Search Icon

Struktūra ir kontaktai

Dažniausiai užduodami klausimai

Pranešti apie problemą mieste

Registracija į darželius ir mokyklas

Gyvenamosios vietos deklaravimas

Dokumento statuso patikrinimas

Struktūra ir kontaktai

E. miesto departamentas

Konstitucijos pr. 3, LT-09601 Vilnius

emiestas@vilnius.lt

211 2716

Vardas ir pavardė Pareigos Tel. El. paštas
Jonas Pidkovas Departamento direktorius 211 2745 jonas.pidkovas@vilnius.lt
Dalius Kazlauskas Patarėjas 211 2359 dalius.kazlauskas@vilnius.lt
Matas Mačiulis Vyresnysis patarėjas Nėra darbe matas.maciulis@vilnius.lt
Lina Rakštelytė Specialistė 211 2191 lina.rakstelyte@vilnius.lt

E. miesto departamentas yra Vilniaus miesto savivaldybės administracijos struktūrinis padalinys.


VILNIAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS E. MIESTO DEPARTAMENTO NUOSTATAI »


Departamento uždaviniai:

 1. pagal departamento kompetenciją vykdyti valstybinės Lietuvos informacinės visuomenės sukūrimo programos nuostatas;
 2. administruoti ir tobulinti „vieno langelio“ principo įgyvendinimą Savivaldybėje;
 3. įgyvendinti valstybinę, perduotą savivaldybėms, gyvenamosios vietos deklaravimo funkciją;
 4. formuoti, rengti ir įgyvendinti Savivaldybės politiką diegiant pažangias informacines ir telekomunikacines technologijas;
 5. įgyvendinti elektroninio miesto projektus: elektroninės demokratijos, elektroninės valdžios projektus ir kitus;
 6. įgyvendinant elektroninio miesto projektus aktyviai bendradarbiauti su verslo, visuomeninėmis bei mokslo organizacijomis;
 7. kompiuterizuoti Savivaldybę gerinant darbo organizavimą ir padedant jai įgyvendinti Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatyme numatytas funkcijas;
 8. kurti, diegti ir prižiūrėti Savivaldybės vykdomosios veiklos kokybės valdymo sistemą;
 9. rengti ir teikti svarstyti Savivaldybės tarybos sprendimų, mero potvarkių, Administracijos direktoriaus įsakymų ir Tarybos kolegijos protokolinių nutarimų projektus departamento kompetencijai priklausančiais klausimais;
 10. organizuoti Europos Sąjungos ir kitų šalių fondų finansinei paramai gauti projektų rengimą ir vykdymą departamento kompetencijai priklausančiais klausimais;
 11. dalyvauti sudarant Savivaldybės strateginius planus, sudaryti departamento metinius planus, prireikus juos taisyti, atsižvelgiant į Savivaldybės administracijos direktoriaus pasiūlymus, nustatytus prioritetus ar svarbius veiklos pakeitimus;
 12. valdyti, automatizuoti ir prižiūrėti procesus, susijusius su informacinėmis technologijomis;
 13. diegti, prižiūrėti ir administruoti informacines bei telekomunikacines technologijas, kurti šių technologijų projektus, administruoti duomenų bazes;
 14. vykdyti viešuosius pirkimus departamento kompetencijai priklausančiais klausimais;
 15. organizuoti gaunamųjų ir siunčiamųjų dokumentų priėmimą, registravimą, paskirstymą ir išsiuntimą;
 16. formuoti ir užtikrinti Savivaldybės ir jos struktūrinių padalinių bendrą gaunamųjų ir siunčiamųjų dokumentų ir administracinių paslaugų valdymo bei interesantų aptarnavimo kokybės sistemą ir procedūras;
 17. organizuoti interesantų priėmimą pas Savivaldybės vadovybę.

