Search Icon

Struktūra ir kontaktai

Dažniausiai užduodami klausimai

Pranešti apie problemą mieste

Registracija į darželius ir mokyklas

Gyvenamosios vietos deklaravimas

Dokumento statuso patikrinimas

Struktūra ir kontaktai

Licencijavimo poskyris

Konstitucijos pr.3, LT-09601 Vilnius,

Vardas ir pavardė Pareigos Tel. El. paštas
Vida Jankauskienė Poskyrio vedėja
211 2299 vida.jankauskiene@vilnius.lt
Zita Dzikienė Vyresnioji specialistė
specialistas
211 2241 zita.dzikiene@vilnius.lt
Eglė Sadaunykienė Vyriausioji specialistė
211 2270 egle.sadaunykiene@vilnius.lt
Veronika Savanevičienė Vyriausioji specialistė
Nėra darbe veronika.savaneviciene@vilnius.lt
Edualija Venckienė Vyriausioji specialistė
211 2297 edualija.venckiene@vilnius.lt
Natalija Žuravliova Vyriausioji specialistė
211 2736 natalija.zuravliova@vilnius.lt

Licencijavimo poskyris yra Licencijavimo ir leidimų skyriaus struktūrinis padalinys.

VILNIAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS LICENCIJAVIMO IR LEIDIMŲ SKYRIAUS LICENCIJAVIMO POSKYRIO NUOSTATAI »


UŽDAVINIAI IR FUNKCIJOS 8. Svarbiausias poskyrio uždavinys yra įgyvendinti Savivaldybės politiką mažmeninės prekybos licencijavimo, leidimų išdavimo ir kitose srityse, pagal savo kompetenciją teikti siūlymus Tarybai ir Administracijai dėl šios politikos formavimo. 9. Poskyris, vykdydamas jam pavestus uždavinius, vykdo šias funkcijas: 9.1. rengia ir derina Vilniaus miesto savivaldybės tarybos sprendimų, Vilniaus miesto savivaldybės mero potvarkių, Administracijos direktoriaus, skyriaus vedėjo įsakymų projektus licencijavimo, leidimų išdavimo, vietinės rinkliavos ir kitais klausimais; 9.2. analizuoja juridinių arba fizinių asmenų, norinčių įsigyti licencijas verstis alkoholinių gėrimų, tabako gaminių, leidimus prekybos nefasuotais naftos produktais veikla, leidimus prekiauti ar teikti paslaugas viešosiose vietose renginių metu, leidimus vežti keleivius lengvaisiais automobiliais taksi paraiškas ir pateiktus dokumentus, juridinių arba fizinių asmenų pateiktas deklaracijas apie ketinimą vykdyti keleivių vežimo už atlygį lengvaisiais automobiliais veiklą; 9.3. rengia ir derina Administracijos direktoriaus įsakymų projektus dėl licencijų verstis mažmenine prekyba alkoholiniais gėrimais, tabako gaminiais, papildymo, patikslinimo, šių licencijų galiojimo sustabdymo, galiojimo sustabdymo panaikinimo, galiojimo panaikinimo; 9.4. rengia licencijas verstis mažmenine prekyba alkoholiniais gėrimais, licencijas verstis mažmenine prekyba tabako gaminiais, leidimus verstis prekybos nefasuotais naftos produktais veikla, leidimus vežti keleivius lengvaisiais automobiliais taksi, leidimus prekiauti ir teikti paslaugas renginių metu; 9.5. rengia ir derina Administracijos direktoriaus įsakymų projektus dėl leidimų verstis prekybos nefasuotais naftos produktais veikla, leidimų vežti keleivius lengvaisiais automobiliais taksi išdavimo, jų papildymo, patikslinimo, dublikatų išdavimo, šių leidimų galiojimo sustabdymo, galiojimo sustabdymo panaikinimo, galiojimo panaikinimo. 9.6. išrašo leidimus verstis prekybos nefasuotais naftos produktais veikla, leidimus vežti keleivius lengvaisiais automobiliais taksi, leidimus prekiauti (teikti paslaugas) renginio metu, teisės aktų nustatyta tvarka registruoja juos Licencijų ir Leidimų registravimo žurnaluose; 9.7. esant reikalui, atlieka įmonių, kuriose bus pardavinėjami alkoholiniai gėrimai, apžiūrą ir pateikia išvadas; 9.8. kaupia įmonių pateiktus dokumentus ir leidimų kopijas; 9.9. pagal kompetenciją konsultuoja ūkio subjektus dėl atitinkamų įstatymų ir kitų teisės aktų licencijavimo ir leidimų išdavimo klausimais taikymo; 9.10. analizuoja ir kaupia informaciją iš kontroliuojančių institucijų apie įmonių, kurioms išduotos licencijos, leidimai, veiklos pažeidimus; 9.11. teisės aktų nustatyta tvarka rengia įspėjimus įmonėms apie galimą joms išduotų licencijų ir leidimų galiojimo sustabdymą, galiojimo panaikinimą; 9.12. įkelia į Licencijų informacinę sistemą duomenis apie licencijų, leidimų išdavimą, patikslinimą, papildymą, galiojimo sustabdymą, galiojimo sustabdymo panaikinimą ir galiojimo panaikinimą; 9.13. vykdo bendras užduotis su Lietuvos Respublikoje įregistruotomis asociacijomis bei konfederacijomis; analizuoja pasiūlymus, teikia siūlymus dėl Lietuvos Respublikos įstatymų, Seimo ir Vyriausybės nutarimų, Savivaldybės tarybos sprendimų, mero potvarkių, Administracijos direktoriaus įsakymų, kitų norminių aktų pakeitimo bei papildymo; 9.14. rengia ir derina Vilniaus miesto savivaldybės tarybos sprendimų projektus dėl sutikimų įmonėms steigti Vilniaus mieste lošimų namus; 9.15. nagrinėja skundus dėl licencijos verstis mažmenine prekyba alkoholiniais gėrimais neišdavimo, vykdo 2012-03-21 Tarybos sprendimu Nr. 1-506 patvirtintose Mažmeninės prekybos alkoholiniais gėrimais ribojimo taisyklėse numatytas procedūras, teikia surinktą informaciją Mažmeninės prekybos alkoholiniais gėrimais ribojimo komisijai, rengia Tarybos sprendimo projektą dėl licencijos neišdavimo; 9.16. nagrinėja pagal kompetenciją juridinių ir fizinių asmenų pareiškimus, pasiūlymus, skundus; 9.17. rengia informaciją ir teikia skyriaus vedėjui poskyrio darbo ataskaitą; 9.18. vykdo Administracijos direktoriaus, skyriaus vedėjo pavedimus.

Vilniaus meras

Vilnius per amžius buvo ir yra orus laisvų piliečių bendrabūvį telkiantis miestas, kuriame tobulai dera didinga istorija, įstabi gamta ir veržli kūryba. Mano tikslas – toliau kurti šį laisvės bei kūrybos dvasios sklidiną Miestą, kad Vilnius taptų gėrio bei įkvėpimo šaltiniu vilniečiams, Lietuvai ir visai Europai. ❯❯❯
Darbotvarkė

Savivaldybės prioritetai

  • Kurti ir įgyvendinti miesto strateginę viziją
  • Teikti kokybiškas paslaugas gyventojams
  • Pritraukti į miestą investicijas, kuriančias gerai apmokamas darbo vietas
  • Veikti skaidriai, greitai ir būti atvirai gyventojams, svečiams, investuotojams