Search Icon

Struktūra ir kontaktai

Dažniausiai užduodami klausimai

Pranešti apie problemą mieste

Registracija į darželius ir mokyklas

Gyvenamosios vietos deklaravimas

Dokumento statuso patikrinimas

Struktūra ir kontaktai

Išmokų kontrolės poskyris

Kauno g. 3, LT-01314 Vilnius

Vardas ir pavardė Pareigos Tel. El. paštas
Diana Leonavičienė Poskyrio vedėja
Koordinuoja Išmokų kontrolės poskyrio veiklą
213 3706 diana.leonaviciene@vilnius.lt
Ivona Bražinskienė Vyriausioji socialinių išmokų specialistė
Vykdo patvirtintų sprendimų dėl išmokų skyrimo teisėtumo ir teisingumo tikrinimą
213 3962 ivona.brazinskiene@vilnius.lt
Vita Burneikaitė Vyriausioji specialistė
Vykdo patvirtintų sprendimų dėl išmokų skyrimo teisėtumo ir teisingumo tikrinimą
213 3706 vita.burneikaite@vilnius.lt
Lina Butėnienė Vyriausioji specialistė
Vykdo patvirtintų sprendimų dėl išmokų skyrimo teisėtumo ir teisingumo tikrinimą
Nėra darbe lina.buteniene@vilnius.lt
Toma Jasinskienė Vyriausioji specialistė
Vykdo patvirtintų sprendimų dėl išmokų skyrimo teisėtumo ir teisingumo tikrinimą
213 3962 toma.jasinskiene@vilnius.lt
Inesa Kaktavičienė Vyriausioji specialistė
Vykdo patvirtintų sprendimų dėl išmokų skyrimo teisėtumo ir teisingumo tikrinimą
213 3706 inesa.kaktaviciene@vilnius.lt
Sandra Karačionkienė Vyriausioji specialistė
213 1755 sandra.karacionkiene@vilnius.lt
Elena Kovalevskaja Vyriausioji specialistė
Vykdo patvirtintų sprendimų dėl išmokų skyrimo teisėtumo ir teisingumo tikrinimą
213 3706 elena.kovalevskaja@vilnius.lt
Kristina Meidūnienė Vyriausioji specialistė
Vykdo patvirtintų sprendimų dėl išmokų skyrimo teisėtumo ir teisingumo tikrinimą
213 3962 kristina.meiduniene@vilnius.lt
Audra Staniulienė Vyriausioji specialistė
Vykdo patvirtintų sprendimų dėl išmokų skyrimo teisėtumo ir teisingumo tikrinimą
213 3962 audra.staniuliene@vilnius.lt
Albertas Strumila Vyriausiasis specialistas
Vykdo patvirtintų sprendimų dėl išmokų skyrimo teisėtumo ir teisingumo tikrinimą
241 2567 albertas.strumila@vilnius.lt
Rasa Vaitkevičienė Vyresnioji specialistė
Vykdo patvirtintų sprendimų dėl išmokų skyrimo teisėtumo ir teisingumo tikrinimą
Nėra darbe rasa.vaitkeviciene@vilnius.lt

Išmokų kontrolės poskyris yra Socialinių išmokų skyriaus struktūrinis padalinys.

POSKYRIO UŽDAVINIAI IR FUNKCIJOS

7. Svarbiausias Poskyrio uždavinys – vadovaujantis Lietuvos Respublikos įstatymais, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimais, ministrų įsakymais vykdyti Asmenų aptarnavimo poskyrio darbuotojų priimtų prašymų, dokumentų ir Išmokų skyrimo poskyrio darbuotojų ir valstybės tarnautojų priimtų sprendimų dėl išmokų skyrimo, neskyrimo, perskaičiavimo, sustabdymo, nutraukimo ir permokų nustatymo teisėtumo ir teisingumo tikrinimą.