Funkcijos:

 1. teikia pasiūlymus Savivaldybės tarybai, Tarybos kolegijai, merui, Savivaldybės administracijos direktoriui Departamento kompetencijos klausimais;
 2. rengia ir derina Savivaldybės tarybos sprendimų, Tarybos kolegijos protokolinių nutarimų, mero potvarkių, Savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymų projektus Departamento kompetencijos klausimais;
 3. teikia siūlymus ir skaičiavimus dėl lėšų poreikio, reikalingo informacinių technologijų infrastruktūros priežiūrai ir projektų įgyvendinimui;
 4. valdo informacijos saugumo sistemą;
 5. kuria, tobulina ir valdo rodiklių ir ataskaitų sistemą;
 6. kuria, diegia ir valdo veiklos procesų sistemą;
 7. kuria, integruoja, prižiūri ir valdo informacines sistemas;
 8. administruoja interneto svetainę;
 9. administruoja elektroninį paštą;
 10. prižiūri informacines duomenų bazes;
 11. prižiūri ir administruoja tinklus;
 12. vykdo plėtrą, diegia ir prižiūri kompiuterinę techniką, orgtechniką, telekomunikacijas;
 13. administruoja posėdžių salių įrangą ir renginius;
 14. kuria, integruoja naujas informacines sistemas;
 15. teikia metodinę ir dalykinę pagalbą Savivaldybės daliniams informacinių technologijų ir telekomunikacijų klausimais;
 16. teikia metodinę ir dalykinę pagalbą procesų bei paslaugų valdymo klausimais;
 17. prižiūri programinės įrangos legalumą Savivaldybėje;
 18. teikia Savivaldybės administracijos Finansų departamento Apskaitos skyriui duomenis apie jos balanse esančią kompiuterinę įrangą;
 19. kontroliuoja ir prižiūri Savivaldybės dalinių kompiuterizavimo darbus, kompiuterių įsigijimą naudojant įvairius finansavimo šaltinius, analizuoja kompiuterių technikos panaudojimo efektyvumą;
 20. vykdo viešuosius pirkimus departamento kompetencijai priklausančiais klausimais;
 21. įgyvendina Europos Sąjungos finansuojamus projektus;
 22. administruoja informacinių technologijų techninės pagalbos sistemą;
 23. tvarko departamento vykdomosios veiklos dokumentus;
 24. saugo ir naudoja pagal patvirtintas taisykles departamento herbinį antspaudą;
 25. administruoja ir įformina Savivaldybės gaunamuosius ir siunčiamuosius dokumentus ir Savivaldybės teikiamas administracines paslaugas;
 26. priima, registruoja, paskirsto ir išsiunčia (išduoda) fizinių ir juridinių asmenų prašymus, pareiškimus, skundus, kitus dokumentus ir atsakymus į juos ar Savivaldybės administracijos struktūrinių padalinių pagal jų kompetenciją parengtus leidimus, licencijas, pažymas ir kt.;
 27. administruoja ir išduoda elektroninius leidimus interesantams ir Savivaldybės darbuotojams patekti į Savivaldybės pastatą ir požeminį garažą;
 28. administruoja interesantų (gyventojų) planinius susitikimus su Savivaldybės vadovybe;
 29. atlieka interesantų apklausas, apibendrina duomenis ir teikia pasiūlymus dėl paslaugų kokybės ir jų teikimo organizavimo gerinimo;
 30. atlieka kitus Savivaldybės institucijų, Administracijos ir departamento vadovų pavestus darbus, kurie neprieštarauja Lietuvos Respublikos įstatymams ir kitiems teisės aktams.

Elektroninių paslaugų ir procesų skyrius ❯❯❯
Vardas ir pavardė Pareigos Tel. El. paštas
Egidija Rolytė Skyriaus vedėja 211 2676 egidija.rolyte@vilnius.lt
Linas Atkočaitis Programuotojas linas.atkocaitis@vilnius.lt
Donatas Jablonskis Programuotojas donatas.jablonskis@vilnius.lt
Rytis Jankevičius IT ir ryšių saugumo specialistas Nėra darbe rytis.jankevicius@vilnius.lt
Andžej Kolesnik Programuotojas 211 2148 andzej.kolesnik@vilnius.lt
Kiril Kurkianec Programuotojas kiril.kurkianec@vilnius.lt
Irmantas Znatinas Multimedijos programų kūrėjas 2112380 irmantas.znatinas@vilnius.lt

Elektroninių paslaugų ir procesų skyrius yra E. miesto departamento struktūrinis padalinys.


VILNIAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS E. MIESTO DEPARTAMENTO ELEKTRONINIŲ PASLAUGŲ IR PROCESŲ SKYRIAUS NUOSTATAI »


Skyriaus uždaviniai:
 1. pagal savo kompetenciją vykdyti valstybinės Lietuvos informacinės visuomenės kūrimo programos nuostatas;
 2. vadovaujantis Vietos savivaldos įstatymu, savarankiškai įgyvendinti skyriaus funkcijas, tenkinti Savivaldybės vidaus klientų (Savivaldybės tarybos, Tarybos kolegijos, Sekretoriato, Mero institucijos bei Administracijos direktoriaus, Administracijos tarnautojų) ir Vilniaus gyventojų poreikius pagal skyriaus kompetenciją;
 3. Savivaldybėje ir jos pavaldumo įstaigose diegti pažangias informacines ir telekomunikacijų technologijas, vykdyti informacinių technologijų ir telekomunikacijų plėtros projektus tiek savarankiškai, tiek su kitomis institucijomis;
 4. rengti viešųjų pirkimų dokumentus ir teikti juos derinti Viešųjų pirkimų skyriui;
 5. teikti metodinę ir dalykinę pagalbą procesų bei paslaugų valdymo klausimais;
 6. rengti Savivaldybės teikiamų paslaugų sąrašą bei teisės aktų projektus dėl šio sąrašo patvirtinimo, pakeitimo;
 7. vykdyti Savivaldybės informacinės Paslaugų valdymo sistemos priežiūrą ir tobulinimą;
 8. nustatyta tvarka keisti Savivaldybės teikiamų paslaugų specifikacijas Savivaldybės informacinėje paslaugų valdymo sistemoje;
 9. vykyti ir analizuoti interesantų apklausas dėl Savivaldybės teikiamų paslaugų procesų ir paslaugų specifikacijų kokybės kėlimo;
 10. nagrinėti interesantų skundus dėl savivaldybės teikiamų paslaugų specifikacijų atitikimo galiojantiems Lietuvos Respublikos norminiams teisės aktams;
 11. pagal kompetenciją teikti siūlymus departamento direktoriui dėl Savivaldybės teikiamų paslaugų specifikacijų, procesų ir paslaugų valdymo tvarkos kokybės tobulinimo;
 12. prižiūrėti kokybės valdymo sistemos diegimą Savivaldybėje;
 13. valdyti Savivaldybės saugumo sistemą.

Funkcijos:

 1. teikia departamento direktoriui siūlymus projektų diegimo ir plėtros klausimais bei įgyvendina departamento politiką informacinių technologijų klausimais;
 2. dalyvauja Administracijos direktoriaus įsakymais sudarytose darbo grupėse bei komisijose pagal savo kompetenciją;
 3. rengia, derina su departamento direktoriumi ir teikia svarstyti tarybai ir tarybos kolegijai sprendimų projektus skyriaus kompetencijos klausimais;
 4. vykdo ir analizuoja interesantų apklausas dėl Savivaldybės teikiamų paslaugų procesų ir paslaugų specifikacijų kokybės kėlimo;
 5. Skyriaus kompetencijos ribose teikia siūlymus ir skaičiavimus dėl departamento lėšų poreikio;
 6. administracinių paslaugų vadovų prašymu keičia teikiamų paslaugų aprašymus Savivaldybės internetiniame tinklalapyje;
 7. teikia metodinę ir dalykinę pagalbą procesų bei paslaugų valdymo klausimais;
 8. nustatyta tvarka keičia Savivaldybės teikiamų paslaugų specifikacijas Savivaldybės informacinėje paslaugų valdymo sistemoje;
 9. prižiūri programinės įrangos legalumą Savivaldybėje;
 10. kuria, tobulina ir valdo paslaugų kokybės sistemą, valdo informacijos saugumo politiką;
 11. teikia metodinę ir dalykinę pagalbą Savivaldybės daliniams duomenų saugumo politikos klausimais;
 12. kuria, tobulina ir valdo rodiklių ir ataskaitų sistemą;
 13. rengia viešųjų pirkimų dokumentus ir teikti juos derinti Viešųjų pirkimų skyriui;
 14. atlieka kitas skyriaus uždaviniams įgyvendinti reikalingas funkcijas, taip pat mero. Administracijos direktoriaus ir departamento direktoriaus pavestus darbus, kurie neprieštarauja Lietuvos Respublikos įstatymams ir kitiems teisės aktams.

