Search Icon

Struktūra ir kontaktai

Dažniausiai užduodami klausimai

Pranešti apie problemą mieste

Registracija į darželius ir mokyklas

Gyvenamosios vietos deklaravimas

Dokumento statuso patikrinimas

Struktūra ir kontaktai

Būsto administravimo skyrius

Konstitucijos pr. 3, LT-09601 Vilnius

Vardas pavardė Pareigos Tel. El. paštas
Eglė Šlajūtė Skyriaus vedėja 211 2367 egle.slajute@vilnius.lt
Evilin Lubienė Vyriausioji specialistė (vaiko priežiūros atostogose) evilin.lubiene@vilnius.lt

Būsto administravimo skyrius yra Miesto ūkio ir transporto departamento struktūrinis padalinys.


Svarbiausieji Būsto administravimo skyriaus uždaviniai: 8.1. tenkinti Vilniaus miesto gyventojų poreikius pagal kompetenciją; 8.2. kontroliuoti viešųjų paslaugų teikimo ir daugiabučių namų administravimą; 8.3. organizuoti gyvenamųjų namų ir kitų statinių, kurių naudojimo priežiūra priskirta Savivaldybei, naudojimo priežiūrą; 8.4. organizuoti esamo būsto atnaujinimą ir modernizavimą, skatinant efektyvų energijos vartojimą pastatuose ir užtikrinant aplinkos taršos mažinimą. Skyrius, įgyvendindamas jam pavestus uždavinius, vykdo šias funkcijas: 1. kuruoja Savivaldybės būsto modernizavimo programą „Atnaujinkime būstą – atnaujinkime miestą“ ir kuria naujas būsto atnaujinimo (modernizavimo) programas; 2. planuoja lėšų poreikį Savivaldybės būsto modernizavimo programos įgyvendinimui; 3. rengia Savivaldybės teisės aktų projektus dėl Savivaldybės paramos daugiabučiams namams modernizuoti ir jos suteikimo; 4. administruoja Savivaldybės paramą, teikiamą būsto savininkams, dalyvaujantiems Savivaldybės atnaujinimo (modernizavimo) programose; 5. skatina daugiabučių namų savininkų bendrijų kaip vieną iš daugiabučių namų valdymo formų kūrimą; 6. teikia informaciją dėl piniginės socialinės paramos suteikimo mažas pajamas gaunančioms šeimoms (vieniems gyvenantiems asmenims); 7. nagrinėja fizinių ir juridinių asmenų pareiškimus, prašymus ir siūlymus pastatų atnaujinimo (modernizavimo) klausimais, teikia informaciją dėl sėkmingų projektų įgyvendinimo; 8. koordinuoja ir kontroliuoja, kaip įmonės organizuoja paslaugų teikimą gyventojams; 9. nagrinėja fizinių ir juridinių asmenų pareiškimus, prašymus ir siūlymus gyvenamųjų namų administravimo ir bendrojo naudojimo patalpų, bendrojo naudojimo konstrukcijų priežiūros (eksploatavimo) ir remonto klausimais, teikia informaciją dėl mokesčių skaičiavimo tvarkos; 10. kontroliuoja daugiabučių gyvenamųjų namų bendrojo naudojimo objektų privalomųjų ir atnaujinimo remonto darbų vykdymo tvarką; 11. rengia Administracijos direktoriaus įsakymų projektus dėl administruojamų gyvenamųjų namų bendrojo naudojimo objektų administratorių skyrimo; 12. pagal savo kompetenciją rengia Savivaldybės teisės aktų projektus dėl daugiabučių namų bendrojo naudojimo objektų, su jais susijusių dokumentų ir lėšų perdavimo bendrijoms arba jungtinės veiklos sutarties dalyviams; 13. vykdo Savivaldybės neįgaliųjų integracijos 2008–2012 metų programą, kasmet Savivaldybės administracijos Finansų valdymo ir apskaitos departamentui teikia nustatytos formos paraišką dėl lėšų būsto pritaikymui žmonėms su negalia finansuoti; 14. atstovauja Savivaldybei valstybės institucijose Skyriaus kompetencijos klausimais; 15. kontroliuoja, ar statinių naudotojų atliekama techninė priežiūra atitinka Statybos ir kitais įstatymais bei teisės aktais nustatytus statinių techninės priežiūros ir naudojimo, statinių saugos ir paskirties reikalavimus; 16. tvarko statinių naudojimo priežiūros apskaitą ir atskaitomybę; 17. kaupia informaciją ir nustatyta tvarka teikia Valstybinei teritorijų planavimo ir statybos inspekcijai ataskaitas apie statinių naudojimo priežiūros vykdymą; 18. organizuoja asbesto šalinimo iš pastatų programos įgyvendinimą; 19. įstatymų nustatyta tvarka nagrinėja fizinių ir juridinių asmenų prašymus, skundus, siūlymus, imasi priemonių nustatytiems pažeidimams bei trūkumams šalinti, siūlymams įgyvendinti; 20. pagal savo kompetenciją rengia viešųjų pirkimų dokumentus ir teikia juos derinti Viešųjų pirkimų skyriui; 21. pagal savo kompetenciją kaupia, analizuoja ir sistemina duomenis, teikia žiniasklaidai informaciją apie Skyriaus veiklą; 22. bendradarbiauja su kitais Savivaldybės administracijos departamentais, skyriais, poskyriais.

