Viešųjų darbų organizavimo ir darbdavių atrankos komisijos darbo reglamentas

PATVIRTINTA
Vilniaus miesto savivaldybės tarybos
2010 m. birželio 9 d.
sprendimu Nr. 1-1589


VIEŠŲJŲ DARBŲ ĮGYVENDINIMO IR DARBDAVIŲ ATRANKOS
KOMISIJOS DARBO REGLAMENTAS

I. BENDROJI DALIS

1. Šis Viešųjų darbų įgyvendinimo ir darbdavių atrankos komisijos darbo reglamentas (toliau – reglamentas) nustato Viešųjų darbų įgyvendinimo ir darbdavių atrankos komisijos
(toliau – komisija) darbo tvarką.

2. Komisijos paskirtis – organizuoti viešuosius darbus ir atrinkti darbdavius.

3. Į komisijos sudėtį lygiateisiais pagrindais įtraukiami Vilniaus miesto savivaldybės (toliau – Savivaldybė) ir Vilniaus darbo biržos (toliau – Darbo birža) atstovai.

4. Komisija:
4.1. savo veikloje vadovaujasi Lietuvos Respublikos Konstitucija, Lietuvos Respublikos užimtumo rėmimo įstatymu, Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymu, Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro įsakymais, Vilniaus miesto savivaldybės strateginiu planu, kitais teisės aktais ir šiuo reglamentu;
4.2. bendradarbiauja su Savivaldybės tarybos komitetais, Savivaldybės administracijos struktūriniais daliniais, Darbo birža ir kitomis institucijomis;
4.3. savo sprendimus priima laikydamasi lygiateisiškumo, nediskriminavimo, abipusio pripažinimo, proporcingumo, skaidrumo principų;
4.4. yra atskaitinga Savivaldybės tarybai.

5. Šiame reglamente vartojamos sąvokos atitinka sąvokas, nustatytas Lietuvos Respublikos užimtumo rėmimo įstatyme ir Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro 2009 m. rugpjūčio 13 d. įsakymu Nr. A1-499 patvirtintame Aktyvios darbo rinkos politikos priemonių įgyvendinimo sąlygų ir tvarkos apraše.

6. Komisija sudaroma, jos pirmininkas skiriamas ir komisijos reglamentas tvirtinamas Savivaldybės tarybos sprendimu, komisijos narius gali atšaukti Savivaldybės taryba. Nariai netenka įgaliojimų, jei nutraukia tarnybinius santykius su Savivaldybe ar institucija iš kurios jie buvo deleguoti.

II. KOMISIJOS UŽDAVINIAI IR FUNKCIJOS

7. Komisijos uždavinys yra spręsti viešųjų darbų, kaip laikino pobūdžio visuomenei naudingų darbų, organizavimo klausimus, kurie turi padėti palaikyti ir plėtoti vietos bendruomenės socialinę infrastruktūrą.

8. Komisija vykdo šias funkcijas:
8.1. apsvarsto ir pasiūlo Savivaldybės administracijos direktoriui ir Savivaldybės tarybai tvirtinti viešųjų darbų sąrašą;
8.2. vietos spaudoje skelbia informaciją apie paraiškų priėmimą darbdaviams, pageidaujantiems organizuoti viešuosius darbus;
8.3. patikrina, ar darbdavio paraiškoje siūlomi darbai atitinka Savivaldybės tarybos patvirtintą viešųjų darbų sąrašą;
8.4. įvertina, ar pateiktos paraiškos atitinka Viešųjų darbų atrankos darbdaviams parinkti organizavimo tvarkos aprašo reikalavimus;
8.5. išnagrinėjusi pateiktas paraiškas ir atsižvelgdama į viešiesiems darbams organizuoti numatytas lėšų sumas, atrenka darbdavius, kuriuos siūlo Savivaldybės tarybai tvirtinti.

III. KOMISIJOS TEISĖS

9. Komisija turi teisę gauti iš Savivaldybės administracijos dalinių, seniūnijų, bendrovių ar kitų įmonių, įstaigų ir organizacijų visą reikalingą medžiagą, dokumentus ir informaciją komisijos uždaviniams spręsti ir funkcijoms vykdyti. Už nurodytos medžiagos, dokumentų ir informacijos pateikimą laiku asmeniškai atsakingi atitinkamų bendrovių ir kitų įmonių, įstaigų bei organizacijų administracijų vadovai.

10. Komisijos nariai turi teisę:
10.1. susipažinti su būtina darbui informacija;
10.2. teikti pasiūlymus komisijos veiklos klausimais.

11. Komisijos nariai privalo:
11.1. dalyvauti posėdžiuose ir nepraleisti posėdžių be pateisinamos priežasties (apie nedalyvavimą pranešti komisijos pirmininkui iš anksto);
11.2. nepiktnaudžiauti savo kaip komisijos nario teisėmis;
11.3. be komisijos pirmininko leidimo ar Savivaldybės vadovų leidimo neplatinti gaunamos informacijos apie komisijos veiklą (išskyrus informaciją apie priimtus sprendimus).

IV. KOMISIJOS DARBO ORGANIZAVIMAS

12. Komisijos posėdžius šaukia ir jos veiklai vadovauja pirmininkas. Pirmininko nesant, komisijai vadovauja pirmininko pavaduotojas.

13. Komisijos posėdžiai vyksta komisijos pirmininko pavedimu arba 1/3 komisijos narių pageidavimu sutartu laiku. Prireikus gali būti šaukiami neeiliniai komisijos posėdžiai.

14. Savivaldybės administracijos Turto valdymo ir verslo paslaugų departamento Verslo ir paslaugų skyriaus Verslo organizavimo poskyris sudaro darbotvarkę ir teikia ją pasirašyti komisijos pirmininkui prieš 3 darbo dienas iki komisijos posėdžio.

15. Posėdžio darbotvarkė ir joje numatomų svarstyti klausimų medžiaga elektroniniu paštu turi būti pateikta komisijos nariams prieš 3 darbo dienas iki komisijos posėdžio.

16. Komisija sprendimus priima posėdyje, kuris yra teisėtas, jei jame dalyvauja ne mažiau kaip ½ komisijos narių. Sprendimai priimami komisijos narių balsų dauguma. Jeigu balsai pasiskirsto po lygiai, lemia komisijos pirmininko balsas. Komisijos nariai, negalintys dalyvauti posėdyje, turi teisę savo nuomonę ir sprendimą pateikti raštu.

17. Komisijos sprendimai įforminami protokolais. Protokole nurodoma data, posėdžio eilės numeris, posėdžio dalyviai, balsavimo rezultatai (pažymima, kas balsavo „už“, „prieš“ ar susilaikė). Komisijos posėdžio protokolą pasirašo komisijos pirmininkas, o jo nesant – komisijos pirmininko pavaduotojas ir komisijos sekretorius.

18. Komisijos sekretorius protokoluoja komisijos posėdžius ir organizuoja posėdžių protokolų parengimą bei jų pasirašymą.

19. Komisija gali pasitelkti ir kitus asmenis, kurie patariamojo balso teise gali dalyvauti komisijos posėdžiuose.

IV. BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS

20. Komisijos nariai už savo veiklą atsako pagal Lietuvos Respublikos įstatymus.

21. Komisija likviduojama ir pertvarkoma Savivaldybės tarybos sprendimu.