Search Icon

Struktūra ir kontaktai

Dažniausiai užduodami klausimai

Pranešti apie problemą mieste

Registracija į darželius ir mokyklas

Gyvenamosios vietos deklaravimas

Dokumento statuso patikrinimas

Struktūra ir kontaktai

Jaunimo skyrius

Konstitucijos pr. 3, LT- 09601 Vilnius

jaunimas@vilnius.lt

Vardas ir pavardė Pareigos Tel. El. paštas
Viktorija Vilimavičienė L. e. skyriaus vedėjo pareigas
211 2028 viktorija.vilimaviciene@vilnius.lt
Vaiva Mačienė Specialistė
Neformalaus ugdymo veiklų koordinatorė
211 2567 vaiva.maciene@vilnius.lt
Loreta Rekašiūtė Specialistė
Atsakinga už NVŠ krepšelio kuravimą Vilniaus mieste
211 2767 loreta.rekasiute@vilnius.lt
Milda Savickaitė Specialistė
Vilniaus jaunimo informacijos centro koordinatorė
211 2210 milda.savickaite@vilnius.lt
Kristina Trusevič Finansininkė
kristina.trusevic@vilnius.lt

Jaunimo reikalų skyrius yra Vilniaus miesto savivaldybės administracijos struktūrinis padalinys.


Skyriaus kuruojamos įmonės:
 1. VšĮ „Savanorių centras“ Algirdo g. 31, LT - 03219 Vilnius
 2. Vilniaus Naujosios Vilnios moksleivių kūrybos namai J. Kupalos g. 8, Vilnius
 3. Vilniaus moksleivių kūrybos ir mokymo centras Švitrigailos g. 6/A. Vivulskio g. 15, Vilnius
 4. Vilniaus saugaus miesto centras Architektų g. 166, LT-04203
 5. Vilniaus jaunųjų turistų centras Polocko g. 7, Vilnius
 6. Vilniaus moksleivių sveikatos centras Žirmūnų g. 37, Vilnius
 7. Vilniaus Justiniškių vaikų ir jaunimo klubas Justiniškių g. 62A, Vilnius
 8. Vilniaus vaikų ir jaunimo klubas „Jaunystė“ Saltoniškių g. 21, Vilnius
 9. Vilniaus vaikų ir jaunimo klubas „Klevas“ Architektų g. 86, Vilnius
 10. Vilniaus vaikų ir jaunimo klubas „Kregždutė“ Šiaulių g. 8, Vilnius
 11. Vilniaus vaikų ir jaunimo klubas „Lakštingala“ Architektų g. 224, Vilnius
 12. Vilniaus vaikų ir jaunimo klubas „Liepsnelė“ Viršuliškių g. 34, Vilnius
 13. Vilniaus vaikų ir jaunimo klubas „Meteoras“ A. J. Povilaičio g. 20, Vilnius
 14. Vilniaus vaikų ir jaunimo klubas „Šatrija“ Kalvarijų g. 156, Vilnius
 15. Vilniaus vaikų ir jaunimo klubas „Verdenė“ Ukmergės g. 221, Vilnius
 16. Vilniaus vaikų ir jaunimo klubas „Žvaigždutė“ L. Asanavičiūtės g. 20/2, Vilnius
 17. Vilniaus Žirmūnų vaikų ir jaunimo klubas Minties g. 56, Vilnius
 18. Vilniaus policijos klubas vaikams ir jaunimui Justiniškių g. 109A, Vilnius
 19. Vilniaus atviras jaunimo centras "Mes" Šopeno g. 3, Vilnius
 20. Vilniaus antakalnio atviras jaunimo centras Antakalnio g. 84 A, Vilnius

Vilniaus miesto jaunimo reikalų taryba (Jaunimo taryba) »

