Search Icon

Struktūra ir kontaktai

Dažniausiai užduodami klausimai

Pranešti apie problemą mieste

Registracija į darželius ir mokyklas

Gyvenamosios vietos deklaravimas

Dokumento statuso patikrinimas

Struktūra ir kontaktai

Strateginio planavimo ir biudžeto skyrius

Konstitucijos pr. 3, LT-09601 Vilnius

bfs@vilnius.lt

211 2352

Vardas ir pavardė Pareigos Tel. El. paštas
Almantas Šimonis Skyriaus vedėjas 219 7957, trump. 4957 almantas.simonis@vilnius.lt
Gintaras Antanas Kaminskas Patarėjas 211 2279 gintaras.kaminskas@vilnius.lt
Liucija Aleksandrovič Vyriausioji specialistė Nėra darbe
Pavaduoja
liucija.aleksandrovic@vilnius.lt
Galina Demidovienė Vyriausioji specialistė 211 2221 galina.demidoviene@vilnius.lt
Valdemaras Mockaitis Vyriausiasis specialistas Nėra darbe
Pavaduoja
valdemaras.mockaitis@vilnius.lt
Jolanta Narušienė Vyriausioji specialistė 211 2277 jolanta.narusiene@vilnius.lt
Giedrė Preikšienė Vyriausioji specialistė 211 2278 giedre.preiksiene@vilnius.lt
Vytautas Rasimavičius Vyriausiasis specialistas 211 2225 Vytautas.Rasimavicius@vilnius.lt
Violeta Seliuchovienė Vyriausioji specialistė 211 2276 violeta.seliuchovien@vilnius.lt
Skirma Serbentienė Vyriausioji specialistė 219 7954 , trump. 4954 skirma.serbentiene@vilnius.lt
Margarita Tonkaitė-Tichonovienė Vyriausioji specialistė 211 2774 margarita.tonkaite@vilnius.lt
Banga Valickienė Vyriausioji specialistė 211 2186 banga.valickiene@vilnius.lt
Aušra Valiukonienė Vyriausioji specialistė 211 2275 ausra.valiukoniene@vilnius.lt
Aušra Katinienė Specialistė 211 2321 ausra.katiniene@vilnius.lt

VILNIAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS FINANSŲ IR STRATEGINIO PLANAVIMO DEPARTAMENTO STRATEGINIO PLANAVIMO IR BIUDŽETO SKYRIAUS NUOSTATAI »