Informacinių technologijų skyrius ❯❯❯
Vardas ir pavardė Pareigos Tel. El. paštas
Ričardas Kukevičius Skyriaus vedėjas 211 2212 ricardas.kukevicius@vilnius.lt
Jevgenij Barsukov IT sistemų administratorius 211 2830 jevgenij.barsukov@vilnius.lt
Eugenijus Gamperis IT sistemų administratorius 211 2798 eugenijus.gamperis@vilnius.lt
Vidas Kazakauskas Kompiuterių sistemų inžinierius 211 2161 vidas.kazakauskas@vilnius.lt
Dariuš Legus Kompiuterių sistemų inžinierius 211 2189 darius.legus@vilnius.lt
Darius Miniauskas IT sistemų administratorius 211 2055 darius.miniauskas@vilnius.lt
Justinas Monkevičius IT sistemų administratorius 211 2296 Justinas.Monkevicius@vilnius.lt
Ignas Sagevičius Kompiuterių tinklo administratorius 211 2235 ignas.sagevicius@vilnius.lt
Pavel Sreda IT sistemų administratorius 211 2402 pavel.sreda@vilnius.lt
Gintaras Stankus IT sistemų administratorius 211 2790 gintaras.stankus@vilnius.lt
Virginija Valiaugienė IT sistemų administratorė 211 2715 virginija.valiaugiene@vilnius.lt

Informacinių technologijų skyrius yra E. miesto departamento struktūrinis padalinys.


VILNIAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS E.MIESTO DEPARTAMENTO INFORMACINIŲ TECHNOLOGIJŲ SKYRIAUS NUOSTATAI »


Skyriaus uždaviniai:
 1. kompiuterizuoti Savivaldybę gerinant darbo organizavimą, padedant jai įgyvendinti Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatyme nustatytas funkcijas, geriau tenkinti Vilniaus miesto gyventojų poreikius;
 2. Savivaldybėje ir jos pavaldumo įstaigose diegti pažangias informacines ir telekomunikacijų technologijas;
 3. organizuoti ir koordinuoti svetainės www.vilnius.lt funkcionavimą;
 4. teikti metodinę ir dalykinę pagalbą Savivaldybės padaliniams informacinių technologijų ir telekomunikacijų klausimais (išskyrus kompiuterinio raštingumo);
 5. dalyvauti bendruose informacinių technologijų ir telekomunikacijų plėtros projektuose su kitomis institucijomis.

Funkcijos:

 1. organizuoja ir koordinuoja Savivaldybės informacinių technologijų ir telekomunikacijų veiklą;
 2. teikia departamento direktoriui siūlymus dėl informacinių technologijų ir telekomunikacijų diegimo Savivaldybėje;
 3. rengia ir teikia svarstyti Tarybai ir Tarybos kolegijai sprendimų projektus skyriaus kompetencijos klausimais;
 4. Skyriaus kompetencijos ribose teikia siūlymus ir skaičiavimus dėl departamento lėšų poreikio;
 5. organizuoja informacinių ir telekomunikacijų sistemų eksploatavimą;
 6. teikia siūlymus departamento direktoriui kompiuterinės technikos įsigijimo klausimais;
 7. rengia viešiesiems pirkimams skirtas technines specifikacijas kompiuterių tinklų aktyviosios ir pasyviosios įrangos, tarnybinių stočių, duomenų saugyklos programinės įrangos, kompiuterinės technikos, orgtechnikos ir multimedijos įsigijimui ir teikia jas derinti departamento direktoriui;
 8. kontroliuoja Savivaldybės dalinių kompiuterizavimo darbus, kompiuterių įrangos įsigijimą ir jos panaudojimo efektyvumą;
 9. administruoja Savivaldybės kompiuterių tinklą;
 10. administruoja Savivaldybės duomenų bazes;
 11. prižiūri Savivaldybės interneto svetainę;
 12. rūpinasi Savivaldybės duomenų bazių ir kompiuterių tinkle saugomų duomenų saugumu;
 13. administruoja Savivaldybės elektroninį paštą;
 14. organizuoja ir koordinuoja svetainės funkcionavimą;
 15. prižiūri Savivaldybės įsigytas kompiuterines programas, prižiūri programų naudojimo legalumą;
 16. teikia metodinę pagalbą ir konsultuoja Savivaldybės dalinius ir darbuotojus informacinių technologijų klausimais (išskyrus kompiuterinio raštingumo);
 17. teikia duomenis Administracijos Finansų departamento Apskaitos poskyriui apie balanse esančią kompiuterių įrangą;
 18. teikia Administracijos direktoriui, departamento direktoriui ir Administracijos Finansų departamento Apskaitos skyriui siūlymus dėl fiziškai susidėvėjusios ir morališkai pasenusios kompiuterių ir programinės įrangos nurašymo;
 19. atlieka kitus Savivaldybės administracijos ir departamento direktoriaus pavestus darbus, kurie neprieštarauja Lietuvos Respublikos įstatymams ir kitiems teisės aktams.

