Search Icon

Struktūra ir kontaktai

Dažniausiai užduodami klausimai

Pranešti apie problemą mieste

Registracija į darželius ir mokyklas

Gyvenamosios vietos deklaravimas

Dokumento statuso patikrinimas

Struktūra ir kontaktai

Reklamos poskyris

Konstitucijos pr.3, LT-09601 Vilnius

Vardas ir pavardė Pareigos Tel. El. paštas
Darius Paulius Vizgirda Poskyrio vedėjas Nėra darbe
Pavaduoja
darius.vizgirda@vilnius.lt
Rūta Jakimavičienė Vyriausioji specialistė 219 7947 ruta.jakimaviciene@vilnius.lt
Raimonda Jokšaitė Vyriausioji specialistė 211 2804 raimonda.joksaite@vilnius.lt
Nijolė Simanavičienė Vyriausioji specialistė Nėra darbe
Pavaduoja
nijole.simanaviciene@vilnius.lt
Skaistuolė Misiūnaitė Specialistė Nėra darbe
Pavaduoja
skaistuole.misiunaite@vilnius.lt


Reklamos poskyris yra Turto departamento Llicencijavimo ir leidimų skyriaus struktūrinis padalinys.

POSKYRIO UŽDAVINIAI IR FUNKCIJOS Svarbiausieji poskyrio uždaviniai: - įgyvendinti Savivaldybės politiką išorinės reklamos srityje; - vykdyti leidimų įrengti išorinę reklamą (toliau – reklama) Savivaldybės teritorijoje išdavimą; - pagal savo kompetenciją užtikrinti teisėtumo laikymąsi įrengiant ir eksploatuojant reklamą Savivaldybės teritorijoje. Poskyris vykdo šias funkcijas: - nagrinėja fizinių ir juridinių asmenų prašymus ir tikrina pateiktus dokumentus dėl reklamos leidimų išdavimo; - organizuoja Išorinės reklamos komisijos posėdžius; - rengia teisės aktų projektus reklamos įrengimo klausimais; - nagrinėja Savivaldybės administracijos padalinių, piliečių ir kitų asmenų prašymus dėl su Savivaldybės veikla susijusių reklamos klausimų, rengia atsakymus, teikia informaciją apie reklamos įrengimą Administracijos daliniams bei Savivaldybės reguliavimo sričiai priskirtomis įmonėms, įstaigoms ir organizacijoms; - priima ir konsultuoja asmenis su poskyrio veikla susijusiais klausimais; - pagal savo kompetenciją prižiūri, kaip laikomasi Išorinės reklamos įrengimo taisyklių, Vietinės rinkliavos už leidimo įrengti išorinę reklamą Vilniaus miesto savivaldybės teritorijoje išdavimo nuostatų ir Vilniaus miesto išorinės vaizdinės reklamos specialiojo plano reikalavimų; - teikia siūlymus Savivaldybės tarybai ir Administracijai dėl reklamos politikos formavimo; - organizuoja ir vykdo konkursus reklamos įrenginiams įrengti ir eksploatuoti, rengia šių konkursų nuostatus ir leidimų projektus; - tvarko poskyrio archyvą; - atlieka kitas funkcijas ir uždavinius pagal atskirus Savivaldybės tarybos sprendimus, Administracijos direktoriaus bei departamento direktoriaus įsakymus ir nurodymus, susijusius su reklamos klausimais.

VILNIAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS TURTO DEPARTAMENTO LICENCIJAVIMO IR LEIDIMŲ SKYRIAUS REKLAMOS POSKYRIO NUOSTATAI »