SKYRIAUS UŽDAVINIAI IR FUNKCIJOS 8. Svarbiausieji Skyriaus uždaviniai: 8.1. analizuoti regiono rinką, jos ekonominius socialinius rodiklius, miesto ir regiono ekonominę ir socialinę būklę, investicinę aplinką bei jos pokyčius, įgyvendinant Savivaldybės veiklos planą, formuojant Savivaldybės biudžetą ir lėšų poreikį Vilnius miesto investicijų programai; 8.2. bendradarbiauti su kitais Administracijos struktūriniais padaliniais formuojant Savivaldybės finansų valdymo politiką, tobulinant finansų planavimą ir rengiant Savivaldybės strateginį ir veiklos planus bei biudžetą; 8.3. koordinuoti Savivaldybės strateginio planavimo procesą ir planavimo peržiūrą; 8.4. rengti apibendrintą Savivaldybės strateginį veiklos planą, atsižvelgiant į Vilniaus miesto 2010-2020 metų strateginį planą; 8.5. koordinuoti metinių veiklos planų, atskirų programų rengimą Administracijos struktūriniuose padaliniuose; 8.6. koordinuoti Savivaldybės investicinių projektų finansavimą iš kredito įstaigų ir skolinių įsipareigojimų klausimus; 8.7. organizuoti Vilniaus miesto savivaldybės investicijų programos rengimą ir kontrolę; 8.8. pagal Skyriaus kompetenciją viešųjų (valstybės ar Savivaldybės lėšomis finansuojamų) investicijų srityje koordinuoti Savivaldybės ir valstybės investicijų programas ir tvarkyti apskaitą Finansų valdymo ir apskaitos sistemoje (FVAS); 8.9. analizuoti Savivaldybės išlaidų kapitalo investicijoms panaudojimą; 8.10. siekti, kad Savivaldybės veikla būtų efektyvi ir sprendimų priėmimas būtų orientuotas į rezultatus; 8.11. pagal patvirtintą Vilniaus miesto 2010-2020 metų strateginį bei strateginį veiklos planą rengti Savivaldybės biudžeto projektą; 8.12. teikti pasiūlymus departamentui, Administracijos direktoriui, Tarybai dėl: 8.12.1. papildomų lėšų skyrimo; 8.12.2. Savivaldybės biudžeto; 8.12.3. kitų klausimų, susijusių su Skyriui pavestų funkcijų vykdymu. 9. Skyrius, įgyvendindamas jam pavestus uždavinius, vykdo šias funkcijas: 9.1. rengia apibendrintą Vilniaus miesto Vilniaus miesto 2010-2020 metų strateginio plano įgyvendinimo ataskaitą; 9.2. koordinuoja Savivaldybės asignavimų valdytojų (programų vykdytojų) veiklos planų rengimą, rengia apibendrintą Savivaldybės strateginį veiklos planą ir derina jį su Vilniaus miesto 2010-2020 metų strateginiu planu; 9.3. analizuoja ir apibendrina Vilniaus miesto 2010-2020 metų strateginį bei strateginį veiklos planą, teikia išvadas ir pasiūlymus Savivaldybės struktūriniams padaliniams dėl jų tobulinimo; 9.4. analizuoja ir teikia pasiūlymus dėl lėšų poreikio Vilnius miesto investicijų programai įgyvendinti, organizuoja jos rengimą ir vykdymo kontrolę; 9.5. rengia išvadas ir pasiūlymus dėl Savivaldybės administracijos struktūrinių padalinių vykdomų programų (priemonių) tikslingumo; 9.6. vykdo Savivaldybės tarybos sprendimus, mero potvarkius, Administracijos direktoriaus ir Departamento direktoriaus įsakymus; 9.7. teikia pasiūlymus Savivaldybės tarybai ir merui dėl Savivaldybės viešųjų investicijų politikos; 9.8. teikia informaciją interesantams, institucijoms, įmonėms, įstaigoms ir organizacijoms bei Administracijos struktūriniams padaliniams Skyriaus kompetencijai priskirtais klausimais; 9.9. rengia ir derina Savivaldybės tarybos sprendimų, mero potvarkių ir Administracijos direktoriaus įsakymų projektus Skyriaus kompetencijos klausimais; 9.10. dalyvauja Savivaldybės tarybos ir jos komitetų posėdžiuose; 9.11. nustatyta tvarka nagrinėja fizinių ir juridinių asmenų paklausimus, skundus, prašymus ir pasiūlymus, priima interesantus; 9.12. mero, Administracijos direktoriaus, Departamento direktoriaus pavedimu atstovauja Savivaldybei kitose Lietuvos Respublikos ir užsienio institucijose, įmonėse, įstaigose ir organizacijose; 9.13. teikia Administracijos struktūriniams padaliniams metodinę pagalbą strateginio planavimo srityje (rengiant planus, teikiant ataskaitas, vertinant programų rezultatus ir kt.); 9.14. padeda Savivaldybės Strateginio planavimo komisijai organizuoti darbą; 9.15. organizuoja ir tvarko Skyriaus raštvedybą, užtikrina tinkamą dokumentų saugojimą ir perdavimą į Personalo departamento Archyvą; 9.16. Skyriaus kompetencijos klausimais rengia viešųjų pirkimų dokumentus ir teikia juos derinti Viešųjų pirkimų skyriui; 9.17. rengia Savivaldybės tarybos sprendimų, Administracijos direktoriaus įsakymų ir kitų norminių aktų projektus dėl Savivaldybės biudžeto politikos įgyvendinimo; 9.18. derina kitų Savivaldybės administracijos dalinių parengtus ir teikiamus Tarybai sprendimų, Administracijos direktoriaus įsakymų projektus dėl Savivaldybės biudžeto ir kitų piniginių išteklių planavimo; 9.19. pagal patvirtintą Vilniaus miesto 2010-2020 metų strateginį bei strateginį veiklos planą rengia atitinkamų metų Savivaldybės biudžeto projektą, biudžeto pajamų ir išlaidų ketvirtinio paskirstymo bei jų tikslinimo projektus; 9.20. analizuoja ir kontroliuoja Savivaldybės biudžeto pajamų plano vykdymą; 9.21. analizuoja, švietimo, kultūros ir sporto, sveikatos ir socialinės apsaugos, miesto ūkio, miesto plėtros, Vilniaus miesto savivaldybės valdžios ir valdymo institucijų bei kitų biudžeto išlaidų panaudojimą; 9.22. nagrinėja iš asignavimų valdytojų gautus prašymus dėl papildomų lėšų skyrimo; 9.23. kontroliuoja Savivaldybės tarybos patvirtintų strateginio veiklos plano programų vykdymą; 9.24. nagrinėja fizinių ir juridinių asmenų pasiūlymus, skundus ir pareiškimus, Tarybos narių paklausimus (klausimus), priskirtinus Skyriaus kompetencijai, imasi priemonių, kad būtų išspręsti juose keliami klausimai; 9.25. informuoja visuomenę apie Skyriaus veiklą, skelbia informaciją, susijusią su Skyriaus veikla Savivaldybės interneto tinklalapyje; 9.26. atlieka kitas įstatymų ir Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimų bei Savivaldybės sprendimų numatytas funkcijas.

Vilniaus meras

Vilnius per amžius buvo ir yra orus laisvų piliečių bendrabūvį telkiantis miestas, kuriame tobulai dera didinga istorija, įstabi gamta ir veržli kūryba. Mano tikslas – toliau kurti šį laisvės bei kūrybos dvasios sklidiną Miestą, kad Vilnius taptų gėrio bei įkvėpimo šaltiniu vilniečiams, Lietuvai ir visai Europai. ❯❯❯
Darbotvarkė

Savivaldybės prioritetai

  • Kurti ir įgyvendinti miesto strateginę viziją
  • Teikti kokybiškas paslaugas gyventojams
  • Pritraukti į miestą investicijas, kuriančias gerai apmokamas darbo vietas
  • Veikti skaidriai, greitai ir būti atvirai gyventojams, svečiams, investuotojams