Search Icon

Struktūra ir kontaktai

Dažniausiai užduodami klausimai

Pranešti apie problemą mieste

Registracija į darželius ir mokyklas

Gyvenamosios vietos deklaravimas

Dokumento statuso patikrinimas

Dėl vaiko nuotraukos demonstravimo visuomenės informavimo priemonėse


Įstatymai reglamentuojantys vaiko nuotraukos, portreto ar kitokio atvaizdo demonstravimą visuomenės informavimo priemonėse


Lietuvos Respublikos civilinio kodekso 2.22 straipsnio 1 dalis
nurodo, kad fizinio asmens nuotrauka (jos dalis), portretas ar kitoks atvaizdas gali būti atgaminami, parduodami, demonstruojami, spausdinami, taip pat pats asmuo gali būti fotografuojamas tik jo sutikimu.

Lietuvos Respublikos Visuomenės informavimo įstatymo 13 straipsnio 1 dalis numato, kad siekiant nepažeisti asmens teisių, apsaugoti jo garbę ir orumą, renkant ir viešai skelbiant informaciją draudžiama: filmuoti, fotografuoti vaiką ar daryti jo garso ir vaizdo įrašus be nors vieno iš tėvų, globėjų ar rūpintojų ir paties vaiko sutikimo. Draudžiama naudoti vaikų fotografijas, garso ar vaizdo įrašus erotinio, pornografinio ir smurtinio pobūdžio informacijose.

Lietuvos Respublikos civilinio kodekso 2.22 straipsnio 2 dalis numato, kad asmens sutikimo nereikia, jeigu fotografuojama viešoje vietoje. Tačiau asmens nuotraukos (jos dalies), padarytos šiais atvejais, negalima demonstruoti, atgaminti ar parduoti, jeigu tai pažemintų asmens garbę, orumą ar dalykinę reputaciją.

Institucijų veikla užtikrinanti vaiko teises ir teisėtus interesus visuomenės informavimo priemonėse

Žurnalistų etikos inspektorius:

 1. Nagrinėja suinteresuotų asmenų skundus (pareiškimus) dėl visuomenės informavimo priemonėse pažeistos jų garbės ir orumo;
 2. Nagrinėja suinteresuotų asmenų skundus (pareiškimus) dėl teisės į privataus gyvenimo apsaugą pažeidimo visuomenės informavimo priemonėse;
 3. Nagrinėja suinteresuotų asmenų skundus (pareiškimus) dėl jų asmens duomenų tvarkymo pažeidimo visuomenės informavimo priemonėse;
 4. Pagal savo kompetenciją prižiūri, kaip įgyvendinamos Lietuvos Respublikos nepilnamečių apsaugos nuo neigiamo viešosios informacijos poveikio įstatymo nuostatos;
 5. Vertina, kaip informuojant visuomenę laikomasi Visuomenės informavimo įstatyme ir kituose visuomenės informavimą reglamentuojančiuose įstatymuose bei teisės aktuose nustatytų visuomenės informavimo principų (Žurnalistų etikos inspektoriaus tarnybos nuostatai).


Žurnalistų ir leidėjų etikos komisija
:

 1. Nagrinėja profesinės etikos pažeidimus, kuriuos padarė žurnalistai, viešosios informacijos rengėjai ar jų dalyvių paskirti atsakingi asmenys informuodami visuomenę.


Lietuvos radijo ir televizijos komisija:

 1. Kontroliuoti, kaip transliuotojai ir retransliuotojai, taip pat kiti asmenys, transliuojantys, retransliuojantys ar kitais būdais platinantys programas ar jų dalis elektroninių ryšių tinklais, kurių pagrindinė paskirtis nėra programų transliavimas ir (ar) retransliavimas, laikosi šio ir Nepilnamečių apsaugos nuo neigiamo viešosios informacijos poveikio įstatymų, prisiimtų įsipareigojimų, licencijų sąlygų ir Komisijos priimtų sprendimų;
 2. Nagrinėja suinteresuotų asmenų skundus ir pareiškimus dėl visuomenės informavimo priemonėse pažeistos jų garbės ir orumo;
 3. Nagrinėja suinteresuotų asmenų skundus ir pareiškimus dėl jų teisės į privataus gyvenimo apsaugą pažeidimo visuomenės informavimo priemonėse;
 4. Nagrinėja suinteresuotų asmenų skundus ir pareiškimus dėl jų asmens duomenų tvarkymo pažeidimo visuomenės informavimo priemonėse;
 5. Pagal savo kompetenciją atlieka Nepilnamečių apsaugos nuo neigiamo viešosios informacijos poveikio įstatymo nuostatų įgyvendinimo priežiūrą.


Visuomenės informavimo etikos komisija:

 1. Nagrinėja asmenų skundus dėl viešosios informacijos rengėjų ir skleidėjų veiklos, galimai pažeidus Kodekso nuostatas, taip pat nagrinėja viešosios informacijos rengėjų ir skleidėjų tarpusavio ginčus dėl Kodekso pažeidimų (Visuomenės informavimo įstatymas).


