Search Icon

Struktūra ir kontaktai

Dažniausiai užduodami klausimai

Pranešti apie problemą mieste

Registracija į darželius ir mokyklas

Gyvenamosios vietos deklaravimas

Dokumento statuso patikrinimas

Struktūra ir kontaktai

Administracijos apskaitos poskyris

Konstitucijos pr. 3, LT-09601 Vilnius,

Vardas ir pavardė Pareigos Tel. El. paštas
Virginija Kurilo Poskyrio vedėja
211 2379 virginija.kurilo@vilnius.lt
Janina Slepovienė Patarėja
211 2788 janina.slepoviene@vilnius.lt
Rasa Anisovienė Vyriausioji specialistė
211 2322 rasa.anisoviene@vilnius.lt
Asta Bareikienė Vyriausioji specialistė
211 2349 asta.bareikiene@vilnius.lt
Aušra Katėnaitė Vyriausioji specialistė
219 7959, trump. 4959 ausra.katenaite@vilnius.lt
Daiva Subačienė Vyriausioji specialistė
211 2201 daiva.subaciene@vilnius.lt
Dalia Surdokienė Vyriausioji specialistė
211 2840 dalia.surdokiene@vilnius.lt
Jolita Šapokaitė Vyriausioji specialistė
211 2214 jolita.sapokaite@vilnius.lt
Laima Šlepetienė Vyriausioji specialistė
219 7950 laima.slepetiene@vilnius.lt
Laima Zabulėnė Vyriausioji specialistė
Nėra darbe laima.zabulene@vilnius.lt
Živilė Baguševičienė Finansininkė
211 2159 zivile.baguseviciene@vilnius.lt
Rūta Dovydaitytė Finansininkė
Nėra darbe
Pavaduoja
ruta.dovydaityte@vilnius.lt
Laima Grigoravičienė Finansininkė
211 2777 laima.grigoraviciene@vilnius.lt
Virginija Grigorjevaitė Finansininkė
211 2087 virginija.grigorjevaite@vilnius.lt
Aliona Kolodinskaitė Finansininkė
Nėra darbe aliona.kolodinskaite@vilnius.lt
Jūratė Lazdinienė Finansininkė
211 2110 jurate.lazdiniene@vilnius.lt
Ramunė Macijauskienė Finansininkė
Finansininkė
211 2354 ramune.macijauskiene@vilnius.lt
Antonina Nastasenko Finansininkė
Nėra darbe antonina.nastasenko@vilnius.lt
Rimutė Prašmuntienė Finansininkė
211 2202 rimute.prasmuntiene@vilnius.lt
Laima Rinkevičienė Finansininkė
211 2394 laima.rinkeviciene@vilnius.lt
Joalita Sabalienė Finansininkė
211 2090 joalita.sabaliene@vilnius.lt
Dainora Vijeikienė Finansininkė
211 2531 dainora.vijeikiene@vilnius.lt

Administracijos apskaitos poskyris yra Apskaitos skyriaus struktūrinis padalinys.

Poskyris, įgyvendindamas jam pavestus uždavinius, vykdo šias funkcijas:

1. vykdo Savivaldybės administracijos padalinių turto, įsipareigojimų, finansavimo sumų, pajamų ir sąnaudų apskaitą bei kontrolę;

2. organizuoja bei vykdo Administracijos padalinių administruojamo turto ir įsipareigojimų inventorizaciją, seka turto ir įsipareigojimų būklę;

3. rengia Savivaldybės finansinių ataskaitų ir konsoliduotųjų finansinių atskaitų rinkinius;

4. peržiūri ir įkelia į Finansų valdymo ir apskaitos sistemą Administracijos padaliniams pavaldžių įstaigų pateiktas biudžeto vykdymo ir mokėtinų ir gautinų sumų ataskaitas;

5. priima iš įstaigų, gaunančių finansavimą iš Savivaldybės biudžeto paraiškas gauti lėšų iš Savivaldybės iždo, tikrina, ar pateiktose paraiškose nurodyta lėšų suma neviršija įstaigai patvirtintų asignavimų pagal programas ir priemones, valstybės funkcijas ir ekonominę klasifikaciją, ir rengia paraiškų suvestines;

6. rengia ir vykdo mokėjimo pavedimus;

7. vykdo Savivaldybės įstaigų ir Administracijos padalinių finansavimą pagal patvirtintą biudžetą;

8. moka socialinės paramos, tikslinių kompensacijų, išmokų vaikams,  mokinių nemokamo maitinimo, aprūpinimo mokinio reikmenimis ir kitas su socialine apsauga susijusias išmokas, tvarko jų buhalterinę apskaitą ir rengia ataskaitas;

9. vykdo investicinės programos lėšų apskaitą pagal patvirtintas sąmatas;

10. vykdo lėšų, skirtų vykdyti savarankiškosioms ir valstybinėms (valstybės perduotoms savivaldybėms) funkcijoms, apskaitą;

11. sudaro Administracijos padalinių tarpines ir metines biudžeto išlaidų sąmatos vykdymo  bei kitas ataskaitas ir nustatyta tvarka teikia Iždo poskyriui;

12. sudaro Administracijos padalinių mokėtinų ir gautinų sumų  ataskaitas ir pateikia Iždo poskyriui – Savivaldybės mokėtinų ir gautinų sumų suvestinei ataskaitai parengti;

13. kontroliuoja, kad Savivaldybės biudžeto lėšos būtų naudojamos tik Savivaldybės tarybos patvirtintoms programoms vykdyti;

14. rengia ir teikia Iždo poskyriui paraiškas lėšoms gauti;

15. teikia informaciją suinteresuotiems asmenims teisės aktų nustatyta tvarka;

16. Poskyrio tarnautojai ir darbuotojai, vykdydami savo funkcijas, vykdo finansų kontrolę vadovaudamiesi patvirtintomis Vilniaus miesto savivaldybės administracijos finansų kontrolės taisyklėmis ir Skyriaus vedėjo įsakymais;

17. pagal savo kompetenciją rengia Savivaldybės tarybos sprendimų, Administracijos direktoriaus, Skyriaus vedėjo įsakymų projektus;

18. atlieka kitas įstatymais, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimais, Savivaldybės tarybos sprendimais, Administracijos direktoriaus bei Skyriaus vedėjo įsakymais numatytas funkcijas.

Vilniaus meras

Vilnius per amžius buvo ir yra orus laisvų piliečių bendrabūvį telkiantis miestas, kuriame tobulai dera didinga istorija, įstabi gamta ir veržli kūryba. Mano tikslas – toliau kurti šį laisvės bei kūrybos dvasios sklidiną Miestą, kad Vilnius taptų gėrio bei įkvėpimo šaltiniu vilniečiams, Lietuvai ir visai Europai. ❯❯❯
Darbotvarkė

Savivaldybės prioritetai

  • Kurti ir įgyvendinti miesto strateginę viziją
  • Teikti kokybiškas paslaugas gyventojams
  • Pritraukti į miestą investicijas, kuriančias gerai apmokamas darbo vietas
  • Veikti skaidriai, greitai ir būti atvirai gyventojams, svečiams, investuotojams