Search Icon

Struktūra ir kontaktai

Dažniausiai užduodami klausimai

Pranešti apie problemą mieste

Registracija į darželius ir mokyklas

Gyvenamosios vietos deklaravimas

Dokumento statuso patikrinimas

Struktūra ir kontaktai

Iždo poskyris

Konstitucijos pr. 3, LT-09601 Vilnius,

Vardas ir pavardė Pareigos Tel. El. paštas
Živilė Urbonienė Poskyrio vedėja
219 7933 zivile.urboniene@vilnius.lt
Romutė Šarmavičienė Patarėja
211 2245 romute.sarmaviciene@vilnius.lt
Vida Bernotienė Vyriausioji specialistė
211 2224 vida.bernotiene@vilnius.lt
Renata Buivienė Vyriausioji specialistė
211 2227 renata.buiviene@vilnius.lt
Liudmila Krivenko Vyriausioji specialistė
211 2644 liudmila.krivenko@vilnius.lt
Dalia Megelinskienė Vyriausioji specialistė
211 2226 dalia.megelinskiene@vilnius.lt

Iždo poskyris yra Apskaitos skyriaus struktūrinis padalinys.

Poskyris, įgyvendindamas jam pavestus uždavinius, vykdo šias funkcijas: 1. piniginius išteklius esančius Iždo sąskaitose apskaito pagal pajamų rūšis, kontroliuoja, kad tikslinės lėšos būtų naudojamos pagal paskirtį; 2. vykdo Administracijos padalinių vykdomų programų finansavimą, tvarko joms įgyvendinti panaudotų lėšų apskaitą bei atlieka panaudojimo analizę ir kontrolę, tikrina Administracijos padalinių biudžeto sąmatų įvykdymo ataskaitas, kontroliuoja, kad Savivaldybės biudžeto lėšos būtų naudojamos tik Savivaldybės tarybos patvirtintoms programoms vykdyti; 3. priima Administracijos padalinių paraiškas lėšoms gauti; 4. tvarko Savivaldybės iždo pajamų ir išlaidų apskaitą; 5. rengia ir teikia Savivaldybės biudžeto vykdymo ir Iždo finansinių ataskaitų rinkinius; 6. vykdo Savivaldybės vykdomų investicinių projektų finansavimą; 7. vykdo Valstybės investicijų programose patvirtintų projektų finansavimą. Šiuo tikslu teikia atitinkamoms institucijoms paraiškas lėšoms, skirtoms Valstybės investicijų programoje numatytiems projektams, finansuoti; 8. kontroliuoja Savivaldybės paskolų gavimą ir grąžinimą, tvarko jų apskaitą, analizuoja finansinių ir skolinių įsipareigojimų dinamiką; 9. vykdo Specialiosios valstybės paramos gyvenamiesiems namams, butams įsigyti programos finansavimą. Šiuo tikslu teikia atitinkamoms institucijoms paraiškas lėšoms gauti; 10. tvarko gautų valstybės lėšų pagal tikslinę paskirtį apskaitą, derina su Lietuvos Respublikos finansų ministerijos ir kitų institucijų duomenimis; 11. rengia mokėjimo pavedimus bankams, teikia informaciją apie lėšas bankų sąskaitose; 12. sudaro Savivaldybės mokėtinų ir gautinų sumų ataskaitą ir teikia ją Lietuvos Respublikos finansų ministerijai; 13. esant poreikiui rengia Savivaldybės biudžeto skolos pagal kreditorių grupes ir kreditorius ataskaitą; 14. esant poreikiui rengia mokėjimų atidėjimo ir išdėstymo sutarčių projektus; 15. Poskyrio tarnautojai ir darbuotojai, vykdydami savo funkcijas, vykdo finansų kontrolę vadovaudamiesi patvirtintomis Vilniaus miesto savivaldybės administracijos finansų kontrolės taisyklėmis ir Skyriaus vedėjo įsakymais; 16. rengia Savivaldybės tarybos sprendimų, Administracijos direktoriaus, Skyriaus vedėjo įsakymų projektus poskyriui priskirtoms funkcijoms ir uždaviniams įgyvendinti; 17. atlieka kitas įstatymais, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimais, Savivaldybės tarybos sprendimais, Administracijos direktoriaus bei Skyriaus vedėjo įsakymais numatytas funkcijas.

Vilniaus meras

Vilnius per amžius buvo ir yra orus laisvų piliečių bendrabūvį telkiantis miestas, kuriame tobulai dera didinga istorija, įstabi gamta ir veržli kūryba. Mano tikslas – toliau kurti šį laisvės bei kūrybos dvasios sklidiną Miestą, kad Vilnius taptų gėrio bei įkvėpimo šaltiniu vilniečiams, Lietuvai ir visai Europai. ❯❯❯
Darbotvarkė

Savivaldybės prioritetai

  • Kurti ir įgyvendinti miesto strateginę viziją
  • Teikti kokybiškas paslaugas gyventojams
  • Pritraukti į miestą investicijas, kuriančias gerai apmokamas darbo vietas
  • Veikti skaidriai, greitai ir būti atvirai gyventojams, svečiams, investuotojams