Interesantų aptarnavimo skyrius ❯❯❯
Vardas ir pavardė Pareigos Tel. El. paštas
Vitalij Mosin Skyriaus vedėjas 211 2070 vitalij.mosin@vilnius.lt
Kamilė Ramanauskaitė-Šidiškienė L. e. patarėjo pareigas 211 2740 kamile.ramanauskaite@vilnius.lt
Nomeda Mackonienė Vyriausioji specialistė 211 2045 nomeda.mackoniene@vilnius.lt
Renata Valiūnaitė-Kižienė Specialistė 211 2819 renata.kiziene@vilnius.lt

Interesantų aptarnavimo skyrius yra E. miesto departamento struktūrinis padalinys.


Interesantų aptarnavimo skyriaus darbo laikas: Pirmadieniais – ketvirtadieniais nuo 8.00 iki 17.00 val. Penktadieniais nuo 8.00 iki 15.45 val. (Prieššventinėmis dienomis – viena valanda trumpiau) Papildomas prašymų ir skundų priėmimo laikas: Pirmadieniais – ketvirtadieniais nuo 17.00 iki 17.30 val. Penktadieniais nuo 15.45 iki 16.15 val. (Prieššventinėmis dienomis – viena valanda trumpiau)

VILNIAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS E. MIESTO DEPARTAMENTO INTERESANTŲ APTARNAVIMO SKYRIAUS NUOSTATAI »


INTERESANTŲ APTARNAVIMO SKYRIAUS PAGRINDINĖS FUNKCIJOS: 1. Administruoja ir įformina Savivaldybės gaunamuosius ir siunčiamuosius dokumentus;
2. Įformina Savivaldybės teikiamas administracines paslaugas;
3. Administruoja Savivaldybės institucijų ir administracijos dokumentacijos planą;
4. Administruoja Savivaldybės informacinės dokumentų valdymo sistemos registrus;
5. Administruoja Savivaldybės institucijų ir administracijos indeksų klasifikatorių;
6. Administruoja Savivaldybės veiklos dokumentų valdymo ir interesantų aptarnavimo reglamentą;
7. Nustato vieningą interesantų aptarnavimo ir veiklos dokumentų valdymo tvarką Savivaldybėje‘
8. Teikia interesantams informaciją apie Savivaldybės funkcijas, interesantų aptarnavimo laiką ir tvarką, teikiamų administracinių paslaugų procedūras;
9. Organizuoja interesantų aptarnavimą „vieno langelio" principu;
10. Administruoja ir išduoda leidimus patekti į Vilniaus miesto savivaldybės administracinį pastatą;
11. Administruoja interesantų (gyventojų) planinius susitikimus su Savivaldybės vadovybe;
12. Administruoja Savivaldybės susirašinėjimą elektroninio ryšio kanalais (e.vicemeras@vilnius.lt ; savivaldybe@vilnius.lt);
13. Administruoja ir teikia gyvenamosios vietos deklaravimo administracinę paslaugą.