Lietuvos Respublikos vaiko teisių apsaugos kontrolierius:

 1. Kontroliuoja ir prižiūri, kaip yra įgyvendinamos Lietuvos Respublikos Konstitucijos, Lietuvos Respublikos tarptautinių sutarčių, Europos Sąjungos teisės aktų, Lietuvos Respublikos įstatymų ir kitų teisės aktų, reglamentuojančių vaiko teisių ir jo teisėtų interesų apsaugą, nuostatos Lietuvoje;
 2. Vaiko teisių apsaugos kontrolierius tiria pareiškėjų skundus dėl fizinių ir juridinių asmenų veiksmų ar neveikimo, dėl kurių pažeidžiamos (manoma, kad pažeidžiamos) ar gali būti pažeistos vaiko teisės ar jo teisėti interesai, taip pat skundus dėl pareigūnų piktnaudžiavimo ar biurokratizmo vaiko teisių apsaugos srityje (Vaiko teisių apsaugos kontrolieriaus įstatymas).


Vaiko teisių apsaugos skyrius:

 1. Teikia metodinę paramą, konsultacijas, spręsti kitas vaiko teisių ir teisėtų interesų apsaugos problemas;
 2. Užtikrina pagal kompetenciją įstatymų ir teisės aktų nustatyta tvarka visų savivaldybės teritorijoje gyvenančių vaikų teisių ir teisėtų interesų apsaugą;
 3. Teikia atitinkamoms valstybės, savivaldybės institucijoms ir įstaigoms pasiūlymus dėl vaiko teisių ir teisėtų interesų apsaugosir teisės pažeidimų prevencijos gerinimo savivaldybės teritorijoje (Bendrieji vaiko teisių apsaugos skyrių nuostatai).

Vaiko nuotraukos, portreto ar kitokio atvaizdo demonstravimas socialinėje svetainėje Facebook ir pagalbos galimybės

Socialinės svetainės Facebook kūrėjai yra nustatę taisykles (angl. Community standards), kuriomis apibrėžiama, kas yra leistina ir kas draudžiama šiame socialiniame tinkle. Remiantis pateiktomis taisyklėmis, tik vaikų tėvai ar globėjai gali kreiptis į socialinės svetainės Facebook administraciją ir prašyti pašalinti asmenines nuotraukas, paskelbtas be jų sutikimo. Jeigu nuotraukose vaizduojamas žalingas turinys, pavyzdžiui, vaikų seksualinio išnaudojimo vaizdai, patyčios, savęs žalojimas ir pan., apie jį gali pranešti bet kuris socialinės svetainės Facebook naudotojas.

Jei tėvai ar globėjai internete paviešino netinkamo turinio nuotrauką, tai reikia:

 • ištrinti ją, bet nepamiršti, kad ji jau pasklidusi interneto platybėse;
 • jei kažkas paviešino vaiko nuotrauką, reikia paaiškinti nuotraukos autoriui, kad jūs (tėvai ar globėjai) turite teisę uždrausti viešinti šią nuotrauką ir paprašykite ją pašalinti;
 • jei autorius atsisako pašalinti nuotrauką, reikia kreiptis į svetainės, kurioje paviešinta nuotrauka, administratorių ir pranešti, kad paviešinta nuotrauka pažeidžia vaiko teises;
 • pagalbos taip pat galima kreiptis svetainėse www.draugiskasinternetas.lt, http://www.langasiateiti.lt, http://www.vaikulinija.lt, http://www.rrt.lt (informacija paimta iš internetinio puslapio http://www.draugiskasinternetas.lt)

Taigi, nutikus taip, kad informacija pateikta visuomenės informavimo priemonėse pažeidžia vaiko teises ir teisėtus jo interesus, vaiko tėvai ar globėjai turi teisę kreiptis tiesiogiai į asmenį ar svetainės administratorių, kuri paviešino nuotrauką, portretą ar kitokį atvaizdą, kad ją pašalintų. Jei nepavyksta geranoriškai išspręsti problemos, tuomet galima kreiptis į minėtas institucijas pagal kompetenciją arba kreiptis į teismą, kaip tai numato Lietuvos Respublikos civilinio kodekso 22.2 straipsnio 3 dalis, kad, fizinis asmuo, kurio teisė į atvaizdą buvo pažeista, turi teisę teismo tvarka reikalauti nutraukti tokius veiksmus bei atlyginti turtinę ir neturtinę žalą. Taigi šiuo atveju vaiko tėvai ar globėjai turi teisę kreiptis į teismą ir reikalauti nutraukti veiksmus, kurie pažeidžia teisę į atvaizdą (pvz., nuotraukos talpinimas internete) bei atlyginti žalą.

SVARBU. Jungtinių Tautų Vaiko teisių apsaugos konvencijos 18 straipsnio 1 dalyje, Lietuvos Respublikos Konstitucijos 38 straipsnio 6 dalyje, Lietuvos Respublikos civilinio kodekso 3.155, 3.165 straipsniuose, Lietuvos Respublikos vaiko teisių pagrindų įstatymo 3 straipsnyje, įtvirtinta principinė vaiko teisių apsaugos nuostata, numatanti, kad būtent tėvai pirmiausia privalo užtikrinti vaikų teises ir interesus – auklėti savo vaikus, rūpintis savo vaikų sveikata, jų dvasiniu ir moraliniu ugdymu. Tėvai, atlikdami šias pareigas, turi pirmumo teisę prieš kitus asmenis. Todėl pagrindinė pareiga ginti žiniasklaidos veikloje pažeistas vaikų teises ir teisėtus interesus tenka tėvams ar globėjams.


Vaiko teisių apsaugos skyrius
Konstitucijos pr. 3, LT- 09601 Vilnius
Faksas 211 2568, el. p. vaikut@vilnius.lt