SKYRIAUS UŽDAVINIAI IR FUNKCIJOS 10. Svarbiausieji Skyriaus uždaviniai yra šie: 10.1. koordinuoti visų su jaunimo politika, neformaliuoju švietimu ir jaunimo teisių apsauga tiesiogiai susijusių teisės aktų, strategijų, jų priemonių ir programų įgyvendinimą Savivaldybėje; 10.2. teikti metodinę paramą, konsultacijas, spręsti kitus jaunimo teisių ir jaunimo politikos klausimus; 10.3. užtikrinti pagal kompetenciją Lietuvos Respublikos įstatymų ir teisės aktų nustatyta tvarka visų Savivaldybės teritorijoje gyvenančių jaunų žmonių teisių ir teisėtų interesų apsaugą; 10.4. teikti atitinkamoms valstybės, savivaldybės institucijoms ir įstaigoms pasiūlymus dėl jaunimo teisių apsaugos gerinimo Savivaldybės teritorijoje; 10.5. bendradarbiauti su valstybės, savivaldybės institucijomis ir įstaigomis, nevyriausybinėmis organizacijomis ir bendruomenėmis jaunimo klausimais. 11. Skyrius, vykdydamas jam pavestus uždavinius, atlieka šias funkcijas: 11.1 renka ir sistemina duomenis apie Savivaldybės teritorijoje gyvenančio jaunimo padėtį, analizuoja jos pokyčius, teikia metines apžvalgas, išvadas ir pasiūlymus Administracijos direktoriui, Savivaldybės jaunimo reikalų tarybai, informuoja apie jaunimo padėtį su jaunimo politika susijusius asmenis ir visuomenę; 11.2. pagal kompetenciją teikia siūlymus Savivaldybės jaunimo reikalų tarybai dėl Savivaldybės strateginio plano ir jo priemonių įgyvendinimo jaunimo politikos srityje; 11.3. inicijuoja ilgalaikių Savivaldybės jaunimo politikos plėtros strategijų ir priemonių planų rengimą, užtikrina jų įgyvendinimą ir priežiūrą Savivaldybės teritorijoje; 11.4. rengia Savivaldybės tarybos sprendimų, Administracijos direktoriaus įsakymų projektus, įgyvendina priimtus sprendimus ir koordinuoja jų vykdymą, siekdamas užtikrinti įstatymų bei poįstatyminių teisės aktų jaunimo politikos srityje įgyvendinimą; 11.5. teikia siūlymus dėl socialinių paslaugų plėtros jaunimui Savivaldybės socialinių paslaugų plano rengėjams; 11.6. inicijuoja neformalių jaunimo grupių, jaunimo ir su jaunimu dirbančių organizacijų rėmimo programų ir priemonių Savivaldybės teritorijoje rengimą, siekdamas įtraukti jaunimą į aktyvią veiklą bei skatindamas jaunimo ir su jaunimu dirbančias organizacijas aktyviai įgyvendinti Lietuvos Respublikos jaunimo politikos pagrindų įstatyme nustatytas funkcijas; 11.7. siekdamas visapusiško visuomenės bei jaunų žmonių informavimo jaunimo politikos klausimais, teikia suinteresuotiems asmenims ir institucijoms informaciją apie jaunimo politikos įgyvendinimą Savivaldybės teritorijoje, kaupia ir skleidžia informaciją apie jaunimo veiklos galimybes, konsultuoja šiais klausimais jaunus žmones bei jaunimo organizacijas; 11.8. teikia Administracijos direktoriui siūlymus ir išvadas dėl atvirų erdvių ir centrų jaunimui, jaunimo organizacijų veiklai skirtų patalpų nuomos arba panaudos, jaunimo veiklų rėmimo ir kitais jaunimo politikos klausimais, siekdamas atviro darbo su jaunimu ir jaunimo organizacijų plėtros Savivaldybėje; 11.9. koordinuoja Savivaldybės jaunimo reikalų tarybos darbą, siekdamas, kad būtų užtikrintas jos efektyvus darbas ir techninis posėdžių aptarnavimas; 11.10. organizuoja Savivaldybėje pasitarimus, konferencijas, seminarus ir kitus renginius jaunimo politikos klausimais, siekdamas, kad Savivaldybės jaunimo politika būtų tinkamai įgyvendinama; 11.11. dalyvauja su jaunimo politikos įgyvendinimo sritimis tiesiogiai susijusių Savivaldybės sudarytų komisijų darbe, darbo grupių veikloje, pasitarimuose savo kompetencijos klausimais ir teikia pasiūlymus, siekdamas, kad būtų tinkamai atstovaujama jaunimo interesams Savivaldybėje; 11.12. bendradarbiauja su Administracijos valstybės tarnautojais ir darbuotojais, Savivaldybės jaunimo reikalų taryba, įmonių, įstaigų, organizacijų atstovais, vykdančiais su jaunimu susijusią veiklą, regionine jaunimo organizacijų taryba, jaunimo organizacijomis, su jaunimu dirbančiomis organizacijomis bei neformaliomis jaunimo grupėmis; 11.13. kuruoja Savivaldybės atvirų jaunimo centrų ir erdvių veiklą; 11.14. kuruoja Savivaldybės jaunimo darbuotojų veiklą; 11.15. teikia metodinę paramą su jaunimu dirbančioms organizacijoms Vilniaus mieste; 11.16. kuruoja Vilniaus miesto mokyklų mokinių savivaldų veiklą; 11.17. dalyvauja plėtojant bendradarbiavimą su kitomis Lietuvos Savivaldybėmis ir su Nacionaline jaunimo reikalų koordinatorių asociacija, siekdamas perimti ir pasidalinti gerosios praktikos pavyzdžiais jaunimo politikos formavimo ir įgyvendinimo Savivaldybėje klausimais; 11.18. bendradarbiauja su Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministerija, Jaunimo reikalų departamentu prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos ir kitomis institucijomis jaunimo politikos formavimo Savivaldybėje klausimais; 11.19. inicijuoja ir dalyvauja vykdant Savivaldybės jaunimo politikos kokybės vertinimą bei analizuoja jaunimo padėties ir jaunimo politikos įgyvendinimo pokyčius; 11.20. inicijuoja ir įgyvendina gerosios patirties perėmimą iš užsienio šalių bei Savivaldybės jaunimo politikos patirties perdavimą užsienio šalims; 11.21 organizuoja, kuruoja, prižiūri ir tobulina Skyriaus reguliavimo sričiai priskirtų ir Savivaldybės tarybai pavaldžių įstaigų vykdomą veiklą jaunimo politikos ir neformaliojo švietimo srityse (sąrašas pridedamas); 11.22. kontroliuoja Savivaldybės tarybai pavaldžių įstaigų veiklą Skyriaus kompetencijos klausimais; 11.23. pagal kompetenciją atlieka kitus darbus ir vykdo kitus su savo funkcijomis susijusius vienkartinio pobūdžio Administracijos direktoriaus pavedimus; 11.24. užtikrina grafičių piešimo procesą Vilniaus miesto savivaldybėje; 11.25. užtikrina neformaliojo švietimo plėtrą Vilniaus miesto savivaldybėje; 2016 m. birželio 30 d. Vilniaus miesto savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymo Nr. 40-320 redakcija 11.26. atlieka kitas įstatymų ir teisės aktų Skyriui nustatytas funkcijas.