Informacijos poskyris ❯❯❯
Vardas ir pavardė Pareigos Tel. El. paštas
Anžela Šreder Poskyrio vadovė anzela.sreder@vilnius.lt
Žygimantas Žvinys L. e. poskyrio vadovo pareigas 211 2067 zygimantas.zvinys@vilnius.lt
Alina Guobienė Specialistė 211 2035 alina.guobiene@vilnius.lt
Jolanta Jarmolovič Specialistė 211 2000 jolanta.jarmolovic@vilnius.lt
Silvija Žemaitienė Specialistė 211 2506 silvija.zemaitiene@vilnius.lt
Karolina Balčiūnaitė Operatorė karolina.balciunaite@vilnius.lt
Deimantė Jančienė Operatorė Nėra darbe deimante.janciene@vilnius.lt
Julija Jurkova Operatorė Julija.Jurkova@vilnius.lt
Audronė Linionytė Operatorė audrone.linionyte@vilnius.lt
Janina Šamanina Operatorė Nėra darbe Janina.Samanina@vilnius.lt
Mindaugas Žiliukas Operatorius mindaugas.ziliukas@vilnius.lt

Leidimų ir informacijos poskyris yra E. miesto departamento Interesantų aptarnavimo skyriaus struktūrinis padalinys.


Interesantų aptarnavimo skyriaus darbo laikas: Pirmadieniais – ketvirtadieniais nuo 8.00 iki 17.00 val. Penktadieniais nuo 8.00 iki 15.45 val. (Prieššventinėmis dienomis – viena valanda trumpiau)

LEIDIMŲ IR INFORMACIJOS POSKYRIO PAGRINDINĖS FUNKCIJOS: 1. Koordinuoja interesantų aptarnavimą „vieno langelio" principu; 2. Teikia interesantams informaciją trumpuoju telefonu 1664; 3. Teikia interesantams informaciją apie darbo vietose teikiamų administracinių paslaugų procedūras; 4. Administruoja ir teikia gyvenamosios vietos deklaravimo administracinę paslaugą; 5. Administruoja Savivaldybės susirašinėjimą elektroninio ryšio kanalais (savivaldybe@vilnius.lt); 6. Rengia interesantų aptarnavimo kokybės patikras ir apklausas; 7. Administruoja ir išduoda leidimus patekti į Savivaldybės pastatą ir požeminį garažą; 8. Registruoja (įformina) Savivaldybės gaunamuosius ir siunčiamuosius dokumentus; 9. Administruoja nepasirašytus (anoniminius) pranešimus, skundus, tvarko Savivaldybės skundų knygos įrašus ir Savivaldybės pasiūlymų ir pageidavimų dėžutėje paliekamus dokumentus.

Vieno langelio poskyris ❯❯❯
Vardas ir pavardė Pareigos Tel. El. paštas
Aldona Eleonora Eidukonytė Poskyrio vadovė 211 2047 aldona.eidukonyte@vilnius.lt
Alina Jociutė Specialistė 211 2621 alina.jociute@vilnius.lt
Vaiva Kirsnienė Specialistė 211 2044 vaiva.kirsniene@vilnius.lt
Jurgita Miliukaitė-Abrutaitienė Specialistė jurgita.abrutaitiene@vilnius.lt
Gražina Pečiulienė Specialistė 211 2513 grazina.peciuliene@vilnius.lt
Romualdas Pliavga Specialistas 211 2041 romualdas.pliavga@vilnius.lt
Gintarė Pračkaitienė Specialistė 211 2075 gintare.prackaitiene@vilnius.lt
Dalė Rimkevičienė Specialistė 211 2272
Paulius Ruzgus Specialistas 211 2146 paulius.ruzgus@vilnius.lt
Justinas Šemelis Specialistas 211 2540 justinas.semelis@vilnius.lt
Rita Treinytė Specialistė 211 2048
Egidijus Vitėnas Specialistas 211 2077 egidijus.vitenas@vilnius.lt
Žydronė Zdanavičienė Specialistė 211 2076

Administracinių paslaugų poskyris yra E. miesto departamento Interesantų aptarnavimo skyriaus struktūrinis padalinys.


Interesantų aptarnavimo skyriaus darbo laikas: Pirmadieniais – ketvirtadieniais nuo 8.00 iki 17.00 val. Penktadieniais nuo 8.00 iki 15.45 val. (Prieššventinėmis dienomis – viena valanda trumpiau) Papildomas prašymų ir skundų priėmimo laikas: Pirmadieniais – ketvirtadieniais nuo 17.00 iki 17.30 val. Penktadieniais nuo 15.45 iki 16.15 val. (Prieššventinėmis dienomis – viena valanda trumpiau)