8. Poskyris, įgyvendindamas jam pavestus uždavinius, pagal kompetenciją vykdo šias funkcijas:
8.1. konsultuoja ir informuoja (žodžiu, raštu, elektroniniu paštu ar telefonu) į Skyrių besikreipiančius asmenis, Savivaldybės administracijos valstybės tarnautojus ir darbuotojus dėl piniginės socialinės paramos, išmokų vaikams, tikslinių kompensacijų, paramos mirties atveju, pagalbos pinigų, socialinės paramos mokiniams,  išmokų už komunalines paslaugas neįgaliesiems, kurie yra pripažinti nedarbingais ir kurių šeimose nėra darbingų asmenų, vienkartinių kompensacijų asmenims, sužalotiems atliekant būtinąją karinę tarnybą sovietinėje armijoje, ir šioje armijoje žuvusiųjų šeimoms, vienkartinių pašalpų ginkluoto pasipriešinimo (rezistencijos) dalyviams – kariams savanoriams ir lėšų jiems laidoti, valstybės paramos žuvusių pasipriešinimo 1940−1990 metų okupacijoms dalyvių šeimoms, kompensacijų už šildymą, karštą vandenį, geriamąjį vandenį ir kitas paslaugas nepriklausomybės gynėjams, nukentėjusiems nuo 1991 m. sausio 11−13 d. ir po to vykdytos SSRS agresijos (toliau – nepriklausomybės gynėjai), bei jų šeimoms, laidojimo išlaidų kompensacijos mirus nepriklausomybės gynėjui, pripažintam nedarbingu ar iš dalies darbingu,  teisės į būsto šildymo išlaidų kompensaciją, apmokant kreditą ir palūkanas (toliau – išmokos)  teikimo;
8.2. tvarko besikreipiančių asmenų (bendrai gyvenančių asmenų) duomenis išmokoms gauti Socialinės paramos apskaitos sistemoje „Parama“ (toliau – sistema „Parama“);
8.3. suveda asmenų (bendrai gyvenančių asmenų) valstybės įmonės Registrų centro teikiamus turto vertės duomenis į sistemą „Parama“;
8.4. apskaičiuoja asmenų (bendrai gyvenančių asmenų) pajamas, nustato asmenų teisę į išmokas, jų teikimo laikotarpius ir dydžius;
8.5. rengia sprendimus, įsakymų projektus, pranešimus dėl išmokų skyrimo, neskyrimo, mokėjimo stabdymo ar nutraukimo, perskaičiavimo, permokų nustatymo, jų išskaičiavimo ar išieškojimo teismo tvarka;
8.6. nagrinėja išmokų gavėjų asmens bylas, analizuoja permokos nustatymo priežastis, nustatytos permokos sumos, laikotarpio teisingumą;
8.7. nagrinėja fizinių ir juridinių asmenų prašymus, pranešimus ir skundus;
8.8. Poskyrio vedėjo pavedimu atlieka priimtų prašymų, dokumentų bei sprendimų teisėtumo ir teisingumo tikrinimą;
8.9. atlieka piniginės socialinės paramos teikimo veiksmingumo vertinimą;
8.10. atlieka iš nelegalaus darbo kontrolę ir prevenciją vykdančių ar kitų institucijų gautos informacijos vertinimą, priima sprendimą nutraukti piniginės socialinės paramos teikimą arba jos neteikti;
8.11. teikia pažymas apie asmenims (bendrai gyvenantiems asmenims) nustatytą teisę į būsto šildymo, geriamojo ir (ar) karšto vandens kompensacijas Savivaldybės įmonei „Vilniaus miesto būstas“;
8.12. Skyriaus kompetencijai priskirtais klausimais rengia ir derina Savivaldybės tarybos sprendimų, mero potvarkių ir Savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymų projektus;
8.13. Skyriaus kompetencijai priskirtais klausimais teikia valstybinėms institucijoms pastabas ir pasiūlymus dėl rengiamų teisės aktų projektų;
8.14. dalyvauja Savivaldybės administracijos direktoriaus, Skyriaus vedėjo įsakymais sudarytų komisijų, darbo grupių veikloje;
8.15. rengia pranešimus Savivaldybės administracijos struktūriniams padaliniams ir įmonėms apie išmokų teikimą, jų grąžinimą bei kitą informaciją;
8.16. siekdamas įgyvendinti institucijai iškeltus strateginius tikslus, pagal kompetenciją  vykdo kitas funkcijas.

Vilniaus meras

Vilnius per amžius buvo ir yra orus laisvų piliečių bendrabūvį telkiantis miestas, kuriame tobulai dera didinga istorija, įstabi gamta ir veržli kūryba. Mano tikslas – toliau kurti šį laisvės bei kūrybos dvasios sklidiną Miestą, kad Vilnius taptų gėrio bei įkvėpimo šaltiniu vilniečiams, Lietuvai ir visai Europai. ❯❯❯
Darbotvarkė

Savivaldybės prioritetai

  • Kurti ir įgyvendinti miesto strateginę viziją
  • Teikti kokybiškas paslaugas gyventojams
  • Pritraukti į miestą investicijas, kuriančias gerai apmokamas darbo vietas
  • Veikti skaidriai, greitai ir būti atvirai gyventojams, svečiams, investuotojams