renginių derinimo ir Mažmeninės prekybos alkoholiniais gėrimais ribojimo komisijų darbą; 1.4. kontroliuoti, ar nepažeidžiami įstatymai ir kiti teisės aktai, už kurių pažeidimus Lietuvos Respublikos administracinių teisės pažeidimų kodeksas nustato administracinę atsakomybę. 2. Poskyris, įgyvendindamas jam pavestus uždavinius, vykdo šias funkcijas: 2.1. bendradarbiaudamas su policijos ir kitų institucijų pareigūnais, įmonėmis, įstaigomis, organizacijomis, Administracijos struktūriniais padaliniais, inicijuoja, įgyvendina ir koordinuoja su nusikalstamų veikų ir administracinių teisės pažeidimų prevencija susijusias programas bei projektus; 2.2. teikia Skyriaus vedėjui siūlymus dėl saugumo ir viešosios tvarkos užtikrinimo renginių (susirinkimų) metu, dėl rengiamų ar patvirtintų programų nusikalstamumo, administracinių teisės pažeidimų prevencijos, viešosios tvarkos, visuomenės saugumo ir kitais klausimais, dalyvauja jas įgyvendinant ir kontroliuoja, kaip jos vykdomos; 2.3. analizuoja, ar įstatymai ir kiti teisės aktai, Savivaldybės tarybos sprendimai, Administracijos direktoriaus įsakymai, mero potvarkiai, susiję su Departamento veikla, yra veiksmingi, rengia jų papildymo, pakeitimo ar panaikinimo projektus, renka informaciją, teikia pasiūlymus Skyriaus vedėjui; 2.4. analizuoja fizinių ir juridinių asmenų pasiūlymus dėl Savivaldybės institucijų priimtų teisės aktų; 2.5. pagal kompetenciją nagrinėja Administracijos struktūrinių padalinių, fizinių ir juridinių asmenų pareiškimus, pranešimus, prašymus, skundus ir kitą informaciją; 2.6. atskirai ar kartu su policijos, valstybinės darbo inspekcijos, valstybinės mokesčių inspekcijos ir kitomis institucijomis organizuoja ir dalyvauja patikrinimuose, darbo grupėse; 2.7. vadovaudamasis Lietuvos Respublikos susirinkimų įstatymu ir kitais teisės aktais, rengia, derina Administracijos direktoriaus įsakymų projektus dėl susirinkimų ir organizuoja leidimų organizuoti renginius viešosiose Savivaldybės teritorijos vietose išdavimą; 2.8. vadovaudamasis Lietuvos Respublikos civilinių pirotechnikos priemonių apyvartos kontrolės įstatymu, organizuoja 4 kategorijos fejerverkų, T2 kategorijos teatrinių ir P2 kategorijos kitų pirotechnikos priemonių naudojimo vietų ir laiko derinimą; 2.9. vadovaudamasis Lietuvos Respublikos aviacijos įstatymu, organizuoja orlaivių parodomųjų skrydžių virš Savivaldybės teritorijos gyvenamųjų vietovių derinimą; 2.10. koordinuoja šunų ir kačių registravimą ir identifikavimą Vilniaus mieste; 2.11. įstatymų ir kitų teisės aktų nustatyta tvarka organizuoja leidimų įvežti, įsigyti, laikyti, veisti ar parduoti pavojingus šunis išdavimą; 2.12. organizuoja kovinių šunų, kovinių šunų mišrūnų, pavojingų šunų ir pavojingų šunų mišrūnų paėmimą įstatymų ir kitų teisės aktų numatytais atvejais ir tvarka; 2.13. Administracijos direktoriaus įsakymu patvirtinto Pažymėjimų dėl suderintos grafičių piešimo vietos išdavimo tvarkos aprašo nustatyta tvarka organizuoja pažymėjimų dėl suderintos grafičių piešimo vietos išdavimą; 2.14. Administracijos direktoriaus įsakymu patvirtintų Gyvūnų laikymo Vilniaus miesto savivaldybės teritorijoje taisyklių nustatyta tvarka organizuoja bešeimininkių kačių kastravimo programų derinimą ir bešeimininkių kačių šėrimo vietų nustatymą; 2.15. vadovaudamasis Lietuvos Respublikos alkoholio kontrolės įstatymu, renka informaciją ir teikia ją Mažmeninės prekybos alkoholiniais gėrimais ribojimo komisijai, organizuoja šios komisijos posėdžius; 2.16. siekdamas užtikrinti saugų eismą vietinės reikšmės keliuose, Administracijos direktoriaus patvirtinto Kliūčių eismui pašalinimo vietinės reikšmės keliuose tvarkos aprašo nustatyta tvarka organizuoja neteisėtų kliūčių šalinimą, kaupia su tuo susijusią informaciją ir dokumentus; 2.17. vykdo Skyriaus vedėjo nurodymus ir pavedimus, nustatyta tvarka atsako į paklausimus Poskyrio veiklos klausimais; 2.18. vykdo įsipareigojimus pagal sutartis ir prižiūri, kaip jie vykdomi; 2.19. vadovaudamasis Lietuvos Respublikos triukšmo valdymo įstatymu ir Savivaldybės tarybos patvirtintomis Triukšmo prevencijos viešosiose vietose taisyklėmis, kontroliuoja, kaip vykdoma triukšmo prevencija Savivaldybės teritorijoje.

Vilniaus meras

Vilnius per amžius buvo ir yra orus laisvų piliečių bendrabūvį telkiantis miestas, kuriame tobulai dera didinga istorija, įstabi gamta ir veržli kūryba. Mano tikslas – toliau kurti šį laisvės bei kūrybos dvasios sklidiną Miestą, kad Vilnius taptų gėrio bei įkvėpimo šaltiniu vilniečiams, Lietuvai ir visai Europai. ❯❯❯
Darbotvarkė

Savivaldybės prioritetai

  • Kurti ir įgyvendinti miesto strateginę viziją
  • Teikti kokybiškas paslaugas gyventojams
  • Pritraukti į miestą investicijas, kuriančias gerai apmokamas darbo vietas
  • Veikti skaidriai, greitai ir būti atvirai gyventojams, svečiams, investuotojams