Search Icon

Struktūra ir kontaktai

Dažniausiai užduodami klausimai

Pranešti apie problemą mieste

Registracija į darželius ir mokyklas

Gyvenamosios vietos deklaravimas

Dokumento statuso patikrinimas

Struktūra ir kontaktai

Inovacijų ir technologijų grupė

Konstitucijos pr. 3, LT-09601 Vilnius

emiestas@vilnius.lt

Vardas ir pavardė Pareigos Tel. El. paštas
Jonas Pidkovas Grupės vadovas
211 2745 jonas.pidkovas@vilnius.lt
Matas Mačiulis Vyresnysis patarėjas
IT projektai, El. paslaugos
211 2417 matas.maciulis@vilnius.lt
Lina Rakštelytė Specialistė - padėjėja
211 2191 lina.rakstelyte@vilnius.lt
Dalius Kazlauskas Patarėjas
211 2359 dalius.kazlauskas@vilnius.lt
Ričardas Kukevičius Patarėjas
211 2212 ricardas.kukevicius@vilnius.lt
Kamilė Ramanauskaitė-Šidiškienė Patarėja
211 2740 kamile.ramanauskaite@vilnius.lt
Egidija Rolytė Patarėja
211 2676 egidija.rolyte@vilnius.lt
Linas Atkočaitis Programuotojas
linas.atkocaitis@vilnius.lt
Jevgenij Barsukov IT sistemų administratorius
211 2830 jevgenij.barsukov@vilnius.lt
Eugenijus Gamperis Kompiuterių sistemų inžinierius
211 2798 eugenijus.gamperis@vilnius.lt
Donatas Jablonskis Programuotojas
donatas.jablonskis@vilnius.lt
Rytis Jankevičius Specialistas
211 2786 rytis.jankevicius@vilnius.lt
Vidas Kazakauskas Kompiuterių sistemų inžinierius
vidas.kazakauskas@vilnius.lt
Andžej Kolesnik Programuotojas
andzej.kolesnik@vilnius.lt
Kiril Kurkianec Programuotojas
kiril.kurkianec@vilnius.lt
Dariuš Legus Kompiuterių sistemų inžinierius
darius.legus@vilnius.lt
Darius Miniauskas IT sistemų administratorius
211 2055 darius.miniauskas@vilnius.lt
Justinas Monkevičius IT sistemų administratorius
211 2296 Justinas.Monkevicius@vilnius.lt
Pavel Sreda IT sistemų administratorius
211 2402 pavel.sreda@vilnius.lt
Gintaras Stankus Kompiuterių sistemų inžinierius
211 2790 gintaras.stankus@vilnius.lt
Arturas Šileikis Kompiuterių tinklo administratorius
arturas.sileikis@vilnius.lt
Bernardas Šliamka Programuotojas
bernardas.sliamka@vilnius.lt
Virginija Valiaugienė IT sistemų administratorė
211 2715 virginija.valiaugiene@vilnius.lt
Evelina Volosevičiūtė Specialistė
evelina.voloseviciute@vilnius.lt
Irmantas Znatinas Multimedijos programų kūrėjas
2112380 irmantas.znatinas@vilnius.lt