Pastatų administravimo poskyris ❯❯❯
Vardas pavardė Pareigos Tel. El. paštas
Gražina Žiemininkienė Poskyrio vedėja 211 2718 grazina.ziemininkiene@vilnius.lt
Milda Benetytė Vyriausioji specialistė 211 2782 milda.benetyte@vilnius.lt
Monika Jasadavičiūtė Vyriausioji specialistė 211 2054 monika.jasadaviciute@vilnius.lt
Krystyna Juknevičienė Vyriausioji specialistė 211 2625 krystyna.jukneviciene@vilnius.lt
Juta Kazlauskienė Vyriausioji specialistė Atostogauja juta.kazlauskiene@vilnius.lt
Edvinas Pavydis Vyriausiasis specialistas 211 2534 edvinas.pavydis@vilnius.lt
Jūratė Lazdinienė Specialistė 211 2110 jurate.lazdiniene@vilnius.lt
Vilma Markevičė Specialistė 211 2092 vilma.markevice@vilnius.lt
Oksana Valaikienė Vyriausioji specialistė (vaiko priežiūros atostogose) 2139 oksana.valaikiene@vilnius.lt

Pastatų administravimo poskyris yra Miesto ūkio ir transporto departamento Būsto administravimo skyriaus struktūrinis padalinys.


Pastatų administravimo poskyrio darbo laikas: I-IV 7:30-16:30 val. V 7:30-15:15 val. Pietūs 11:30-12:15 val.

