Search Icon

Struktūra ir kontaktai

Dažniausiai užduodami klausimai

Pranešti apie problemą mieste

Registracija į darželius ir mokyklas

Gyvenamosios vietos deklaravimas

Dokumento statuso patikrinimas

Vyresnio amžiaus asmenų priežiūros 2012–2020 metų strategijos veiksmų plano projektas

Vilniaus miesto savivaldybės taryba svarsto Vyresnio amžiaus asmenų priežiūros 2012-2020 metų strategijos veiksmų plano projektą, kuriuo siūloma tobulinti ir ženkliai plėsti slaugos ir globos paslaugas ir institucijose, ir asmens namuose.

Prašome Jūsų teikti pasiūlymus ir pastabas dėl svarstomo Tarybos sprendimo projekto el. paštu ruta.vanagaite@vilnius.lt.

VYRESNIO AMŽIAUS ASMENŲ PRIEŽIŪROS 2012-2020 METŲ STRATEGIJOS VEIKSMŲ PLANAS

Tikslas

Priemonės

Vykdytojas

Įvykdymo terminas

Slauga ir globa globos namuose

1. Pasiekti, kad socialinės ir sveikatos priežiūros paslaugos senyvo amžiaus ir neįgaliems žmonėms būtų Vilniaus miesto savivaldybės prioritetas.

1.Sukurti naują konsoliduotą finansavimo modelį (valstybė + Privalomojo sveikatos draudimo fondo lėšos + asmuo ir šeima + savivaldybė).

2. Mažinti maksimalią Vilniaus miesto savivaldybės skiriamą sumą už socialinės globos paslaugas nuo 2080 litų iki 1500 litų, išskyrus Komisijos nustatytus ypatingus atvejus.

Socialinių reikalų departamento Socialinės paramos skyrius

2013

2013

2. Siekti, kad Valstybinė ligonių kasa apmokėtų už slaugos paslaugas socialinės globos įstaigose.

1. Siūlyti įstatymo pataisą, kad Valstybinė ligonių kasa apmokėtų už slaugos paslaugas socialinės globos įstaigose, tai yra, kad už slaugos paslaugas būtų mokama iš Privalomojo sveikatos draudimo fondo lėšų, o už globos paslaugas –iš valstybės biudžeto specialiosios tikslinės dotacijos arba/ir asmens šeimos lėšų.

Socialinių reikalų departamento Socialinės paramos skyrius

2014
3. Siekti, kad savivaldybės galėtų organizuoti ir kontroliuoti savo teritorijoje teikiamų bendrųjų ir specialiųjų paslaugų kokybę.

1. Kreiptis į LR Sveikatos apsaugos ministeriją, kad slaugos ir globos asmens namuose organizavimo funkcijos būtų perduotos savivaldybėms kaip valstybės deleguota funkcija.

2. Kreiptis į Lietuvos Respublikos Seimą siūlant pakeisti Lietuvos Respublikos socialinių paslaugų įstatymo 13 strp. (numatyti, kad savivaldybės atsako už socialinių paslaugų teikimo savo teritorijos gyventojams užtikrinimą, planuodamos ir organizuodamos socialines paslaugas, kontroliuodamos bendrųjų ir specialiųjų paslaugų kokybę).

3. Sudaryti visų globos namų, kuriuose gyvena vilniečiai, informacinę lentelę apie paslaugas, joje pateikti įstaigas kontroliuojančių institucijų ir įstaigos paslaugomis besinaudojančių (ar tų, kurie naudojosi) įvertinimus ir nuomones.

Socialinių reikalų departamento Socialinės paramos skyrius

2013

2014

2012

4. Gerinti socialinės globos paslaugų prieinamumą socialinės rizikos asmenims 1. Kurti municipalinius globos namus socialinės rizikos asmenims.

Socialinių reikalų departamento Socialinės paramos skyrius

2015
5. Gerinti informacijos apie socialinės globos namus prieinamumą.

1. Kreiptis į SADM, jog būtų pakoreguotas LR socialinės apsaugos ir darbo ministro 2007 m. kovo 16 d. įsakymas Nr. A1-73, nustatantis socialinę globą teikiančių darbuotojų darbo laiko sąnaudų normatyvus (pareigybėmis).

2. Patikslinti sutartis su globos įstaigomis, detalizuojant visas teikiamas paslaugas.

Socialinių reikalų departamento Socialinės paramos skyrius

2013

2013

6. Ginti ir apsaugoti senų žmonių teises.

1. Numatyti kontrolės mechanizmą, įsteigiant 1 naują pareigybę, skirtą žmonių priežiūros kontrolei.

2013
7. Susieti socialinės globos ir higienos normas į vieningą sąvadą.

