Search Icon

Struktūra ir kontaktai

Dažniausiai užduodami klausimai

Pranešti apie problemą mieste

Registracija į darželius ir mokyklas

Gyvenamosios vietos deklaravimas

Dokumento statuso patikrinimas

Struktūra ir kontaktai

Būsto administravimo skyrius

Konstitucijos pr. 3, LT-09601 Vilnius

Vardas ir pavardė Pareigos Tel. El. paštas
Eglė Šlajūtė Skyriaus vedėja 211 2367 egle.slajute@vilnius.lt
Evilin Lubienė Vyriausiasis specialistas (vaiko priežiūros atostogose) evilin.lubiene@vilnius.lt

Būsto administravimo skyrius yra Miesto ūkio ir transporto departamento struktūrinis padalinys.


VILNIAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS MIESTO ŪKIO IR TRANSPORTO DEPARTAMENTO BŪSTO ADMINISTRAVIMO SKYRIAUS NUOSTATAI »


SKYRIAUS UŽDAVINIAI IR FUNKCIJOS 8. Svarbiausieji Skyriaus uždaviniai: 8.1. vykdyti butų ir kitų patalpų savininkų bendrijų valdymo organų, jungtinės veiklos sutartimi įgaliotų asmenų ir Savivaldybės vykdomosios institucijos paskirtų bendrojo naudojimo objektų administratorių (toliau – valdytojai) veiklos, susijusios su įstatymų ir kitų teisės aktų jiems priskirtų funkcijų vykdymu, priežiūrą ir kontrolę; 8.2. organizuoti gyvenamųjų namų ir kitų statinių, kurių naudojimo priežiūra priskirta Savivaldybei, naudojimo priežiūrą; 8.3. kontroliuoti, kaip statinių naudotojai atlieka Vilniaus miesto gyvenamųjų namų ir kitų statinių techninę priežiūrą; 8.4. organizuoti teisės aktų nustatyta tvarka bendrojo naudojimo objektų administratorių pasirinkimą daugiabučiuose gyvenamuosiuose namuose. 9. Skyrius, įgyvendindamas jam pavestus uždavinius, vykdo šias funkcijas: 9.1. skatina daugiabučių namų savininkų bendrijų kaip vienos iš daugiabučių namų valdymo formų kūrimą; 9.2. vykdo kompleksinius planinius valdytojų veiklos patikrinimus pagal sudarytą ir Savivaldybės interneto svetainėje paskelbtą grafiką ir neplaninius bendrojo naudojimo objektų valdytojų veiklos patikrinimus; 9.3. rengia Administracijos direktoriaus įsakymų projektus dėl įrašymo į sąrašą asmenų, pretenduojančių teikti bendrojo naudojimo objektų administravimo paslaugas, dėl daugiabučių namų bendrojo naudojimo objektų administratorių skyrimo ir keitimo ir dėl namų išbraukimo iš administruojamų namų sąrašų, pasikeitus namo valdymo būdui ar namo statusui bei kitais Skyriaus kompetencijos klausimais; 9.4. organizuoja daugiabučių namų butų ir kitų patalpų savininkų sprendimų priėmimus (balsuojant raštu ar susirinkime) dėl daugiabučių namų bendrojo naudojimo objektų administratorių pasirinkimo, skiria ir keičia bendrojo naudojimo objektų administratorius; 9.12. nagrinėja fizinių ir juridinių asmenų pareiškimus, prašymus ir siūlymus daugiabučių namų bendrojo naudojimo objektų valdymo klausimais, pagal kompetenciją teikia konsultacijas apie mokesčių už kitas komunalines paslaugas bei kaupiamojo dydžio apskaičiavimo bei paskirstymo butų ir kitų patalpų savininkams tvarką; 9.13. kontroliuoja, ar statinių naudotojų atliekama techninė priežiūra atitinka Statybos ir kitais įstatymais bei teisės aktais nustatytus statinių techninės priežiūros ir naudojimo, statinių saugos ir paskirties reikalavimus; 9.14. tvarko statinių naudojimo priežiūros apskaitą ir atskaitomybę; 9.15. kaupia informaciją ir nustatyta tvarka teikia Valstybinei teritorijų planavimo ir statybos inspekcijai ataskaitas apie statinių naudojimo priežiūros vykdymą; 9.16. nagrinėja fizinių ir juridinių asmenų pareiškimus, prašymus ir siūlymus pastatų priežiūros, naudojimo pagal paskirtį, daugiabučių gyvenamųjų namų bendrojo naudojimo objektų remonto organizavimo klausimais ir imasi priemonių nustatytiems pažeidimams bei trūkumams šalinti, siūlymams įgyvendinti; 9.17. atstovauja Savivaldybei valstybės institucijose Skyriaus kompetencijos klausimais; 9.18. pagal savo kompetenciją kaupia, analizuoja ir sistemina duomenis, teikia žiniasklaidai informaciją apie Skyriaus veiklą; 9.19. konsultuoja ir informuoja fizinius ir juridinius asmenis, teikia informaciją miesto bendruomenei daugiabučių namų bendrojo naudojimo objektų valdymo, statinių naudojimo priežiūros klausimais; 9.20. rengia Savivaldybės tarybos sprendimų, mero potvarkių projektus Skyriaus kompetencijos klausimais; 9.21. pagal Skyriaus kompetenciją rengia viešųjų pirkimų dokumentų specifikacijas ir teikia Viešųjų pirkimų skyriui.