Pagrindinis poskyrio uždavinys yra vykdyti butų ir kitų patalpų savininkų bendrijų valdymo organų, jungtinės veiklos sutartimi įgaliotų asmenų ir savivaldybės vykdomosios institucijos paskirtų bendrojo naudojimo objektų administratorių (toliau - valdytojai) veiklos, susijusios su įstatymų ir kitų teisės aktų jiems priskirtų funkcijų vykdymu, priežiūrą ir kontrolę. Poskyris, įgyvendindamas jam pavestus uždavinius, vykdo šias funkcijas: 1. vykdydamas jam paskirtą valdytojų priežiūros ir kontrolės vykdytojo funkciją organizuoja ir atlieka: 1.1. kompleksinius planinius valdytojų veiklos patikrinimus pagal sudarytą ir savivaldybės internetinėje svetainėje paskelbtą grafiką; 1.2. kompleksinius neplaninius bendro naudojimo objektų valdytojų veiklos patikrinimus pagal patalpų savininkų skundų ir pranešimų turinį, priežiūros ir kontrolės vykdytojo ar savivaldybės administracijos direktoriaus sprendimu; 1.3. patalpų savininkų skundų, prašymų ir pranešimų dėl valdytojų veiklos nagrinėjimą ir valdytojų konsultavimą jų veiklos klausimais; 2. organizuoja daugiabučių namų butų ir kitų patalpų savininkų sprendimų priėmimus (balsuojant raštu ar susirinkime) dėl daugiabučių namų bendrojo naudojimo objektų administratorių pasirinkimo; skiria ir keičia bendrojo naudojimo objektų administratorius; 3. rengia Administracijos direktoriaus įsakymų projektus dėl: 3.1. įrašymo į sąrašą asmenų, pretenduojančių teikti bendrojo naudojimo objektų administravimo paslaugas; 3.2. daugiabučių namų bendrojo naudojimo objektų administratorių skyrimo ir keitimo; 3.3. daugiabučių namų išbraukimo iš administruojamų namų sąrašų, pasikeitus namo valdymo būdui ar namo statusui; 4. teikia Savivaldybės tarybai ir administracijai pasiūlymus daugiabučių namų bendrojo naudojimo objektų valdymo klausimais, rengia Tarybos sprendimų, Administracijos direktoriaus įsakymų projektus jiems įgyvendinti; 5. skatindamas bendrijų kaip vieną iš daugiabučių namų valdymo formų kūrimą ir teikdamas paramą daugiabučių namų butų ir kitų patalpų savininkams, teikia jiems per seniūnijų atstovus iš valstybės įmonės Registrų centro duomenų bazės gaunamus daugiabučių namų savininkų ir jiems priklausančių patalpų sąrašus, reikalingus bendrijų įregistravimui; 6. nagrinėja fizinių ir juridinių asmenų pareiškimus, prašymus ir siūlymus daugiabučių namų bendrojo naudojimo objektų valdymo klausimais, pagal kompetenciją teikia konsultacijas apie mokesčių už kitas komunalines paslaugas bei kaupiamojo dydžio apskaičiavimo bei paskirstymo butų ir kitų patalpų savininkams tvarką; 7. konsultuoja ir informuoja fizinius ir juridinius asmenis, teikia informaciją miesto bendruomenei daugiabučių namų bendrojo naudojimo objektų valdymo klausimais; 8. dirba komisijose, darbo grupėse, dalyvauja seminaruose, konferencijose, rengia pasitarimus poskyriui svarbiais klausimais.

Statinių naudojimo priežiūros poskyris ❯❯❯
Vardas pavardė Pareigos Tel. El. paštas
Tauras Varenbergas Poskyrio vedėjas Atostogauja tauras.varenbergas@vilnius.lt
Lina Astromskė Vyriausioji specialistė 211 2097 lina.astromske@vilnius.lt
Marius Brigmanas Vyriausiasis specialistas 219 7939 marius.brigmanas@vilnius.lt
Erika Laiconienė Vyriausioji specialistė 211 2580 erika.laiconiene@vilnius.lt
Nerijus Linkus Vyriausiasis specialistas 211 2570 nerijus.linkus@vilnius.lt
Vilma Milinkevičienė Vyriausioji specialistė 211 2463 vilma.milinkeviciene@vilnius.lt
Vilius Nalivaika Vyriausiasis specialistas Atostogauja vilius.nalivaika@vilnius.lt
Džiuljeta Oleškevičienė Vyriausioji specialistė dziuljeta.oleskeviciene@vilnius.lt
Evaldas Bruzga Vyresnysis specialistas 211 2248 evaldas.bruzga@vilnius.lt

Statinių naudojimo priežiūros poskyris yra Miesto ūkio ir transporto departamento Būsto administravimo skyriaus struktūrinis padalinys.


