Search Icon

Struktūra ir kontaktai

Dažniausiai užduodami klausimai

Pranešti apie problemą mieste

Registracija į darželius ir mokyklas

Gyvenamosios vietos deklaravimas

Dokumento statuso patikrinimas

Užimtumo didinimo programa


Užimtumo didinimo programa siekiama integruoti neturinčius darbo Vilniaus miesto savivaldybės gyventojus į darbo rinką ir joje išsilaikyti, mažinti gyventojų socialinę įtampą bei atskirtį tarp bendruomenės narių, suteikiant galimybę dirbti kvalifikaciją atitinkantį darbą, skatinant Vilniaus miesto gyventojų užimtumą ir aktyvumą darbo rinkoje, ugdyti darbo, profesinius ir praktinius įgūdžius, didinant galimybes susirasti nuolatinį darbą, kompleksiškai spręsti gyventojų užimtumo problemas, įtraukiant Vilniaus miesto savivaldybės įmones, akcines bendroves, uždarąsias akcines bendroves, socialines paslaugas teikiančias įstaigas, nevyriausybines organizacijas, ne pelno siekiančias įstaigas, asociacijas, labdaros ir paramos fondus bei biudžetines ir viešąsias įstaigas, kurių valdyme dalyvauja Savivaldybės administracija, Vilniaus miesto savivaldybės seniūnijas bei labai mažas ir mažas verslo įmones (ūkio subjektus), kurios nėra bankrutavusios, bankrutuojančios, neturinčios  įsiskolinimų, likviduojamos ir/ar laikinai sustabdžiusios veiklą (šia priemone bus siekiama skatinti smulkiojo verslo plėtrą) bei Užimtumo tarnybą prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos.

Užimtumo didinimo programos tikslai:

  • skatinanti Vilniaus miesto gyventojų užimtumą ir aktyvumą darbo rinkoje;
  • mažinti socialinę įtampą, atskirtį tarp bendruomenės narių;
  • didinti darbo jėgos kvalifikacijos atitiktį darbo rinkos reikmėms;
  • suteikti galimybę bedarbiams integruotis į darbo rinką ir joje išsilaikyti įgyjant praktinius įgūdžius;
  • padėti sunkiai integruojamiems į darbo rinką bedarbiams įsidarbinti ir užsidirbti pragyvenimui būtinas lėšas;
  • vykdyti darbo rinkos užimtumo didinimo ir nedarbo (nelegalaus darbo) mažinimo politiką;
  • plėtoti Vilniaus miesto savivaldybės įmonių, akcinių bendrovių, uždarųjų akcinių bendrovių, socialines paslaugas teikiančių įstaigų, nevyriausybinių organizacijų, ne pelno siekiančių įstaigų, asociacijų, labdaros ir paramos fondų bei biudžetinių ir viešųjų įstaigų, kurių valdyme dalyvauja Savivaldybės administracija, Vilniaus miesto savivaldybės seniūnijų bei labai mažų ir mažų verslo įmonių rėmimo sistemą.

Užimtumo didinimo programa bus įgyvendinama kasmet, siekiant efektyvesnių gyventojų užimtumo didinimo priemonių ir paslaugų organizavimo bei teikimo Vilniaus miesto savivaldybės gyventojams.

Prireikus Užimtumo didinimo programa einamaisiais metais gali būti tikslinama pagal poreikį, pasikeitusias aplinkybes ir (ar) veiksnius, galinčius turėti įtakos Užimtumo didinimo programai įgyvendinti bei jos tikslams pasiekti.

Užimtumo didinimo programa finansuojama iš Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto specialiųjų tikslinių dotacijų savivaldybių biudžetams lėšų.

Vilniaus miesto savivaldybės užimtumo didinimo programos įgyvendinimo darbdavių atrankos komisija, patvirtinta Vilniaus miesto savivaldybės administracijos direktoriaus 2018 m. gegužės 28 d. įsakymu Nr.30-1852/18(2.1.1E-TD2)

Vilniaus miesto savivaldybės užimtumo didinimo programos įgyvendinimo darbdavių atrankos komisijos nuostatai

Vilniaus miesto savivaldybės 2018 metų užimtumo didinimo programa

Vilniaus miesto savivaldybės užimtumo didinimo programos įgyvendinimo tvarkos aprašas


Socialinių reikalų ir sveikatos departamento
Socialinės paramos skyrius
Konstitucijos pr. 3, LT-09601 Vilnius