PATVIRTINTA Vilniaus miesto savivaldybės administracijos direktoriaus 2016 m. lapkričio 8 d. įsakymu Nr. 40-524 VILNIAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS TURTO DEPARTAMENTO LICENCIJAVIMO IR LEIDIMŲ SKYRIAUS REKLAMOS POSKYRIO NUOSTATAI I. BENDROSIOS NUOSTATOS 1. Vilniaus miesto savivaldybės administracijos Turto departamento Licencijavimo ir leidimų skyriaus Reklamos poskyrio nuostatai (toliau – nuostatai) nustato Reklamos poskyrio (toliau – poskyris) statusą, uždavinius, funkcijas, valdymą, teises, darbo organizavimo tvarką. 2. Poskyris yra Vilniaus miesto savivaldybės administracijos (toliau – Administracija) Turto departamento (toliau – departamentas) Licencijavimo ir leidimų skyriaus (toliau – skyrius) struktūrinis padalinys, tiesiogiai pavaldus ir atskaitingas skyriaus vedėjui. 3. Poskyris savo veikloje vadovaujasi Lietuvos Respublikos įstatymais, Vyriausybės nutarimais, Vilniaus miesto savivaldybės tarybos (toliau – Taryba) sprendimais, Vilniaus miesto savivaldybės mero potvarkiais, Administracijos direktoriaus, departamento direktoriaus, skyriaus vedėjo įsakymais, departamento, skyriaus bei šiais nuostatais. 4. Poskyris negali būti įmonių, organizacijų ir fondų steigėjas. 5. Poskyrio vidaus struktūra formuojama vadovaujantis Administracijos direktoriaus patvirtintu pareigybių sąrašu. 6. Poskyris antspaudo neturi, jis naudojasi skyriaus antspaudu. 7. Poskyrio adresas – Konstitucijos pr. 3, LT-09601 Vilnius. II. POSKYRIO UŽDAVINIAI IR FUNKCIJOS 8. Svarbiausieji poskyrio uždaviniai: 8.1. įgyvendinti Savivaldybės politiką išorinės reklamos srityje; 8.2. vykdyti leidimų įrengti išorinę reklamą (toliau – reklama) Savivaldybės teritorijoje išdavimą; 8.3. pagal savo kompetenciją užtikrinti teisėtumo laikymąsi įrengiant ir eksploatuojant reklamą Savivaldybės teritorijoje. 9. Poskyris vykdo šias funkcijas: 9.1. nagrinėja fizinių ir juridinių asmenų prašymus ir tikrina pateiktus dokumentus dėl reklamos leidimų išdavimo; 9.2. organizuoja Išorinės reklamos komisijos posėdžius; 9.3. rengia teisės aktų projektus reklamos įrengimo klausimais; 9.4. nagrinėja Savivaldybės administracijos padalinių, piliečių ir kitų asmenų prašymus dėl su Savivaldybės veikla susijusių reklamos klausimų, rengia atsakymus, teikia informaciją apie reklamos įrengimą Administracijos daliniams bei Savivaldybės reguliavimo sričiai priskirtomis įmonėms, įstaigoms ir organizacijoms; 9.5. priima ir konsultuoja asmenis su poskyrio veikla susijusiais klausimais; 9.6. pagal savo kompetenciją prižiūri, kaip laikomasi Išorinės reklamos įrengimo taisyklių, Vietinės rinkliavos už leidimo įrengti išorinę reklamą Vilniaus miesto savivaldybės teritorijoje išdavimo nuostatų ir Vilniaus miesto išorinės vaizdinės reklamos specialiojo plano reikalavimų; 9.7. teikia siūlymus Savivaldybės tarybai ir Administracijai dėl reklamos politikos formavimo; 9.8. organizuoja ir vykdo konkursus reklamos įrenginiams įrengti ir eksploatuoti, rengia šių konkursų nuostatus ir leidimų projektus; 9.9. tvarko poskyrio archyvą; 9.10. atlieka kitas funkcijas ir uždavinius pagal atskirus Savivaldybės tarybos sprendimus, Administracijos direktoriaus bei departamento direktoriaus įsakymus ir nurodymus, susijusius su reklamos klausimais. III. TEISĖS 10. Poskyris, įgyvendindamas jam pavestas funkcijas, turi šias teises: 10.1. priimti interesantus; 10.2. teikti pagal kompetenciją siūlymus Vilniaus miesto savivaldybės tarybai, Vilniaus miesto savivaldybės merui, Administracijos direktoriui, departamento direktoriui, skyriaus vedėjui, jų sudarytoms komisijoms ir darbo grupėms; 10.3. teikti pasiūlymus poskyrio ir skyriaus darbo organizavimui gerinti; 10.4. kelti tarnautojų kvalifikaciją Savivaldybės biudžeto lėšomis; 10.5. teikti pasiūlymus miesto biudžetui sudaryti, nebiudžetinėms lėšoms panaudoti, metinėms ir ilgalaikėms programoms sudaryti; 10.6. gauti visus reikiamus duomenis, dokumentus ir informaciją iš Savivaldybės struktūrinių dalinių, seniūnijų, kitų institucijų, įmonių. 11. Poskyris gali turėti ir kitų teisės aktais jam suteiktų teisių. IV. SANDARA IR VALDYMAS 12. Poskyriui vadovauja vedėjas, kurį į pareigas skiria ir iš pareigų atleidžia Administracijos direktorius Valstybės tarnybos įstatymo ir Lietuvos Respublikos Vyriausybės nustatyta tvarka. 13. Nesant poskyrio vedėjo, poskyriui vadovauja skyriaus vedėjo įsakymu paskirtas vyriausiasis poskyrio specialistas. V. DARBO ORGANIZAVIMAS 14. Poskyrio darbas organizuojamas vadovaujantis Tarybos sprendimais, Administracijos direktoriaus, departamento direktoriaus, skyriaus vedėjo įsakymais. 15. Departamento direktoriaus, skyriaus ir poskyrio vedėjų žodiniai ir rašytiniai pavedimai vykdomi bei už įvykdymą atsiskaitoma vadovaujantis pavaldumo ir atskaitomybės principais. VI. BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS 16. Su šiais nuostatais pasirašytinai supažindinami visi poskyrio valstybės tarnautojai ir darbuotojai dirbantys pagal darbo sutartį. 17. Nuostatai gali būti keičiami ir (ar) papildomi Administracijos direktoriaus įsakymais. ______________

Vilniaus meras

Vilnius per amžius buvo ir yra orus laisvų piliečių bendrabūvį telkiantis miestas, kuriame tobulai dera didinga istorija, įstabi gamta ir veržli kūryba. Mano tikslas – toliau kurti šį laisvės bei kūrybos dvasios sklidiną Miestą, kad Vilnius taptų gėrio bei įkvėpimo šaltiniu vilniečiams, Lietuvai ir visai Europai. ❯❯❯
Darbotvarkė

Savivaldybės prioritetai

  • Kurti ir įgyvendinti miesto strateginę viziją
  • Teikti kokybiškas paslaugas gyventojams
  • Pritraukti į miestą investicijas, kuriančias gerai apmokamas darbo vietas
  • Veikti skaidriai, greitai ir būti atvirai gyventojams, svečiams, investuotojams