1. Kreiptis į Lietuvos Respublikos aplinkos ministeriją, kad būtų parengtos ir teikiamos svarstyti įstatymo pataisos, reglamentuojančios, kad pastato, kuriame teikiamos slaugos ir socialinės globos paslaugos, paskirtis nebūtinai turi būti – medicinos paslaugų paskirties – kai norima gauti licenciją slaugai.

2. Kreiptis į Sveikatos apsaugos ministrą, jog būtų papildyta 2011-02-10 įsakymu Nr. V-133 patvirtinta higienos norma „Suaugusiųjų asmenų stacionarios socialinės globos įstaigos: bendrieji sveikatos saugos reikalavimai“ – joje numatant visus vyresniojo amžiaus žmonių ir žmonių su negalia  sveikatos ir saugos užtikrinimui būtinus reikalavimus.

Socialinių reikalų departamento Socialinės paramos skyrius

2012

2013

8. Siekti, kad būtų nustatyta tvarka, kad bet kurio pavaldumo globos namuose būtų  teikiamos ir finansuojamos asmens sveikatos priežiūros paslaugos.

1.  Kreiptis, jog būtų parengta tvarka, kuri reglamentuotų,  kad būtų vykdomas Lietuvos Respublikos slaugos praktikos ir akušerijos praktikos įstatymo 10 straipsnio „Neteisėta slaugos ar akušerijos praktika“ 4 punktas – Neteisėta slaugos ar akušerijos praktika – veikla, kai asmuo: teikia slaugos ar akušerijos paslaugas, būdamas susijęs darbo santykiais su juridiniu asmeniu, neturinčiu asmens sveikatos priežiūros licencijos atitinkamoms slaugos ar akušerijos paslaugoms teikti;

2. Inicijuoti LR Sveikatos apsaugos ministro

įsakymą, kad globos namuose privalomai būtų  teikiamos šeimos gydytojo paslaugos.

3. Kreiptis, jog būtų peržiūrėtas Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro 2006 m. lapkričio 30 d. įsakymas Nr. A1-317 „Dėl socialinę globą teikiančių darbuotojų darbo laiko sąnaudų normatyvų patvirtinimo“ .Pasiekti, kad šie normatyvai būtų privalomi visoms įstaigoms nepriklausomai nuo jų pavaldumo.

4. Teikti siūlymus LR Socialinės apsaugos ir darbo ministerijai, kad būtų pakoreguotas Senyvo amžiaus asmenų ir suaugusių asmenų su negalia ilgalaikės (trumpalaikės) socialinės globos normų, taikomų socialinės globos namams, 6 punktas ir nustatyta, kad socialinės globos namai organizuoja ir teikia slaugos ir kitas pirminės sveikatos priežiūros paslaugas.

Socialinių reikalų departamento Socialinės paramos skyrius

2013

2013

2014

2014

9. Pasiekti, kad iki 2015 m. Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministerija kontroliuotų visas globos įstaigas nepriklausomai nuo jų buvimo vietos ir pavaldumo. 1. Kreiptis į Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministeriją, kad būtų pakoreguota globos įstaigų kontrolės tvarka.

Socialinių reikalų departamento Socialinės paramos skyrius

2013
10. Siekti kad 100 procentų slaugos išlaidų tikslinės kompensacijos būtų sumokama už suteikiamas slaugos ir globos paslaugas globos namams.

1. Kreiptis į LR Socialinės apsaugos ir darbo ministeriją, kad būtų pakeista LR socialinių reikalų įstatymo 29 strp. 9 dalis, nustatant, kad mokėjimo už ilgalaikę socialinę globą suaugusiam asmeniui dydis neturi viršyti 80 procentų asmens pajamų, išskyrus tikslinę slaugos kompensaciją, kurios 100 procentų skiriama ilgalaikei socialinei globai.

Socialinių reikalų departamento Socialinės paramos skyrius

2013
11. Užtikrinti teikiamų slaugos ir globos paslaugų kokybę visoje Lietuvoje 1. Siūlyti LR Socialinės apsaugos ir darbo ministerijai pakoreguoti Socialinės globos įstaigų licencijavimo taisyklių 16 punktą, numatant, kad juridinis asmuo, norintis gauti higienos pasą ir licenciją socialinės globos veiklai, ar tokios licencijos bei higienos paso turėtojas privalo turėti ir licenciją slaugos paslaugoms vykdyti.

2. Pasiekti socialinių globos namų licencijavimo taisyklių pakeitimo: privalomo įvertinimo, ar įstaiga pasirengusi teikti socialinės globos / slaugos paslaugas, ir privalomo patikrinimo ne rečiau kaip kas  2 metai, taip pat ir operatyvinio patikrinimo. Taip pat numatyti, kad trūkumams pašalinti skiriama ne 24 mėnesiai, o 6 mėnesiai.