GRUPĖS UŽDAVINIAI IR FUNKCIJOS 8. Siekiant įgyvendinti valstybės ir Savivaldybės politiką informacinės visuomenės, elektroninių paslaugų teikimo ir teikiamų paslaugų kokybės gerinimo srityse, svarbiausieji Grupės uždaviniai yra šie: 8.1. užtikrinti, formuoti bei įgyvendinti įstaigos politiką inovacijų ir technologijų srityse; 8.2. teikti siūlymus dėl efektyvesnės ar racionalesnės įstaigos veiklos perspektyvų technologijų srityse; 8.3. vadovaujantis kompleksiškumo kriterijumi ir siekiant įgyvendinti įstaigos uždavinius, formuoti inovacijų bei technologijų politiką įvairiose įstaigos veiklos srityse – švietimo, miesto ūkio ir kt. 8.4. organizuoti ir kontroliuoti išmaniųjų informacinių technologijų projektų įgyvendinimą; 8.5. didina gyventojų prieinamumą prie Savivaldybėje disponuojamos informacijos bei skatina atvirų duomenų sklaidą; 8.6. vykdyti informacinių technologijų projektus ir užtikrinti elektroninių paslaugų įgyvendinimą bei plėtrą Savivaldybėje; 8.7. įgyvendinti valstybinės Lietuvos informacinės visuomenės plėtros programos nuostatas Grupės kompetencijai priskirtais klausimais; 8.8. užtikrinti šiuolaikinių informacinių technologijų diegimą Savivaldybėje; 8.9. užtikrinti Europos Sąjungos ir kitų šalių fondų finansinei paramai gauti projektų rengimą ir įgyvendinimą Grupės kompetencijai priskirtais klausimais; 8.10. užtikrinti efektyvų Savivaldybės ir jos struktūrinių padalinių administracinių paslaugų valdymą elektroninėmis priemonėmis; 8.11. užtikrinti, kad duomenys būtų tvarkomi laikantis organizacinių ir techninių duomenų saugumo priemonių; 8.12. užtikrinti teisėtą programinės įrangos naudojimą Savivaldybėje. 9. Grupė, įgyvendindama savo uždavinius, vykdo šias funkcijas: 9.1. dalyvauja formuojant Savivaldybės politiką ir strateginius planus inovacijų, informacinių technologijų ir telekomunikacijų srityje; 9.2. teikia siūlymus Savivaldybės tarybai, merui, Savivaldybės administracijos direktoriui Grupės kompetencijai priskirtais klausimais; 9.3. rengia ir derina Savivaldybės tarybos sprendimų, mero potvarkių, Administracijos direktoriaus įsakymų projektus; 9.4. teikia siūlymus dėl finansavimo, reikalingo informacinių technologijų infrastruktūros priežiūrai, atnaujinimui, inovacijų ir projektų įgyvendinimui; 9.5. kuria, integruoja ir valdo informacines, informacijos saugumo bei veiklos procesų sistemas; 9.6. teikia siūlymus Savivaldybės administracijos paslaugų vadovams ir administratoriams dėl paslaugų specifikacijų ir procesų tobulinimo; 9.7. specifikuoja Savivaldybės informacines sistemas, analizuoja Savivaldybės programinio aprūpinimo poreikius, bei organizuoti Savivaldybės perkamų informacinių sistemų diegimą, administravimą ir jų priežiūrą; 9.8. kuria Savivaldybės informacines sistemas, diegia ir projektuoja duomenų bazes; 9.9. vykdo Savivaldybės interneto svetainės palaikymą ir plėtrą; 9.10. administruoja Savivaldybės elektroninį paštą; 9.11. diegia, prižiūri ir administruoja informacines bei telekomunikacines technologijas, kompiuterinę techniką, orgtechniką, duomenų bazes ir tinklus; 9.12. prižiūri posėdžių salių įrangą renginiu metu; 9.13. vykdo Savivaldybės informacinių ir komunikacinių technologijų tinklo (LAN) priežiūrą ir administravimą; 9.14. teikia metodinę ir dalykinę pagalbą Savivaldybės struktūriniams padaliniams informacinių technologijų, telekomunikacijų naudojimo, procesų bei paslaugų valdymo klausimais; 9.15. pagal savo kompetenciją inicijuoja ir įgyvendina veiklos procesų optimizavimą; 9.16. sudaro Grupės metinius planus, prireikus juos koreguoja, atsižvelgiant į Savivaldybės administracijos direktoriaus pasiūlymus, nustatytus prioritetus ar svarbius veiklos pakeitimus; 9.17. dalyvauja kuriant ir diegiant informacines sistemas bei taikomąsias programines įrangas, siekdamas užtikrinti informacijos mainus su kitomis institucijomis; 9.18. vykdo Grupės balanse esančios kompiuterinės įrangos ir organizacinės technikos apskaitą; 9.19. kontroliuoja ir prižiūri Savivaldybės struktūrinių padalinių kompiuterinės technikos eksploatavimą, organizuoja kompiuterinės įrangos ir kt. techninių įrenginių įsigijimą; 9.20. vykdo Grupės lėšų kontrolę bei rengia Grupės strateginį ir veiklos planus; 9.21. dalyvauja vykdant viešuosius pirkimus Grupės kompetencijai priskirtais klausimais; 9.22. paruošia kompiuterines darbo vietas Savivaldybės darbuotojams bei užtikrina informacinių sistemų saugumą nutolusiuose Savivaldybės administracijos struktūriniuose padaliniuose; 9.23. analizuoja Savivaldybės programinio aprūpinimo poreikius bei organizuoja Savivaldybės perkamų informacinių sistemų diegimą, administravimą ir jų priežiūrą; 9.24. teikia siūlymus dėl paslaugų kokybės gerinimo Administracijos direktoriui ir struktūriniams padaliniams; 9.25. tvarko Grupės vykdomosios veiklos dokumentus; 9.26. saugo ir pagal patvirtintas taisykles naudoja Grupės herbinį antspaudą; 9.27. pagal savo kompetenciją atlieka kitus Savivaldybės mero ir Administracijos vadovų pavestus darbus, kurie neprieštarauja Lietuvos Respublikos įstatymams ir kitiems teisės aktams.

Vilniaus meras

Vilnius per amžius buvo ir yra orus laisvų piliečių bendrabūvį telkiantis miestas, kuriame tobulai dera didinga istorija, įstabi gamta ir veržli kūryba. Mano tikslas – toliau kurti šį laisvės bei kūrybos dvasios sklidiną Miestą, kad Vilnius taptų gėrio bei įkvėpimo šaltiniu vilniečiams, Lietuvai ir visai Europai. ❯❯❯
Darbotvarkė

Savivaldybės prioritetai

  • Kurti ir įgyvendinti miesto strateginę viziją
  • Teikti kokybiškas paslaugas gyventojams
  • Pritraukti į miestą investicijas, kuriančias gerai apmokamas darbo vietas
  • Veikti skaidriai, greitai ir būti atvirai gyventojams, svečiams, investuotojams