Pastatų administravimo poskyris ❯❯❯
Vardas ir pavardė Pareigos Tel. El. paštas
Gražina Žiemininkienė Poskyrio vedėja 211 2718 grazina.ziemininkiene@vilnius.lt
Monika Jasadavičiūtė Vyriausioji specialistė Nėra darbe monika.jasadaviciute@vilnius.lt
Albert Masliončenko Vyriausiasis specialistas 211 2097 albert.maslioncenko@vilnius.lt
Edvinas Pavydis Vyriausiasis specialistas 211 2534 edvinas.pavydis@vilnius.lt
Oksana Valaikienė Vyriausioji specialistė Nėra darbe oksana.valaikiene@vilnius.lt
Milda Benetytė Vyriausioji specialistė 211 2782 milda.benetyte@vilnius.lt
Vilma Markevičė Specialistė 211 2092 vilma.markevice@vilnius.lt
Kristina Žebrauskienė Specialistė 211 2149 kristina.zebrauskiene@vilnius.lt
Juta Kazlauskienė Vyriausioji specialistė (vaiko priežiūros atostogose) juta.kazlauskiene@vilnius.lt

Pastatų administravimo poskyris yra Miesto ūkio ir transporto departamento Būsto administravimo skyriaus struktūrinis padalinys.


Pastatų administravimo poskyrio darbo laikas: I-IV 7:30-16:30 val. V 7:30-15:15 val. Pietūs 11:30-12:15 val.

VILNIAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS MIESTO ŪKIO IR TRANSPORTO DEPARTAMENTO BŪSTO ADMINISTRAVIMO SKYRIAUS PASTATŲ ADMINISTRAVIMO POSKYRIO NUOSTATAI »


