Search Icon

Struktūra ir kontaktai

Dažniausiai užduodami klausimai

Pranešti apie problemą mieste

Registracija į darželius ir mokyklas

Gyvenamosios vietos deklaravimas

Dokumento statuso patikrinimas

Struktūra ir kontaktai

Apskaitos ir pirkimų poskyris

Konstitucijos pr.3, LT-09601 Vilnius

Vardas ir pavardė Pareigos Tel. El. paštas
Birutė Žarnauskienė Poskyrio vedėja
211 2017 birute.zarnauskiene@vilnius.lt
Jūratė Čaiko Vyriausioji specialistė
211 2852 jurate.caiko@vilnius.lt
Jurgita Mackonienė Vyriausioji specialistė
211 2095 jurgita.mackoniene@vilnius.lt
Vladas Politika Specialistas
211 2107 vladas.politika@vilnius.lt
Agnietė Umbrasienė Specialistė
2112563 agniete.umbrasiene@vilnius.lt
Reda Pileckaitė Vyriausioji specialistė (vaiko priežiūros atostogose)
211 2042 reda.pileckaite@vilnius.lt

Apskaitos ir pirkimų poskyris yra Infrastruktūros skyriaus struktūrinis padalinys.


Poskyrio darbo laikas I-IV 7.30-16.30 val. V 7.30-15.15 val. Pietūs 11.30-12.15

VILNIAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS MIESTO ŪKIO IR TRANSPORTO DEPARTAMENTO INFRASTRUKTŪROS SKYRIAUS PROGRAMŲ ADMINISTRAVIMO POSKYRIO NUOSTATAI »


Svarbiausieji Planavimo poskyrio uždaviniai: 1. organizuoti ir vykdyti departamento strateginio plano rengimą; 2. organizuoti ir vykdyti departamento finansų valdymą; 3. įgyvendinti miesto gyventojų, Savivaldybės ir departamento tikslus planuojant, finansuojant ir apskaitant miesto infrastruktūros objektų rekonstrukciją ir eksploatavimą; 4. siekti, kad strateginiame veiklos plane numatytiems uždaviniams ir priemonėms įgyvendinti lėšos būtų naudojamos racionaliai ir pagal paskirtį. Poskyris, įgyvendindamas jam pavestus uždavinius, vykdo šias funkcijas: 1. vadovaudamasis departamento veiklos planu, patvirtintu Savivaldybės biudžetu, rengia programines sąmatas, investicijų programos projektą, renka informaciją, ją apibendrina, kontroliuoja sutarčių vykdymą; 2. teikia siūlymus ir skaičiavimus dėl lėšų poreikio, o esant būtinybei – dėl biudžeto asignavimų pagal ekonominę klasifikaciją paskirties pakeitimo, reikalingo miesto infrastruktūros objektams eksploatuoti ir statyti; 3. pagal kompetenciją rengia ir įgyvendina projektus, finansuojamus Sanglaudos fondo, struktūrinių fondų ir Europos Sąjungos paramos programų; 4. siekdamas užtikrinti finansinių ir ūkinių operacijų teisėtumą, lėšų naudojimą nustatyta tvarka, tinkamą dokumentų įforminimą ir išaiškinti dar tik prognozių stadijoje apie galimus papildomus finansinius išteklius bei perspėti apie galiojančių finansinių įstatymų galimus pažeidimus, vykdo išankstinę, einamąją ir paskesniąją finansų kontrolę; 5. rengia ir teikia paraiškas (mokėjimo prašymus) ir jų privalomuosius priedus lėšoms gauti pagal programas ir finansavimo šaltinius; 6. paskirsto lėšų srautus įvairiems lėšų gavėjams, kad būtų užtikrintas sklandus projektų įgyvendinimas; 7. tvarko investicinių projektų apskaitos registrus, atsiskaitymus pagal rangovus ir finansavimo šaltinius, derina atsiskaitymus ir įsipareigojimus pagal gautas lėšas, pasirašytas sutartis ir mokėjimus; 8. rengia paraiškas lėšoms gauti Savivaldybėje įdiegtoje FVAS (finansų valdymo apskaitos sistemoje); 9. siekdamas, kad finansuojančios institucijos galėtų tinkamai įvertinti finansinę būklę, veiklos rezultatus ir priimti teisingus ekonominius sprendimus, departamento direktoriui pasirašius, teikia finansinės apskaitos informaciją ataskaitų pavidalu, pagal reglamentuotų rodiklių sudėtį, turinį, ataskaitų rengimo periodiškumą Finansų departamentui, Automobilių kelių direkcijai prie Susisiekimo ministerijos, Transporto investicijų direkcijai, Statistikos departamento prie Lietuvos Respublikos Vyriausybės Finansinių paslaugų statistikos skyriui, VšĮ Lietuvos verslo paramos agentūrai; 10. įstatymų nustatyta tvarka nagrinėja fizinių ir juridinių asmenų prašymus, skundus, siūlymus, imasi priemonių nustatytiems pažeidimams bei trūkumams šalinti, siūlymams įgyvendinti; 11. pagal savo kompetenciją rengia Savivaldybės teisės aktų projektus; 12. pagal savo kompetenciją kaupia, analizuoja ir sistemina duomenis, teikia informaciją apie departamento finansinę veiklą Savivaldybės vadovybei; 13. teikia Kelių priežiūros ir plėtros programos finansavimo sutarčių projektus bei išlaidų sąmatas, rengia paraiškas lėšoms gauti pagal atitinkamas finansavimo sutartis ir gautus mokėjimo dokumentus bei teikia Lietuvos automobilių kelių direkcijai prie Susisiekimo ministerijos; 14. pasibaigus ketvirčiui, rengia Kelių priežiūros ir plėtros programos lėšų išlaidų sąmatų įvykdymo ataskaitą, pasibaigus metams – ataskaitas apie atliktus darbus ir Programos lėšų panaudojimą su Savivaldybės audito ataskaitos išvadomis apie šių lėšų panaudojimo teisingumą; 15. bendradarbiauja su kitais Savivaldybės administracijos departamentais, skyriais ir poskyriais. 16. analizuoja sąmatų vykdymą, kontroliuoja ir teikia siūlymus dėl darbo, materialinių ir finansinių išteklių naudojimo; 17. dalyvauja konferencijose, seminaruose, vyksta į stažuotes bei komandiruotes, rengia pasitarimus skyriui priskirtais klausimais; 18. teikia informaciją poskyrio kompetencijos klausimais žiniasklaidai, įmonėms, įstaigoms ir organizacijoms, rengia atsakymus į Savivaldybės tarybos narių paklausimus, gyventojų, įmonių ir organizacijų pareiškimus ir skundus.

Vilniaus meras

Vilnius per amžius buvo ir yra orus laisvų piliečių bendrabūvį telkiantis miestas, kuriame tobulai dera didinga istorija, įstabi gamta ir veržli kūryba. Mano tikslas – toliau kurti šį laisvės bei kūrybos dvasios sklidiną Miestą, kad Vilnius taptų gėrio bei įkvėpimo šaltiniu vilniečiams, Lietuvai ir visai Europai. ❯❯❯
Darbotvarkė

Savivaldybės prioritetai

  • Kurti ir įgyvendinti miesto strateginę viziją
  • Teikti kokybiškas paslaugas gyventojams
  • Pritraukti į miestą investicijas, kuriančias gerai apmokamas darbo vietas
  • Veikti skaidriai, greitai ir būti atvirai gyventojams, svečiams, investuotojams