Pavaldžios įmonės (įstaigos)

VšĮ Vilniaus neformaliojo ugdymo ir savanorystės centras ❯❯❯
Vardas ir pavardė Pareigos Tel. El. paštas
Aleksandras Ustinovas L. e. direktoriaus pareigas 238 7209 aleksandras@policeclub.lt
Loreta Rekašiūtė Neformaliojo ugdymo veiklų koordinatorė 211 2767 loreta.rekasiute@vilnius.lt
Edita Žėkaitė Vyriausioji specialistė info@savanoriucentras.lt
VšĮ Vilniaus policijos klubas vaikams ir jaunimui ❯❯❯
Vardas ir pavardė Pareigos Tel. El. paštas
Aleksandras Ustinovas Vadovas 238 7209 aleksandras@policeclub.lt

Vilniaus meras

Vilnius per amžius buvo ir yra orus laisvų piliečių bendrabūvį telkiantis miestas, kuriame tobulai dera didinga istorija, įstabi gamta ir veržli kūryba. Mano tikslas – toliau kurti šį laisvės bei kūrybos dvasios sklidiną Miestą, kad Vilnius taptų gėrio bei įkvėpimo šaltiniu vilniečiams, Lietuvai ir visai Europai. ❯❯❯
Darbotvarkė

Savivaldybės prioritetai

 • Kurti ir įgyvendinti miesto strateginę viziją
 • Teikti kokybiškas paslaugas gyventojams
 • Pritraukti į miestą investicijas, kuriančias gerai apmokamas darbo vietas
 • Veikti skaidriai, greitai ir būti atvirai gyventojams, svečiams, investuotojams