Svarbiausieji Statinių naudojimo priežiūros poskyrio uždaviniai: 1. kontroliuoti, kaip statinių naudotojai atlieka Vilniaus miesto gyvenamųjų namų ir kitų statinių naudojimo techninę priežiūrą; 2. nustatyti, ar statinio techninė priežiūra, jo sauga ir paskirtis atitinka Statybos ir kitų įstatymų, teisės aktų bei normatyvinių statybos techninių dokumentų reikalavimus. Poskyris, įgyvendindamas jam pavestus uždavinius, vykdo šias funkcijas: 1. kontroliuoja, ar statinių naudotojų atliekama techninė priežiūra atitinka Statybos ir kitais įstatymais bei teisės aktais nustatytus statinių techninės priežiūros ir naudojimo, statinių saugos ir paskirties reikalavimus; 2. patikrina statinio techninio prižiūrėtojo turimus statinio techninei priežiūrai naudojamus dokumentus, padaro išvadas ir surašo patikrinimo aktą, kontroliuoja patikrinimo akte įrašytų reikalavimų vykdymą; 3. tvarko statinių naudojimo priežiūros apskaitą ir atskaitomybę; 4. kaupia informaciją ir nustatyta tvarka teikia skyriui, departamentui, Administracijai, Valstybinei teritorijų planavimo ir statybos inspekcijai prie Aplinkos ministerijos ataskaitas apie statinių naudojimo priežiūros vykdymą; 5. pagal kompetenciją vykdo Administracijos direktoriaus, departamento direktoriaus, jo pavaduotojo ir skyriaus vedėjo pavedimus; 6. palaiko dalykinius ryšius su kontroliuojamų pastatų savininkais ir naudotojais, fiziniais ir juridiniais asmenimis statinių naudojimo priežiūros klausimais; 7. rengia poskyrio veiklos planą kaip skyriaus ir departamento strateginio veiklos plano sudėtinę dalį pagal patvirtintas programas, uždavinius ir priemones; 8. teikia siūlymus skyriaus vedėjui, departamento ir Administracijos direktoriams bei Valstybinei teritorijų planavimo ir statybos inspekcijai prie Aplinkos ministerijos statinių naudojimo priežiūros tobulinimo klausimais; 9. rengia Savivaldybės tarybos sprendimų, mero potvarkių, Tarybos kolegijos protokolinių nutarimų ir Administracijos direktoriaus įsakymų projektus poskyrio kompetencijos klausimais; 10. dirba komisijose, darbo grupėse, dalyvauja seminaruose, konferencijose, rengia pasitarimus poskyriui svarbiais klausimais; 11. įgyvendina asbesto šalinimo iš pastatų programą; 12. pagal poskyrio kompetenciją rengia viešųjų pirkimų dokumentus ir teikia juos derinti Viešųjų pirkimų skyriui; 13. nagrinėja fizinių ir juridinių asmenų prašymus, skundus ir siūlymus statinių techninės priežiūros ir statinių naudojimo priežiūros klausimais; 14. bendradarbiauja su kitais administracijos padaliniais.

Vilniaus meras

Vilnius per amžius buvo ir yra orus laisvų piliečių bendrabūvį telkiantis miestas, kuriame tobulai dera didinga istorija, įstabi gamta ir veržli kūryba. Mano tikslas – toliau kurti šį laisvės bei kūrybos dvasios sklidiną Miestą, kad Vilnius taptų gėrio bei įkvėpimo šaltiniu vilniečiams, Lietuvai ir visai Europai. ❯❯❯
Darbotvarkė

Savivaldybės prioritetai

  • Kurti ir įgyvendinti miesto strateginę viziją
  • Teikti kokybiškas paslaugas gyventojams
  • Pritraukti į miestą investicijas, kuriančias gerai apmokamas darbo vietas
  • Veikti skaidriai, greitai ir būti atvirai gyventojams, svečiams, investuotojams