3. Kreiptis į Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministeriją dėl Lietuvos medicinos normos MN 30:1998 „Dietinio gydymo organizavimo asmens sveikatos priežiūros ir socialinės globos įstaigose tvarka“ peržiūrėjimo, numatant reikalavimus maitinimo organizavimui, kai maitinimas vykdomas perkant paslaugą iš trečiosios šalies bei numatant atsakingą instituciją, kuri kontroliuotų valgiaraščių atitikimą dietinio maitinimo reikalavimams“.

Socialinių reikalų departamento Socialinės paramos skyrius

2013

2013

12. Mažinti eiles į socialinės globos namus žmonėms su proto ir psichikos negalia. 1. Plėsti vietų skaičių globos namuose asmenims su proto ir psichikos negalia.

2. Kreiptis į LR Socialinės apsaugos ir darbo ministeriją, kad Prūdiškių ir Kupiškio globos pensionatų papildomo korpusų statybos finansavimas būtų įtrauktas į VIP programą.

3. Įkurti savarankiško gyvenimo namus bei grupinio gyvenimo namus  ir asmenis, galinčius gyventi savarankiškai, iš  globos namų perkelti į juos, mažinant eiles į globos namus.

Socialinių reikalų departamento Socialinės paramos skyrius

2014-2020 m.

2013 m.

Slauga/globa asmens namuose
1. Pasiekti, kad slaugos/ globos namuose funkcijos būtų perduotos savivaldybėms kaip valstybės deleguota funkcija su tiksline dotacija.

2. Įtraukti slaugos į namus paslaugas į Socialinės paramos centro veiklą.

1. Būtina pasiekti įkainių padidinimo 3-4 kartus, slaugos paslaugų aprašo, finansuojamų paslaugų kiekio išplėtimo.

2. Apskaičiuoti slaugos paslaugos kainą (vidurkį), įvertinant slaugos paslaugos sudėtingumą ir laiko sąnaudas.

3. Apmokėti už suteiktas slaugos paslaugas pagal realiai įvykdytas procedūras.

4. Sukurti integruotus slaugos / globos namuose modelius:

I modelis: slaugos ir paliatyviosios pagalbos paslaugas į namus teikia asmens sveikatos priežiūros įstaigos.

II modelis: pagalbos namuose ir slaugos paslaugas teikia socialinės paramos centrai ir privatūs integruotų paslaugų teikėjai.

III modelis: slaugos paslaugas teikia NVO arba privatūs tiekėjai.

5. Spręsti klausimą, jog Socialinės paramos centre būtų įdarbinti slaugos darbuotojai, kurie kartu socialiniais darbuotojais galėtų teikti integruotas slaugos ir socialines paslaugas.

6. Gauti licenciją slaugai.

7. Pratęsti po 2015 m. Europos Komisijos  finansuojamą slaugos integruotų paslaugų į namus teikimo projektą

8. Spręsti klausimą, kad lankomosios priežiūros darbuotojai, išklausę reikiamus slaugytojų padėjėjų kursus ir gavę sertifikatus, galėtų teikti minimalias sveikatos priežiūros paslaugas vyresniojo amžiaus asmenims, globojamiems namuose.

9. Numatyti tvarką, kaip socialiniai darbuotojai kontroliuotų  slaugos išlaidų tikslinės kompensacijos panaudojimą asmens su sunkia negalia poreikių tenkinimui, kai asmuo namuose prižiūrimas giminaičių arba gyvena vienas.

Socialinių reikalų departamento Socialinės paramos skyrius

ir Sveikatos skyrius

2014-2015 m.

2013 m.

2013 m.

2014 m.

2013 m.

2013 m.

2012 m.

2012 m.

2015-2020 m.

2013 m.

3. Plėsti dienos globos paslaugų įvairovę ir prieinamumą

1. Įsteigti 6 dienos centrus, 6 miesto dalyse.

Socialinių reikalų departamento Sveikatos skyrius

2020 m.
4. Paraleliai plėtoti paliatyvios slaugos paslaugas į namus. 1. Kreiptis į SAM dėl naujų paliatyviosios pagalbos normatyvų suaugusiems ir paslaugų bazinio įkainio padidinimo.

Socialinių reikalų departamento Sveikatos skyrius

2013 m.
5. Nustatyti maksimalią Vilniaus miesto savivaldybės skiriamą sumą už socialinės globos paslaugas nuo 2080 litų iki 1500 litų.

Socialinių reikalų departamentas

2013 m.
6. Plėsti paslaugų teikėjų namuose ratą.