POSKYRIO PAGRINDINĖS FUNKCIJOS: 1. Pagal darbo vietų reglamentuose nustatytas funkcijas ir aptarnavimo sritis registruoja (įformina) Savivaldybės gaunamuosius ir siunčiamuosius dokumentus; 2. Įformina Savivaldybės teikiamas administracines paslaugas; 3. Teikia interesantams informaciją apie Savivaldybės vykdomas funkcijas ir teikiamas administracines ir administruojamas viešąsias paslaugas; 4. Teikia interesantams informaciją ir konsultacijas apie darbo vietose teikiamų administracinių paslaugų procedūras; 5. Pagal darbo vietų reglamentuose priskirtas funkcijas įformina Savivaldybės teikiamas administracines paslaugas interesantams; 6. Priima korespondenciją Savivaldybės administracijos skyriams ir Savivaldybės vadovybei; 7. Priima, paskirsto ir registruoja korespondenciją gautą Savivaldybės faksu nr. (8-5) 211 2222

Žemės ūkio poskyris ❯❯❯
Vardas ir pavardė Pareigos Tel. El. paštas
Gedas Šaltinis L. e. poskyrio vedėjo pareigas 211 2500 gedas.saltinis@vilnius.lt
Irina Choružienė Vyriausioji specialistė 211 2791 irina.choruziene@vilnius.lt
Rimas Mišinis Vyriausiasis specialistas 211 2073 rimas.misinis@vilnius.lt

Žemės ūkio poskyris yra E. miesto departamento Interesantų aptarnavimo skyriaus struktūrinis padalinys.


Interesantai aptarnaujami: Pirmadieniais - ketvirtadieniais: 7.30 - 17.00 val. Penktadieniais: 7.30 - 15.45 val.
Žemės ūkio poskyrio teikiamos paslaugos ir specifikacijos

Siekiant kokybiško ir greito asmenų aptarnavimo, informuojame, kad Jūs galite pateikti pastabas, paklausimus ar pasiūlymus žemės ūkio poskyriui zup@vilnius.lt


VALSTYBINĖS ĮSTAIGOS, KOORDINUOJANČIOS ŽEMĖS ŪKIO VEIKLĄ Lietuvos Respublikos Žemės ūkio ministerija Gedimino pr. 19 (Lelevelio g. 6), LT-01103 Vilnius Ministerijos priimamasis: tel. +370 (5) 239 11 11, faks. +370 (5) 239 12 12 http://www.zum.lt VĮ Žemės ūkio informacijos ir kaimo verslo centras V. Kudirkos g. 18, Vilnius, tel. (8 5) 266 06 01 http://www.vic.lt

ŽEMĖS ŪKIO POSKYRIO PAGRINDINĖS FUNKCIJOS: 1. koordinuoti ir teikti interesantams valstybines (valstybės perduotas savivaldybėms) žemės ūkio funkcijas; 2. atsižvelgiant į gyventojų pateiktas pastabas rengti pasiūlymus dėl žemės ūkio funkcijų teikimo tobulinimo; 3. teikia interesantams informaciją apie darbo vietose teikiamų administracinių paslaugų procedūras; 4. nagrinėja asmenų prašymus ir skundus dėl žemės ūkio paslaugų teikimo tvarkos ir suteiktų paslaugų kokybės; 5. tvarko Ūkininkų ūkių ir Žemės ūkio ir kaimo valdų registrus; 6. teisės aktų nustatyta tvarka vykdo žemės ūkio naudmenų ir pasėlių deklaravimą; 7. teisės aktų nustatyta tvarka vykdo pieno gamybos kvotų administravimą; 8. vykdo žemės ūkio technikos registraciją.

Vilniaus meras

Vilnius per amžius buvo ir yra orus laisvų piliečių bendrabūvį telkiantis miestas, kuriame tobulai dera didinga istorija, įstabi gamta ir veržli kūryba. Mano tikslas – toliau kurti šį laisvės bei kūrybos dvasios sklidiną Miestą, kad Vilnius taptų gėrio bei įkvėpimo šaltiniu vilniečiams, Lietuvai ir visai Europai. ❯❯❯
Darbotvarkė

Savivaldybės prioritetai

 • Kurti ir įgyvendinti miesto strateginę viziją
 • Teikti kokybiškas paslaugas gyventojams
 • Pritraukti į miestą investicijas, kuriančias gerai apmokamas darbo vietas
 • Veikti skaidriai, greitai ir būti atvirai gyventojams, svečiams, investuotojams