Search Icon

Struktūra ir kontaktai

Dažniausiai užduodami klausimai

Pranešti apie problemą mieste

Registracija į darželius ir mokyklas

Gyvenamosios vietos deklaravimas

Dokumento statuso patikrinimas

Dėl vaikų vykimo į užsienį

Vaikui, laikinai išvykstančiam su vienu iš tėvų į užsienio valstybes, kito rašytinis sutikimas nebūtinas.

Skyrium su vaiku gyvenantis tėvas ar motina turėtų būti informuojamas apie vaiko laikiną išvykimą iš Lietuvos, jeigu toks išvykimas turės įtakos pastarojo teisių ir pareigų vaiko atžvilgiu įgyvendinimui (bendravimui su vaiku, dalyvavimui jį auklėjant ir pan.) arba tai yra numatyta teismo sprendime.

Pakeitus Vaiko laikino išvykimo į užsienio valstybes tvarką, vaikams, vykstantiems su tėvais ar vieniems keliaujantiems, nebereikia raštiško vieno iš tėvų sutikimo, kai vykstama į Šengeno erdvei priklausančias šalis.

Tėvų, globėjų (rūpintojų) sutikimas yra būtinas, vaikui išvykstant iš Lietuvos į užsienio valstybę, nepriklausančią Šengeno erdvei. Jei Šengeno erdvės išorinė siena yra kertama kitoje valstybėje (ne Lietuvoje), vieno iš tėvų arba globėjo raštiškas sutikimas pateikiamas tik tos valstybės sienos apsaugos pareigūnui pareikalavus.

Išvykstant iš Lietuvos nuolatinai gyventi į užsienio valstybę, tėvo, nevykstančio kartu su vaiku, sutikimas yra privalomas, sutikime reikia nurodyti, kokia tvarka vaikas bendraus ir kaip tėvas, nevykstantis kartu su vaiku, įgyvendins savo teisę ir pareigą dalyvauti vaiko auklėjime. Rekomenduotina, kad sutikimas būtų ne tik rašytinės formos, bet ir patvirtintas notaro. Tik aiškus ir konkretus tėvų susitarimas dėl tėvų teisių ir pareigų įgyvendinimo vaiko atžvilgiu tėvams gyvenant skirtingose valstybėse padės ateityje išvengti nesutarimų.

Vaiko, kuriam yra nustatyta globa (rūpyba), globėjas (rūpintojas), vaikų globos (rūpybos) institucijos vadovas ar jo įgaliotas atstovas, likus ne mažiau kaip 3 dienoms iki numatomo vaiko laikino išvykimo į užsienio valstybę, privalo raštu informuoti savivaldybės vaiko teisių apsaugos skyrių apie numatomą vaiko laikiną išvykimą į užsienio valstybę, nurodydamas kelionės tikslą, trukmę ir šalį, į kurią vaikas išvyksta.

Nepriklausomai nuo to, ar vykstama į Šengeno erdvei priklausiančias valstybes, ar ne, vaikas privalo turėti pasą arba asmens tapatybės kortelę.

Kertant Šengeno valstybių narių vidaus sienas, nebėra asmens dokumentų kontrolės, tačiau tai nereiškia, kad judėjimas Šengeno erdvėje yra prilyginamas judėjimui vienoje valstybėje narėje be kelionės ar tapatybės dokumento. Šengeno šalių teisėsaugos institucijų atstovai, vadovaudamiesi nacionaliniais teisės aktais, turi teisę savo šalies teritorijoje patikrinti asmens tapatybę.

Šengenas arba Šengeno erdvė – tai valstybių, pasirašiusių Šengeno sutartį, teritorijos. Ši erdvė ypatinga tuo, kad jos išorinės sienos saugomos, o erdvės vidaus sienų kontrolė panaikinta.

Dabar Šengeno erdvei priklauso 25 valstybės: 22 Europos Sąjungos narės: Austrija, Belgija, Danija, Graikija, Ispanija, Italija, Liuksemburgas, Nyderlandai, Portugalija, Prancūzija, Suomija, Švedija, Vokietija, Lietuva, Latvija, Čekija, Estija, Lenkija, Malta, Slovakija, Vengrija, Slovėnija ir 3 ne Europos Sąjungos valstybės: Norvegija, Islandija ir Šveicarija.

Europos Sąjungos valstybės: Airija, Jungtinė Karalystė ir Kipras nėra Šengeno narės.


Vaiko teisių apsaugos skyrius
Konstitucijos pr. 3, LT- 09601 Vilnius
Faksas 211 2568, el. p.