Sudaryti sutartis su NVO ir privačiais subjektais

Socialinių reikalų departamentas

2013-2015 m.
Slaugos ligoninės

1. Plėsti slaugos paslaugų apimtis.

1. Palaipsniui slaugos ligonines pertvarkyti į municipalinius slaugos namus.

2. Pasiekti, kad iki 2015 m. slaugos lovų Vilniaus mieste padidėtų iki 1000.

Socialinių reikalų departamento

Sveikatos skyrius

2015-2020 m.
2. Plėsti paliatyviosios pagalbos apimtis. 1. Kreiptis į SAM dėl naujų normatyvų paliatyviosios pagalbos suaugusiems ir vaikams paslaugų bazinio įkainio padidinimo.

2. Inicijuoti specialistų, įeinančių į paliatyvios pagalbos komandos sudėtį, paslaugų įkainių įtraukimą: psichologo, slaugytojo padėjėjo, kineziterapeuto, masažuotojo.

3. Inicijuoti „hospiso“ termino į įtraukimą į paliatyviosios pagalbos teikimo aprašą, kaip paliatyviąją pagalbą teikiamą terminalinėse ligos stadijose (paliatyvioji pagalba turėtų būti pradėta teikti ankščiau nei terminalinėse stadijose, o terminalinėse stadijose teikiamos „hospiso“ paslaugos).

4. Įteisinti pagalbą artimiesiems netekties periodu.

5. Inicijuoti naujus normatyvus (dabartinis – 6 – ios paliatyvios lovos 100 000 gyventojų).

6. Užtikrinti,  kad Vilniuje veiktų 1 stacionarus paliatyviosios pagalbos terminalinių stadijų pacientams padalinys „hospisas“ (dienos stacionaras ir paros stacionaras) – 7 vietos. Skyrius bus įkurtas VšĮ Centro poliklinikoje, adresu Pylimo g. 56:

6.1. projektiniai pasiūlymai (2012 m. birželio – 2012 m. rugsėjo mėn.);

6.2. techninis projektas (2012 m. spalio – 2013 m. gegužės mėn.);

6.3. rekonstrukcijos darbai (2013 m. birželio – 2014 m. birželio mėn.).

7. Užtikrinti, kad Vilniuje veiktų 2-3 hospisai, vienas naujas 20-30 vietų paliatyvios slaugos skyrius Slaugos ligoninėje, esančioje Klinikų g.2.

8. Slaugos ligoninėse steigti atskiras paliatyvios slaugos palatas (10 vietų).

Socialinių reikalų departamento

Sveikatos skyrius

2013 m.

2013 m.

Iki 2020 m.

2013 m.

Kreiptis į SAM, kad rekomenduojami personalo normatyvai ministro įsakymu būtų patvirtinti kaip privalomi.

Socialinių reikalų departamento

Sveikatos skyrius

2013 m.

2. Plėtoti geriatrijos paslaugas Steigti Geriatrijos padalinius.

1.Pasiekti, kad slaugos ligoninėse paliatyvūs skyriai būtų atskirai ir būtų laikomasi personalo normatyvų.

2. Slaugos ir ilgalaikio gydymo ligoninėse turi būti atskiri skyriai žmonėms, turintiems psichikos negalią. Taip pat turi būti patvirtintas atskiras įkainis už tokių žmonių slaugą ir globą

Socialinių reikalų departamento

Sveikatos skyrius

2013 m.

2014 m.

KITA
1. Sukurti savanorystės programą. 1. Atnaujinti Savanorių centro veiklą (vienintelis steigėjas – Vilniaus miesto savivaldybė), orientuojant jos veiklą į  pagalbą labiausiai pažeidžiamiems asmenims – vaikams ir seneliams

2013 m.

2. Sumažinti eiles laukiančiųjų techninės pagalbos priemonių.

1. Pasiekti, kad būtų pakeistas Viešųjų pirkimų įstatymas ir būtų leidžiama skaidyti techninės pagalbos priemonių pirkimą ir vykdyti atskirus pirkimus.

2. Vietoje dviejų eilių bei besidubliuojančių funkcijų pasiekti, kad vilniečiai techninės pagalbos priemonės apsirūpintų ne Socialinės paramos centre, Techninės pagalbos neįgaliesiems centre.

2013 m.

2014 m.

1. Iki 2013 m. į slaugos ir socialinės globos paslaugų sferą pritraukti užsienio investuotojus

1. Pasiekti, kad slauga ir socialinė globa būtų vienas iš visuomenės sveikatos programų prioritetų.

2. Kreiptis į Lietuvos Respublikos Seimą, jog būtų įteisinta galimybė asmeniui iš anksto pareikšti Asmens geros valios pareiškimą.