Pagrindinis poskyrio uždavinys yra vykdyti butų ir kitų patalpų savininkų bendrijų valdymo organų, jungtinės veiklos sutartimi įgaliotų asmenų ir savivaldybės vykdomosios institucijos paskirtų bendrojo naudojimo objektų administratorių (toliau - valdytojai) veiklos, susijusios su įstatymų ir kitų teisės aktų jiems priskirtų funkcijų vykdymu, priežiūrą ir kontrolę. Poskyris, įgyvendindamas jam pavestus uždavinius, vykdo šias funkcijas: 1. vykdydamas jam paskirtą valdytojų priežiūros ir kontrolės vykdytojo funkciją organizuoja ir atlieka: 1.1. kompleksinius planinius valdytojų veiklos patikrinimus pagal sudarytą ir savivaldybės internetinėje svetainėje paskelbtą grafiką; 1.2. kompleksinius neplaninius bendro naudojimo objektų valdytojų veiklos patikrinimus pagal patalpų savininkų skundų ir pranešimų turinį, priežiūros ir kontrolės vykdytojo ar savivaldybės administracijos direktoriaus sprendimu; 1.3. patalpų savininkų skundų, prašymų ir pranešimų dėl valdytojų veiklos nagrinėjimą ir valdytojų konsultavimą jų veiklos klausimais; 2. organizuoja daugiabučių namų butų ir kitų patalpų savininkų sprendimų priėmimus (balsuojant raštu ar susirinkime) dėl daugiabučių namų bendrojo naudojimo objektų administratorių pasirinkimo; skiria ir keičia bendrojo naudojimo objektų administratorius; 3. rengia Administracijos direktoriaus įsakymų projektus dėl: 3.1. įrašymo į sąrašą asmenų, pretenduojančių teikti bendrojo naudojimo objektų administravimo paslaugas; 3.2. daugiabučių namų bendrojo naudojimo objektų administratorių skyrimo ir keitimo; 3.3. daugiabučių namų išbraukimo iš administruojamų namų sąrašų, pasikeitus namo valdymo būdui ar namo statusui; 4. teikia Savivaldybės tarybai ir administracijai pasiūlymus daugiabučių namų bendrojo naudojimo objektų valdymo klausimais, rengia Tarybos sprendimų, Administracijos direktoriaus įsakymų projektus jiems įgyvendinti; 5. skatindamas bendrijų kaip vieną iš daugiabučių namų valdymo formų kūrimą ir teikdamas paramą daugiabučių namų butų ir kitų patalpų savininkams, teikia jiems per seniūnijų atstovus iš valstybės įmonės Registrų centro duomenų bazės gaunamus daugiabučių namų savininkų ir jiems priklausančių patalpų sąrašus, reikalingus bendrijų įregistravimui; 6. nagrinėja fizinių ir juridinių asmenų pareiškimus, prašymus ir siūlymus daugiabučių namų bendrojo naudojimo objektų valdymo klausimais, pagal kompetenciją teikia konsultacijas apie mokesčių už kitas komunalines paslaugas bei kaupiamojo dydžio apskaičiavimo bei paskirstymo butų ir kitų patalpų savininkams tvarką; 7. konsultuoja ir informuoja fizinius ir juridinius asmenis, teikia informaciją miesto bendruomenei daugiabučių namų bendrojo naudojimo objektų valdymo klausimais; 8. dirba komisijose, darbo grupėse, dalyvauja seminaruose, konferencijose, rengia pasitarimus poskyriui svarbiais klausimais.

Statinių naudojimo priežiūros poskyris ❯❯❯
Vardas ir pavardė Pareigos Tel. El. paštas
Tauras Varenbergas Poskyrio vedėjas 211 2412 tauras.varenbergas@vilnius.lt
Lina Astromskė Vyriausioji specialistė Nėra darbe lina.astromske@vilnius.lt
Marius Brigmanas Vyriausiasis specialistas 219 7939 marius.brigmanas@vilnius.lt
Erika Laiconienė Vyriausioji specialistė Nėra darbe erika.laiconiene@vilnius.lt
Vilma Milinkevičienė Vyriausioji specialistė 211 2463 vilma.milinkeviciene@vilnius.lt
Vilius Nalivaika Vyriausiasis specialistas 211 2313 vilius.nalivaika@vilnius.lt
Matas Žmoginas Vyriausiasis specialistas Nėra darbe matas.zmoginas@vilnius.lt
Evaldas Bruzga Vyresnysis specialistas 211 2248 evaldas.bruzga@vilnius.lt

Statinių naudojimo priežiūros poskyris yra Miesto ūkio ir transporto departamento Būsto administravimo skyriaus struktūrinis padalinys.


VILNIAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS MIESTO ŪKIO IR TRANSPORTO DEPARTAMENTO BŪSTO ADMINISTRAVIMO SKYRIAUS STATINIŲ NAUDOJIMO PRIEŽIŪROS POSKYRIO NUOSTATAI »


Svarbiausieji Statinių naudojimo priežiūros poskyrio uždaviniai: 1. kontroliuoti, kaip statinių naudotojai atlieka Vilniaus miesto gyvenamųjų namų ir kitų statinių naudojimo techninę priežiūrą; 2. nustatyti, ar statinio techninė priežiūra, jo sauga ir paskirtis atitinka Statybos ir kitų įstatymų, teisės aktų bei normatyvinių statybos techninių dokumentų reikalavimus. Poskyris, įgyvendindamas jam pavestus uždavinius, vykdo šias funkcijas: 1. kontroliuoja, ar statinių naudotojų atliekama techninė priežiūra atitinka Statybos ir kitais įstatymais bei teisės aktais nustatytus statinių techninės priežiūros ir naudojimo, statinių saugos ir paskirties reikalavimus; 2. patikrina statinio techninio prižiūrėtojo turimus statinio techninei priežiūrai naudojamus dokumentus, padaro išvadas ir surašo patikrinimo aktą, kontroliuoja patikrinimo akte įrašytų reikalavimų vykdymą; 3. tvarko statinių naudojimo priežiūros apskaitą ir atskaitomybę; 4. kaupia informaciją ir nustatyta tvarka teikia skyriui, departamentui, Administracijai, Valstybinei teritorijų planavimo ir statybos inspekcijai prie Aplinkos ministerijos ataskaitas apie statinių naudojimo priežiūros vykdymą; 5. pagal kompetenciją vykdo Administracijos direktoriaus, departamento direktoriaus, jo pavaduotojo ir skyriaus vedėjo pavedimus; 6. palaiko dalykinius ryšius su kontroliuojamų pastatų savininkais ir naudotojais, fiziniais ir juridiniais asmenimis statinių naudojimo priežiūros klausimais; 7. rengia poskyrio veiklos planą kaip skyriaus ir departamento strateginio veiklos plano sudėtinę dalį pagal patvirtintas programas, uždavinius ir priemones; 8. teikia siūlymus skyriaus vedėjui, departamento ir Administracijos direktoriams bei Valstybinei teritorijų planavimo ir statybos inspekcijai prie Aplinkos ministerijos statinių naudojimo priežiūros tobulinimo klausimais; 9. rengia Savivaldybės tarybos sprendimų, mero potvarkių, Tarybos kolegijos protokolinių nutarimų ir Administracijos direktoriaus įsakymų projektus poskyrio kompetencijos klausimais; 10. dirba komisijose, darbo grupėse, dalyvauja seminaruose, konferencijose, rengia pasitarimus poskyriui svarbiais klausimais; 11. įgyvendina asbesto šalinimo iš pastatų programą; 12. pagal poskyrio kompetenciją rengia viešųjų pirkimų dokumentus ir teikia juos derinti Viešųjų pirkimų skyriui; 13. nagrinėja fizinių ir juridinių asmenų prašymus, skundus ir siūlymus statinių techninės priežiūros ir statinių naudojimo priežiūros klausimais; 14. bendradarbiauja su kitais administracijos padaliniais.

Vilniaus meras

Vilnius per amžius buvo ir yra orus laisvų piliečių bendrabūvį telkiantis miestas, kuriame tobulai dera didinga istorija, įstabi gamta ir veržli kūryba. Mano tikslas – toliau kurti šį laisvės bei kūrybos dvasios sklidiną Miestą, kad Vilnius taptų gėrio bei įkvėpimo šaltiniu vilniečiams, Lietuvai ir visai Europai. ❯❯❯
Darbotvarkė

Savivaldybės prioritetai

  • Kurti ir įgyvendinti miesto strateginę viziją
  • Teikti kokybiškas paslaugas gyventojams
  • Pritraukti į miestą investicijas, kuriančias gerai apmokamas darbo vietas
  • Veikti skaidriai, greitai ir būti atvirai gyventojams, svečiams, investuotojams